De Dalai Lama, het is niet gemakkelijk …

  1. laitman_600.04In the News (The Earth Chronicles of Life)`De Dalai Lama heeft het geheim om gelukkig te worden onthuld`:

Minder jaloezie en boosheid, meer liefde en compassie, alleen hierdoor kan een mens tot harmonie in zijn ziel komen,“ zei Dalai Lama XIV in Riga tijdens de spirituele leringen voor Boeddhisten uit Rusland en de Baltische Staten.

De mens wordt vernietigd door boosheid, jaloezie, competitiestrijd, angsten en andere negatieve emoties die lijden ten gevolge hebben, terwijl wij geluk kunnen bereiken door niet toe te geven aan het implementeren van tomeloze verlangens, maar door ‘peace of mind’. Compassie en altruïsme zijn helpend hierbij.”

Het is al wetenschappelijk bewezen, dat boosheid letterlijk het immuunsysteem vernietigt, terwijl compassie en ‘peace of mind’ het versterken. Als je anderen met compassie en altruïsme benadert, zullen haatgevoelens, jaloezie en competitie minder in je aanwezig zijn, en zullen er veel meer geluksgevoelens zijn,” zei de Dalai Lama.

Een materialistisch waardesysteem maakt van de mens een geldwolf.”

Ongecontroleerde verlangens vernietigen zowel de mens als de omgeving, dit maakt niemand gelukkig. Geluk komt als de geest in vrede is, als er vrede in de ziel is. Daarom is het zo belangrijk om je mind te trainen,” zei hij.

Mijn commentaar: Hij heeft absoluut gelijk, maar hoe kunnen wij dit bereiken?

Opmerking: In principe is het duidelijk waar de Dalai Lama naar verwijst: naar een specifieke blik op de wereld, meditatie.

Mijn Commentaar: Deze methode is goed voor mensen met heel weinig egoïsme, wat duizenden jaren geleden duidelijk was in de maatschappij. In onze tijd komt dit ook voor, maar alleen in sommige delen van de wereld, waar dit zeker aangeboden kan worden en geaccepteerd wordt.

Vraag: Hoe kunnen wij de staat van geluk bereiken?

Antwoord: Om de wereld te veranderen, moet de mens veranderen, dan jaagt de wereld geen onechte doelen na, want dan is alles in evenwicht met de natuur, en is er onderling evenwicht.

Het is mogelijk, maar niet door een techniek waarbij je gaat zitten en je gelukkig voelt.

Vraag: U hebt gezegd dat het ego zich zal ontwikkelen en groter worden en dat je daaraan niet kunt ontsnappen. Wat kunnen we met het egoïsme doen dat groter wordt en dodelijk is?

Antwoord: Hier heb ik het al vaak over gehad. Voordat wij aan mensen laten zien dat de staat waarin wij ons nu bevinden ons naar destructie leidt en dat er in plaats daarvan een eeuwige, volmaakte staat is die wij nu, vandaag, in deze wereld kunnen bereiken, voordat wij de mensheid overtuigd hebben van deze mogelijkheid, kunnen wij niets beginnen.

Vraag: Hoe kunnen wij dit aanpakken?

Antwoord: Alleen door aan onszelf te werken en onszelf naar een staat te brengen waarin wij werkelijk een voorbeeld voor de juiste menselijke relaties kunnen worden, waarin wij te midden van ons geluk kunnen ervaren, en de hoogste eigenschap die er bestaat.

Vraag: Wat voor soort relaties zijn dat?

Antwoord: Heb elkaar lief. De Dalai Lama spreekt hier ook over, maar het moet wel bereikt worden. Dat is niet gemakkelijk, het wordt alleen bereikt door immens grote inspanningen en een betrouwbare methode die dat wat onmogelijk is, verbindt met dat wat wij wensen.

Is het noodzakelijk om dit te bereiken? Het is noodzakelijk. Is het mogelijk? Het is mogelijk, maar het is moeilijk. We moeten hiervoor de menselijke aard hervormen, veranderen.

Vraag: Hoe kan de menselijke natuur veranderen?

