Category Archives: Torah

Wat Is Het Unieke Van Een Ieder?

laitman_535_03Torah, Dewariem (Deuteronomium) 15:11: Omdat armen wel nooit zullen ontbreken in het land, daarom gebied ik jullie: “Open wijd je hand voor je broeder, voor de arme en behoeftige bij jou in eigen land!” (Vertaling: Jitschak Dasberg)

De Torah roept een mens op om, door de verbinding met alle anderen, te onthullen dat hij een mechanisme kan worden om hen te vervullen, een deel van het alomvattende systeem. Een ieder moet dit doen, omdat hij juist hierin uniek is. En “armen zullen wel nooit ontbreken” tot aan Gmar Tikkun (Einde van de Correctie), totdat iedereen vervuld is van elkaar, de één door de ander.

Daarom bevindt zich tegenover een ieder de rest van de mensheid, dat zijn alle andere zielen. Zij zijn de “behoeftigen” die vervuld moeten worden. Tenslotte zijn alle anderen ikzelf! Alleen kan ik het nu niet voelen, maar zodra ik hen ga vervullen, voel ik dat ik het ben.

Een ieder van ons is uniek omdat het Licht door hem heen stroomt naar de overige zielen. Niemand kan om dit werk heen. Een ieder is verplicht om zijn opdracht te vervullen, de perfectie zal alleen bereikt worden als het resultaat van het totaal.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 8/10/16

 

Hoe Moeten Wij De Torah Interpreteren?

laitman_209Torah, Dewariem (Deuteronomium) 13:13 – 13:16: Wanneer je in een van de steden die de Eeuwige, je God, je geeft om er te wonen hoort zeggen: “Nietswaardige mannen zijn er bij je op uitgetrokken en hebben de inwoners van hun stad van de goede weg afgebracht door te zeggen: “ Laten we andere goden gaan dienen! die jullie niet gekend hebben.” Dan moet je heel goed informeren, onderzoeken en navraag doen. En is het inderdaad waar, staat het vast: bij jou is dit afschuwelijke voorval geschied, dan moet je de inwoners van die stad met het zwaard doodslaan, leg de stad met al wat er is onder de banvloek van het zwaard, ook het vee ervan. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

We kunnen de Torah niet letterlijk interpreteren, omdat er alleen over spirituele eigenschappen en spirituele staten van de mens gesproken wordt. Als er staat geschreven: “dan moet je de inwoners van die stad met het zwaard doodslaan”, wil dit niet zeggen dat het werkelijk op die manier gebeurd is.

Doodslaan” betekent: egoïstische intenties in je elimineren. Niet de verlangens zelf, ze zijn allemaal correct, maar de intenties zijn egoïstisch geworden. Zij moeten afgesneden worden, als met de snede van het zwaard.

Er zijn vier niveaus van verlangen: mineraal, vegetatief, animaal en menselijk. Het hangt af van het niveau waartoe het verlangen behoort of het geslacht, verbrand, gestenigd, enz. moet worden.

Dit betekent dat wij allereerst het niveau van het verlangen moeten vaststellen. Daarvoor is het nodig om aan een mens te vragen dat uit te zoeken en hem te helpen bij het vaststellen van het soort verlangen. Je kunt nu eenmaal niet in zijn innerlijk naar boven klimmen en zijn intentie van “ten behoeve van mijzelf” omdraaien naar “ten behoeve van anderen.” Je moet er zeker van zijn dat hij deze knop zelf gaat omdraaien. Dit is een correctie.

In de Torah staat geschreven: “hebben de inwoners van hun stad van de goede weg afgebracht”, dit betekent dat zij beginnen om van het niveau van geven en onvoorwaardelijke liefde voor de naaste af te vallen. Eens was het allerbelangrijkste voor de gemeenschap de liefde voor de naaste en geven, “Wij” had voorrang boven het persoonlijke “Ik” dat door iedereen onderdrukt werd.

