Category Archives: Torah

Door Wie Wordt De Hand Van De Mens Geleid?

Laitman_509Torah, Dewariem 10:2 (Deuteronomium): Dan zal Ik op de platen de geboden schrijven die op de eerste platen stonden die jij stuk gegooid hebt en die moet je dan in de ark leggen. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Wat betekent het dat Mozes op de platen schrijft? In feite doet het Hoge Licht dit, de Schepper, maar de hand van een mens voert het uit.

Een mens die volkomen gelijkvormig is aan de Schepper en zich in een totale verbinding met Hem bevindt, moet een dergelijke handeling uitvoeren als hij de Torah in zijn hart schrijft, of hij geeft deze mogelijkheid aan de Schepper. We kunnen dit op verschillende manieren uitleggen.

Maar ook als wij aannemen dat een mens dit zelf doet, leidt de Schepper zijn hand.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 5/16/16

 

Volgens Het Plan Van De Schepper

Laitman_632_3Torah, Dewariem (Deuteronomium) 9:25 – 9:27: Ik wierp me in aanbidding neer voor de Eeuwige, gedurende die veertig dagen en veertig nachten die ik zo doorbracht, omdat de Eeuwige gezegd had, dat Hij jullie wilde vernietigen, en bad tot de Eeuwige. Ik zei: “Mijn Heer, eeuwige God, stort toch niet Uw volk in het verderf, Uw eigen bezit dat U door Uw grootheid verlost hebt, dat U met sterke machtsmiddelen uit Egypte hebt gevoerd. Denk aan Uw dienaren, aan Awraham en Jitschak en aan Ja’akov en let niet op de hardnekkigheid van dit volk noch op hun slechte en zondige aard. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Mozes beschermt zijn volk onafgebroken omdat hij een eigenschap van Bina is. Hij is de enige die verbinding met de Schepper heeft. Dit is een eigenschap die diep in ons aanwezig is, in deze tijd proberen wij om deze eigenschap te creëren in de verbinding tussen de vrienden in de groep. Deze eigenschap zal ons redden.

Vraag: Wanneer werp ik mij in aanbidding neer voor de Schepper?

Antwoord: Als ik beaam dat alles wat gedaan wordt, ten goede door Hem gedaan wordt en als ik bereid ben om te buigen voor alles wat Hij ten behoeve van mij doet. Ik ben het met alles absoluut eens. Dit wordt als een heel hoog niveau beschouwd.

Als ik dat niet doe, zal ik geen enkel van mijn 613 verlangens kunnen corrigeren, ik zal dan namelijk niet in staat zijn om de 613 Mitzvot (geboden) uit te voeren. Dit is de betekenis van: “mijn volk vernietigen”.

Vraag: En wat betekent de uitroep: “Denk aan Uw dienaren, aan Awraham en Jitschak en aan Ja’akov”?

Antwoord: De voorvaderen zijn geen slaven van Farao, maar dienaren van de Schepper. Zij hebben het fundament gelegd voor de drie lijnen in onze ziel. Wij kunnen dus, dankzij hun voorbereiding in ons, voorwaarts gaan. Zij houden voortdurend de verbinding tussen het volk en de Schepper in stand.

Vraag: Met andere woorden: is het een verzoek? Hierdoor wordt het voor ons mogelijk om langs de middellijn voort te gaan, terwijl wij steeds naar de linkerkant afwijken.

Antwoord: Zo zou het moeten zijn. Een mens zou vreugdevol moeten zijn als er iets met hem gebeurt dat heftig en serieus is. Dit betekent dat hij nu naar een staat is opgestegen waarin hij een extra last kan accepteren en dus ook meer verbinding met de Schepper.

Vraag: Gewoonlijk doen zulke staten zich voor als wij ze niet verwachten. Maar kunnen wij ze ook zelf veroorzaken, voelen dat wij geen uitweg meer zien en daarmee gaan werken?

Antwoord: Ik zie geen staten die een mens zelf kan veroorzaken en meer dan dat: wij kunnen ze niet veroorzaken, maar ook niet uitlokken.

De Schepper heeft Zijn plan, Zijn voorwaarden, en Hij werkt daar uiterst nauwkeurig mee, want op elk niveau bestaat alles uit tien Sefirot, vijf Partzufim, 125 niveaus en 613 verlangens. Dit betekent dat alles van Bovenaf wordt gekalibreerd en vastgesteld. Van onderaf kunnen wij alleen maar volgens dezelfde wetten opstijgen

From KabTV’s, “Secrets of the Eternal Book” 5/11/16

 

“Jullie Hebt Je Als Rebellen …”

laitman_531_02-jpgTorah, Dewariem 9:24 (Deuteronomium): Jullie hebt je altijd als rebellen tegenover de Eeuwige gedragen van de dag af dat ik jullie ken. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Vraag: Wat betekent de zin: “van de dag af dat ik jullie ken.”?