Antwoord: Alleen onder de invloed van de onthulling van de Hoge Kracht. Wij onthullen deze Kracht door onze pogingen om ons met elkaar te verbinden. Wij willen door deze Kracht veranderd worden, maar alleen door deze Kracht! En niet dat ik goed wil zijn en dan al goed ben.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 6/20/18 

Een reddingslijn voor iedereen

laitman_251Het verlangen om te genieten is de substantie van de schepping, het is noch goed noch slecht. Het is materie die noch geprezen noch veroordeeld kan worden – zo is het geschapen.

Als het verlangen om te genieten alleen voor zichzelf zorgt, ten nadele van anderen, wordt het egoïsme genoemd. Als het verlangen om te genieten van Boven de mogelijkheid ontvangt om te geven, namelijk de mogelijkheid om met het verlangen te werken, tegen het natuurlijke instinct in dat alleen zelf wil genieten in plaats van anderen blij te maken, wordt het het verlangen om te geven genoemd.

Een verlangen is in staat om op deze manier te handelen als het degene aan wie hij geeft belangrijker vindt dan zichzelf. Als ik jou meer waarde toeken dan mijzelf, zal ik aan jou geven, in plaats van mijzelf van alles toe te eigenen.

In onze wereld is dat gemakkelijk. Als ik zie dat ik afhankelijk ben van iemand die hoger geplaatst is dan ik, die belangrijker en sterker is dan ik, ben ik bereid om aan hem te geven. Dit is op dezelfde egoïstische berekening gebaseerd, want door aan hem te geven, levert me dat nog meer op dan wanneer ik mijzelf van alles zou toe-eigenen.

Er zijn twee voorwaarden om waarachtig, niet-egoïstisch te kunnen geven. Allereerst moet het object waaraan ik wil geven, verborgen zijn, de belangrijkheid ervan moet ik niet voelen, want dan geef ik zeker vanuit egoïstische intenties, zoals dat in deze wereld werkt. Daarnaast is het nodig dat ik meer kracht krijg om op die wijze te kunnen geven, ondanks de totale afwezigheid van een egoïstische motivatie.

Allereerst worden we door Boven geholpen, de belangrijkheid van de Hogere is verborgen. Dan moet de mens dit zelf doen. Bovendien moeten wij de kracht om te geven van Boven ontvangen. Dan krijg ik de mogelijkheid om aan de Schepper te geven, hoewel Hij in mijn fysieke ogen niet belangrijk is. Integendeel, ik merk dat ik de hele wereld en mijzelf veel belangrijker vind. Toch krijg ik de kracht van geven bovenop mijn eigen aard. Dit wordt “geloof boven de rede” genoemd, boven de eigen mening uit. Dit is een waarachtig wonder van Boven.1

Er staat geschreven: “De Schepper gooit een reddingslijn uit naar ons.” Waarom zijn er zoveel teleurgestelde mensen die niets bereiken? Omdat zij die reddingslijn niet wilden beetpakken. Iedereen krijgt een reddingslijn toegeworpen, hij hangt recht voor je neus, maar je wilt hem niet zien.

Als je deze lijn eenmaal beetpakt, kom je dichterbij een Kabbalistische groep, je wordt erin opgenomen, je smelt ermee samen. Wij denken als mens het tegengestelde: dat wij in staat zijn om alles alleen te doen en dat deze handelingen ons helpen.

Mensen blijven 10, 20, 30, zelfs 40 jaar in deze illusie, totdat zij er tenslotte mee instemmen om te buigen. Die kracht komt van Boven en zij krijgen de bereidwilligheid om zich in alles te annuleren, hun hoofd te buigen en zich bij de Ten te voegen. Ze zijn bereid om alles te doen, om alles op te geven om bij de groep te horen.

Dit is heel moeilijk, het vraagt om zelfonderzoek, ophelderingen en het overwinnen van moeilijkheden. Een mens moet heel oprecht en eerlijk zijn, naar zichzelf en naar de groep.2

From the 3rd part of the Daily Kabbalah Lesson 8/29/18Writings of Baal HaSulam,“A Speech for the Completion of The Zohar
1 Minute12:40
2 Minute26:40

Ibur (conceptie)

laitman_270Wij zijn op deze wereld geboren met een verlangen om te genieten, met een zelfzuchtig hart waarin zich één bijzonder punt bevindt: het begin van de Hoge Wereld, het goddelijke deel van Boven. Wij moeten het belang en de betekenis van ons verlangen om te genieten naar dit punt – het verlangen om te geven – brengen. Van het verlangen om te genieten moet niet meer dan een zwart puntje overblijven, en het verlangen om te geven moet van een punt, een zaaddruppel, een kleine lichtvonk, uitgroeien tot de omvang van Bina en Keter.

