Category Archives: Torah

Wees Niet Bang Voor Je Verlangens

Laitman_514_04Torah, Dewariem (Deuteronomium) 11:25 – Niemand zal voor jullie stand kunnen houden, de schrik en vrees voor jullie zal de Eeuwige, jullie God, brengen over heel het land dat jullie zult betreden, zoals Hij jullie beloofd heeft. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Een mens hoeft voor geen enkel verlangen dat in hem opkomt en hem onbereikbaar en afschrikwekkend toeschijnt, bang te zijn. Alle angsten en alles wat het ongecorrigeerde egoïsme voor hem afschildert, zijn niets waard.

Zulke immens grote verlangens, die heel moeilijk te corrigeren zijn, krijgt een mens met een bedoeling. Door ze te corrigeren stijgt hij op naar Ein Sof (de Wereld van Oneindigheid).

Vraag: Betekent dit dat alle naties ruim baan voor hem maken als hij opstijgt?

Antwoord: Ja, en het gebeurt precies dan, als hij goed begrijpt hoe hij het Hoge Licht kan aantrekken.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 6/15/16

 

Schrijf Mijn Programma Op Je Hart

Tlaitman_527_02orah, Dewariem (Deuteronomium) 11:18 – Nemen jullie Mijn woorden op in jullie hart en in jullie ziel … (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Een mens moet alles veranderingen die hij meemaakt beseffen en ze nauwkeurig volgen, wetend dat elke verandering van de Schepper komt als een noodzaak voor zijn vooruitgang.

Met deze staten, die als het ware de “woorden” van de Schepper zijn, moet hij zijn hart en zijn verstand formatteren. Met andere woorden: ze transformeren tot een compleet andere format.

Net zoals het noodzakelijk is om een oud programma van de computer te verwijderen voordat je een nieuw programma kunt installeren, moeten wij – terwijl we ons voorwaarts bewegen – geleidelijk aan elk niveau in ons verwijderen en een nieuw niveau opnemen, zodat we het oude kunnen vervangen. Langzamerhand moeten wij onze hele egoïstisch houding naar de wereld, het leven en elkaar, herschrijven naar een altruïstische houding. Het is noodzakelijk om dit onafhankelijk te doen.

Daarom staat er geschreven: “Nemen jullie Mijn woorden op in jullie hart en in jullie ziel,” dit betekent: Schrijf Mijn programma, het programma van geven en liefde, op je egoïstische hart.

Maar het hart wil dit eigenlijk niet accepteren, dus dit programma kan het hart niet meteen bereiken! Het is verre van gemakkelijk.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 6/15/16

 

Wees Niet Langer Hardnekkig

laitman_221Vraag: Er staat geschreven: “Besnijd de voorhuid van uw hart en blijf niet langer hardnekkig” (Dewariem 10:16, Deuteronomium). (Vertaling: Willibrordbijbel)

Wat betekent “hardnekkig”?

Antwoord: Een mens moet zijn sensitiviteit vergroten naar wat hij kan corrigeren en in deze richting handelen, niet hardnekkig op één plek blijven staan. Met andere woorden: het is noodzakelijk om te proberen om verbonden te zijn met het Hoge Licht van Hassadim, zodat Het de eigenschappen van een mens zal afzwakken en hem de mogelijkheid zal geven om te zien hoe hij ze op de beste manier kan gebruiken.

Als een mens het land Israël binnentreedt, gaat hij werken met zijn eigenschappen die op ontvangen gericht zijn, dit zijn heel moeilijke, rigide eigenschappen.

Het land Israël is het zwaarste deel van de gezamenlijke Malchut, de gezamenlijke verlangens, en het is niet eenvoudig om hiermee te werken.

Daarom staat er geschreven: “… en blijf niet langer hardnekkig”, wees niet stijfkoppig, maar probeer geleidelijk aan deze enorm grote, moeilijk te corrigeren verlangens ‘vloeibaar’ te maken met het Licht van Hassadim, zoals we dat met behulp van water kunnen doen. Dan ga je zien dat het langzamerhand mogelijk wordt om ermee te werken.

