Category Archives: Vrije Wil

Waar Is Mijn Vrije Wil?

laitman_934Baal HaSulam in “De Vrijheid”: Vertel mij dan, waarin heb ik een vrije wil?

Anderzijds, als wij ervan uitgaan dat de wil geen vrijheid heeft, zijn we allemaal te vergelijken met machines die werken en creëren door middel van externe krachten, die ons ertoe dwingen om op een bepaalde manier te handelen.

Dit betekent dat wij allemaal in de gevangenis van de Voorzienigheid opgesloten zitten die, door gebruik te maken van deze twee ketenen, genot en pijn, aan ons duwt en trekt zoals Hij het wil, en ons naar een plek brengt die Hij nodig acht. Hieruit blijkt dat zoiets als zelfzuchtigheid in deze wereld niet bestaat.

In onze wereld heeft een mens totaal geen vrije wil, hij staat volkomen onder de controle van de Natuur. Hij belichaamt een bepaalde hoeveelheid verlangens en daardoor veroorzaakt hij meer of minder positieve of negatieve invloeden.

De vrijheid van wil gaat alleen in een mens functioneren als hij een restrictie (Tzimtzum) kan aanbrengen over zijn verlangens.

Dan gaat het Hoge Licht hem beïnvloeden, een mens wordt daardoor boven zijn natuur uitgetild, en dan kan hij al werken met de eigenschap van geven, met andere woorden: volkomen belangeloos, zonder dat hij persoonlijke doelen en gewin hoeft na te jagen.

Dit is al een spirituele eigenschap die alleen dankzij de invloed van het Hoge Licht in ons verschijnt en alleen als wij dat Licht op de juiste wijze aantrekken, komt Het en wordt deze mogelijkheid in ons aangewakkerd. Dit betekent dat wij in een cirkel met vrienden zijn, dat we Kabbalistische teksten bestuderen en voortdurend aan onze onderlinge verbinding werken.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/18/16

 

Worden Wij Door Boven Beschermd? Deel 1

Dr. Michael LaitmanVraag: Soms hebben zelfs de meeste niet-religieuze mensen een gevoel dat er de een of andere hogere macht is die hen beschermt en hen helpt om ongeschonden uit zeer gevaarlijke situaties te komen.

Maar er zijn ook heel moeilijke situaties waarin we het gevoel hebben dat we door Boven vergeten worden of dat er zelfs nooit een hogere macht is geweest die ons ooit heeft beschermd.

De moderne mens gelooft steeds minder in bescherming van Boven. Bestaat dat eigenlijk wel?

Antwoord: Er is niet alleen bescherming van Boven, wij leven in deze wereld zelfs zoals een embryo in de baarmoeder, namelijk in een systeem dat ons met elkaar verbindt volgens alle bestaande parameters en ons geen enkele vrijheid laat.

Dit systeem staat ons niet toe om ook maar één enkele onafhankelijke beweging te maken: niet op fysiek gebied, niet op spiritueel gebied, niet mentaal en niet emotioneel. Alles is met staaldraad in een strikt systeem met elkaar verbonden en het is onmogelijk om ook maar over enige vrijheid te denken, in elke zin van het woord.

Deze Kracht die ons met duizenden connecties verbindt, is voor ons verborgen en daarom hebben wij de indruk dat we vrij zijn en alles kunnen doen wat we willen. Onze toekomst, onze handelingen en de reacties van het alomvattende systeem daarop, zijn allemaal bedekt door de duisternis van het onbekende.

Waarom zou de natuur dit allemaal voor ons verborgen houden? Zodat wij zelf het systeem kunnen ontdekken waarin wij leven, om het te kunnen bestuderen, het te voelen en het zodanig te begrijpen dat we er naadloos een integraal deel van worden, in één bewustzijn, één verlangen en één gevoel met dat systeem. Dit is de voorbestemming van de mens en het doel van zijn bestaan in deze wereld.

