Tag Archives: Kabbalah Studie

Laat de intelligentie het niet winnen van de handelingen

laitman_219.03Vraag: Er staat geschreven: “Zijn wijsheid is groter dan zijn kracht.” Wat betekent dit?

Antwoord: Volgens Kabbalah is het een heel slechte zaak als intelligentie of wijsheid het winnen van ons handelen. Want ik moet allereerst mijn hoofd buigen en hogere kennis ontvangen. En als ik deze kennis in mij opneem, moet ik er in de groep mee aan het werk gaan.

Tijdens dat proces wordt het me duidelijk waar al deze handelingen voor dienen en pas dan begin ik ermee te werken alsof het mijn eigen gedachten en methoden zijn.

Vraag: “Wij zullen doen en wij zullen horen”, heeft dat hier ook betrekking op?

Antwoord: Ja. Allereerst moet de handeling uitgevoerd worden, omdat alleen hierdoor het Hoge Licht wordt aangetrokken, en in dit Licht zullen we alles gaan begrijpen.

From the Kabbalah Lesson in Russian, 12/3/17

Een vraag is een verlangen naar vervulling

Laitman_917.01Vraag: Als uw leraar dichtbij u zou zijn, zou u hem dan vragen stellen?

Antwoord: Nee, want je moet de vragen die in je opkomen zelf beantwoorden.

Vraag: Waarom vraagt u aan studenten om u vragen te stellen?

Antwoord: Om de uitwisseling van inzichten te versnellen, want daardoor ontstaat er eenheid. Hoe sneller je vorderingen kunt maken, hoe beter. Snelheid is afhankelijk van de onderlinge toenadering en de toenadering is afhankelijk van de hoeveelheid discussies in de Tens. Daarom probeer ik om dit alles in jullie te stimuleren.

Vraag: Zijn er vragen waarop u geen antwoord hebt?

Antwoord: In Kabbalah zijn er veel vragen die niet beantwoord kunnen worden. Studenten moeten de antwoorden vanuit hun innerlijk voelen.

Een vraag is het verlangen om het hart en het denken te vervullen. Het antwoord is de vervulling. Als noch het hart, noch het denken, eraan toe zijn om vervulling te ontvangen – zoals je probeert om een kind iets uit te leggen en hij het antwoord niet kan begrijpen – kan je niets beginnen.

Daarom moet de boodschap (antwoord) met de Kli (vat) overeenstemmen, met het verlangen en de intentie van de student. Dit is het probleem.

Vraag: Stelde u Rabash veel vragen?

Antwoord: Ja. Ik stelde vragen voor mezelf en voor anderen.

Vraag: Maar u zou nu dus niets vragen?

Antwoord: Nee. Ik heb niets te vragen. Ik kan hem ook nu vragen stellen. Als wij fysiek bij elkaar zouden zijn, zouden we zonder iets te zeggen naast elkaar zitten.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/31/17

HaVaYaH – Het systeem van alle delen van het universum

laitman_548.03Vraag: Wat betekent het Kabbalistische principe: “Ik heb mijn HaVaYaH niet veranderd”?

Antwoord: HaVaYaH is het systeem van alle delen van het universum (Ha-Va-Ya-H), met elkaar verbonden in één formule die de interactie tussen het Licht en het verlangen aanduidt.

Er bestaan slechts twee componenten in de schepping: Licht en verlangen. Als het Licht het verlangen binnengaat, het verlangen vormgeeft en het verlangen bereid is om gelijk te worden aan het Licht, wordt zo’n systeem van interactie HaVaYaH genoemd.

Het is onveranderlijk omdat het in de aanvang vastgesteld is op basis van twee tegengestelde eigenschappen: Licht en verlangen. Zij complementeren elkaar door elkaar te doordringen.

HaVaYaH is de structuur van een gecorrigeerd verlangen dat de volmaakte adhesie met het Licht heeft bereikt. Elk deel daarvan is dan ook weer een kleine HaVaYaH

HaVaYaH verandert niet omdat de eigenschap van geven en de eigenschap van ontvangen in de aanvang gegeven zijn, constant, zij vullen elkaar aan, en het is onmogelijk om hierin ook maar iets te veranderen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/23/17

Communicatie tussen Kabbalisten

laitman_528.04Vraag: Hoe communiceert u met uw leraar en hoe leert u van uw studenten?

Antwoord: Ik communiceer met mijn leraar op het spirituele niveau. Het feit dat hij zich niet meer in zijn lichaam bevindt en ik wel, vormt geen probleem, want onze communicatie vindt op hetzelfde niveau plaats, op het spirituele niveau, en niet in de fysieke vorm. En dit is nu precies hoe ik ook met mijn studenten in contact sta. Of zij zich er nu wel of niet van bewust zijn, er is een innerlijk contact tussen ons.