From KabTV program “Secrets of the Eternal Book” 6/1/16

 

Jij Zult Zien En Niemand Anders

Laitman_109Torah, Dewariem (Deuteronomium) 11:2 – 11:3; 11:7: Beseffen jullie het vandaag, want ik spreek niet tegen jullie kinderen, die het niet weten en die niet de straffe leiding van de Eeuwige, jullie God, hebben gezien, noch Zijn Grootheid, Zijn sterke hand of Zijn uitgestrekte arm. Noch Zijn wondertekens en de handelingen die Hij midden in Egypte verricht heeft tegen Far’o, de koning van Egypte en tegen heel zijn land.

Maar het zijn jullie eigen ogen die gezien hebben al het grootse werk van de Eeuwige dat Hij verricht heeft. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

De methode van correctie die een mens zich eigen heeft maakt, is zowel universeel als persoonlijk, er is geen verschil tussen beide. Ieder mens moet van het begin tot het einde door de hele geschiedenis heengaan om het evenbeeld van Adam, Noach, Abraham en alle andere zogenoemde eigenschappen te bereiken. In feite zijn het spirituele niveaus, spirituele beeltenissen van ieder van ons. Wij moeten er ons allemaal in kleden en voorwaarts gaan.

Op deze wijze wordt de gehele Torah geleidelijk, vanaf de eerste dag van de schepping tot aan de laatste dag van het bestaan van het gehele systeem, in ons geprent, totdat dit systeem één geheel is geworden en de hele wereld omvat, de meest recente zielen zullen zich daarin verenigen met alle voorgaande zielen die al gecorrigeerd zijn. Dan zal de constructie van de ene ziel, Adam genoemd, voltooid zijn. Een ieder van ons moet innerlijk door deze reeks transformaties gaan, daarom staat er geschreven dat jij, je kinderen en je kleinkinderen door deze staten zullen gaan.

Opmerking: Maar er staat ook geschreven: “Want ik spreek niet tegen jullie kinderen die het niet weten en die niet – zoals jullie – de grootsheid van het werk dat de Eeuwige heeft gedaan, hebben gezien.

Antwoord: Het feit is dat de voorgaande staten “vaders” genoemd worden en de komende staten worden “zoons” genoemd, in al die staten moet een mens tot spirituele onthulling komen en zich iedere keer opnieuw inzetten, nieuwe correcties aangaan en voorwaarts gaan naar het Doel.

Als er dus geschreven staat: “Jullie zijn degenen die hebben gezien”, heeft dit betrekking op de staat waarin je je nu bevindt.

Als een mens zich in een bepaalde staat bevindt, kan hij vanuit die staat alleen dingen begrijpen die op hem betrekking hebben. Daarom richt de Torah zich iedere keer tot elk mens precies op het niveau waarop hij zich bevindt.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 6/15/16

 

Vanuit Een Zuiver Hart

laitman_527_02Torah, Dewarim 10:17 (Deuteronomium): Want de Eeuwige, jullie God, dat is de God der goden en de Heer der heren, de grote machtige, ontzagwekkende God, die geen aanzien erkent en geen omkoopgelden aanneemt.

De Schepper neemt geen omkoopgelden aan, dit in tegenstelling tot koningen, leiders en staatsdienaren die omgekocht kunnen worden.

Je kunt alleen vanuit een zuiver hart met de Schepper omgaan – zonder enig eigenbelang – als je kunt zeggen dat je absoluut geen omkoopgelden aanbiedt en je jezelf, en alles wat betrekking op jezelf heeft, totaal onbelangrijk acht.

Dan heb je geen aanmoediging nodig om wat dan ook aan iedereen te geven of aan te bieden. Je verlangens en gedachten zijn absoluut zuiver. Dit is zo als je de Torah bestudeert, met andere woorden: de werkelijke correctie.

Onze wereld is echter gebouwd op honderd procent bedrog ten aanzien van onszelf en anderen, daarom voelen we niet dat er een spirituele kern in verborgen is. Iedereen wordt voortdurend omgekocht en op een andere manier kunnen wij niet handelen. Als wij in ieder geval nu eens in iets open en eerlijk zouden kunnen handelen, zouden we ons meteen in de Hoge Wereld bevinden.