Wij zijn allemaal op pad naar correctie, daarom betekenen alle terechtstellingen en straffen waar de Torah over spreekt, bestraffingen voor allerlei egoïstische problemen die onthuld worden en door de invloed van de omgeving, druk en educatie, gecorrigeerd moeten worden.

Als het “Ik” zich plotseling gaat manifesteren in een mens en hij er – gedreven door zijn egoïsme – anderen in meesleept met het argument dat wij op deze manier moeten handelen, moet hij deze innerlijke impulsen doden. De groep moet daarop letten, ervoor zorg dragen, en deze staten voorkomen.

Er staat geschreven: “Nietswaardige mannen zijn er bij je …. “Bij je” zijn de eigenschappen van geven en liefde en “nietswaardige mannen” zijn de egoïstische verlangens die een mens naar “andere goden” leidt, naar andere waarden. Daarom moet een mens er niet alleen tegen ageren, maar ook de innerlijke motivatie ervan verhelderen: waar leidt dit heen, waar is dit vandaan gekomen, waarom is hij plotseling zo zwak? Het is nu eenmaal zo dat het egoïsme in ieder van ons elke seconde wordt vernieuwd.

Een mens moet heel goed beseffen wat hij moet doen. Dit is een heel grote taak en de groep moet ieder individu voortdurend beschermen, helpen, inspireren, kracht geven en ondersteunen.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 7/20/16

 

“Sandwich” Van Relaties

laitman_243_05Het is onze taak om al onze kracht en al onze eigenschappen alleen te gebruiken om aan anderen te geven en een samenleving te organiseren waar niemand voor zichzelf werkt maar uitsluitend voor wat goed is voor iedereen. Wij zijn – in tegenstelling tot de Schepper – geschapen als een verlangen om te ontvangen en we voelen genot als wij onze eigen verlangens vervullen, zoals: voedsel, seks, familie en gezin, beroemd willen zijn, macht hebben en kennis.

Spirituele vervulling richt zich niet op de vervulling van de eigen verlangens, maar op de creatie van een compleet andere kli (vat om te ontvangen), want alles in ons is tijdelijk wat ruimte en tijd betreft. Als een mens anderen vervult en voelt dat zij geen anderen zijn, maar dat hij in plaats daarvan zichzelf en zijn kinderen voelt, dan voelt hij dat er geen beperkingen zijn om hen te vervullen en op die manier zal hij zelfs nog meer genieten dan wanneer hij voor zichzelf ontvangt.

Het enige wat wij missen is eenvoudigweg voelen dat alle mensen op de wereld voor ons de meest kostbare schepselen zijn en dat wij de mogelijkheid hebben om aan hen te geven, voor hen te zorgen en dat wij op die manier voortdurend vreugdevol kunnen zijn. Wij hebben dan een stimulans om te leven, productief te zijn en voor hen te werken omdat dit ons vervult.

Natuurlijk is dit allemaal egoïstisch, zoals dat eveneens geldt als het over onze kinderen gaat, want zij zijn voor ons veel belangrijker dan wij zelf zijn. Wij kennen dat zelfs van onze relaties in deze wereld: als een moeder haar kind moet redden, is ze bereid om alles te doen.

Het is echter een probleem om mij mensen – die voor mij ‘vreemdelingen’ zijn met wie ik geen enkele band heb – voor te stellen als heel nabij. Het probleem is niet alleen om het mij voor te stellen, want in een dergelijk geval zou ik voor hen werken als voor mijn eigen kinderen en kleinkinderen en zo zou ik op hetzelfde animale niveau blijven van iedereen in deze wereld. Dit is geen spirituele correctie.

We kunnen pas spreken over spirituele correctie als ik ga voelen dat het hele universum van mij afhankelijk is en als ik alle mensen als nog meer dan familie ga voelen. Het is niet mogelijk om dit te beschrijven want er zijn geen vergelijkbare ervaringen in deze wereld.