Zo bewegen wij ons van de ene wereld naar de volgende. Alles is afhankelijk van de belangrijkheid van het punt in het hart, het punt van geven en liefde, van de beweging uit jezelf naar de vriend, en van een steeds grotere verwerping van het egoïstische verlangen in jezelf, totdat het inkrimpt tot een punt. Hoewel we eerst heel deze grote wereld in dit verlangen voelen, verandert het verlangen in het puntje dat het oorspronkelijk was in de vier fasen van Direct Licht: een zwart puntje in het witte Licht. De lichtvonk zal zich dan uitbreiden tot de grootte van de Wereld van Oneindigheid en alles met het witte Licht vullen.

Het is noodzakelijk dat wij al deze veranderingen door onze eigen inspanningen teweegbrengen, om de kostbaarheid van het punt van geven en liefde te vergroten, de spirituele vonk, de eigenschap van de Schepper, en tegelijkertijd annuleren wij ons steeds weer, evenals het belang van ons verlangen om te genieten waarin wij heel deze grote wereld nog waarnemen.

Ons hele werk bestaat eruit dat wij onze wereld reduceren tot één enkel zwart puntje, zo kunnen wij de spirituele vonk in onszelf vinden en omhoog heffen naar de Wereld van Oneindigheid, een stralende, uitgestrekte wereld.

Dit hele proces begint bij de staat van het embryo, als wij uitsluitend aandacht geven aan het punt van het witte Licht, aan de spirituele vonk, en alles doen om het te vergroten. Wij stellen ons voor dat wij in Bina blijven, in de baarmoeder, en zo komen wij verder.1

Meestal ontwaken er dan hogere, egoïstische verlangens in de mens, hij wil zichzelf bewijzen, beroemd worden, dit is tegengesteld aan het verlangen om zich te annuleren. Dit is nu juist het werk dat aan ons door Boven gegeven wordt. Totdat de mens ermee instemt om een nul te worden die nu en in de toekomst niets nodig heeft, zal hij de spirituele wereld niet binnentreden en geen spiritueel embryo worden. Eerder is het niet mogelijk.

Totdat de mens ermee instemt om zich te reduceren tot een nul, tot één punt, zal hij het stadium van het embryo niet bereiken. Het is van belang dat hij dit goed voelt om te kunnen begrijpen waar dit oog van de naald, waardoor hij de spirituele wereld binnendringt, zich bevindt.2

De kracht die ons de spiritualiteit intrekt, Mozes genaamd, leidt ons naar de voet van de berg Sinaï, namelijk naar onze nietigheid als wij voor de berg der twijfels staan. Dit is een heel moeilijk gevoel en de mens moet ermee instemmen, namelijk bereid zijn om door te gaan; ondanks vele gevoelens van twijfel en vernederingen bereid zijn om zich te reduceren tot een complete nul.

Als hij zijn verlangen om te genieten tot het uiterste minimum beperkt, tot wat noodzakelijk is om te bestaan – waartoe zijn natuur, de Schepper, hem verplicht – is hij voldoende voorbereid om de Torah te ontvangen.3

Wij moet de Hogere toestaan om aan ons te werken en Hem volkomen vertrouwen, zoals een kind in de armen van zijn moeder of in de baarmoeder. De hele wereld is een baarmoeder en wij moeten daarin het embryo worden. Stel je eens voor hoe je dit doet: een mens moet zijn eigen verlangens, gedachten en handelingen reduceren. Misschien werken we hard, maar lijkt het alsof we niets zelf doen: het is de Hogere die aan ons werkt. Wij willen alleen voelen hoe Hij aan ons werkt.4

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 9/5/18, Lesson on the Topic “Conception”

1 Minute 0:20
2 Minute 19:37
3 Minute 35:51
4 Minute 41:41

Waarom heeft een mens zijn denkvermogen nodig?