Opmerking: Er wordt wel gezegd dat een leraar van zijn studenten kan leren.

Mijn commentaar: Natuurlijk, dit gebeurt vrijwel dagelijks. Mijn studenten communiceren wereldwijd voortdurend met elkaar, ze vormen diverse virtuele groepen en de individuele zielen smelten samen tot één gemeenschappelijke ziel. Elke student vertegenwoordigt een speciale kwaliteit, een nuance in de spirituele Kli (vat). Door hen te voelen, ontdek ik via hen nieuwe mogelijkheden. Ze zijn als mijn ogen en mijn armen.

Vraag: Dus we hebben het hier niet over bepaalde handelingen waarbij u een bepaald gedrag kan zien en daar iets van kan leren?

Antwoord: Nee, het gaat uitsluitend over een innerlijk gevoel.

Vraag: Hoe vaak gebeurt er zoiets?

Antwoord: In elke les, elk gesprek, voortdurend. En vooral als zij onderling een zekere eenheid vormen. Dan wordt er door die eenheid in een volmaakte harmonie gespeeld, als op een goed gestemde piano.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/31/17

Het doel van de toekomstige maatschappij

laitman_938.03Vraag: Als gewone mensen begrijpen dat zij zich met elkaar moeten verbinden voor een belangrijk doel, kunnen zij op de juiste manier werken met hun egoïstische natuur. Over wat voor doel gaat dit?

Antwoord: Veel mensen beperken zichzelf enigszins in het samenwerken met anderen om zo een gunstig doel te bereiken. Als ik met iemand samenwerk, begrijp ik dat ik mijzelf daarmee beperk, mijn mening, misschien ook het resultaat, mijn eigen voordeel, etc. Ik heb geen andere keus. Het gaat over een heel duidelijk, egoïstisch voordeel.

In het begin behoort het ook zo te zijn, zowel in gewone als in Kabbalistische contacten. In dit opzicht is er geen verschil, want beide vormen beginnen altijd vanuit een simpel egoïsme.

Maar door samen te werken volgens de Kabbalistische methode, ga ik langzamerhand twee tegengestelde krachten voelen in dit werk.

Enerzijds biedt mijn ego veel weerstand om verder te gaan. Anderzijds is dit in zaken waarschijnlijk niet het geval. Want in zaken is mijn ego het ermee eens dat wij moeten samenwerken en zo verder gaan, want het ego weegt altijd de mogelijke toekomstige resultaten af, zoals rijkdom of de voltooiing van een project.

In ons geval werkt het niet op deze manier. Wij voelen steeds meer weerstand vanuit het ego. Hoe komt dat? Om het doel in onze ogen belangrijker te maken, zodat het doel zich altijd op een hoger niveau zal bevinden dan de weerstand van het ego. Intussen bereiken wij een staat waarin wij ons best proberen te doen om het doel belangrijker te maken en leveren wij strijd om dat doel belangrijker te maken dan ons ego.

Hierbij zijn Arvut (verantwoordelijkheid voor elkaar) en de invloed van de Omringende Hoge Kracht van groot belang. Door op de juiste manier te handelen, krijgen wij de kracht om met elkaar verbonden te blijven, totdat wij getransformeerd zijn tot één gezamenlijk verlangen, één gemeenschappelijke intentie waarin wij de Hoge Kracht kunnen ervaren, afhankelijk van de mate van onze eenheid.

Deze ervaring is afkomstig van de werking van deze Kracht. Wij verbinden ons met elkaar en met deze Kracht. Deze staat wordt “het volgende spirituele niveau van ons bestaan” genoemd.

Vraag: Wie kan dit – behalve iemand met een punt in het hart – volhouden?

Antwoord: Iedereen heeft een punt in het hart dat zich geleidelijk zal ontwikkelen. Daarnaast ziet een mens wat er in de wereld om hem heen gebeurt: constante stress, falen, drugs, etc. Kabbalah reikt ons een diepgaande wetenschap aan over de opgaande ontwikkeling van de mensheid.

Vraag: Begrijpt een mens de ernst van deze wetenschap als hij zich inspant om zich met anderen te verbinden? In zaken is dat allemaal volkomen duidelijk: miljoenen en miljarden dollars maken het aantrekkelijk voor mensen.

Antwoord: Ook hier kunnen wij de grootheid van het doel in miljoenen en miljarden uitdrukken, maar dan in relatieve eenheden, niet in geld.

Vraag: Wat betekent voor een Kabbalist het meten van het doel?

Antwoord: Er zijn 125 stappen om dit doel te bereiken. Bij elke stap wordt er een bepaald niveau bereikt. Bij elke stap wordt het ultieme doel steeds duidelijker. Het voelt kwalitatief hoger en in overeenstemming daarmee groeit het verlangen.

