Category Archives: Zohar

Lees Het Boek De Zohar steeds opnieuw

laitman_527_07Vraag: Is het noodzakelijk om Het Boek De Zohar steeds opnieuw te lezen? Iedere keer als ik het lees, voel ik dat ik in een nieuwe laag van gevoelens terecht kom.

Antwoord: Ja. Ik lees Het Boek De Zohar tientallen keren van begin tot eind, en dat was ook zo toen ik eraan werkte om de tekst geschikt te maken voor “De Zohar voor Iedereen”. Telkens als wij Het Boek De Zohar bestuderen, voelen we de tekst op een volkomen andere manier.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/5/17

 

Wie Heeft Het Boek De Zohar Geschreven?

Laitman_132Vraag van Facebook: Wie was de auteur van Het Boek De Zohar, Rabbi Shimon of een groep schrijvers, zijn tien metgezellen? Ik begrijp niet hoe je samen kunt schrijven.

Antwoord: Rabbi Shimon had dit boek niet alleen kunnen schrijven, want hij moest dit boek eerst door zijn studenten heen laten gaan.

Allereerst hebben zij het met elkaar besproken en iedereen sprak er zijn bewondering over uit en deelde zijn indrukken. Het was niet zo dat zij elkaar aanvulden, in plaats daarvan verenigden zij zich met elkaar en brachten zij alles naar één enkel gezichtspunt door boven zichzelf uit te stijgen. Daaruit kwam als resultaat de hoogste vorm van spiritualiteit voort die zij konden bereiken: Het Boek De Zohar.

Door met elkaar één te worden, werden zij naar een hoger niveau opgeheven, waar zij onmiskenbaar samen één enkele auteur werden, één enkele persoon.

Vraag: Maar in de bronnen staat geschreven dat Rabbi Shimon sprak en dat Rabbi Abba alles optekende…?

Antwoord: Het is noodzakelijk om te begrijpen wat er met “optekende” bedoeld wordt. Het gaat hierbij niet over een fysieke manier van opschrijven. In plaats daarvan bereikten zij een staat waarin het witte Licht op een zwarte achtergrond werd geschreven, namelijk in hun innerlijk.

Dit was een collectieve inspanning van een persoon die allen oversteeg en hen allen omvatte toen zij samen één waren. Daarom is er een Kracht in Het Boek De Zohar verborgen. En juist vanwege dit feit is het nodig om het met elkaar te lezen en niet alleen.

Als we Het Boek De Zohar individueel lezen, biedt dat geen hulp. Om te kunnen lezen moeten we tien mannen verzamelen (een Minyan), dan moeten zij zich met elkaar verbinden tot één geheel en door de tekst dan samen te gaan lezen, gaat iedereen, tot een zeker niveau, voelen wat de schrijvers van Het Boek De Zohar hebben ervaren.

Vraag: Dring je zelf door in Het Boek De Zohar of doordringt Het Boek De Zohar de mens?

Antwoord: Het Boek De Zohar is het Licht dat ons omringt. Daarom is het zo dat de mate waarin de lezers zich met elkaar verbinden, bepalend is voor de mogelijkheid die het Licht heeft om de gezamenlijke integratie binnen te gaan en deze te beïnvloeden. Hieruit ontstaat een bepaald gevoel bij het boek.

Ook over de Torah staat geschreven dat deze bestaat uit “witte letters, geschreven op een zwarte achtergrond,” dit betekent: het Licht, geschreven op de verlangens.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 1/25/16

 

De Ontzagwekkende Kracht Van Het Boek De Zohar

Laitman_065Vraag: Hoe kan ik bij het lezen van Het Boek De Zohar voorkomen dat ik mij allerlei beelden voorstel, alsof dit boek voor mijn ego een prachtig sprookje is?

Antwoord: Ik ben heel blij dat je zo geniet van Het Boek De Zohar en dat je het ontspannend vindt.

Dit boek is inderdaad in een speciale taal geschreven. Het bevat een ongelooflijke Kracht. Als je erin leest, voel je een oneindige goedheid, je ervaart een zacht gevoel van een indrukwekkend grote Kracht die je helpt, je omhult, je voorwaarts leidt, je steunt en voor je zorgt. Juist hierdoor is Het Boek De Zohar een groots boek.