Laitman_177.06Alles wat mij van de Schepper verwijdert, wordt kwaad genoemd. Maar waar besluit ik of iets kwaad is, in mijn denken of in mijn hart?

Waarom heeft de Schepper een mens zijn denkvermogen gegeven – iets wat boven de vermogens van het dier uitgaat – als wij het moeten annuleren om met geloof boven de rede te kunnen werken?

De Schepper heeft een mens nu juist het denkvermogen gegeven om tegen zijn animale denken in te kunnen gaan. Anders zouden wij niet kunnen uitzoeken wat bitter en wat zoet is. Wij vervangen ons denkvermogen door het denken van de Hogere. Wij moeten ergens een begin kunnen maken, daarom geeft de Schepper ons een animaal denkvermogen.

Het is vergelijkbaar met het feit dat de Schepper het verlangen om te ontvangen heeft geschapen, zodat wij eerst ontvangen als zoet ervaren en geven als bitter. Een mens kan zich afvragen waarom de Schepper het schepsel aanvankelijk tegengesteld aan Hem heeft geschapen. Dit heeft echter al te maken met de vraag: Waarom heeft Hij de schepping gebroken? Het antwoord daarop is: De belangrijkheid van het Licht bereiken wij vanuit de duisternis.

From a conversation in Iceland, 5/23 /18

De wens om de kop te zijn en niet de staart

laitman_254.03Tijdens Rosh HaShanah vragen wij aan de Schepper om van ons in het nieuwe jaar de “kop” te maken en niet de “staart”. De betekenis hiervan is dat wij willen werken volgen onze intentie en ons denken, en niet volgens de kracht van het verlangen. Wij willen boven het verlangen uitstijgen naar het denken, dit wordt “geloof boven de rede” genoemd, en wij willen ons verdiepen in de intentie waarmee wij ons verlangen gebruiken.

Wij willen niet dat het verlangen onze handelingen bepaalt, zoals dat nu is. Nu heeft het verlangen controle over ons, het stuwt ons voort en bepaalt onze handelingen en intenties. Al onze intenties zijn uitsluitend gericht op de vervulling van onze verlangens.

Wij willen de verhouding tussen de intentie en het verlangen echter zodanig corrigeren dat de intentie het verlangen gaat bepalen. Dan zal het verlangen bestuurd worden door de intentie om te geven, “geloof” genaamd.

Dit is een grote verschuiving in het spirituele werk. Aan het begin van het pad besteden we alleen aandacht aan ons verlangen en dat willen we realiseren. Dan gaan wij onze intenties onderzoeken, zij zijn dan namelijk nog egoïstisch. Dan zien we echter, dat onze intentie anders kan worden. Het Corrigerende Licht beïnvloedt ons en verandert onze houding ten opzichte van ons eigen verlangen en het verlangen van de Schepper.

Doordat wij in een groep werken, studeren, en het Corrigerende Licht ons beïnvloedt, gaan wij merken dat wij de Schepper belangrijker gaan vinden. Wij hebben de Schepper nog niet ontdekt, maar we kunnen al voelen dat het belangrijk is voor ons om aan Hem te denken, Hem vreugde te geven, dichterbij Hem te komen en ons aan Hem te hechten. Dit maakt al deel uit van onze intentie, wij vragen aan de Schepper om de mogelijkheid om op deze wijze te kunnen handelen.

Hieruit volgt dat er geen goed of kwaad in de wereld bestaat. Het lijkt alleen zo voor mij, het is bedoeld om de mogelijkheid te krijgen om de Hoge Kracht te leren kennen, die te leren onderscheiden, mij met die Kracht te verenigen, die Kracht te bereiken en de Schepper te leren begrijpen.

Dan zien we dat we in het begin door ons verlangen werden bestuurd en aan het einde door de intentie. Het maakt geen verschil of ik een verlangen voel om te ontvangen of te geven, ik grijp elke mogelijkheid aan om ieder verlangen uitsluitend te gebruiken om mijn intentie om te geven waar te maken.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 8/22/18, Lesson on the Topic: “Rosh HaShana

Rosh HaShana Zegening

Dr. Michael Laitman

Facebook pagina  Michael Laitman 9/9/18

Ik wens ons allen wat wij het meest missen, liefde en verbinding tussen ons!

