Hoe het spirituele embryo groeit

laitman_232.07Het is belangrijk dat wij leren begrijpen wat het voortgaan op het pad van de Schepper met zich meebrengt. Wij denken dat wij overwinnen als wij onze obstakels overwinnen en daardoor omhoog rijzen en groeien. Het tegengestelde is echter waar: onze inspanningen bestaan eruit dat wij het punt van hechting aan de Schepper in stand houden, boven alle moeilijkheden en problemen uit.

Als ik zo ver kom dat ik mij annuleer voor wat Hoger is, kom ik in een staat die embryo genoemd wordt, in die staat blijf ik, altijd op die plek..

Het doet er niet toe hoeveel nare gedachten en problemen zich voordoen, ik moet leren begrijpen dat alles afkomstig is van “Er is geen ander dan Hij” en mij annuleren boven alle vreemde gedachten, gebeurtenissen en invloeden die op mij neerdalen uit.

In de mate waarin ik mij steeds meer annuleer voor de Schepper, breid ik mijn adhesie met Hem uit: vanaf het eerste punt, “embryo” genaamd, en verder, het lijkt alsof het beginpunt van mijn embryo groter wordt; met andere woorden: het oorspronkelijke zaadje groeit en de weerzinwekkende verlangens en gedachten die in mij naar boven komen, vul ik met de kracht van geloof, namelijk de kracht van geven! Zo groeit het embryo.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 12/08/17, Lesson on the Topic: “Holding Onto the State of Entering Ibur (Conception),” “Above All Disturbances”

Mijn gedachten op Twitter – 15-12-2017

twitter

Denken is de grootste kracht in de schepping. Wij zien echter niet hoe door onze gedachten alles wat er gebeurt bepaald wordt. Kabbalah studie laat ons het netwerk van de #krachten zien die de wereld doordringen en besturen. Wij ontdekken daardoor ook hoe wij met onze gedachten controle uitoefenen op de wereld, bewust of onbewust.

De gecorrigeerde mens is gelijkvormig aan de Schepper, jij bent namelijk tegengesteld aan de Schepper geschapen, Hij is de eigenschap van onvoorwaardelijke liefde en geven. Wij bestuderen onszelf om onszelf te corrigeren naar het tegendeel en gelijkvormig te worden aan de Schepper. Kabbalah is #spiritueel werk.

#Chanoeka is een stop onderweg, een stop van het ego (Malchut), op weg naar de eigenschap van geven (Bina) en nog verder op weg naar perfectie (Keter). Wij vieren Chanoeka als een complete scheiding van de voorgaande, egoïstische staat, en een stevig houvast voor de staat van volledige, spirituele correctie.

Hoe kunnen wij de #toekomst zien? Alle situaties bestaan al, we moeten alleen nog leren om ze te zien! De toekomst verandert, dit is afhankelijk van onze houding ten opzichte van de toekomst. Een Kabbalist weet dat de natuur, de wereld, niet veranderd kan worden, maar de mens kan, als hij daarom vraagt, wel veranderen. Hoe overleef je bepaalde situaties? Ga niet uit van overleven, maar wees vreugdevol!

Onenigheid is nodig om een beter evenwicht te ontwikkelen en tot #eenheid te komen. De regel om disharmonie te overwinnen is als volgt: niemand heeft gelijk, de juiste beslissing bevindt zich boven de onenigheid. Verantwoordelijkheid voor elkaar geeft ons de mogelijkheid om steeds weer boven de onthullingen van onenigheid uit te rijzen.

#Egoïsme verschilt van altruïsme door de intentie. Ik wil iets voor mezelf doen of voor jou. Ik kan je een hug geven en dat voor mezelf doen of je een klap geven voor jouw bestwil. Het gaat niet om wat ik doe, maar om de intentie waardoor de essentie van een handeling bepaald wordt.

Ons pad bestaat uit twee fasen: eigenbelang – Lo Lishma, voor jezelf – & het belang van anderen – Lishma, voor anderen. Op de laatste manier & alleen via anderen, vervul ik de opdracht van de Schepper, namelijk het voorschrift: “van de #liefde voor anderen naar de liefde voor de Schepper.” ”Hij verblijft te midden van Zijn volk”, op deze wijze wordt Hij onthuld.