Het is een feit dat er, als resultaat van de Kabbalah studie – als we ons sterker verbinden in de Kabbalistische omgeving onder de invloed van de methode van verbinding die we samen met anderen tot stand brengen – een bijzondere positieve Kracht in de groep komt. Deze Kracht is in de natuur aanwezig, maar is voor ons verborgen. Het is de Kracht van de Schepper, daarom staat er geschreven dat de Schepper verborgen is. Niemand kent Hem, niemand ziet Hem. Maar als wij proberen om ons, als in een familie, met elkaar te verbinden, trekken wij aan dat Hij zich onthult en dan gaat deze positieve, anti-egoïstische Kracht verbindingen tussen ons bouwen.

De egoïstische weerstand die wij naar elkaar hebben, verdwijnt daardoor niet, maar daar bovenuit wordt er een verbinding gebouwd die ons laat zien dat wij samen één geheel zijn. Op deze manier krijgen we een “sandwich”, namelijk twee niveaus van relaties. Op het lagere niveau heb ik nog steeds een grote hekel aan anderen, ik strijd met hen en duw hen nog verder van mij weg dan eerder. Op het niveau daarboven begin ik plotseling te voelen dat ik een gemeenschapsgevoel met hen heb, me met hen verwant voel, eenheid en wederkerigheid met hen ervaar.

Deze twee volkomen tegengestelde typen relaties tussen anderen en mijzelf, creëren een spiritueel systeem in mij dat genoemd wordt: “Liefde bedekt alle overtredingen.” Als ik mij innerlijk in een dergelijke staat van twee niveaus bevind, wordt de bovenste staat – als ik aan anderen wil geven en voor hen wil zorgen – geloof genoemd, de eigenschap van geven, liefde, en mijn naaste als mijzelf voelen. Dit is boven mijn voorgaande egoïstische houding naar mensen toe, naar de vreemdelingen die mijn tegenstanders waren.

Dit is de implementatie van de roep van de Torah: “Heb je naaste lief als jezelf”, want dan zal liefde alle overtredingen bedekken. Het betekent dus dat liefde het egoïsme niet opheft, maar het alleen van bovenaf bedekt.

Beide lagen zijn tegelijkertijd in een mens aanwezig en als ze in interactie treden met elkaar, geven ze de mens de gelegenheid om tussen de eigenschappen van afweer/haat en aantrekkingskracht/liefde de Hoge Wereld te gaan voelen. De Torah leidt ons hier naartoe.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 7/20/16

 

Rechtstreeks Op Het Doel Afgaan

Laitman_631_3Torah, Dewariem 13:6 (Deuteronomium): En die profeet of hij die als dromer optreedt moet ter dood gebracht worden. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Een mens kan geen enkele eigenschap of waarneming van zichzelf vertrouwen, net zomin als zijn gedachten en zijn overwegingen. Hij moet zich tot een nul annuleren en van daaruit alles gaan ontvangen.

Dan komt geleidelijk aan de onthulling van het Hoge Bestuur in zijn systeem, alleen in de mate waarin dit plaatsvindt, kan een mens overeen gaan stemmen met de Hoge Kracht. Dan is men bereid om eerst met het verlangen om te geven te gaan werken en later met het verlangen om te ontvangen.

Daarom staat er geschreven: “breng de dromer ter dood” in jou, deze zal je namelijk onophoudelijk aansporen om een andere richting op te gaan. Alle eigenschappen die je afleiden van het pad moet je uitbannen.

Dromers vormen de basis van het gebrek aan vertrouwen in de Schepper, in geloof boven de rede. Alle gedachten, kennis en ervaring van een mens kunnen heel snel veranderen in het tegendeel en wel zo dat je het nauwelijks kunt geloven.

De resultaten van de moderne ontdekkingen op het gebied van de kwantumfysica bewijzen bijvoorbeeld dat er geen tijd, beweging en ruimte bestaat, etc.