Antwoord: Dit betekent: van de dag af dat Mozes werd geroepen om aan zijn volk leiding te geven.

Alles was een geschenk van de Schepper! Overal waar het maar mogelijk was, brak het egoïsme uit onder de zonen van Israël. Daarom was het noodzakelijk om hun houding naar elkaar vast te stellen, te vergelijken en er steeds veranderingen in aan te brengen, op die wijze kwamen zij tot het besluit om uit Egypte te trekken.

Bovendien moesten zij zich bewust worden van de toekomstige staat waarheen zij op weg waren. Het gaat hierbij niet over de fysieke uittocht van Egypte naar de Sinaï, maar over de uittocht uit hun egoïsme, hun afscheid daarvan, het er bovenuit stijgen.

Zo kreeg het rebelleren vorm. Het egoïsme veroorloofde zich een volledige vrijheid van handelen.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 5/11/16

 

De Koningen Van De Wereld

Dr. Michael LaitmanTorah, Dewariem (Deuteronomium) 7: 24 – Hun koningen geeft Hij in jullie macht en hun naam zul je onder de hemel wegvagen; geen mens zal voor jullie stand kunnen houden, totdat je ze vernietigd hebt. (vertaling: Jitschak Dasberg)

Koningen zijn de belangrijkste verlangens. In een mens zijn er 620 verlangens aanwezig en zij moeten allemaal gecorrigeerd worden. Elke groep verlangens bestaat uit de daarbij behorende tien Sefirot, de eigenschappen ervan, het is noodzakelijk om de belangrijkste te corrigeren.

De correctie vindt niet in de verlangens zelf plaats, maar in de intentie. De intentie is het hoofd van de groep kwaliteiten. Daarom moet deze nauwkeurig gecorrigeerd worden, want verlangens volgen gehoorzaam de intenties die een mens creëert. Intenties om voor mijzelf te ontvangen zijn slechte, onzuivere koningen van de wereld.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 4/27/16

 

Streven Naar Het Volgende Niveau

 Opmerking: Er staat geschreven dat je geen spiritueel niveau mag overslaan. Juist dit was de oorzaak van de dood van Nadab en Abihu.

Antwoord: Het is een feit is dat een mens de volgende staat niet mag oproepen voordat deze naar hem toe komt. Alleen als hij een aanleiding krijgt om het Corrigerende Licht aan te trekken, kan hij naar het volgende niveau gaan. Hij mag dit onder geen enkele voorwaarde eerder doen.

Daarom moeten we altijd naar de meest inactieve staat streven, Katnut (de kleine staat) genaamd. Een grote staat komt juist dan wanneer je deze nodig hebt om iets te overwinnen.

Als je naar het volgende niveau streeft, betekent dit dat je ernaar streeft om daar in een passieve staat te zijn. Ook dit bewijst dat je niet voor jezelf op dat niveau bent . Je doet het als je de gelegenheid gegeven wordt om anderen te vullen. Gadlut (de grote staat) komt niet omdat jij deze staat wekt, maar om je de mogelijkheid te tonen om anderen te corrigeren en te vullen.

Vraag: Heeft dit betrekking op lesgeven en het verspreiden van de methode van verbinding?

Antwoord: Op alles: lesgeven, disseminatie, de correctie van de wereld en op meer verlangens en eigenschappen van anderen toevoegen.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 4/27/16

 

Op Weg Zijn Met De Kracht Van De Schepper

laitman_746_03Torah, Dewariem (Deuteronomium) 7:07 – 7:09: Niet omdat jullie talrijker zijn dan alle volken heeft de Eeuwige Zijn zinnen op jullie gezet en op jullie zijn keuze laten vallen, want jullie bent het kleinste van alle volken. Maar omdat de Eeuwige jullie lief heeft en omdat Hij zich stipt hield aan de eed die Hij jullie voorouders heeft gezworen, heeft de Eeuwige jullie met sterke hand weggevoerd en je uit het slavenhuis verlost, uit de macht van Far’o, de koning van Egypte. Erken dan dat de Eeuwige, je God, de God is; de betrouwbare God, die tot in het duizendste geslacht zich houdt aan het verbond van liefde voor hen die van Hem houden en die Zijn geboden stipt nakomen. (vertaling: Jitschak Dasberg)

We moeten niet vergeten dat de Schepper ons uit onze egoïstische staat leidt en dat wij met Zijn Kracht voorwaarts gaan. Daarom moeten we op elk niveau alleen samen met Hem in beweging zijn.

