Category Archives: Torah

“Jullie Zullen Alles Doen Volgens De Instructies Van De Levitische Priesters”

laitman_937Torah, Dewariem (Deuteronomium) 24:8: … alles precies te doen volgens de instructies die de priesters, uit de Levietenstam, jullie zullen geven …. (vertaling Jitschak Dasberg)

De priesters – Cohens – en de Levieten hielden zich bezig met onderwijs, opvoeding en dienstbaar zijn aan het volk. Zij wachtten niet totdat er mensen kwamen die een zegening wilden ontvangen, zij reisden door het land en leerden mensen lezen en schrijven.

Daardoor waren er geen analfabeten in het volk Israël. Nadat Mozes de Torah had ontvangen, was iedereen verplicht om deze te bestuderen. Nadat de Joden Babylonië hadden verlaten, leerden zij lezen en schrijven van Abraham.

De Joden onderscheidden zich van andere volkeren doordat er geen analfabeten waren. Men geloofde dat een man die zijn zoon niet onderwees een dief van hem maakte.

Iedereen moest weten welke wetten er in de Torah zijn beschreven, hoe ze toegepast moesten worden en hoe je met andere mensen moest omgaan. De Joden bestudeerden het rechtssysteem en het belastingsysteem omdat dit voor iedereen gold.

Bovendien moesten zij de voorschriften van de Torah toepassen, niet alleen innerlijk maar ook in het dagelijks leven: de wetten van kashrut (spijswetten), de wetten voor het bebouwen van het land, etc.

Joden kenden de Torah, de Ketuvim (Geschriften), de Mishnah en de Talmud uit het hoofd. Iedereen droeg dit in zich. Dit alles werd zonder tekstboeken aan de mensen onderwezen, alleen de Tanach (Torah, Neviim (profeten), Ketuvim) werd opgeschreven, al het overige niet.

Deze kennis vormde de dagelijkse code voor het leven van de mens, zij wisten hoe zij met anderen moesten omgaan. Daarom hadden de priesters en de Levieten als doel om iedereen onderwijs te geven.

Als een kind twee jaar was, leerde hij het alfabet, als hij drie was leerde hij lezen en als hij vijf was leerde hij de Torah en de Mishna, op negenjarige leeftijd kende hij alle voorschriften en als hij ongeveer dertien jaar oud was, moest hij alles weten wat hij voor het leven nodig had.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 10/26/16

 

“Pas op bij de Tsara’ath-ziekte”

laitman_571_08Torah, Dewariem (Deuteronomium) 24:8: Pas op bij de Tsara’ath-ziekte door zeer nauwkeurig op te letten en alles precies te doen volgens de instructies die de priesters, uit de Levietenstam, jullie zullen geven, zoals Ik het hun geboden heb moeten jullie het nauwgezet doen. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

“Wonden” en “melaatsheid” zijn de meest uitwendige problemen die een mens heeft, want de huid vertegenwoordigt de buitenste laag van het egoïsme.

Het lichaam van een mens is – van binnen naar buiten – als volgt samengesteld: beenmerg (Mocha), botten (Atzamot), pezen (Gidin), vlees (Basar) en huid (Or).

De eruptie van wonden op de huid is het verschijnsel dat duidt op het laatste niveau van gebroken zijn. Je moet op de juiste wijze met deze problemen omgaan, jezelf namelijk van de melaatsheid laten genezen door de Cohen – priester – en de Leviet in jezelf, door je hoogste, allerbeste gecorrigeerde verlangens, die de laagste ongecorrigeerde verlangens in je kunnen corrigeren. Anders is het niet mogelijk om vast te stellen wat het is en kan het niet genezen worden.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 10/26/16

 

Wat Is Sjavoeot?

Vertaling van de tekst van onderstaande video clip

SJAVOEOT

Alle wetten van de Torah leiden naar één enkel doel: anderen liefhebben als jezelf.

Sjavoeot markeert het moment waarop wij de Torah ontvangen, de wet die over geven gaat.

Het is een mijlpaal op weg naar het bereiken van “Heb je Naaste Lief als Jezelf”

(de allesomvattende wet van de Torah)

Sjavoeot symboliseert het moment waarop we deze taak onvoorwaardelijk accepteren.

EEN BLIJDE SJAVOEOT

 

 

Sjavoeot: Waarvoor Is De Torah Eigenlijk Bedoeld?

De Torah is geen verzameling regels die we in acht moeten nemen om zo een vreesaanjagende God tevreden te stellen, de Torah is ook geen verzameling verhalen die weergeven wat er misschien ooit heeft plaatsgevonden. Wat is de Torah dan wel?

Vertaling van de tekst van onderstaande video clip

“In tegenstelling tot wat de meesten van ons geleerd hebben, is de Torah geen verzameling regels die we in acht moeten nemen om een vreesaanjagende God tevreden te stellen.”

“De Torah is ook geen verzameling verhalen die weergeven wat er misschien ooit heeft plaatsgevonden.”