Zelfs als je het leest in een vertaling, zal je gaan voelen dat het een hoge Goedheid bevat. Daarom worden mensen er zo sterk door beïnvloed.

Opmerking: Baal HaSulam heeft geschreven dat we, als we de Wijsheid van Kabbalah bestuderen, juist de Kabbalstische taal moeten leren, omdat concepten als Keter, Hochma, Bina, enz. geen aardse associaties bij mensen oproepen. Maar tegen onze wil in, verschijnen er allerlei beelden in ons hoofd als we Het Boek De Zohar lezen.

Mijn antwoord: Zelfs als er allerlei beelden verschijnen als we Het Boek De Zohar lezen, raad ik aan om het – hoe dan ook – te lezen.

Alles zal geleidelijk op de juiste plaats vallen. Als we het lezen, merk je dat je door een immens grote, goede Kracht wordt omarmd, een Kracht die weet hoe Hij met je moet werken. Je hoeft jezelf niet een bepaalde richting op te sturen, je hoeft niet de juiste dingen te zeggen, iets te verbergen of te doen alsof … ontspan je maar als een baby in de armen van zijn moeder.

From the Kabbalah Lesson in Russian 7/24/16

 

De Situatie In De Wereld Is Afhankelijk Van Israël

Zohar La’am, VaYechi: Gedenk Niet Onze Eerste Zonden, 412-413. Als Israël goede daden voor de Eeuwige verricht, zullen de naties van de wereld en de afgodendienaren niet tegen hen opstaan. Maar Israël veroorzaakt dat de andere naties zich verheffen in de wereld, want als Israël niet gezondigd had voor de Eeuwige, zouden de andere naties en de afgodendienaren zich aan hen overgegeven hebben.

Als Israël hun slechte daden niet voortgezet had aan de andere zijde van het Land Israël, zouden de andere naties van de wereld en de afgodendienaren geen controle hebben over het Land Israël en zij zouden niet uit hun land verdreven zijn. Er staat geschreven: “Wij zijn heel arm geworden omdat wij geen goede daden bezitten, zoals het zou moeten zijn.”

De Voorspellingen Van De Zohar Voorkomen

Laitman_065Vraag: Hoe kon Het Boek De Zohar alle gebeurtenissen die nu plaatsvinden voorzien terwijl het in de tweede eeuw van onze jaartelling werd geschreven?

Antwoord: Hoewel Het Boek De Zohar tweeduizend jaar geleden werd geschreven, waren de auteurs mensen die alle natuurlijke processen – die in beweging waren geweest en in beweging waren en de mensheid zouden aansturen – voelen.

Deze processen zijn concepten die we langs de as van de tijd leren begrijpen. Maar in feite bestaat er geen tijd in spirituele verworvenheden, als een mens er bovenuit stijgt kan hij alles wat er in de wereld gebeurt van het begin tot het einde zien.

Als een mens gecorrigeerd is en zijn beschaving is gecorrigeerd, hoeven de profetieën die door Het Boek De Zohar worden voorspeld niet te gebeuren. Zonder correctie zullen de strenge krachten van de Natuur op de gehele mensheid druk uitoefenen om ons zo naar correctie te leiden. Daarom beschrijft De Zohar wat er in de wereld zal gebeuren als een mens deze krachten geen halt toeroept.

Momenteel zijn we nog ver verwijderd van de realisatie van harmonieuze onderlinge relaties waardoor het mogelijk wordt om deze harde krachten, die druk uitoefenen op onze ontwikkeling, te verzachten. Daardoor wordt alles wat Het Boek De Zohar tweeduizend jaar geleden heeft voorspeld, bewaarheid.

Met de Hulp van de Schepper zullen we erin slagen om de realisatie van de profetieën van De Zohar te voorkomen.

From KabTV’s “Conversations with Michael Laitman” 12/16/15

 

Mijn Gelijkvormigheid Aan De Schepper

Dr. Michael LaitmanMalchut wil gelijkvormig aan Bina worden en bereikt dit door middel van Zeir Anpin (ZA). ZA is een model voor haar. Aangezien zij in staat is om gelijkvormig aan ZA te worden, is zij in staat om gelijkvormig aan Bina te worden.