Dit is altijd de redding geweest voor ons volk, het is onze DNA. “Heb je naaste lief als jezelf” moeten wij tussen ons waarmaken voor de hele wereld.

Een Gelukkige Rosh HaShana!

Het privilege van de mens

laitman_278.01Vraag: Wat wordt er door de Hoge Voorzienigheid geregeld? Wat blijft er over voor de inspanning en de vrijheid van de mens, wat wordt er niet door Boven bestuurd?

Antwoord: Alles, uitgezonderd onze vrijheid van wil, behoort tot het privilege van de Schepper.

Vrije wil betekent dat ik elke minuut bepaal wat ik ik nog meer kan toevoegen om dichterbij andere mensen te komen.

Het is onze opdracht om alle elementen van het spirituele systeem met elkaar te verbinden tot één enkel systeem. Ik moet dus bepalen hoe ik dit, ieder moment dat mij gegeven wordt, met een nog groter succes kan doen. Dit is de essentie van mijn werk en ik kan er niet aan ontsnappen. De vraag is echter of ik hier mijn uiterste best voor doe, of dat de Hoge Wereld, de Schepper, mij zal dwingen om dit te doen.

Mijn vrijheid van keuze bevindt zich tussen deze twee mogelijkheden: of ik snel voorwaarts om mij met eenieder te verbinden, of ik word er door Boven toe gedwongen. Daarom betekent de vrijheid van wil, zoals Baal HaSulam het in zijn artikel dat dezelfde titel heeft, beschrijft: je onderdompelen in je omgeving, zodat je de verlangens, de aspiraties en de doelen van daaruit ontvangt en ze waarmaakt.

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/22/18

New Life #1033 – Moeilijkheden in relaties overwinnen

 

New Life #1033 – Moeilijkheden in relaties overwinnen
Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Tal Mandelbaum ben Moshe

Samenvatting

Om moeilijkheden in een relatie te overwinnen, moeten we proberen om elkaar te accepteren en elkaar niet bekritiseren, domineren of elkaar willen veranderen. Ik ga met mijn partner om zoals ik met mezelf omga. Je man/vrouw wordt deel van jezelf. Liefde maakt in het huwelijk twee mensen tot één mens. We zijn in alles samen.

Dit moet geleerd worden. Veel scheidingen vinden al binnen een jaar plaats.

We gaan met elkaar om volgens het principe:”Liefde bedekt alle overtredingen” (Spreuken 10:12). Dit betekent dat ik alles wat ik niet fijn vind met liefde bedek, alsof het van mijzelf is. Wat moeilijk is blijft, maar de liefde daarboven bedekt het.

Samen ben je één lichaam. Praat daarover. Laat trots en controle weg, toon liefde, aandacht en zachtheid. Praat er ook met je kinderen over: wat is een mens, gewoontes, psychologie, fysiologie, eigenschappen, enz.

In onze Bronnen staat: “De vrouw van een man is als zijn eigen lichaam.” Liefde maakt je tot één. Ik accepteer de ander zonder iets te willen veranderen. Naast mijn eigen ego accepteer ik het ego van de ander, het is belangrijk dat beide partners dit doen.

Wat is liefde? Dat een mens een doel heeft in zijn leven dat hij realiseert en dat hij daarnaast nog een doel heeft: dat hij op de juiste wijze zijn home realiseert. Een mens moet op deze twee gebieden zijn ego annuleren. Ik annuleer mijn ego en accepteer de ander hoe hij/zij is, daardoor verkrijg ik: een vriend, een partner, een echtgenoot/echtgenote.

Zelfs via je man/vrouw, het gezin, door de verbinding met elkaar, kunnen wij de Hoge Kracht bereiken. In de juiste verhouding tussen ons. Dat is liefde. Ik zie geen negatieve dingen, ze zijn van mijzelf.