Door naar het #spirituele niveau op te stijgen, verkrijgen wij het verlangen om te geven, dit wordt toegevoegd aan ons aanvankelijke verlangen om te ontvangen, daartussen kunnen wij balanceren. Door deze twee verlangens, ontvangen en geven, op de juiste wijze te combineren, creëren wij een derde component: de “mens” genaamd.

Een blije #Chanoeka, het feest van het Licht! Moge het ontspannen, aangenaam en warm zijn! Laten we onze harten openen voor elkaar en het Licht naderbij komen, de eigenschap van liefde en geven!

From Twitter, 12/15/17

Wanneer verscheen het begrip “ego” voor het eerst?

laitman_208Vraag: De wetenschap gaat ervan uit dat het begrip “ego” door Sigmund Freud is geïntroduceerd in zijn psychoanalytische theorie. Maar Kabbalah is veel ouder dan psychologie. Wanneer komen we dit begrip voor het eerst tegen?.

Antwoord: In Kabbalah werd dit begrip oorspronkelijk aangeduid als “het verlangen om genot te ontvangen”. Het werd door Adam geïntroduceerd, 5778 jaar geleden.

Het verlangen om genot te ontvangen is de bouwstof van onze wereld.

Vraag: En wanneer verscheen het woord “Kabbalah”?

Antwoord: Ik kan niet met zekerheid zeggen wanneer het woord “Kabbalah” voor het eerst is verschenen, maar wel dat de oude Grieken het vertaalden als “ontvangen” – dat wil zeggen: de wetenschap van ontvangen, van onthulling.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/10/17

Chanoeka is een stop midden op het pad

laitman_293.2Wij bevinden ons nu in de bijzondere periode van Chanoeka. Deze feestdagen gaan over een heel interessant gebeuren, wij verdiepen ons echter meer in de spirituele betekenis ervan. De mensheid is als één ziel geschapen, in een vorm die volkomen tegengesteld is aan de Schepper.

De eigenschappen van de Schepper zijn geven en liefde, de eigenschappen van het schepsel zijn ontvangen en haat. Het scheppingsplan heeft als doel om de mens vanuit deze tegenstelling naar gelijkvormigheid met de Hoge Kracht te leiden.

Dit plan wordt door het Corrigerende Licht gerealiseerd, het Licht wordt gewekt door middel van een speciale methode: door het groepswerk dat georganiseerd wordt volgens het voorbeeld dat Mozes heeft gegeven in de tijd dat het volk Israël zich vormde.

Als deze groepen zich tot een speciale vorm verenigen, trekken zij het Corrigerende Licht aan waardoor zij geleidelijk aan beïnvloed worden. Door dit Licht, Torah genaamd, ontvangen de schepselen correctie.

Deze correctie vindt in twee fasen plaats. Tijdens de eerste fase wordt het verlangen om op een egoïstisch manier te genieten gecorrigeerd, zodat de intentie verandert in geven en het egoïstische verlangen niet gebruikt wordt. Met andere woorden: het werk in de eerste fase bestaat eruit dat de verlangens om te ontvangen verminderen en de mens zich alleen nog concentreert op het verkrijgen van de intentie om te geven.

Als wij deze correctie hebben voltooid, ontdekken wij opnieuw verlangens om te genieten, wij  werken er actief mee, nu om te ontvangen met als doel om te willen geven.

De eerste fase, waarin wij de eigenschappen van geven ten behoeve van geven bereiken, het niveau van Bina, wordt de Oorlog van de Makkabeën genoemd, het punt van overgang tussen geven om te geven naar ontvangen om te geven, wordt de “stop” genoemd, ofwel: Chanoeka, namelijk “Hanu-Ko” – “stop hier”.

Tijdens Chanoeka vieren wij een heel belangrijk moment: de voltooiing van het verkrijgen van een altruïstische intentie, het niveau van Bina. Wij gebruiken ons verlangen naar genot niet. Wij reduceren het en vergroten de intentie om te geven. Op deze wijze komen wij tot dit moment van stoppen, tot Chanoeka, wij kunnen er dan alleen de Lichten van zien, maar ze nog niet gebruiken.

