Category Archives: Torah

Rechtstreeks Op Het Doel Afgaan

Laitman_631_3Torah, Dewariem 13:6 (Deuteronomium): En die profeet of hij die als dromer optreedt moet ter dood gebracht worden. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Een mens kan geen enkele eigenschap of waarneming van zichzelf vertrouwen, net zomin als zijn gedachten en zijn overwegingen. Hij moet zich tot een nul annuleren en van daaruit alles gaan ontvangen.

Dan komt geleidelijk aan de onthulling van het Hoge Bestuur in zijn systeem, alleen in de mate waarin dit plaatsvindt, kan een mens overeen gaan stemmen met de Hoge Kracht. Dan is men bereid om eerst met het verlangen om te geven te gaan werken en later met het verlangen om te ontvangen.

Daarom staat er geschreven: “breng de dromer ter dood” in jou, deze zal je namelijk onophoudelijk aansporen om een andere richting op te gaan. Alle eigenschappen die je afleiden van het pad moet je uitbannen.

Dromers vormen de basis van het gebrek aan vertrouwen in de Schepper, in geloof boven de rede. Alle gedachten, kennis en ervaring van een mens kunnen heel snel veranderen in het tegendeel en wel zo dat je het nauwelijks kunt geloven.

De resultaten van de moderne ontdekkingen op het gebied van de kwantumfysica bewijzen bijvoorbeeld dat er geen tijd, beweging en ruimte bestaat, etc.

Alles in de film waarin de mens leeft, gebeurt zodanig dat een mens het in zijn macrokosmos absoluut niet eens is met de microkosmos. Toch moet hij er wel mee instemmen, want de experimenten op de grens van de microkosmos verplichten hem er wel toe.

Hij kan niet weglopen van deze resultaten en daarom accepteert hij ze, hoewel hij er niets van begrijpt. Later probeert hij er op een logische manier over na te denken, maar dat lukt hem maar ten dele en voor korte tijd.

Wetenschappers zullen binnenkort in een impasse geraken en men zal gaan begrijpen dat het niet mogelijk is om op deze manier verder te komen. Met onze zintuigen kunnen we ons immers geen gebeurtenissen voorstellen die buiten tijd en ruimte plaatsvinden en nauw met elkaar verbonden zijn, zelfs al zijn ze miljarden lichtjaren van elkaar verwijderd.

Als wij het kosmologische totaalbeeld zien en dat vergelijken met het beeld van de aarde, geeft dit een afschrikwekkende staat aan: wat hebben we hier aangericht met ons kleine animale egoïsme?

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 7/13/16

 

Wanneer De Eeuwige Je Gebied Uitbreidt

laitman_232_10Torah, Dewariem 12:20 (Deuteronomium): Wanneer de Eeuwige, je God, je gebied zal hebben uitgebreid zoals Hij je beloofd heeft en als je denkt: ik zou wel vlees willen eten – want je hebt er trek in om vlees te eten – eet dan vlees zoveel je hart begeert. (vertaling: Jitschak Dasberg)

Als een mens een staat bereikt waarin hij het grootste Hoge Licht kan ontvangen ten behoeve van geven – dit betekent dat hij enorm veel genot kan ontvangen, niet voor zichzelf maar om aan anderen door te geven – wordt het voor hem ook mogelijk om dit te doen. Hij ontvangt Kracht en Hulp van de Schepper.

Dit is de betekenis van:: “Wanneer de Eeuwige, je God, je gebied zal hebben uitgebreid, eet dan vlees (ontvang het Hoge Licht) zoveel je hart begeert.”

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book,” 6/30/16

 

Antwoorden Op Je Vragen, Deel 151

laitman_232_10Vraag: Wat is de Torah?

Antwoord: De Torah is de geschiedenis van de correctie van de mens.

Vraag: Heeft de Schepper de mens geschapen met de bedoeling dat hij langzamerhand zijn ziel zal corrigeren?

Antwoord: Ja, en wel zo dat zijn ziel voor altijd gecorrigeerd zal zijn.

 

Stijgen Door Geloof Boven De Rede

laitman_608_01Torah, Dewariem (Deuteronomium) 12:13: Pas er voor op dat je je in-vlammen-opgaande offers niet brengt op iedere willekeurige plaats die je ziet.