From Kab TV’s The Last Generation” 8/16/17

Als Kabbalah een mens in zijn greep heeft

laitman_571.03Vraag: Als de methode van Kabbalah ons boven onze problemen uittilt, en een mens zich heeft bevrijd van de aarde en ergens op de wolken wegdrijft, houdt hij er dan mee op om zijn problemen op het aardse niveau op te lossen?

Antwoord: Nee, dat kan alleen in het begin gebeuren, als iemand deze methode pas ontdekt heeft.

Plotseling ontdekt hij deze wetenschap, mensen, boeken, en de lessen: het hele systeem dat uitlegt hoe alles is in elkaar zit in onze wereld. Sommige mensen voelen zich vooral hiertoe aangetrokken, anderen voelen zich aangetrokken tot de mogelijkheid om boven hun problemen uit te stijgen en komen in verschillende staten terecht, weer anderen willen begrijpen wat het leven en de dood inhouden, of men wil ontdekken wat er met de zielen en hun reïncarnaties gebeurt, etc.

Met andere woorden: gewone mensen hebben allerlei vragen die opgelost worden als zij Kabbalah ontdekken. Als een mens hierdoor geraakt wordt, kan hij zelfs zijn gezin, zijn werk, of wat dan ook, in de steek laten. Het is noodzakelijk om heel omzichtig te werk te gaan, want door de ontdekking van een dergelijk systeem staan mensen versteld.

Daarom wordt Kabbalah niet in elke generatie onthuld en niet zonder reden. In onze generatie kan Kabbalah echter onthuld worden omdat de mensheid door velerlei situaties is heen gegaan en de mensheid kan, praktisch gezien, nauwelijks meer ergens door verrast worden.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/17/17

Het belangrijkste Kabbalistische principe

laitman_219.01Het belangrijkste Kabbalistische principe is: “Er is geen ander dan Hij.” Dit blijft het steeds terugkerende thema van de spirituele ontwikkeling die gebouwd wordt op de onthulling van de Schepper.

De Schepper wordt onthuld als de Enige die bestaat, regeert en alles bepaalt. Hij communiceert voortdurend met ons en zendt ons allerlei gedachten en wensen, die in ons vanuit het niets schijnen op te komen. Plotseling is er iets wat ik wil, plotseling komt er een gedachte in me op en ik begrijp niet waar het vandaan komt.

Daarom is het onze allereerste opdracht om ons te richten op: “Er is geen ander dan Hij”, dit is de Bron van alles wat er in en met mij gebeurt.

Ten tweede betekent dit principe dat wat ik doe feitelijk door de Schepper gedaan wordt.

Ten derde, als ik denk dat ik zelf handel, vergis ik me. Er zijn echter situaties waarin ik aan de Schepper kan vragen om het handelen aan mij over te laten. Als deze handelingen tegen mijn natuur ingaan, tegen mijn ego, vraag ik Hem om mij andere handelingen te geven.

Het is mijn vraag – en niet de handeling zelf – die in elke situatie van Hem komt, onder de invloed van het  Hoge Licht, de vraag die, samen met mijn juiste houding ten opzichte van de interactie met mijn omgeving, in mij op kan komen.

Het blijkt dat al mijn gevoelens en alles wat uit mijzelf schijnt te komen, in feite van de Schepper komt, hoewel dit voor mij verborgen is.

Ik kan mij echter met mijn omgeving verbinden en van daaruit positieve en negatieve impulsen krijgen in gedachten en gevoelens die zodanig zijn dat ik, naast dat wat de Schepper in mij doet, zelf iets ga ontwikkelen. Dat zijn dan mijn handelingen. In deze handelingen, gedachten en verlangens word ik mijzelf.

Wat betekent “mijzelf”? Wanneer komt er een menselijk wezen, Adam, tevoorschijn? Dat gebeurt als de mens zodanig met zijn omgeving gaat communiceren, dat hij van daaruit de mogelijkheid krijgt om te werken ondanks de Schepper, tegen de Schepper in. Dan wint hij aan kracht en handelt hij. Hierover staat geschreven: “Mijn zoons hebben Mij verslagen.”

Vraag: Hoe moet ik mij in mijn leven van nu opstellen ten aanzien van “Er is geen ander dan Hij”?

Antwoord: Om dit te kunnen doen, moet je je serieus in Kabbalah verdiepen, want alleen Kabbalah verwerkelijkt in alle werelden het principe “Er is geen ander dan Hij”.

Het Licht bestuurt alle werelden, de mens en de mensheid, en veroorzaakt alle handelingen, vragen, etc. Daarom kunnen we de gehele Wijsheid van Kabbalah samenvatten in één principe: in de conclusie dat er geen ander is dan de Ene Ondeelbare Kracht van de Natuur.