Alles in de film waarin de mens leeft, gebeurt zodanig dat een mens het in zijn macrokosmos absoluut niet eens is met de microkosmos. Toch moet hij er wel mee instemmen, want de experimenten op de grens van de microkosmos verplichten hem er wel toe.

Hij kan niet weglopen van deze resultaten en daarom accepteert hij ze, hoewel hij er niets van begrijpt. Later probeert hij er op een logische manier over na te denken, maar dat lukt hem maar ten dele en voor korte tijd.

Wetenschappers zullen binnenkort in een impasse geraken en men zal gaan begrijpen dat het niet mogelijk is om op deze manier verder te komen. Met onze zintuigen kunnen we ons immers geen gebeurtenissen voorstellen die buiten tijd en ruimte plaatsvinden en nauw met elkaar verbonden zijn, zelfs al zijn ze miljarden lichtjaren van elkaar verwijderd.

Als wij het kosmologische totaalbeeld zien en dat vergelijken met het beeld van de aarde, geeft dit een afschrikwekkende staat aan: wat hebben we hier aangericht met ons kleine animale egoïsme?

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 7/13/16

 

Wanneer De Eeuwige Je Gebied Uitbreidt

laitman_232_10Torah, Dewariem 12:20 (Deuteronomium): Wanneer de Eeuwige, je God, je gebied zal hebben uitgebreid zoals Hij je beloofd heeft en als je denkt: ik zou wel vlees willen eten – want je hebt er trek in om vlees te eten – eet dan vlees zoveel je hart begeert. (vertaling: Jitschak Dasberg)

Als een mens een staat bereikt waarin hij het grootste Hoge Licht kan ontvangen ten behoeve van geven – dit betekent dat hij enorm veel genot kan ontvangen, niet voor zichzelf maar om aan anderen door te geven – wordt het voor hem ook mogelijk om dit te doen. Hij ontvangt Kracht en Hulp van de Schepper.

Dit is de betekenis van:: “Wanneer de Eeuwige, je God, je gebied zal hebben uitgebreid, eet dan vlees (ontvang het Hoge Licht) zoveel je hart begeert.”

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book,” 6/30/16

 

Antwoorden Op Je Vragen, Deel 151

laitman_232_10Vraag: Wat is de Torah?

Antwoord: De Torah is de geschiedenis van de correctie van de mens.

Vraag: Heeft de Schepper de mens geschapen met de bedoeling dat hij langzamerhand zijn ziel zal corrigeren?

Antwoord: Ja, en wel zo dat zijn ziel voor altijd gecorrigeerd zal zijn.

 

Stijgen Door Geloof Boven De Rede

laitman_608_01Torah, Dewariem (Deuteronomium) 12:13: Pas er voor op dat je je in-vlammen-opgaande offers niet brengt op iedere willekeurige plaats die je ziet.

Een mens heeft niet het recht om te selecteren welke van zijn innerlijke eigenschappen hij moet veranderen. Hij kan alleen handelen op een manier die de Hoge Kracht, de Schepper genaamd, hem laat zien. Daar waar hij zich op dit moment bevindt, kan hij niet weten wat hij moet doen.

Dit geldt ook in ons leven. Ik moet naar een hoger niveau opstijgen en alleen van daaruit zal het mij duidelijk worden wat ik op het lagere niveau moet doen en hoe ik daarmee om moet gaan. Daarom wordt elke daad die ik aan mijzelf verricht geloof boven de rede genoemd.

Als ik opstijg naar het volgende niveau, voel ik dat en neem ik het boven mijn egoïsme uit waar, en als ik mij daarin volledig laat opnemen, keer ik naar mijn huidige niveau terug, naar mijn egoïsme en ga ik het op de juiste wijze vorm geven.

Zonder de verbinding met het hogere niveau weet ik niet eens wat mijn aard is, want ik zal deze altijd uitsluitend op mijzelf afstemmen, ik zal mijn aard vormen als klei, met dwaze ‘speelgoedjes’ en allerlei soorten afgoden om te vereren: religies, geloven, enz.