Wij moeten Hem innerlijk vasthouden om zo in een onveranderlijke verbinding met Hem te zijn. Wij kunnen deze verbinding alleen controleren in de mate waarin wij verbinding met de vrienden in de groep hebben, met mijn volk, want het volk Israël is een groep die in één richting verenigd is: om in de eenheid de eigenschap van wederzijds geven en liefde te onthullen. Dan wordt in deze eigenschap de Hoge Kracht, de Schepper, onthuld.

Dit is het doel dat wij altijd in onze gedachten moeten hebben. Dan zullen wij op de juiste wijze voortgaan en zullen wij implementeren wat er in de Torah geschreven staat.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 4/6/16

 

Wie Maakt De Keuze?

laitman_236_01Torah, Dewariem (Deuteronomium), ‘Va’etchanan’(en ik smeekte) 6:14 – 6:15: Loop niet achter andere goden aan, dat soort goden van de volken die in jullie omgeving zijn, anders zou – omdat bij jou de Eeuwige, je God, een allesopeisende God is – de woede van de Eeuwige, je God, tegen je oplaaien en zou Hij je van de aardbodem wegvagen. (vertaling: Jitschak Dasberg)

Vraag: Wat betekent: “Loop niet achter andere goden aan”?

Antwoord: Het is een feit dat je, als je je egoïsme volgt, Farao volgt, hij vertegenwoordigt dit alles als hij zegt: “Wie is de Schepper dat ik naar Hem zou luisteren?” Dit is de achterzijde van de Schepper die Hij zelf aan ons toont, zodat wij zouden kunnen begrijpen dat de eigenschap van liefde en geven hoger is dan de eigenschap van egoïsme.

En zo werken ze als tegenstanders. In feite is het zo dat de Schepper vanuit de achterzijde bouwt en ons bestaan hiervan afhankelijk is.

En waar kiezen wij dan voor? Hij heeft ons organische, natuurlijke neigingen gegeven zodat wij voor Farao zouden gaan kiezen en daarin vrijheid van keuze zouden hebben.

Maar wanneer wordt dat duidelijk? Als ik constant op Farao afsteven, heb ik dan een vrije keuze ten opzichte van de Schepper? Wat betekent ‘vrijheid’? En wat betekent ‘keuze’? Wat zijn dit voor staten als ik onafhankelijk besluiten neem?

Vanuit mijn gezichtspunt veronderstel ik dat het ene groter is dan het andere, ik kies altijd voor dat wat groter is. En als er geen verschil is, weet ik niet wat ik moet kiezen. Dus in welke betekenis kan ik over een keuze spreken?

De keuze vindt plaats als ik nog niet weet wat groter en wat kleiner is. Dit betekent dat er nog geen sprake is van een keuze, er is werk om te bestuderen en te analyseren wat ik moet kiezen, wat werkelijk groter is.

Als wij dit proberen te doen, komen we in een situatie waaruit er geen ontsnapping mogelijk is. Dan hebben wij nog maar één enkele optie: het uitschreeuwen naar de Schepper. Dit gebeurt als de Schepper een keuze maakt en niet wij.

Daarom is onze enige keuze dat wij ons op de juiste wijze, volgens de Kabbalistische principes, wenden tot de Enige die bestaat, die alles bestuurt en vult, de Hoge Kracht, en aan deze Kracht vragen om ten minste een vorm van minimale onthulling, zodat dit ons zal helpen om op zijn minst één stap voorwaarts te maken.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 4/6/16

 

Het Gouden Pad Naar Liefde

laitman_527_03Torah, Dewariem (Deuteronomium) Va’etchanan 5:29: Jullie moeten er nauwkeurig op letten het uit te voeren zoals de Eeuwige, jullie God, het jullie geboden heeft, wijkt er noch naar rechts, noch naar links van af. (Vertaling Jitschak Dasberg)

Wijkt er noch naar rechts, noch naar links van af betekent: alleen via de middellijn gaan en al je eigenschappen voor geven en liefde aanwenden.

Alle eigenschappen, hoe ze ook mogen zijn, moeten we accepteren zodat we boven onszelf kunnen uitstijgen in liefde.

Als we naar links afwijken, komen we in een staat van ongecorrigeerde verlangens en komen we daar niet uit. Als we naar rechts afwijken, komen we in een staat waarin we in het Hoge Licht ‘drijven’, in de eigenschap van geven en liefde, maar we nemen er geen deel aan met inbegrip van al ons egoïsme

Daarom moeten beide zijden in evenwicht gebracht worden door de middellijn, dit is het gouden Pad naar Liefde.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 3/30/16

 

Van vrijdag 29 juli t/m zondag 31 juli vindt er een Bnei Baruch Kabbalah Congres plaats in St. Petersburg.

Dit congres wordt uitgezonden op www.kab.tv/live

Na dit congres verschijnen er weer dagelijks blogs.