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/19/17

Video in Engels:

http://www.kabbalahmedia.info/en/ui/71024

Kabbalistische en materiële kenmerken

laitman_559Vraag: Waarom droegen Kabbalisten duizenden jaren lang speciale kleding en speciale hoeden? Was dat een kwestie van mode?

Antwoord: Deze traditie is in de oudheid ontstaan, toen mensen die in Mesopotamië leefden, het oude Israël en Egypte, hun hoofden bedekten om zich tegen de zon te beschermen. Ook nu nog bedekken Bedoeïenen hun hoofd als bescherming voor de hitte.

En wat Kabbalisten betreft, zij associëren zichzelf en wat zij op spiritueel gebied bereikt hebben absoluut niet met uiterlijke rituelen. Dit is zinloos, zowel voor henzelf als voor de Schepper.

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/12/17

Het belangrijkste is een overvloed aan geduld

Laitman_120Het moeilijke aan de studie van Kabbalah is dat deze studie van je vraagt dat je nieuwe waarden verkrijgt. Daarom stoppen mensen, die niet zo ver zijn, of dit niet willen, met deze studie, dit is te wijten aan gebrek aan geduld. Zij geloven er niet in dat deze studie werkelijk resultaten zal opleveren en zij begrijpen de ware betekenis van deze wetenschap niet.

Je hebt geduld nodig om het Hoge Licht aan je te laten werken: de Kracht die ons verandert in een nieuw wezen. Geleidelijk gaan we vanuit nieuwe definities dingen voelen, begrijpen en beoordelen.

Hoewel iemand uiterlijk dezelfde persoon lijkt te zijn als vroeger, is hij in werkelijkheid volkomen veranderd. Het is onmogelijk om dit vast te stellen door middel van algemene, fysieke definities, waarden en regels. Hij denkt nu heel anders, namelijk in termen van gelijkvormigheid met de Hoge Kracht.

Een dergelijke kwalitatieve verandering verkrijgt men door de invloed van het Hoge Licht, door een uiterst ingewikkelde, innerlijke revolutie te ondergaan. Dit neemt vele jaren in beslag, want zulke veranderingen vinden langzamerhand in een mens plaats, in kleine stapjes.

En zelfs dit is moeilijk om te ondergaan. Het is veel gemakkelijker om samen met een groep waar je je aan vast kunt houden, voortgang te maken. Als een mens met gesloten ogen vasthoudt aan de groep, overwint hij alle moeilijkheden.

Hij sluit de deur voor zijn oude waarden en krijgt nieuwe waarden van de groep, van de eenwording met de vrienden, namelijk de nieuwe Kli waarin de Ten als één wordt. Hij ontvangt een nieuw verstand en nieuwe gevoelens, een nieuwe houding en nieuwe maateenheden.

Het is een heel delicate, moeilijke periode waarover geschreven staat: “Duizend komen binnen en slechts één treedt het Licht binnen.” Je moet heel veel geduld hebben om het Hoge Licht aan je laten werken en je nieuwe eigenschappen te laten geven. Als er gezegd wordt: “Doe alles behalve weggaan,” gaat het hierover.

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 3/5/18Talmud Eser Sefirot

De groep als mini-model van de mensheid

935Kabbalisten raden ons aan om groepen te vormen die een mini-model zijn van de mensheid, een mini-Adam, want dan functioneren de communicatie wetten tussen mensen zoals het vóór de zonde van Adam HaRishon plaatsvond. Op deze manier trekken we het Hoge Licht aan dat ons steeds meer gaat beïnvloeden en ons verenigt.

We lijken een voorsprong te willen hebben op de tijd. Als we de natuurlijke loop van de evolutie volgen, zal het Licht druk op ons uitoefenen en ons pas over een paar honderd jaar met elkaar verenigen. Maar wij willen dat het nu gebeurt!

Daarom voeren wij alle handelingen uit die van ons worden gevraagd, wij doen dat als kleine kinderen die aan het spelen zijn en zich door het spel ontwikkelen. Op dezelfde manier willen wij een groep bouwen waarin de wetten van Gmar Tikkun (Einde van de Correctie) worden gerealiseerd.

Het Licht beïnvloedt de groep in antwoord op onze inspanningen, wij dwingen het af. Volgens de wetten van de natuur wekken wij het Hoge Licht en willen wij dat het ons – afhankelijk van onze inspanningen en de kracht van ons verlangen – steeds meer groei brengt. Op die manier versnellen wij de tijd van onze ontwikkeling. Dit is de essentie van de Wijsheid van Kabbalah.

Het verlangen om je naaste lief te hebben als jezelf, de wet van Gmar Tikkun, wordt ons dagelijkse doel.

From the 3rd part of the Daily Kabbalah Lesson 3/6/18, Lesson on the Topic: “Preparation for the Pesach,” Part 2

Page 1 of 2312345...1020...Last »