De Enige Leraar

Dr. Michael LaitmanIn onze wereld is er slechts één leraar, één gids en één Rav: de Schepper. Er is geen ander! De Schepper, de hoge positieve Kracht, bestuurt alles en creëert de – naar verhouding – negatieve egoïstische kracht.

Alle anderen zijn deelnemers in dit proces, ongeacht de rol die zij spelen. Zij worden uitsluitend gerangschikt op basis van de positie die zij innemen ten opzichte van die Leraar: in de mate waarin zij Hem begrijpen en Zijn opdrachten uitvoeren, of juist niet. Alleen dit geeft hun situatie en hun niveau weer.

Ik noem mezelf een gids omdat ik aan mensen probeer uit te leggen hoe ik mijn spirituele leraar begrijp en hoe ik de Leraar, de Schepper, begrijp. Ik leer mensen hoe zij de weg naar de Hoge Kracht kunnen vinden.

In het algemeen gesproken denk ik dat ieder mens in onze wereld geen andere opdracht heeft dan deze, want het allerbelangrijkste is dat we begrijpen hoe een mens verbonden is met de Schepper, want Hij bestuurt alles.

Met de Schepper verbonden zijn, is alleen mogelijk door middel van een groep, een Ten, met meer verbindingen, meer wederkerigheid, door op te gaan in anderen en alles te absorberen door een steeds diepere verbinding.

Dit is de weg die we moeten gaan. Dan zal je de leraar, de gids, de vriend en de Rav in één persoon vinden.

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/7/16

 

Misleidt De Schepper Ons?

laitman_608_02Vraag: Wat bereikt de Schepper doordat Hij ons misleidt door middel van onze egoïstische gevoelens in een denkbeeldige werkelijkheid die Hij ons laat zien?

Antwoord: De Schepper misleidt ons niet. Hij heeft ons in een bijzondere waarneming geplaatst waarin wij heel beperkt zijn en alles in ons zodanig voelen, dat wij naar een andere waarneming zullen opstijgen en gaan ontdekken wat er buiten onze zintuigen bestaat.

Wij moeten van richting veranderen en uit onszelf gaan, gelijk worden aan dat wat zich buiten ons bevindt, onafhankelijk worden en deze zintuigen in ons onafhankelijk gaan ontwikkelen, al naargelang het niveau van onze inspanningen.

Zo gaan wij op de juiste wijze de wereld buiten ons waarnemen, niet gehinderd door onze egoïstische gevoelens. Dit is een totaal andere waarneming door de eigenschap van geven.

Dit is een waarneming van wat zich buiten ons bevindt zonder dat wij ermee in contact komen, zonder het te willen “verslinden”. Door het te voelen en niet naar ons toe te trekken – door de mate van onze overeenstemming met de eigenschappen die zich buiten ons bevinden – gaan wij voelen wat zich werkelijk buiten ons bevindt.

Op deze manier brengen wij de eigenschap van geven naar buiten, die “intentie” genoemd wordt. We gaan de ware omgeving waarnemen. De huidige omgeving bestaat in feite niet. Wij nemen die omgeving waar in de mate waarin wij de eigenschap van geven waarnemen. Dan komen we tot het besef dat dit de Schepper is.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/18/16

 

Was Adam HaRishon Een Feniciër?

laitman_747_01Vraag: Er zijn wetenschappers die denken dat het Hebreeuwse alfabet oorspronkelijk uit het Fenicisch is ontstaan, een taal die lange tijd voor het Hebreeuwse alfabet bestond. Zou het kunnen dat Adam HaRishon (de Eerste Mens) een Feniciër was?

Antwoord: Ik kan niet zeggen of Adam HaRishon een Feniciër was, maar hij was de eerste mens in onze wereld die de Hoge Kracht heeft ontdekt en beschreven. Ik weet evenmin of het Fenicische volk 6.000 jaar geleden bestond, ik ben geen historische documenten tegen gekomen die dit bewijzen. Ik vertrouw op de geschriften van Kabbalah en van de Torah.

Hierdoor kan de indruk ontstaan dat mijn woorden ongeloofwaardig zijn en niet bewezen, maar de Wijsheid van Kabbalah onderzoekt en bevestigt deze dingen, daar vertrouw ik op.

Vraag: Betekent dit dat wij niet weten welke nationaliteit Adam had?