Wij kunnen ook de kelim (vaten) zien, hoewel wij ze nog niet kunnen gebruiken. Het is echter onmogelijk om Licht te zien zonder een Kli, maar alleen ten behoeve van geven, boven het verlangen. Na Chanoeka leren wij om zelfs de verlangens om te ontvangen te gebruiken, maar dan met de intentie om te geven, zodat “de duisternis zal schijnen als Licht.”

Daarom is Chanoeka de viering van het Licht, want wij gebruiken alleen de intentie om te geven, het Licht kan door ons nog niet gebruikt worden. Wij kunnen er alleen naar kijken. “Ernaar kijken” betekent dat wij het Licht gebruiken boven de kelim (vaten) van ontvangen uit, het gebruik van het Licht in de kelim van ontvangen is al voltooid en voorbij.

Zo is de plaats van deze speciale feestdagen bepaald, hierdoor wordt de speciale eerste fase van correctie voltooid, dat vieren wij gedurende deze dagen.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 12/12/17, Lesson on the Topic: “Hanukkah by the Wisdom of Kabbalah”

Wie kan op de juiste wijze beoordelen wat Kabbalah is?

laitman_250Vraag: Alleen iemand die over de Machsom is gegaan, de onzichtbare grens tussen de fysieke en de spirituele wereld, kan de essentie van Kabbalah begrijpen. In deze tijd geldt dat alleen voor u, dus alleen u begrijpt de essentie. Hoe lossen wij dat op?

Antwoord: Allereerst ben ik niet de enige die over de Machsom is gegaan.

Ten tweede, hoe kan je op de juiste wijze beoordelen wat Kabbalah is, de Schepper, het systeem van het universum en de Krachten die alles besturen, als je geen onderdeel bent van dit systeem?

Over de Machsom gaan, betekent dat je het spirituele systeem binnengaat en daar op zijn minst een minimale component van wordt, zodat je zelfs door de geringste verbinding met het systeem gaat begrijpen wat het is. Anders bevindt een mens zich in een soort fantasie.

Daarom spreekt het vanzelf dat iemand die de Machsom niet over is gegaan – zoals het genoemd wordt – en in zichzelf het systeem van de Hoge Wereld niet heeft gecreëerd volgens de methode die hem leert om zich te verenigen met de vrienden, niet begrijpt waar Kabbalah over gaat.

Dit voelen we zelfs al voordat we de Machsom zijn overgegaan. Je gaat de Machsom over, of je doet het niet. Je bent ofwel in het systeem of erbuiten, je bent een één of een nul. Meer bestaat er niet.

From the Kabbalah Lesson In Russian 9/10/17

Je moet je naaste liefhebben

627.2Vraag: De Schepper is liefde. Toen u voor het eerst bij uw leraar Rabash kwam, legde u toen enig verband tussen Kabbalah en liefde?

Antwoord: Nee. Voordat ik bij Rabash kwam, en ook toen ik nog maar kort bij hem was, was Kabbalah voor mij verbonden met een heel droge, starre wetenschap die ik wilde doorgronden.

Vraag: Wat was uw reactie toen u voor het eerst hoorde dat je je naaste moet liefhebben?

Antwoord: Ik vatte het op als een soort toevoeging: “Zo uit het zich waarschijnlijk.” Ik besefte dat deze uitspraak heel aards was, heel beperkt, oppervlakkig en gebaseerd op niet-spirituele, materiële eigenschappen. Ik legde spirituele liefde voor mezelf uit als een streven naar iets verhevens, de mogelijkheid om deel te worden van dit ideaal.

Het principe “Heb je naaste lief als jezelf” moet in de ten gerealiseerd worden. Wij moeten het opvatten als iets levends en het met elkaar tot werkelijkheid maken. Dan wordt het ook mogelijk om zo ver te komen. Wij moeten proberen om dit zo snel mogelijk te bereiken, voordat de natuur ons ertoe zal dwingen door allerlei vormen van lijden, via een lang, pijnlijk pad.