Een mens heeft niet het recht om te selecteren welke van zijn innerlijke eigenschappen hij moet veranderen. Hij kan alleen handelen op een manier die de Hoge Kracht, de Schepper genaamd, hem laat zien. Daar waar hij zich op dit moment bevindt, kan hij niet weten wat hij moet doen.

Dit geldt ook in ons leven. Ik moet naar een hoger niveau opstijgen en alleen van daaruit zal het mij duidelijk worden wat ik op het lagere niveau moet doen en hoe ik daarmee om moet gaan. Daarom wordt elke daad die ik aan mijzelf verricht geloof boven de rede genoemd.

Als ik opstijg naar het volgende niveau, voel ik dat en neem ik het boven mijn egoïsme uit waar, en als ik mij daarin volledig laat opnemen, keer ik naar mijn huidige niveau terug, naar mijn egoïsme en ga ik het op de juiste wijze vorm geven.

Zonder de verbinding met het hogere niveau weet ik niet eens wat mijn aard is, want ik zal deze altijd uitsluitend op mijzelf afstemmen, ik zal mijn aard vormen als klei, met dwaze ‘speelgoedjes’ en allerlei soorten afgoden om te vereren: religies, geloven, enz.

Daarom is het beter om niet binnen te treden in wat nog niet binnen mijn gezichtsveld ligt, maar om op te stijgen naar geloof boven de rede, naar een hoger niveau, de Schepper genaamd, om mij daaraan vast te klampen en van daaruit instructies te ontvangen over wat ik moet doen op mijn niveau.

Weet een klein kind precies wat hij moet doen? Hij heeft het nodig om naar een volwassene te luisteren, bijvoorbeeld naar een leraar, en zich dan onvoorwaardelijk aan zijn aanwijzingen te houden vanuit het besef dat hij er vanuit zijn eigen niveau niets van begrijpt. Zo’n gedrag wordt in onze wereld goedgekeurd.

Wij hebben vaak de indruk dat wij op de juiste manier handelen, maar ieder van ons en wij allemaal samen maken constant fouten in ons gedrag, onze intentie, in gedachten en bij het nemen van beslissingen.

Natuurlijk levert dat niets goeds op, want wij gaan bij ons handelen niet uit van het hogere niveau. Door vallen en opstaan komen we altijd verder en we krijgen tegenslagen die ons corrigeren, maar dat gebeurt instinctief en niet vanuit het denken. Daardoor handelen wij op het volgende niveau, in de volgende staat, weer op basis van ons eigen begrip en niet vanuit een hoger begrip.

Daarom is het noodzakelijk om elke keer als we naar het volgende niveau stijgen dit te doen vanuit geloof boven de rede. Als wij het hogere niveau waarnemen en ons daardoor laten leiden, verkrijgen wij constant nieuwe vormen van begrip.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 6/30/16

 

Offer Het Egoïsme

Laitman_115_05Torah, Dewariem 12:13 – 12:14 (Deuteronomium): Pas er voor op dat je je in-vlammen-opgaande offers niet brengt op iedere willekeurige plaats die je ziet, maar alleen maar op de plaats die de Eeuwige zal uitkiezen in één van je stammen, daar moet je je in-vlammen-opgaande offers brengen en daar moet je alles doen wat ik je gebied. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Offer – “Kurban” in het Hebreeuws, komt van het woord “Karov”, naderbij komen – dit betekent: de eigenschap van geven en liefde naderen.

Ik scheur mijzelf los van het egoïsme, trek het uit mezelf en begin het af te breken. Enerzijds is dit werkelijk een offer, anderzijds is er sprake van naderbij komen. Ik kom dichterbij de Schepper in de mate waarin ik mijn egoïsme omzet in geven en liefde.

Dat doe ik met vreugde, anders heeft het geen resultaat, want ik moet met mijn verlangen werken – niet fysiek – daar kan ik het werk tegen mijn verlangen in doen.

Ik moet een staat bereiken waarin ik mijn egoïsme in zijn huidige vorm wil doden, ik wil het gaan veranderen, het binnenstebuiten keren en werken voor mensen buiten mij, waaronder ook degenen die ik het meest haat, mijn vijanden, weerzinwekkende mensen aan wie ik niet zonder een rilling te krijgen kan denken,

In Kabbalah is een held degene die zichzelf kan veranderen in relatie tot die mensen en die ze in zichzelf verandert, want al deze ‘monsters’ zitten in mij, Het zijn mijn innerlijke eigenschappen.