From KabTV’s “New Life #818” 01/26/17

 

Vrije Zelfontplooiing Door Altruïsme

Dr. Michael LaitmanOmdat de gehele natuur – uitgezonderd de mens die tegengesteld aan de natuur geschapen is – haar bestemming vervult, is aan de mens op één gebied een vrije wil gegeven: een ieder heeft vrije zelfontplooiing ter beschikking door altruïstische daden te verrichten.

In de Wijsheid van Kabbalah spreekt men over een altruïstische daad als het gaat over de Masach (scherm) en Ohr Hozer (Terugkerend Licht), in het dagelijks leven betekent altruïsme eenvoudigweg dat we geven aan anderen. De keuzevrijheid van de mens bestaat eruit dat hij vervuld wordt door aan iedereen te geven.

De gehele natuur is gebaseerd op geven, alleen de mens is hieraan tegengesteld omdat hij een egoïst is die altijd wil ontvangen en alleen op eigenbelang uit is. Daarom is aan hem deze ene keuzevrijheid gegeven: ontvangen transformeren tot geven. Geven is grenzeloos en iedereen is ertoe in staat. In ontvangen is een mens beperkt, geven is echter oneindig.

Ontvangen en geven zijn de enige twee handelingen waartoe een mens in staat is. Ofwel hij ontvangt – dit is zijn aard – en gehoorzaamt zo aan zijn zelfzuchtige instincten, of hij stijgt boven zijn egoïsme uit en wordt er onafhankelijk van, dan neemt hij zelf in overweging wat hij zal kiezen. Dan is er sprake van vrije wil, vrije handelingen en een vrij bestaan.

Een “vrij volk” worden betekent: een groep mensen worden die, door aan elkaar te geven, innerlijk met elkaar verbonden zijn. Dit is de enige manier om allerlei problemen te vermijden en dichterbij goede, altruïstische handelingen te komen door de Kracht van eenheid te gebruiken en zo correctie te bereiken.

Voor deze moderne wereld is dit absoluut essentieel, want deze wereld drijft af naar een chaos. We zullen binnenkort zien dat er in ieder parlement zoveel haat en ruzie zal uitbreken dat het onmogelijk wordt om landen nog te regeren. Tegen het einde van dit jaar zal de wereld er heel anders uitzien.

Vraag: Volgens de statistieken zijn de acht rijkste mensen op de wereld even rijk als de helft van de wereldbevolking. Moeten deze acht rijke mensen, in de betekenis van het altruïsme van deze wereld, hun rijkdom aan de armen doneren?

Antwoord: Daar gaat het niet over. Rijke mensen hebben hun fortuin verdiend volgens de wetten die de maatschappij heeft vastgesteld. Als de armen in de schoenen van de rijken zouden staan, zou de noodzaak om deze rijkdom te delen niet in hun gedachten opkomen. Maar het is wél noodzakelijk dat de wereld gaat begrijpen, dat we ons alleen door eenwording in de juiste richting begeven en daarvoor hebben we integrale educatie nodig. In zulke integrale groepen ontvangt een mens een goede kracht, vertrouwen en steun.

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 1/19/17, Lesson on the Topic: “Mismah Arosa (Arosa Document)

 

Keuzemoment

laitman_760_2Op elk punt van onze spirituele staat zijn er twee wegen. Daarom wordt de zin: “Zie! Vandaag leg ik jullie zegen en vloek voor.” (Dewariem 11: 26 [Deuteronomium]) vele malen herhaald in de Torah. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Deze zin is elk moment relevant, want er is aan mensen een vrije wil gegeven. Een mens is een schepsel dat begrijpt, voelt, weet, en in staat is om zijn vrijheid van keuze te realiseren.

Als hij op elk moment van zijn bestaan niet ziet dat er altijd twee wegen voor hem liggen en als hij er niet zeker van is welke daarvan een zegen is en welke een vloek, is hij geen mens maar een dier dat door de evolutionaire ontwikkeling voorwaarts wordt gedreven alsof hij van achteren door een stok geprikt wordt die hem dwingt door te lopen.