From the Kabbalah Lesson in Russian 6/8/17

Mijn gedachten op Twitter – 11-12-2017

twitter

Enkele tips om je te helpen om de betekenis van #Hanukkah te begrijpen

Oefening: Als ik zeg “Ik kan het niet meer volhouden”, begint juist daar de oefening. Ik moet elke keer het principe hernieuwen: “Als ik het nu niet doe, wanneer dan wel?” Met onze vrije wil kunnen we elk moment oefenen. Als je één moment mist, heb je geen gebruik gemaakt van je vrije wil.

We spreken van liefde als jij in mij aanwezig bent en ik in jou, zoals een een #embryo in de moeder. Zoals een moeder zichzelf voelt in haar kind – zijn verlangens bepalen alles voor haar!

De groei van het ego gaat in Kabbalah samen met de ontwikkeling van het “punt in het hart”, waardoor een mens tussen twee krachten kan bestaan: de neiging tot het goede en het #kwade. Dan is hij daar tussenin vrij om de neiging tot het kwade ten behoeve van het goede te gebruiken en op deze manier verder te komen.

Wij kunnen nu zeggen dat wij de methode van Abraham in praktijk brengen. Namelijk de bron van de methode die mensen verenigt, #Kabbalah genaamd …

In welke mate is de #Schepper verantwoordelijk voor de wereld? Voor alles wat er gebeurt? Als Hij de oorzaak is van alle onderlinge verdeeldheid, hoe is Hij er dan verantwoordelijk voor? Hij is volkomen en absoluut verantwoordelijk voor alles. Hij staat achter ons, bereid om alles te doen wat wij vragen.

Je tot de Schepper richten is het vat van de ziel (gebed, Hissaron, Kli). Dit moet zich voortdurend ontwikkelen – dat is mijn correctie. Niet het antwoord op de vraag, maar de vraag (verlangen) zelf – daarin ligt het spirituele werk & de vervulling van de ziel. Hierin laat ik mijn houding tot de Schepper zien.

Kabbalah onthult voor ons de GPS van het #leven: waar we heen kunnen gaan zonder af te wijken, maar via de snelste, kortste route om het allerbeste te bereiken – op weg naar het juiste Doel in het leven, namelijk de GPS gebruiken die ons laat zien waar dat Doel zich bevindt.

De #spirituele wereld onthullen, betekent dat je voelt dat je je erin bevindt. De spirituele wereld is een netwerk waarin onze verlangens met elkaar vervlochten zijn, door het ego voor ons verborgen. Als wij ernaar verlangen om gelijkvormig te worden aan dit systeem van onderlinge verbinding, stimuleren wij de invloed ervan op ons, totdat wij het mogen onthullen tussen ons.

Het Licht aantrekken, betekent dat wij er altijd aan denken dat we dit nu juist missen – een altijd toenemende #verbinding tussen ons, totdat de verbinding tussen iedereen permanent wordt, dat betekent dat deze zich manifesteert als de 10 Sefirot, gevuld met het Licht van de Schepper.

Het #ego is noodzakelijk! Het is geschapen om ons te laten zien hoe ver we van elkaar verwijderd zijn, hoe ver (verschillend) we van de Schepper zijn, zodat we dichterbij elkaar kunnen komen en dus dichter bij de Schepper, bij Zijn complete onthulling.

Waardoor zal de goede toekomst van Israël bepaald worden? Zie #JerusalemEmbassy

In plaats van de verklaring van Trump dat hij #Jeruzalem erkent als de hoofdstad van Israël, had hij de seculiere Joden (uit Israël en de VS) kunnen wijzen op de methode die de Joden met elkaar verenigt, waardoor er een eenwording van de naties van de wereld tot stand gebracht zou worden! In plaats daarvan verergert zijn besluit de haat en komt er uitstel van vrede.

Trump zal de wereld niet corrigeren. De Joden moeten een verenigd volk worden en zo een voorbeeld van eenheid aan de naties laten zien. Dit is hun historische & spirituele opdracht, als zij dit verwerpen, zijn zij de oorzaak van al het lijden in de wereld (Ashlag, Preface to The Book of Zohar, pp.70-76) en #antisemitisme.