From KabTV program “Secrets of the Eternal Book” 6/1/16

 

Door Wie Wordt De Hand Van De Mens Geleid?

Laitman_509Torah, Dewariem 10:2 (Deuteronomium): Dan zal Ik op de platen de geboden schrijven die op de eerste platen stonden die jij stuk gegooid hebt en die moet je dan in de ark leggen. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Wat betekent het dat Mozes op de platen schrijft? In feite doet het Hoge Licht dit, de Schepper, maar de hand van een mens voert het uit.

Een mens die volkomen gelijkvormig is aan de Schepper en zich in een totale verbinding met Hem bevindt, moet een dergelijke handeling uitvoeren als hij de Torah in zijn hart schrijft, of hij geeft deze mogelijkheid aan de Schepper. We kunnen dit op verschillende manieren uitleggen.

Maar ook als wij aannemen dat een mens dit zelf doet, leidt de Schepper zijn hand.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 5/16/16

 

Volgens Het Plan Van De Schepper

Laitman_632_3Torah, Dewariem (Deuteronomium) 9:25 – 9:27: Ik wierp me in aanbidding neer voor de Eeuwige, gedurende die veertig dagen en veertig nachten die ik zo doorbracht, omdat de Eeuwige gezegd had, dat Hij jullie wilde vernietigen, en bad tot de Eeuwige. Ik zei: “Mijn Heer, eeuwige God, stort toch niet Uw volk in het verderf, Uw eigen bezit dat U door Uw grootheid verlost hebt, dat U met sterke machtsmiddelen uit Egypte hebt gevoerd. Denk aan Uw dienaren, aan Awraham en Jitschak en aan Ja’akov en let niet op de hardnekkigheid van dit volk noch op hun slechte en zondige aard. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Mozes beschermt zijn volk onafgebroken omdat hij een eigenschap van Bina is. Hij is de enige die verbinding met de Schepper heeft. Dit is een eigenschap die diep in ons aanwezig is, in deze tijd proberen wij om deze eigenschap te creëren in de verbinding tussen de vrienden in de groep. Deze eigenschap zal ons redden.

Vraag: Wanneer werp ik mij in aanbidding neer voor de Schepper?

Antwoord: Als ik beaam dat alles wat gedaan wordt, ten goede door Hem gedaan wordt en als ik bereid ben om te buigen voor alles wat Hij ten behoeve van mij doet. Ik ben het met alles absoluut eens. Dit wordt als een heel hoog niveau beschouwd.

Als ik dat niet doe, zal ik geen enkel van mijn 613 verlangens kunnen corrigeren, ik zal dan namelijk niet in staat zijn om de 613 Mitzvot (geboden) uit te voeren. Dit is de betekenis van: “mijn volk vernietigen”.

Vraag: En wat betekent de uitroep: “Denk aan Uw dienaren, aan Awraham en Jitschak en aan Ja’akov”?

Antwoord: De voorvaderen zijn geen slaven van Farao, maar dienaren van de Schepper. Zij hebben het fundament gelegd voor de drie lijnen in onze ziel. Wij kunnen dus, dankzij hun voorbereiding in ons, voorwaarts gaan. Zij houden voortdurend de verbinding tussen het volk en de Schepper in stand.

Vraag: Met andere woorden: is het een verzoek? Hierdoor wordt het voor ons mogelijk om langs de middellijn voort te gaan, terwijl wij steeds naar de linkerkant afwijken.

Antwoord: Zo zou het moeten zijn. Een mens zou vreugdevol moeten zijn als er iets met hem gebeurt dat heftig en serieus is. Dit betekent dat hij nu naar een staat is opgestegen waarin hij een extra last kan accepteren en dus ook meer verbinding met de Schepper.

Vraag: Gewoonlijk doen zulke staten zich voor als wij ze niet verwachten. Maar kunnen wij ze ook zelf veroorzaken, voelen dat wij geen uitweg meer zien en daarmee gaan werken?

Antwoord: Ik zie geen staten die een mens zelf kan veroorzaken en meer dan dat: wij kunnen ze niet veroorzaken, maar ook niet uitlokken.