Dit geldt eveneens voor ons. Als ik aan de Schepper gelijkvormig wil worden, moet ik deel worden van een groep, een integraal deel ervan worden, met iedereen samenwerken, in ruil daarvoor ontvang ik hun invloed. Door zo’n vermenging – in onze onderlinge verbinding – verkrijg ik een nieuwe vorm van eenwording met anderen. De vorm die mij dan kleedt, lijkt op de Schepper.

Met andere woorden: als ik mij kleed met de groep alsof het een kledingstuk is, ben ik op deze manier gelijkvormig aan de Schepper.

From the 2rd part of the Daily Kabbalah Lesson 9/7/10, The Zohar

 

De Schepper, Een Veld Van Goedheid

Laitman_712_03Vraag: Waarom spreekt u over de Hoge Krachten en niet over God, de Wijsheid van Kabbalah gaat toch over de Bijbel?

Antwoord: Het woord ‘Schepper’ verwijst naar de alomvattende Kracht van de Natuur, de Hoge Kracht genaamd, want deze Kracht staat boven alles, in intensiteit, grootsheid en omvang. Het is de Kracht van Goedheid, de Kracht van Geven en Schenken, alles wordt door deze Kracht bepaald en alle kracht die in de natuur aanwezig is, ligt erin besloten.

Wij kunnen deze Kracht ontdekken, leren begrijpen en bereiken. Daarom wordt deze Kracht de Schepper genoemd, Bore, afkomstig van de Hebreeuwse woorden Bo – Re, dit betekent: Kom en Zie. Voordat we dit onthuld hebben, kunnen we niet begrijpen wat de Torah bedoelt, het gaat namelijk niet om geloof.

We moeten leren hoe we de Torah moeten lezen, want deze is geschreven in een taal die heel accuraat en concreet is, tegelijkertijd echter geheim en allegorisch. Daarom is de Torah geen geschiedenis boek, maar gaat het over een code die alleen door het bestuderen van de Wijsheid van Kabbalah ontcijferd kan worden. Het Boek De Zohar is het commentaar op de Vijf Boeken van Mozes – de Torah. Wij kunnen Het Boek De Zohar gaan begrijpen door de Wijsheid van Kabbalah te bestuderen en op die manier kunnen we de Torah leren begrijpen.

Wij gebruiken de naam ‘God’ niet om te voorkomen dat studenten in verlegenheid gebracht worden door associaties met de wijze waarop zij zich vroeger de Hoge Kracht voorstelden, vanuit het idee dat er blijkbaar een God is die gelijkenis vertoont met een mens en ergens boven ons zit, naar ons kijkt, alles ziet en ons bestuurt.

De Hoge Kracht is in ons, tussen ons en vult de gehele ruimte. Dit is het veld waarover we spreken. Het is geen fysiek veld maar een spiritueel veld dat zich in een hogere dimensie bevindt, een veld dat alles bevat en alles beïnvloedt, een veld van Goedheid.

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/15/15

 

De Priesterlijke Zegen

laitman_232_09In het Boek de Zohar staat geschreven: Als de Cohen zijn handen uitstrekt, verblijft de Shechina op zijn vingers omdat de Schepper tijdens deze zegeningen instemt met de Cohen. Israël wordt gezegend door Boven, door de Shechina die op zijn vingers verblijft, en door beneden, door de Cohen die een zegen uitspreekt.

Het gebed van de Cohen (priester) heeft een heel bijzonder effect. Hij is bedekt met een speciaal kledingstuk, een Talliet genaamd, en hij houdt zijn handen op een bepaalde manier opgeheven terwijl hij zegt: “De Eeuwige zal u zegenen ….” etc.

Tijdens die zegen mag het volk niet naar hem kijken omdat de Cohen het Hoge Licht vertegenwoordigt, het is verboden om daar rechtstreeks naar te kijken, dat mag alleen via een Masach (scherm), namelijk Terugkerend Licht dat ontvangen wordt vanuit een voorbereiding voor de intentie om te geven.

Daarom kijkt iedereen die aanwezig is naar de grond. Er is niets speciaals aan deze fysieke handeling in onze wereld, behalve dat het verwijst naar de innerlijke spirituele staat van een mens die het Licht vanuit een hoge staat ontvangt.