Antwoord: In de tijd van Adam HaRishon bestonden er nog geen nationaliteiten. Nationaliteiten ontstonden 3500 jaar later, na de uittocht uit Babylonië. Daarvoor, zoals het in de Torah geschreven staat, was er één volk dat uit verschillende stammen bestond, zij leefden met elkaar in het oude Babylonië.

Pas nadat de Babyloniërs uiteen gingen en zich over de aardbol verspreidden, kwamen er verschillende volkeren en naties.

Opmerking: Wetenschappers hebben het Joodse genoom bestudeerd en zij hebben vastgesteld dat het volkomen identiek is aan dat van de Irakezen. De Joden waren eigenlijk ook emigranten uit Babylonië, uit Irak,

Mijn Commentaar: Irak is het grondgebied van het oude Babylonië. In principe is dit echter onbelangrijk, want de Joden hebben geen nationaliteit. Zij zijn een groep mensen die door Abraham bijeen gebracht zijn om bij hem te studeren, zij verenigden zich rondom hem volgens het principe: “En je zult je vriend liefhebben als jezelf.“ (Vajikra 19:18) (Leviticus)

Dit moesten zij doen om de Hoge Wereld te bereiken. Nadat zij deze wet “En je zult je vriend liefhebben als jezelf“ gingen verwezenlijken en daardoor de Hoge Wereld bereikten, het Hoge Systeem van Bestuur, gingen zij zichzelf Joden (Yehudim) noemen. Het woord “Yehudi” komt van het woord “Yichud” (Eenwording), “Achdut” (Eenheid), en het woord “Ivri” (Hebreeuws) betekent: een overgang van het voelen van onze wereld naar het voelen van de Hoge Wereld. Joden vormen dus geen nationaliteit, maar een ideologische groep.

Wat de Irakezen betreft, mogelijk zijn zij de vroegere joden die ofwel in Babylonië zijn achtergebleven of zich in de loop van de tijd van Abraham’s groep hebben afgescheiden. Maar dit doet er niet toe! De Wijsheid van Kabbalah behoort tot geen enkele natie.

From the Kabbalah Lesson in Russian 7/17/16

 

Door Wie Is De Schepper Geschapen?

laitman_276_02Vraag: Waaruit is de Schepper gevormd en door wie is Hij geschapen? Bestaat er meer dan één Schepper?

Antwoord: De Schepper is gevormd uit een verlangen om te geven, te genieten en lief te hebben, zoals een grote, lieve, warme moeder.

De Schepper is door niemand geschapen, Hij bestaat eeuwig, voorbij tijd, beweging en ruimte. Wat door Hem is geschapen, bestaat tijdelijk.

Ieder van ons kan zijn eigen Schepper hebben totdat wij ons met elkaar verbinden en ons realiseren dat het één enkele Kracht is. In deze vorm bestaat de wereld.

Het is belangrijk dat wij de Schepper ontdekken en in direct contact met Hem komen. Dan ga je ontdekken Wie het is en Wat het is. Anderen zullen ook direct contact met Hem bereiken en ontdekken Wie dit is en Wat dit is. Dan zullen jullie in de verbinding tussen jullie samen kunnen verhelderen of het dezelfde Schepper is voor jullie allemaal of niet, het zal jullie duidelijk worden dat Hij Eén is.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 11/30/16

 

Waarom Bestaat Deze Werkelijkheid?

laitman_423_01Vraag: Waarom bestaat deze werkelijkheid?

Antwoord: Onze werkelijkheid bestaat omdat wij nu juist hierin, door ons in te spannen, geleidelijk de Hoge Wereld kunnen bereiken en kunnen komen tot gelijkvormigheid met de Schepper. Op deze manier verwerven wij onafhankelijkheid.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/18/16

 

Moederliefde

laitman_566_02Vraag: Moet een moeder in het eerste jaar van de ontwikkeling van een kind nog aan andere dingen aandacht besteden dan aan liefde en zorg?

Antwoord: Een moeder moet aandacht besteden aan alle staten die zij van de Schepper krijgt, in de eerste plaats via haar liefde voor haar kind en eveneens via haar kind.

 

Wanneer Komen We Tot Overgave?

laitman_253Vraag: Wat zegt de Wijsheid van Kabbalah over het moment waarop een mens voor het eerst de eigenschap van overgave herkent?

Antwoord: Het gevoel van overgave is afkomstig van de invloed van de Hoge Kracht.