De Schepper heeft Zijn plan, Zijn voorwaarden, en Hij werkt daar uiterst nauwkeurig mee, want op elk niveau bestaat alles uit tien Sefirot, vijf Partzufim, 125 niveaus en 613 verlangens. Dit betekent dat alles van Bovenaf wordt gekalibreerd en vastgesteld. Van onderaf kunnen wij alleen maar volgens dezelfde wetten opstijgen

From KabTV’s, “Secrets of the Eternal Book” 5/11/16

 

“Jullie Hebt Je Als Rebellen …”

laitman_531_02-jpgTorah, Dewariem 9:24 (Deuteronomium): Jullie hebt je altijd als rebellen tegenover de Eeuwige gedragen van de dag af dat ik jullie ken. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Vraag: Wat betekent de zin: “van de dag af dat ik jullie ken.”?

Antwoord: Dit betekent: van de dag af dat Mozes werd geroepen om aan zijn volk leiding te geven.

Alles was een geschenk van de Schepper! Overal waar het maar mogelijk was, brak het egoïsme uit onder de zonen van Israël. Daarom was het noodzakelijk om hun houding naar elkaar vast te stellen, te vergelijken en er steeds veranderingen in aan te brengen, op die wijze kwamen zij tot het besluit om uit Egypte te trekken.

Bovendien moesten zij zich bewust worden van de toekomstige staat waarheen zij op weg waren. Het gaat hierbij niet over de fysieke uittocht van Egypte naar de Sinaï, maar over de uittocht uit hun egoïsme, hun afscheid daarvan, het er bovenuit stijgen.

Zo kreeg het rebelleren vorm. Het egoïsme veroorloofde zich een volledige vrijheid van handelen.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 5/11/16

 

De Koningen Van De Wereld

Dr. Michael LaitmanTorah, Dewariem (Deuteronomium) 7: 24 – Hun koningen geeft Hij in jullie macht en hun naam zul je onder de hemel wegvagen; geen mens zal voor jullie stand kunnen houden, totdat je ze vernietigd hebt. (vertaling: Jitschak Dasberg)

Koningen zijn de belangrijkste verlangens. In een mens zijn er 620 verlangens aanwezig en zij moeten allemaal gecorrigeerd worden. Elke groep verlangens bestaat uit de daarbij behorende tien Sefirot, de eigenschappen ervan, het is noodzakelijk om de belangrijkste te corrigeren.

De correctie vindt niet in de verlangens zelf plaats, maar in de intentie. De intentie is het hoofd van de groep kwaliteiten. Daarom moet deze nauwkeurig gecorrigeerd worden, want verlangens volgen gehoorzaam de intenties die een mens creëert. Intenties om voor mijzelf te ontvangen zijn slechte, onzuivere koningen van de wereld.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 4/27/16

 

Streven Naar Het Volgende Niveau

 Opmerking: Er staat geschreven dat je geen spiritueel niveau mag overslaan. Juist dit was de oorzaak van de dood van Nadab en Abihu.

Antwoord: Het is een feit is dat een mens de volgende staat niet mag oproepen voordat deze naar hem toe komt. Alleen als hij een aanleiding krijgt om het Corrigerende Licht aan te trekken, kan hij naar het volgende niveau gaan. Hij mag dit onder geen enkele voorwaarde eerder doen.

Daarom moeten we altijd naar de meest inactieve staat streven, Katnut (de kleine staat) genaamd. Een grote staat komt juist dan wanneer je deze nodig hebt om iets te overwinnen.

Als je naar het volgende niveau streeft, betekent dit dat je ernaar streeft om daar in een passieve staat te zijn. Ook dit bewijst dat je niet voor jezelf op dat niveau bent . Je doet het als je de gelegenheid gegeven wordt om anderen te vullen. Gadlut (de grote staat) komt niet omdat jij deze staat wekt, maar om je de mogelijkheid te tonen om anderen te corrigeren en te vullen.

Vraag: Heeft dit betrekking op lesgeven en het verspreiden van de methode van verbinding?

Antwoord: Op alles: lesgeven, disseminatie, de correctie van de wereld en op meer verlangens en eigenschappen van anderen toevoegen.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 4/27/16

 

Page 5 of 16« First...34567...10...Last »