Er staat geschreven: “Als de Cohen zijn handen uitstrekt, verblijft de Shechina op zijn vingers.” Dit is een staat waarin het Hoge Licht door alle negen Sefirot heen neerdaalt naar Malchut, door alle fasen van Yod-Hey-Vav-Hey van de Naam van de Schepper, en zo een afdruk maakt in Malchut.

Malchut zelf brengt de Ohr Hozer (Terugkerend Licht) voort. Dit zegt: Amen. “Amen” betekent: Waarheid. Dit is een woord dat algemeen gebruikt wordt, bijna niemand begrijpt er echter de werkelijke waarde van.

Wanneer Malchut “Amen” zegt, betekent dit dat zij alles ontvangt wat van Boven op haar neerdaalt, zij wordt een Kli voor de eerste negen Sefirot.

Met andere woorden: als zij bereid is om de negen Sefirot te ontvangen, wordt zij Nukva, het vrouwelijke deel van de negen Sefirot, dan vertegenwoordigt zij het gehele volk.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 1/28/15

Een Vrouw Is Een Vat Vol Zegeningen

Dr. Michael LaitmanEen vrouw is het symbool van het verlangen. Het verlangen moet opgeheven worden naar het spirituele werk waar het gezuiverd wordt van alle egoïstische vermengingen.

Zoals er geschreven staat in Zohar La’am, Vajikra (Leviticus 21: 13), Emor, item 38: Mozes zei: “Het is een Mitzva (gebod) dat de Hogepriester een maagd huwt.” Zoals er geschreven staat: “Een weduwe, een gescheiden vrouw, een vrouw die ontucht heeft gepleegd of een prostituée, deze mag hij geen van allen huwen, alleen een maagd uit zijn volk mag hij als vrouw nemen.” Waarom mag hij alleen een reine maagd huwen? Omdat een vrouw een vat vol zegeningen is, “Als ervan geproefd is, is het onzuiver geworden.” Dit heeft betrekking op Malchut, dat een vat vol zegeningen wordt genoemd. De Hogepriester die het offer voor het Aangezicht van de Eeuwige brengt, moet in al zijn delen heel en rein zijn, want gebreken maken de priesters ongeschikt. Heel in zijn lichaam, heel in zijn Nukva, zodat hij kan voldoen aan wat er geschreven staat: “Jij bent volmaakt mooi, mijn vrouw, en zonder enig gebrek.”

Daarom betekenen de woorden ‘weduwe’, gescheiden vrouw’, ‘een vrouw die ontucht heeft gepleegd’, ‘een prostituée’ en ‘huwen’, dat het verlangen nog niet volkomen zuiver is en niet vrij van het ego. Pas na de volledige zuivering wordt het verlangen het niveau waardig waarop de priester zijn werk doet. Een maagd worden, betekent: omhoog stijgen naar het niveau dat niet geschaad wordt door de neiging tot het egoïsme. Dan kan het verlangen door de priester gebruikt worden als de Nukva, omdat het vrij is van elk egoïstisch deel en elke egoïstische betrokkenheid, daarom kan hij haar huwen. Dit betekent dat hij nu met de hulp van een dergelijk verlangen het Hoge Licht kan ontvangen om de Zivug de Haka’a tot stand te brengen en zo geboorte te geven aan het volgende niveau.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 5/14/14

 

Een Zegen Boven en Beneden

Dr. Michael LaitmanIn Het Boek de Zohar staat geschreven dat Mozes de Schepper om genade vroeg na de dood van de zonen van Aäron: .. . als zij die in deze wereld leven berouw hebben en zich weer tot U wenden, wie zal hen dan zegenen? De Schepper antwoordde hem: “Zeg je dat tegen Mij? Zeg dat tegen je broeder Aäron, want aan hem is de zegen van Boven en beneden toevertrouwd, want hij is het element dat genade bereikt.”

Het gaat erover dat het contact met de Schepper plaatsvindt door de eigenschap in een mens die ‘priester’ (Aäron) genoemd wordt.

Een zegen is de neerdaling van het Hogere Licht voor de correctie van de mens. Het Licht kan alleen door Aäron, de priester, heengaan, namelijk volgens deze hiërarchie. Het kan op geen enkele andere manier. Het is niet mogelijk om op een andere manier in contact te komen met de Schepper.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 3/06/14

 

Page 1 of 1712345...10...Last »