Daarom is het beter om niet binnen te treden in wat nog niet binnen mijn gezichtsveld ligt, maar om op te stijgen naar geloof boven de rede, naar een hoger niveau, de Schepper genaamd, om mij daaraan vast te klampen en van daaruit instructies te ontvangen over wat ik moet doen op mijn niveau.

Weet een klein kind precies wat hij moet doen? Hij heeft het nodig om naar een volwassene te luisteren, bijvoorbeeld naar een leraar, en zich dan onvoorwaardelijk aan zijn aanwijzingen te houden vanuit het besef dat hij er vanuit zijn eigen niveau niets van begrijpt. Zo’n gedrag wordt in onze wereld goedgekeurd.

Wij hebben vaak de indruk dat wij op de juiste manier handelen, maar ieder van ons en wij allemaal samen maken constant fouten in ons gedrag, onze intentie, in gedachten en bij het nemen van beslissingen.

Natuurlijk levert dat niets goeds op, want wij gaan bij ons handelen niet uit van het hogere niveau. Door vallen en opstaan komen we altijd verder en we krijgen tegenslagen die ons corrigeren, maar dat gebeurt instinctief en niet vanuit het denken. Daardoor handelen wij op het volgende niveau, in de volgende staat, weer op basis van ons eigen begrip en niet vanuit een hoger begrip.

Daarom is het noodzakelijk om elke keer als we naar het volgende niveau stijgen dit te doen vanuit geloof boven de rede. Als wij het hogere niveau waarnemen en ons daardoor laten leiden, verkrijgen wij constant nieuwe vormen van begrip.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 6/30/16

 

Offer Het Egoïsme

Laitman_115_05Torah, Dewariem 12:13 – 12:14 (Deuteronomium): Pas er voor op dat je je in-vlammen-opgaande offers niet brengt op iedere willekeurige plaats die je ziet, maar alleen maar op de plaats die de Eeuwige zal uitkiezen in één van je stammen, daar moet je je in-vlammen-opgaande offers brengen en daar moet je alles doen wat ik je gebied. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Offer – “Kurban” in het Hebreeuws, komt van het woord “Karov”, naderbij komen – dit betekent: de eigenschap van geven en liefde naderen.

Ik scheur mijzelf los van het egoïsme, trek het uit mezelf en begin het af te breken. Enerzijds is dit werkelijk een offer, anderzijds is er sprake van naderbij komen. Ik kom dichterbij de Schepper in de mate waarin ik mijn egoïsme omzet in geven en liefde.

Dat doe ik met vreugde, anders heeft het geen resultaat, want ik moet met mijn verlangen werken – niet fysiek – daar kan ik het werk tegen mijn verlangen in doen.

Ik moet een staat bereiken waarin ik mijn egoïsme in zijn huidige vorm wil doden, ik wil het gaan veranderen, het binnenstebuiten keren en werken voor mensen buiten mij, waaronder ook degenen die ik het meest haat, mijn vijanden, weerzinwekkende mensen aan wie ik niet zonder een rilling te krijgen kan denken,

In Kabbalah is een held degene die zichzelf kan veranderen in relatie tot die mensen en die ze in zichzelf verandert, want al deze ‘monsters’ zitten in mij, Het zijn mijn innerlijke eigenschappen.

Innerlijke lelijkheid trekt de absoluut correcte, ideale eigenschap aan. Ik moet mijzelf dus op de juiste wijze vergelijken met betrekking tot wat er in mij aanwezig is, en dan leren begrijpen dat alles wat zich buiten mij bevindt mij laat zien wie ik innerlijk ben.

Dit is het werk dat offer genoemd wordt.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 6/30/16

 

Rust In Spiritualiteit

Laitman_144Torah, Dewariem 12:9: Omdat jullie tot nog toe niet de rust en het erfgoed bereikt hebben, die de Eeuwige, je God, je geeft. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Rust is een gecorrigeerde staat waarin een mens als een hamster door een loopwiel rent omdat er eindeloos veel gelegenheden zijn om de eigenschappen van geven, liefde en correctie, die aan hem onthuld zijn, te realiseren.