Hij beschouwt zichzelf echter wel als een mens, omdat hij zich in duisternis bevindt en niet eens beseft dat hij geen enkel besluit zelf neemt. Hij is te vergelijken met een marionet in de handen van een poppenspeler.

Daarom worden de woorden: “Zie! Vandaag leg ik jullie zegen en vloek voor”, alleen gericht tot een mens die door de studie en de toepassing van Kabbalah tot het inzicht is gekomen dat er twee wegen voor hem liggen: een zegen en een vloek, en hij kan er slechts één van kiezen. Een ander alternatief heeft hij niet als hij zich op het niveau van de implementatie van de vrije wil bevindt. Als hij dit niet verwerkelijkt, is hij geen mens”.

Daarom staat er over alle mensen op de wereld geschreven dat zij gelijk zijn aan dieren, behalve zij die met de hulp van Kabbalah het niveau van de vrije willen bereiken.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 8/10/16

 

“Voor Zij Roepen, Zal Ik Antwoorden, Terwijl Zij Nog Spreken Zal Ik Hen Horen”

laitman_236_01In Jesja’jahoe (Jesaja) 65:24 staat geschreven: …” voor zij roepen, zal Ik antwoorden, terwijl zij nog spreken, zal Ik hen horen.” Dit betekent dat voordat een mens zijn mond open doet, een emotie voelt in zijn hart of een gedachte in zijn hoofd heeft, de Schepper alles voor hem regelt, in zijn hart, zijn denken en zijn mond. Er komt niets van de mens zelf, alles komt uitsluitend van de Schepper.

De enige vrijheid van keuze die een mens heeft, is dat hij alles aan de Schepper toeschrijft, dat hij begrijpt dat er “geen ander is dan Hij” (Dewariem 4:35) (Deuteronomium), dat Hij “goed en weldoend” is, en dat alles uitsluitend op basis van dit principe bestaat.

Een mens hoeft alleen tot het volgende bewustzijn te komen: de Schepper is de Enige die in de gehele werkelijkheid handelt, in alles om hem heen en in zijn innerlijk, wij zijn het resultaat van Zijn handelingen. Al ons werk, in elk moment van ons leven, bestaat eruit om een staat te bereiken waarin wij bewust versmelten met het Hoge Bestuur.

 

Hoe De Vrijheid Van Keuze Tot Uitdrukking Komt

Laitman_701Vraag: Hoe komt de vrijheid van keuze tot uitdrukking in een mens? Is hij verantwoordelijk voor de wijze waarop hij de Schepper benadert?

Antwoord: De waarheid is dat wij hierin geen vrijheid van keuze hebben. De enige keuze die wij hebben, is dat wij ons verlangen wakker maken om het pad te volgen van de ontwikkeling van de gehele natuur.

Als wij dat niet doen, bevinden wij ons onder het volledige gezag van de Schepper. Als een mens het programma van de schepping uitvoert voordat het in hem tot realisatie komt, werkt hij met zijn vrijheid van keuze.

From the Kabbalah Lesson in Russian 6/9/16

 

Wij Bevinden Ons Allemaal In Een Netwerk Van Krachten

laitman_264_01Vraag: Als de wereld om ons heen dagelijks gewelddadiger wordt en steeds bedreigender, op welke manier moeten we ons dan verbinden op ons werk, als we gebruik maken van het openbaar vervoer en op andere plekken waar we mensen ontmoeten die het punt in het hart nog niet ontdekt hebben?

Antwoord: Ik raad je aan om dieper naar je innerlijk te gaan en minder in contact te treden met de buitenwereld, want je kunt deze buitenwereld niet corrigeren. Het beste wat je kunt doen is je een beetje afzijdig houden van de wereld en je op je innerlijke veranderingen richten.

Als de Hoge Kracht zich geleidelijk in je onthult, gaat de wereld op een andere manier voor je schijnen. Je zult zien in welke mate mensen om je heen ver van je zijn, en begrijpen dat zij door Boven bestuurd worden en niets van zichzelf hebben, geen vrije wil, geen kwaliteiten, enz. Zo wordt er met hen door Boven gespeeld.