Innerlijke lelijkheid trekt de absoluut correcte, ideale eigenschap aan. Ik moet mijzelf dus op de juiste wijze vergelijken met betrekking tot wat er in mij aanwezig is, en dan leren begrijpen dat alles wat zich buiten mij bevindt mij laat zien wie ik innerlijk ben.

Dit is het werk dat offer genoemd wordt.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 6/30/16

 

Rust In Spiritualiteit

Laitman_144Torah, Dewariem 12:9: Omdat jullie tot nog toe niet de rust en het erfgoed bereikt hebben, die de Eeuwige, je God, je geeft. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Rust is een gecorrigeerde staat waarin een mens als een hamster door een loopwiel rent omdat er eindeloos veel gelegenheden zijn om de eigenschappen van geven, liefde en correctie, die aan hem onthuld zijn, te realiseren.

Vraag: Is het dan zo dat hij helemaal geen twijfels meer heeft?

Antwoord: Er blijven twijfels in hem aanwezig en ze zijn verre van klein! Anders zou een mens naar een dierlijk bestaan terugkeren.

Er zal altijd verborgenheid blijven bestaan, want Tzimtzum Aleph (Eerste Restrictie) wordt niet opgeheven.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 6/30/16

 

Er Zijn Geen Privileges In Het Spirituele Werk

laitman_528_04Torah, Dewariem (Deuteronomium) 12:8 – 12:9: Doen jullie niet wat we allemaal hier vandaag gewoon zijn te doen: iedereen wat in zijn ogen het beste is, omdat jullie tot nog toe niet de rust en het erfgoed bereikt hebben die de Eeuwige, je God, je geeft. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Uiteindelijk gaat een mens die op het pad van ontwikkeling is, zijn eerdere fouten en misverstanden begrijpen: hij trekt veertig jaar door de woestijn en verricht het correcte werk met zijn verlangen, dit wordt het ‘binnentreden van het land Israël” genoemd, hij herordent dit land (“Aretz” van het woord “Ratzon”, verlangen) ten behoeve van geven en liefde door de Schepper te dienen.

Hij beseft hoezeer hij door Boven geleid werd. De Schepper liet hem met opzet fouten maken en Hij zorgde voor misverstanden, zodat hij inzicht zou krijgen in al zijn problemen en daardoor op de juiste manier zou leren handelen. Het is onmogelijk om iets te ontdekken als je eerder geen fouten maakt. Om tot het correcte begrip van een of ander verschijnsel te komen, is het noodzakelijk om het van beide kanten te leren kennen: van de goede en van de verkeerde kant.

Vraag: Betekent dit dat wat mij nu juist lijkt, eigenlijk verkeerd is?

Antwoord: Wij reiken een mens alleen de methode van correctie aan, maar we houden ons niet bezig met wat hij doormaakt en met de manier waarop hij daarmee bezig is.

Niemand heeft het recht om in te grijpen in de innerlijke problemen, correcties, gevoelens en daden van een mens, niemand, zelfs de leraar niet. Laat een student alleen gadeslaan wat een andere student doet! Je kijkt er op een afstandje naar, je observeert het allemaal en je begrijpt dat hij zich alleen op deze manier kan ontwikkelen en dat het op geen enkele andere manier mogelijk is, en je wacht tien, twintig, dertig jaar.

Natuurlijk vinden er ieder moment veranderingen plaats in een mens, maar daar kan je niet op in gaan of voorstellen: “Laat mij dit maar doen ”of “Laat mij dit maar afmaken voor je.”

Er zijn vele vormen van steun en hulp van de leraar waar de student geen weet van heeft omdat dit in het verborgene plaatsvindt. De student heeft echter het gevoel dat hij in de steek wordt gelaten, dat de leraar geen aandacht aan hem besteedt, etc.

Voor mij was het nog moeilijker, ik had het heel zwaar en leed daaronder, ik was in de war, gespannen en ik kon niets beginnen, Rabash lachte mij in mijn gezicht uit.

Vraag: Toch waren jullie heel close.

Antwoord: Dat zegt niets. Spiritueel werk blijft spiritueel werk. Er zijn geen privileges of handelingen van de leraar om een student te helpen. Anders is het niet meer het werk van de student. In al zijn verlangens en eigenschappen moet hij onafhankelijk zijn, hij moet ze op de correcte manier leren gebruiken, honderd procent, voor geven.