In het Engels

icon for podpress VideoPlay Now | Download

Audioicon for podpress Play Now | Download

15 onbekende Inzichten in Rosh Hashanah

The Times of Israel heeft mijn nieuwe artikel “15 onbekende Inzichten in Rosh Hashanah” gepubliceerd

 

Wij hebben Rosh HaShanah, het begin van het Hebreeuwse jaar, al 5778 jaar gevierd. Wat kunnen wij dit jaar nu werkelijk vernieuwen en hoe kunnen wij onze waarneming van de werkelijkheid zo veranderen dat het komende jaar aanzienlijk beter zal worden? Hier volgen 15 baanbrekende inzichten.

1. De Wereld op een Omslagpunt

In de 21e eeuw hebben wij alles bereikt. Toch kunnen wij de problemen en het leed dat ons als individuen en als maatschappij teisteren niet van ons afschudden. Politieke instabiliteit, sociale verdeling, terrorisme en veiligheidsrisico’s, destabilisatie van het klimaat, massale immigratie en meer – het zijn maar enkele symptomen die wijzen op de wereldwijde verstrengeling waarmee de wereld te maken krijgt.

Duizenden jarenlang hebben wij geprobeerd om op talloze manieren de wereld om ons heen te ordenen. Maar tastbare feiten bewijzen dat wij de formule voor een vredig, gelukkig leven nog niet gekraakt hebben. Het zilveren randje is dat mensen het huidige paradigma in twijfel beginnen te trekken en op zoek zijn naar een nieuwe benadering van het leven.

2. De Wereld is een Spiegel van Onze Innerlijke Wereld

De Ari, de Kabbalist die de gehele structuur van de spirituele werkelijkheid zeer gedetailleerd beschreven heeft, heeft het als volgt samengevat: “De mens is een kleine wereld, de wereld is een groot mens.” Met andere woorden: de hele wereld is een reflectie van de innerlijke wereld van de mens, de wereld weerspiegelt de consequenties van de innerlijke kwaliteiten van de mens. Als wij de werkelijkheid op de juiste manier leren waarnemen, zullen wij de verbinding ontdekken tussen wat er in de wereld gebeurt en wat er in ons plaatsvindt. Wij kunnen de wereld dus veranderen door de wereld te veranderen.

3. Menselijke Wezens worden door Verlangen gemotiveerd

De kracht waardoor de ontwikkeling van de mensheid wordt aangestuurd, is het verlangen om te genieten. Dit verlangen neem in grootte en kwaliteit toe. De ladder van de ontwikkeling van het menselijk verlangen begint bij fysieke basisverlangens naar voedsel, seks, gezin en onderdak, en ontwikkelt zich naar menselijke verlangens op sociaal gebied, naar geld, eer, macht en kennis; de hoogste verlangens zijn de verlangens naar spirituele vervulling. Op elke trede van de ladder wordt onze waarneming van de werkelijkheid door het verlangen gevormd.

4. De Menselijke Waarneming wordt door het Egoïstische Verlangen gevormd

In een bepaalde fase van de ontwikkeling van het menselijke verlangen, willen mensen ten koste van elkaar genieten. Kabbalah noemt deze natuurlijke fase van ontwikkeling: “egoïsme”. Het toenemende egoïstische verlangen in de mens vormt zijn waarneming van de werkelijkheid. Als resultaat ziet de mens de wereld buiten zich in een steeds groter wordende crisis, een wereld waarin de mens een wolf is voor zijn medemens.

5. Het Menselijke Ego op een Dood Spoor

Het egoïstische verlangen ziet talloze mogelijkheden om plezier te beleven aan deze wereld. Het is constant op zoek naar groter genot. Maar de mens wordt steeds weer teleurgesteld, want het verlangen ontmoet ontevredenheid en dat veroorzaakt teleurstelling en frustratie. Op den duur stapelen de bittere ervaringen van de mensheid zich op en iedere generatie raakt sneller dan de voorgaande ontmoedigd door de jacht naar genot. Dit is de oorzaak van de steeds grotere vraag naar drugs en van depressie, een verschijnsel dat in de 21e eeuw de belangrijkste oorzaak van onbekwaam functioneren is geworden.

6. Wil je de Wereld veranderen – Verander dan de Mens

Instinctief willen wij de wereld om ons heen corrigeren, want daar worden onze problemen zichtbaar. Dit is echter een illusie. De bron van onze problemen is het steeds groter wordende ego in onze innerlijke wereld. Zoals het dashboard in een auto de bestuurder inlicht over snelheid, brandstof, enz., laat de wereld aan de mens allerlei gegevens zien over zijn innerlijke eigenschappen. Dus als wij ons egoïsme corrigeren, onze negatieve houding naar anderen, zal het “dashboard” ons een perfecte wereld tonen: een replica van onze innerlijke wereld.