Vraag: Is het dan zo dat hij helemaal geen twijfels meer heeft?

Antwoord: Er blijven twijfels in hem aanwezig en ze zijn verre van klein! Anders zou een mens naar een dierlijk bestaan terugkeren.

Er zal altijd verborgenheid blijven bestaan, want Tzimtzum Aleph (Eerste Restrictie) wordt niet opgeheven.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 6/30/16

 

Er Zijn Geen Privileges In Het Spirituele Werk

laitman_528_04Torah, Dewariem (Deuteronomium) 12:8 – 12:9: Doen jullie niet wat we allemaal hier vandaag gewoon zijn te doen: iedereen wat in zijn ogen het beste is, omdat jullie tot nog toe niet de rust en het erfgoed bereikt hebben die de Eeuwige, je God, je geeft. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Uiteindelijk gaat een mens die op het pad van ontwikkeling is, zijn eerdere fouten en misverstanden begrijpen: hij trekt veertig jaar door de woestijn en verricht het correcte werk met zijn verlangen, dit wordt het ‘binnentreden van het land Israël” genoemd, hij herordent dit land (“Aretz” van het woord “Ratzon”, verlangen) ten behoeve van geven en liefde door de Schepper te dienen.

Hij beseft hoezeer hij door Boven geleid werd. De Schepper liet hem met opzet fouten maken en Hij zorgde voor misverstanden, zodat hij inzicht zou krijgen in al zijn problemen en daardoor op de juiste manier zou leren handelen. Het is onmogelijk om iets te ontdekken als je eerder geen fouten maakt. Om tot het correcte begrip van een of ander verschijnsel te komen, is het noodzakelijk om het van beide kanten te leren kennen: van de goede en van de verkeerde kant.

Vraag: Betekent dit dat wat mij nu juist lijkt, eigenlijk verkeerd is?

Antwoord: Wij reiken een mens alleen de methode van correctie aan, maar we houden ons niet bezig met wat hij doormaakt en met de manier waarop hij daarmee bezig is.

Niemand heeft het recht om in te grijpen in de innerlijke problemen, correcties, gevoelens en daden van een mens, niemand, zelfs de leraar niet. Laat een student alleen gadeslaan wat een andere student doet! Je kijkt er op een afstandje naar, je observeert het allemaal en je begrijpt dat hij zich alleen op deze manier kan ontwikkelen en dat het op geen enkele andere manier mogelijk is, en je wacht tien, twintig, dertig jaar.

Natuurlijk vinden er ieder moment veranderingen plaats in een mens, maar daar kan je niet op in gaan of voorstellen: “Laat mij dit maar doen ”of “Laat mij dit maar afmaken voor je.”

Er zijn vele vormen van steun en hulp van de leraar waar de student geen weet van heeft omdat dit in het verborgene plaatsvindt. De student heeft echter het gevoel dat hij in de steek wordt gelaten, dat de leraar geen aandacht aan hem besteedt, etc.

Voor mij was het nog moeilijker, ik had het heel zwaar en leed daaronder, ik was in de war, gespannen en ik kon niets beginnen, Rabash lachte mij in mijn gezicht uit.

Vraag: Toch waren jullie heel close.

Antwoord: Dat zegt niets. Spiritueel werk blijft spiritueel werk. Er zijn geen privileges of handelingen van de leraar om een student te helpen. Anders is het niet meer het werk van de student. In al zijn verlangens en eigenschappen moet hij onafhankelijk zijn, hij moet ze op de correcte manier leren gebruiken, honderd procent, voor geven.

Maar dit alles is volledig afhankelijk van de toewijding van de student aan de leraar, de groep en het Doel. Hierdoor komt hij tot toewijding aan de Schepper.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 6/30/16

 

Page 4 of 16« First...23456...10...Last »