Vraag: Als een mens spiritualiteit heeft bereikt, doet nederigheid zich dan in elke fase op een bepaald punt voor?

Antwoord: Ja.

 

Kan Je De Hoge Wereld Al Bij Je Geboorte Voelen?

Laitman_511_01Vraag: Zijn grote Kabbalisten, speciale zielen zoals de Ari (Rabbi Isaac Luria) en Baal HaSulam, steeds na elke nieuwe geboorte over de Machsom (barrière) gegaan of voelden zij de Hoge Wereld en onze wereld al bij hun geboorte?

Antwoord: Niemand voelt de Hoge Wereld al bij de geboorte. Zonder ons in te spannen en zonder groep is het niet mogelijk om de Hoge Wereld, de Schepper, te gaan voelen, want we moeten een Kli creëren om dit alles waar te kunnen nemen. Niemand wordt als Kabbalist geboren.

Wij zijn met een bedoeling zo geschapen, want op deze manier kunnen we ten opzichte van de Schepper onafhankelijk worden. Het is onmogelijk om iets te bereiken als je je niet bewust inspant. Het is niet mogelijk om de innerlijke betekenis van de wereld te gaan begrijpen, als we dat juist niet door contrasten zouden ervaren.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/18/16

 

Hoe Moeten Wij De Torah Interpreteren?

laitman_209Torah, Dewariem (Deuteronomium) 13:13 – 13:16: Wanneer je in een van de steden die de Eeuwige, je God, je geeft om er te wonen hoort zeggen: “Nietswaardige mannen zijn er bij je op uitgetrokken en hebben de inwoners van hun stad van de goede weg afgebracht door te zeggen: “ Laten we andere goden gaan dienen! die jullie niet gekend hebben.” Dan moet je heel goed informeren, onderzoeken en navraag doen. En is het inderdaad waar, staat het vast: bij jou is dit afschuwelijke voorval geschied, dan moet je de inwoners van die stad met het zwaard doodslaan, leg de stad met al wat er is onder de banvloek van het zwaard, ook het vee ervan. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

We kunnen de Torah niet letterlijk interpreteren, omdat er alleen over spirituele eigenschappen en spirituele staten van de mens gesproken wordt. Als er staat geschreven: “dan moet je de inwoners van die stad met het zwaard doodslaan”, wil dit niet zeggen dat het werkelijk op die manier gebeurd is.

Doodslaan” betekent: egoïstische intenties in je elimineren. Niet de verlangens zelf, ze zijn allemaal correct, maar de intenties zijn egoïstisch geworden. Zij moeten afgesneden worden, als met de snede van het zwaard.

Er zijn vier niveaus van verlangen: mineraal, vegetatief, animaal en menselijk. Het hangt af van het niveau waartoe het verlangen behoort of het geslacht, verbrand, gestenigd, enz. moet worden.

Dit betekent dat wij allereerst het niveau van het verlangen moeten vaststellen. Daarvoor is het nodig om aan een mens te vragen dat uit te zoeken en hem te helpen bij het vaststellen van het soort verlangen. Je kunt nu eenmaal niet in zijn innerlijk naar boven klimmen en zijn intentie van “ten behoeve van mijzelf” omdraaien naar “ten behoeve van anderen.” Je moet er zeker van zijn dat hij deze knop zelf gaat omdraaien. Dit is een correctie.

In de Torah staat geschreven: “hebben de inwoners van hun stad van de goede weg afgebracht”, dit betekent dat zij beginnen om van het niveau van geven en onvoorwaardelijke liefde voor de naaste af te vallen. Eens was het allerbelangrijkste voor de gemeenschap de liefde voor de naaste en geven, “Wij” had voorrang boven het persoonlijke “Ik” dat door iedereen onderdrukt werd.

Wij zijn allemaal op pad naar correctie, daarom betekenen alle terechtstellingen en straffen waar de Torah over spreekt, bestraffingen voor allerlei egoïstische problemen die onthuld worden en door de invloed van de omgeving, druk en educatie, gecorrigeerd moeten worden.

Als het “Ik” zich plotseling gaat manifesteren in een mens en hij er – gedreven door zijn egoïsme – anderen in meesleept met het argument dat wij op deze manier moeten handelen, moet hij deze innerlijke impulsen doden. De groep moet daarop letten, ervoor zorg dragen, en deze staten voorkomen.