7. De Mens verandert in zijn Relatie tot Anderen

De houding van de mens verandert als hij met anderen omgaat zoals hij met zichzelf omgaat. Positief met de medemens omgaan, brengt ook een positieve houding naar de andere niveaus van de natuur teweeg: naar het minerale niveau, de flora en de fauna. Daarom bedachten de Kabbalistische Wijzen de beroemde stelregel: “Heb je naaste lief als jezelf.” Het gaat hierbij niet over gedrag of moraal, het is echter een middel om de waarneming van onze werkelijkheid fundamenteel te veranderen. In onze poging om alle delen van de werkelijkheid om ons heen als één geheel te zien, trekken wij de natuurlijke kracht aan die een nieuwe waarneming in ons bouwt. Met andere woorden: een mens die zichzelf verbetert, verbetert meteen de wereld om zich heen.

8. Elke Crisis kalibreert onze Waarneming

De bedoeling achter alle moeilijkheden die wij ondervinden, als individu en als maatschappij, is dat wij aandacht besteden aan de correctie van ons ego, dat wij onze houding naar elkaar verbeteren. Zolang wij dit nalaten, zal de werkelijkheid een steeds grotere druk op ons uitoefenen om onze waarneming van de werkelijkheid te kalibreren.

9. De positieve Weg naar een Verandering in Waarneming

Een aangename, efficiënte en snelle manier om onze waarneming van de werkelijkheid te veranderen, is een leerproces naar groter bewustzijn. In dit proces leren wij de wereld als een afspiegeling van onze innerlijke eigenschappen zien en voelen. Stap voor stap kan een mens zijn waarneming van de werkelijkheid bewust en onafhankelijk op een hoger plan brengen – niet door crises.

10. De virtuele Wereld bereidt voor ons een nieuwe Waarneming van de Werkelijkheid

De transformatie van de wereld in een klein, globaal dorp, helpt ons om te begrijpen dat wij allemaal met elkaar verbonden zijn en afhankelijk zijn van elkaar. Wat er in een individu plaatsvindt, beïnvloedt de hele wereld. Naast de toenemende onderlinge afhankelijkheid, ontwikkelen virtuele netwerken en technologieën zich exponentieel. Zij bevrijden ons uit de beperkingen van de fysieke wereld en laten ons wennen aan de gedachte dat de mensheid een innerlijke essentie is die in ons aanwezig is. Als mensen bijvoorbeeld virtueel met elkaar communiceren, vormen zij innerlijk het karakter van de persoon of de groep waarmee zij communiceren.

11. Een heel kleine Verandering in het Verlangen – Een heel grote Verandering in de Wereld

Misschien lijkt het zo dat de verandering van onze waarneming van de werkelijkheid intellectueel onderzoek vereist of diep zelfonderzoek, maar dit is niet het geval. Aangezien onze waarneming door ons verlangen gevormd wordt, is er alleen een ware verschuiving in het verlangen nodig, namelijk een emotionele verschuiving die in het hart gevoeld wordt. Dit betekent dat eenvoudige handelingen die onze gevoeligheid naar eenheid tussen mensen vergroten, onze waarneming kunnen richten en zo een stralender beeld van de wereld projecteren.

12. De Delen van de Werkelijkheid met elkaar Verbinden, leidt naar de Onthulling van de Schepper

Regelmatig werken aan “Heb je naaste lief als jezelf”, namelijk de poging om alle delen van de werkelijkheid als één geheel te zien, heeft tot gevolg dat wij de ene kracht die de werkelijkheid bestuurt, onthullen. De kracht die het fundament van de werkelijkheid is, die de minerale, vegetatieve, animale en menselijke delen tot één harmonieus systeem samenbindt. Op die manier gaan wij geleidelijk voelen hoe deze ene kracht alles in de werkelijkheid bestuurt.