Maar dit alles is volledig afhankelijk van de toewijding van de student aan de leraar, de groep en het Doel. Hierdoor komt hij tot toewijding aan de Schepper.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 6/30/16

 

Wees Niet Bang Voor Je Verlangens

Laitman_514_04Torah, Dewariem (Deuteronomium) 11:25 – Niemand zal voor jullie stand kunnen houden, de schrik en vrees voor jullie zal de Eeuwige, jullie God, brengen over heel het land dat jullie zult betreden, zoals Hij jullie beloofd heeft. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Een mens hoeft voor geen enkel verlangen dat in hem opkomt en hem onbereikbaar en afschrikwekkend toeschijnt, bang te zijn. Alle angsten en alles wat het ongecorrigeerde egoïsme voor hem afschildert, zijn niets waard.

Zulke immens grote verlangens, die heel moeilijk te corrigeren zijn, krijgt een mens met een bedoeling. Door ze te corrigeren stijgt hij op naar Ein Sof (de Wereld van Oneindigheid).

Vraag: Betekent dit dat alle naties ruim baan voor hem maken als hij opstijgt?

Antwoord: Ja, en het gebeurt precies dan, als hij goed begrijpt hoe hij het Hoge Licht kan aantrekken.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 6/15/16

 

Schrijf Mijn Programma Op Je Hart

Tlaitman_527_02orah, Dewariem (Deuteronomium) 11:18 – Nemen jullie Mijn woorden op in jullie hart en in jullie ziel … (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Een mens moet alles veranderingen die hij meemaakt beseffen en ze nauwkeurig volgen, wetend dat elke verandering van de Schepper komt als een noodzaak voor zijn vooruitgang.

Met deze staten, die als het ware de “woorden” van de Schepper zijn, moet hij zijn hart en zijn verstand formatteren. Met andere woorden: ze transformeren tot een compleet andere format.

Net zoals het noodzakelijk is om een oud programma van de computer te verwijderen voordat je een nieuw programma kunt installeren, moeten wij – terwijl we ons voorwaarts bewegen – geleidelijk aan elk niveau in ons verwijderen en een nieuw niveau opnemen, zodat we het oude kunnen vervangen. Langzamerhand moeten wij onze hele egoïstisch houding naar de wereld, het leven en elkaar, herschrijven naar een altruïstische houding. Het is noodzakelijk om dit onafhankelijk te doen.

Daarom staat er geschreven: “Nemen jullie Mijn woorden op in jullie hart en in jullie ziel,” dit betekent: Schrijf Mijn programma, het programma van geven en liefde, op je egoïstische hart.

Maar het hart wil dit eigenlijk niet accepteren, dus dit programma kan het hart niet meteen bereiken! Het is verre van gemakkelijk.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 6/15/16

 

Wees Niet Langer Hardnekkig

laitman_221Vraag: Er staat geschreven: “Besnijd de voorhuid van uw hart en blijf niet langer hardnekkig” (Dewariem 10:16, Deuteronomium). (Vertaling: Willibrordbijbel)

Wat betekent “hardnekkig”?

Antwoord: Een mens moet zijn sensitiviteit vergroten naar wat hij kan corrigeren en in deze richting handelen, niet hardnekkig op één plek blijven staan. Met andere woorden: het is noodzakelijk om te proberen om verbonden te zijn met het Hoge Licht van Hassadim, zodat Het de eigenschappen van een mens zal afzwakken en hem de mogelijkheid zal geven om te zien hoe hij ze op de beste manier kan gebruiken.

Als een mens het land Israël binnentreedt, gaat hij werken met zijn eigenschappen die op ontvangen gericht zijn, dit zijn heel moeilijke, rigide eigenschappen.

Het land Israël is het zwaarste deel van de gezamenlijke Malchut, de gezamenlijke verlangens, en het is niet eenvoudig om hiermee te werken.

Daarom staat er geschreven: “… en blijf niet langer hardnekkig”, wees niet stijfkoppig, maar probeer geleidelijk aan deze enorm grote, moeilijk te corrigeren verlangens ‘vloeibaar’ te maken met het Licht van Hassadim, zoals we dat met behulp van water kunnen doen. Dan ga je zien dat het langzamerhand mogelijk wordt om ermee te werken.

From KabTV program “Secrets of the Eternal Book” 6/1/16

 

Page 5 of 17« First...34567...10...Last »