 

Wie Zullen De Jordaan Oversteken?

laitman_740_02Torah, Dewariem 3:23 – 3:25: In die tijd smeekte ik tot de Eeuwige: “Mijn Heer, Eeuwige God, U hebt Uw dienaar eerst een begin van inzicht gegeven van Uw goedheid en van Uw sterke hand. Inderdaad, zou er een macht in de hemel en op de aarde zijn die zulke werken en zulke machtige daden als de Uwe zou kunnen verrichten? Laat me toch oversteken en dat mooie land zien dat aan de overkant van de Jordaan ligt, dat mooie bergland en de Libanon.” (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Vraag: Het pad van Mozes was zo moeilijk. Hij leidde halsstarrige mensen uit Egypte en bracht hen naar het land Israël! Had hij niet het recht om ook dat land binnen te gaan?

Antwoord: Als spirituele eigenschappen zich in mensen kleden en mensen van daaruit spreken, lijkt het inderdaad heel dramatisch.

In feite is het zo dat Mozes in elk mens leeft. Een mens die door spirituele staten heen gaat, laat een gebed opstijgen: “Geef mij de kracht om mezelf te blijven vernieuwen naar volledige gelijkvormigheid met de Schepper om zo de eigenschap van liefde te gaan ervaren.”

Maar de eigenschap die we Mozes noemen kan deze Rubicon niet oversteken, dat wil zeggen: hij kan de Jordaan niet oversteken. Het enige wat in zijn vermogen ligt is de beklimming van de berg Nebo, vanwaar hij het land Israël van verre ziet, door Israël te zien, verricht hij een correctie, hij kan het gehele land zien van de Libanon tot aan het zand van de Sinaï, vanaf de berg Nebo naar het westen, naar de zee, en zo kan hij het zegenen, dat wil zeggen: alle eigenschappen van dit land naar de volgende staat brengen, naar het volgende niveau.

Op deze wijze voltooit de eigenschap, genaamd Mozes, namelijk de grootste gelijkvormigheid met de Schepper, zijn werk op dit niveau, daarom staat er geschreven dat hij sterft. In plaats daarvan verheffen zich de volgende twee krachten: Joshua en het volk Israël.

De nieuwe generatie die in de woestijn was geboren onder het gezag van Joshua, gaat het land Israël veroveren. Nu is het noodzakelijk om een begin te maken met nieuwe ideologische problemen en verhelderingen. Mozes had daar echter geen verbinding mee.

Een oorlog met het nieuwe egoïstische niveau, ‘het land Israël’ genaamd, is geen eenvoudige taak. Er moeten zeven basiseigenschappen, zeven zogenoemde naties die in het land Israël wonen, gecorrigeerd worden, veranderd worden, uitgeput en gedood worden. Pas als deze grote, lelijke, omvangrijke laag gecorrigeerd is, is het mogelijk om een Tempel te bouwen, een kli (vat) die gevuld zal worden met de bedoeling om te geven.

Vraag: Dan blijkt toch dat er schaapherders naar het land Israël gingen en dat landbouwers het land introkken?

Antwoord: Ja, nu gedragen deze eigenschappen zich op een volkomen andere manier. Zij beginnen nu aan een volkomen ander soort werk, namelijk het werk met de aarde en de vijanden. Er kan niets overgeslagen worden. Het land moet geploegd worden, tegenstanders moeten gedood worden, het volk moet zich in het gehele land vestigen en de juiste wetten herstellen. Het werk op dit nieuwe spirituele niveau dat bereikt is, is speciaal en gecompliceerd.

Daarom is Joshua, die het leiderschap van Mozes accepteerde, een veroveraar, Mozes is een leraar.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 2/10/16

Voeg Niets Toe, Neem Niets Af

laitman_249-03De Torah, Het Boek Dewariem (Deuteronomium), Hoofdstuk “Va’etchanan” (En ik pleitte) 4:02: Jullie mogen niets toevoegen aan hetgeen ik jullie gebied en er niets van afnemen bij het nakomen van de geboden van de Eeuwige, jullie God, die ik jullie vandaag voorleg. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

“Jullie mogen niets toevoegen … en er niets van afnemen”, betekent dat we de voorschriften voor de correcte vervulling van de spirituele wetten nauwkeurig moeten opvolgen.

De Torah stelt duidelijk: “Zodat jullie een nauwkeurige maat hebben,” namelijk een precieze maat voor de rechter- en de linkerlijn, zodat een mens weet wat voor altruïstische Kracht in zijn handen gebundeld is en hij alleen daarmee zijn handelingen meet.

Daarom staat er geschreven: “Jullie mogen niets toevoegen … en er niets van afnemen”, dit betekent: voeg je denken niet toe aan de spirituele wetten, werk met geloof boven de rede.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 2/10/16

 

Page 5 of 16« First...34567...10...Last »