13. De Wereld is In Ons: De Revolutie na Einstein

De mensheid staat voor een enorm grote, diepgaande verandering in de benadering van het leven en de hele realiteit. Zoals de mensheid ooit geloofde dat de zon om de aarde draaide en Copernicus het tegendeel bewees, en Einstein de werkelijkheid herdefinieerde als een relatief beeld dat van de observator afhankelijk is, zal het volgende revolutionaire stadium van ontwikkeling ons laten zien dat de werkelijkheid een projectie is van het innerlijk van de mens.

14. De pioniers op het gebied van de Verandering van het Concept Realiteit

De mensen die een nieuwe perceptie van de werkelijkheid hebben bereikt, worden “Kabbalisten” genoemd. Uit de eerste groep Kabbalisten die een sociaal leven leidden, dat gebaseerd was op een voltooide waarneming van de werkelijkheid, is door de jaren heen “het volk Israël” ontstaan. Sindsdien is het de taak van het Joodse volk om een voorbeeld voor de mensheid te zijn, een voorbeeld voor een maatschappij die in een uniforme waarneming van de werkelijkheid leeft. Dit is het ware onderricht dat tot het volk Israël behoort, en dit is de oorzaak van het onverklaarbare gevoel dat de wereld over het Joodse volk heeft.

15. Rosh HaShana is een Mogelijkheid voor Verandering

Rosh HaShanah betekent: het begin van een verandering in de mens, een verandering in zijn waarneming van de werkelijkheid. Daarom symboliseert de komende feestdag de perfecte mogelijkheid voor ons om te besluiten dat wij dit jaar ons denken en ons hart veranderen om zo een nieuwe werkelijkheid waar te nemen.

Een Gelukkige Rosh HaShanah!

Waar wordt de Schepper onthuld?

laitman_961.2Vraag: Waar wordt de Schepper onthuld?

Antwoord: Ik onthul alles in mijzelf, in mijn verlangen. Hetzelfde geldt voor de Schepper. Net zoals ik de wereld voel, waarin al mijn zintuigen functioneren om de werkelijkheid waar te nemen, voel ik de Schepper. Eerst voel ik dat Hij de oorzaak van de werkelijkheid is en in ieder geval alle onderdelen daarvan in handen heeft.

Ik heb bijvoorbeeld een afspraak bij de rechtbank. In dit geval begrijp ik wel dat de Schepper gezorgd heeft voor al mijn vijanden en ze onder controle heeft om mij te laten begrijpen, dat dit van Hem komt en dat er geen ander is dan Hij. Dit is de eerste stap.

De tweede stap vindt plaats als al Zijn “vertegenwoordigers”, die gewoonlijk zeer onaangenaam zijn, in geliefde engelen veranderen, omdat ik met hun hulp tot een verbinding met de Schepper kom. Er bestaat geen andere manier om deze gehechtheid aan Hem te bereiken. Het is onmogelijk om op een aangename manier in verbinding met Hem te komen, want in mij is alleen maar kwaad aanwezig, ik ben tegengesteld aan Hem. Daarom dank ik evenzeer voor het kwade als voor het goede en ga ik hiervan houden, ik haat dit niet.

Maar er is ook nog één en ander in de fysieke wereld waar ik mee te maken heb. Ik moet dit werk namelijk voltooien volgens de wetten van onze wereld: ik moet naar de rechtbank, ik krijg boetes, en ik moet ermee leren omgaan. Eigenlijk is het zo dat ik de Schepper dank voor dergelijke boodschappers die Hij naar me toestuurt. Hij heeft ze uitgekozen, en dat betekent dat ik nu juist dit nodig heb om verder te komen.

Vraag: Waarom moeten we in deze wereld van alles doen?

Antwoord: Elke spirituele wortel moet uiteindelijk de fysieke tak bereiken. Nadat wij alle spirituele wortels met de betreffende fysieke takken hebben verbonden, zal deze wereld uit onze zintuigen verdwijnen.

Vraag: En als iemand geen aandacht besteedt aan het oplossen van de problemen in deze wereld?

Antwoord: Als je het nalaat om in deze wereld te handelen, blijven al die problemen in verschillende vormen bij je terugkomen totdat je er op de juiste manier mee aan de slag gaat.

From a conversation in Iceland, 5/19/18