From Twitter, 12/11/17

Alles met liefde bedekken

laitman_231.04Vraag: Kan een Kabbalist zijn eigen haat en de haat van anderen, het resultaat van de afscheiding, onder controle houden

Antwoord: Nee. Haat kunnen we niet onder controle houden. Het kan alleen door liefde bedekt worden. Er staat geschreven: “Liefde zal alle wandaden bedekken.”

Vraag: Kan ik dat voor iemand anders doen?

Antwoord: Nee. Het enige wat je kan doen, is iedereen buiten je in jezelf opnemen en op deze wijze al hun negatieve eigenschappen transformeren tot positieve eigenschappen. Er bestaan geen negatieve eigenschappen. Ze zijn eenvoudigweg niet in evenwicht gebracht door positieve kwaliteiten.

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/6/17

De ware vraag aan de Schepper

laitman_239Wij denken dat een vraag aan de Schepper een middel is om de Kli, het vat van de ziel, te corrigeren, wij gaan echter als resultaat van ons werk voelen, dat de vraag aan de Schepper de Kli is en geen middel om de Kli te corrigeren.

Als mijn roep tot de Schepper, het verlangen dat ik naar Hem laat opstijgen, waarachtig is, constant, en deze vraag sterker wordt in een niet aflatende hunkering naar Hem, zal ik de vraag zelf als een complete correctie voelen.

Welke correcties zijn dat? Het is het laten opstijgen van het verlangen, niet het antwoord op de vraag die ik in het gebed stelde. Het verlangen tot de Schepper richten is al het besluit van het werk. Zo druk ik mijn houding naar Hem uit. Ontvang ik iets van Hem? Misschien ontvang ik wel niets. Wat zou ik moeten ontvangen als ik mij tot hem wend? Mijn roep tot de Schepper is op zich al alles. Meer hoef ik niet.

Ik blijf niet in de Kli die voor zichzelf ontvangt, dan is het enige wat ik verlang dat ik een vraag heb aan de Schepper, En als ik als antwoord krijg dat ik niets hoor, niets begrijp, niets voel en niets zie, ben ik welkom, het is zelfs beter! Dan voel ik in mijn streven, in de kracht van geven, hoe gelijkvormig ik met de Schepper ben.

From the 3rd part of the Daily Kabbalah Lesson 12/5/17, “Work with Disturbances,”

Tweemaal over liefde

laitman_591Vraag: Een gewoon mens begrijpt de aardse manifestatie van de liefde van een moeder voor haar kinderen. Kan hij hier iets van leren in verband met het bereiken van spirituele liefde?

Antwoord: Ik raad je aan om je niet met psychologie bezig te houden, met name niet als het gaat over een moeder en haar kinderen. Ik geef dit voorbeeld vaak, maar alleen omdat het realistisch is, verder niet. De liefde die wij met elkaar bereiken in de groep lijkt daar helemaal niet op. Het is iets bijzonders, gebouwd op het evenwicht tussen tegenstellingen.

Vraag: Betekent dit, dat wat een mens uit levenservaring weet over liefde en haat, niets te maken heeft met de liefde waar Kabbalah over spreekt? Waarom hebben Kabbalisten dan geen ander woord gekozen om dit concept te beschrijven?

Antwoord: Om de Hoge Wereld uit te leggen, gebruiken Kabbalisten de taal van onze egoïstische wereld, wij noemen dat de “taal van de vertakkingen”. Het kan niet op een andere manier. Wij nemen de definities van objecten en verschijnselen van onze wereld en met behulp daarvan beschrijven wij de Hoge Wereld als een wereld, die bestaat op basis van het evenwicht tussen twee tegengestelde eigenschappen. Onze wereld is totaal anders.

Wij moeten ons uiterste best doen om met elkaar de juiste interactie te vinden, zodat wij op die manier leren begrijpen waaruit de juiste spirituele relatie en liefde bestaan.

From the Kabbalah Lesson in Russian, 8/6/17