Er staat geschreven: “Nietswaardige mannen zijn er bij je …. “Bij je” zijn de eigenschappen van geven en liefde en “nietswaardige mannen” zijn de egoïstische verlangens die een mens naar “andere goden” leidt, naar andere waarden. Daarom moet een mens er niet alleen tegen ageren, maar ook de innerlijke motivatie ervan verhelderen: waar leidt dit heen, waar is dit vandaan gekomen, waarom is hij plotseling zo zwak? Het is nu eenmaal zo dat het egoïsme in ieder van ons elke seconde wordt vernieuwd.

Een mens moet heel goed beseffen wat hij moet doen. Dit is een heel grote taak en de groep moet ieder individu voortdurend beschermen, helpen, inspireren, kracht geven en ondersteunen.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 7/20/16

 

New Life 654 – Chanoeka: Licht En Duisternis In Het Leven

New Life 654 – Chanoeka: Licht En Duisternis In Het Leven

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Yael Leshed-Harel

Samenvatting

Het verlangen om te genieten verlangt dat ik degene ben die profiteert, als ik ergens van geniet, noem ik het licht, als ik niet geniet, noem ik het duisternis.

Er bestaat echter meer, er bestaan hoge verlangens die wij niet vanaf onze geboorte bezitten: het verlangen om anderen te vervullen, om te geven, te schenken. Geven op zich brengt geen vreugde, maar het feit dat ik boven mijn ego uitstijg. Op deze manier wordt de mens een bron van Licht.

Dan stemt de mens overeen met de alomvattende Bron van Licht in de natuur, met de Schepper, hij ontdekt Hem en voelt een immens groot genot.

Spiritueel leven betekent dat we ons verbinden met de Bron van Licht en met de invloed die het Licht op anderen heeft; wij zijn genoodzaakt om dit te leren. Als wij de vervulling van onze eigen verlangens najagen, noemen we dat de ‘Grieken’, als wij anderen willen vervullen, noemen we dat de ‘Makkabeeën.’ We kunnen alleen van een ware ontwikkeling van onze persoonlijkheid spreken als we leren om gelijkvormig aan de Schepper te worden, namelijk gevend.

De Grieken verheerlijkten het ego, namelijk zelf genieten zonder rekening te houden met anderen, alleen op eigen voordeel uit zijn. De joodse benadering zegt dat wij op deze manier onszelf en de wereld vernietigen, als een kankergezwel dat alles opslokt. Als je je privé verlangens najaagt, geeft dat je hier en daar een klein vonkje licht, meer niet.

De joodse benadering houdt in dat het mogelijk is om het grote Licht te bereiken, maar alleen als je zelf een bron van Licht wordt. Dan wordt een mens eeuwig en compleet, hij barst uit alle beperkingen van waarneming, hij wordt gelijkvormig aan de Hoge Kracht.

Als je voor anderen een bron van Licht wordt, heb je geen beperkingen meer. Je hoeft het Licht niet zelf te produceren, maar je bent een bron van Licht door het Licht dat door jou heen stroomt, zoals elektriciteit bij een stopcontact. Als je het Licht wilt overbrengen naar iemand anders, ontdek je dat iedereen op een netwerk is aangesloten en met de Levensbron is verbonden. Een oneindige stroom energie vult onze emoties, ons intellect en ons bewustzijn, het is het leven van de ziel.

Nu geven en ontvangen we vanuit het verlangen om iedereen voor ons eigen voordeel te gebruiken. Spiritualiteit betekent dat we elkaar liefhebben. Dit kan je niet zomaar begrijpen, daarvoor is het nodig om serieus te gaan studeren en dit in de praktijk waar te maken.

Chanoeka is het feest van het Licht, wij moeten het Licht leren aansteken door met elkaar verbonden te zijn. Als wij met anderen verbonden zijn, ervaren wij hun gevoelens en gedachten. Wij worden oneindig veel wijzer en gevoeliger. Mijn zegen voor Chanoeka is: dat het Licht te midden van ons komt, ons vervult en ons naar het goede, hogere leven leidt.

From KabTV’’s “New Life #654 – Chanukah: Light And Darkness In Life,” 12/1/15

icon for podpress Video: Play Now | Download

icon for podpress Audio: Play Now | Download

 

Page 10 of 462« First...89101112...203040...Last »