Het hele systeem zal aan je worden onthuld en je zult zeven miljard mensen als mieren heen en weer zien rennen. We zitten allemaal in een netwerk van krachten waardoor elk schepsel op deze planeet bestuurd wordt en je moet niet met mensen omgaan alsof ze een vrije wil hebben.

Het zal je duidelijk worden hoe je de positieve Kracht uit het netwerk van krachten waarin wij ons bevinden naar je toe kunt trekken om door deze Kracht, die boven het gemeenschappelijke lot staat, omhoog te rijzen en een speciale, nieuwe lotsbestemming te verkrijgen. Dit zal in je macht liggen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/17/16

 

Wie Maakt De Keuze?

laitman_236_01Torah, Dewariem (Deuteronomium), ‘Va’etchanan’(en ik smeekte) 6:14 – 6:15: Loop niet achter andere goden aan, dat soort goden van de volken die in jullie omgeving zijn, anders zou – omdat bij jou de Eeuwige, je God, een allesopeisende God is – de woede van de Eeuwige, je God, tegen je oplaaien en zou Hij je van de aardbodem wegvagen. (vertaling: Jitschak Dasberg)

Vraag: Wat betekent: “Loop niet achter andere goden aan”?

Antwoord: Het is een feit dat je, als je je egoïsme volgt, Farao volgt, hij vertegenwoordigt dit alles als hij zegt: “Wie is de Schepper dat ik naar Hem zou luisteren?” Dit is de achterzijde van de Schepper die Hij zelf aan ons toont, zodat wij zouden kunnen begrijpen dat de eigenschap van liefde en geven hoger is dan de eigenschap van egoïsme.

En zo werken ze als tegenstanders. In feite is het zo dat de Schepper vanuit de achterzijde bouwt en ons bestaan hiervan afhankelijk is.

En waar kiezen wij dan voor? Hij heeft ons organische, natuurlijke neigingen gegeven zodat wij voor Farao zouden gaan kiezen en daarin vrijheid van keuze zouden hebben.

Maar wanneer wordt dat duidelijk? Als ik constant op Farao afsteven, heb ik dan een vrije keuze ten opzichte van de Schepper? Wat betekent ‘vrijheid’? En wat betekent ‘keuze’? Wat zijn dit voor staten als ik onafhankelijk besluiten neem?

Vanuit mijn gezichtspunt veronderstel ik dat het ene groter is dan het andere, ik kies altijd voor dat wat groter is. En als er geen verschil is, weet ik niet wat ik moet kiezen. Dus in welke betekenis kan ik over een keuze spreken?

De keuze vindt plaats als ik nog niet weet wat groter en wat kleiner is. Dit betekent dat er nog geen sprake is van een keuze, er is werk om te bestuderen en te analyseren wat ik moet kiezen, wat werkelijk groter is.

Als wij dit proberen te doen, komen we in een situatie waaruit er geen ontsnapping mogelijk is. Dan hebben wij nog maar één enkele optie: het uitschreeuwen naar de Schepper. Dit gebeurt als de Schepper een keuze maakt en niet wij.

Daarom is onze enige keuze dat wij ons op de juiste wijze, volgens de Kabbalistische principes, wenden tot de Enige die bestaat, die alles bestuurt en vult, de Hoge Kracht, en aan deze Kracht vragen om ten minste een vorm van minimale onthulling, zodat dit ons zal helpen om op zijn minst één stap voorwaarts te maken.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 4/6/16

 

Meester Van Je Lotsbestemming Worden

laitman_436Vraag: Moet een mens zich bewust zijn van de invloed van de Hoge Kracht?

Antwoord: Een mens kan het zich wel of niet bewust zijn. Hij moet zijn eigen lotsbestemming bereiken en daarvan meester worden, hij moet boven de materie uitstijgen, boven onze wereld, en leven op het niveau van besluitvorming.

In onze wereld is alles voorbestemd: de Krachten die deze wereld besturen, komen van Boven en een mens staat hulpeloos tegenover deze Krachten.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/20/16

 

Marionet

Page 1 of 512345