“Er bestaat niets dat ons meer voordeel kan brengen dan te weten wat de Torah is, waar de Torah voor dient en hoe we de Torah kunnen gebruiken.”

Om de Torah te kunnen ontvangen verenigde Israël zich tot “Eén man met één hart”

(RASHI – Commentaar op Shemoth (Exodus) 19:2)

“Zij ontvingen geen boek. Het was echter hun eenheid die de vereiste voorwaarden creëerde om het geschenk te kunnen ontvangen van de kracht om hun ik te overstijgen en zich boven hun ego met elkaar te verbinden.”

“In deze tijd, in de woelige werkelijkheid van ons leven, betekent het bestuderen van de Torah – namelijk het voeden van onze eenheid – niet alleen onze sleutel tot succes, maar de sleutel tot overleven.”

Michael Laitman

Shavuot: What Is The Torah Really Meant For?

The Torah is not a set of rules we must observe in order to appease a fearsome God, nor is it a collection of tales that may or may not have happened. So what is it really meant for? #torah #shavuot

Posted by Kabbalah Info on Thursday, 25 May 2017

 

De Torah: Gecodeerde Kennis

Laitman_137Vraag: Kan de Wijsheid van Kabbalah bestaan zonder de Torah?

Antwoord: De Torah is Kabbalah en niet hoe de Torah later is geïnterpreteerd en door mensen is veranderd.

De Torah is een Kabbalistische registratie van informatie over de Hoge Wereld. Wij denken dat het over historische gebeurtenissen in onze wereld gaat, maar daar heeft de Torah niets mee te maken, er staat alleen in wat er gebeurt in de vorm van de Krachten van de Hoge Wereld.

De Torah is geschreven in de taal van de takken (gevolgen), dus in plaats van minerale, vegetatieve, animale en menselijke verschijningsvormen die erin genoemd worden, moeten we ons de Krachten doorstellen die het universum besturen. Niet alleen de gehele tekst, maar elke letter van de Torah is de registratie van een Kracht. Wij moeten met de Torah omgaan als gecodeerde kennis.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/22/17

 

Tweemaal Omhoog tillen

laitman_571_06Vraag: Waarom is het zo dat een mens die zich in een spirituele neergang bevindt maar tweemaal omhoog getild mag worden?

Antwoord: Dit is een wet uit de Torah. De eerste keer moet je proberen om hem omhoog te tillen; zelfs als je daarin faalt, verbinden jouw pogingen zich met hem.

De tweede keer ben je werkelijk met hem aan het werk, je weet dat jullie gemeenschappelijke verlangens hebben, gemeenschappelijke Kelim (vaten). Als jullie proberen om samen hoger te komen en je voelt dat je niet in staat bent om hem mee te krijgen, moet je hem loslaten. De “mens” in hem is namelijk nog niet voldoende in hem ontwikkeld, daardoor kan je hem en zijn “ezel” (zijn animale deel) niet op een hoger niveau brengen.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 10/19/16

 

“Een Slaaf Moogt Ge Niet Aan Zijn Heer Uitleveren”

laitman_253Dewariem 23:16 en 17 (Deuteronomium): Een slaaf die bij zijn heer is weggelopen en bij u komt moogt ge niet aan zijn heer uitleveren. Hij mag in uw land blijven wonen, in de stad waaraan hij de voorkeur geeft. Ge moogt hem niet hard behandelen. (Willibrord vertaling)

Als een meester een slaaf wil doden of hem enige schade wil berokkenen, moet je hem verbergen en hem dan op de een of andere wijze aan zijn meester teruggeven. Dit betekent dat als er een verlangen is waarvan tijdens de correctie blijkt dat het niet gecorrigeerd kan worden, er een heel systeem van verbindingen tussen verscheidene verlangens bestaat, en dat zij met elkaar een correctie teweeg kunnen brengen.

Daarom kan elk verlangen dat deel uitmaakt van een ander verlangen altijd door dit andere verlangen gecorrigeerd worden. Daartussen bestaat altijd een verbinding.

Het is interessant dat wij nooit, op geen enkele wijze, onszelf kunnen corrigeren, maar dat het altijd gaat om onze insluiting in anderen of de insluiting van anderen in ons. Tenslotte weet ik niet eens wie ik ben. Ik weet alleen hoe ik met anderen omga en hoe anderen met mij omgaan in onze onderlinge verhouding.

Wij weten echter niet wie “ik” ben en evenmin wie “de ander” is. Ons “ik” blijft buiten ons aanwezig, terwijl de verbindingen tussen ons aan ons onthuld worden, en juist daarin bereiken wij de Schepper.

Vraag: Als wij over verlangen spreken, bedoelen wij dan het verlangen dat op verbinding gericht is?

Antwoord: Natuurlijk, want broer, vader, vrouw, kinderen, slaaf, maagd, enz. zijn verschillende soorten verbindingen tussen ons. Het breken van de kelim (vaten) is de vernietiging van deze verbindingen. Bijvoorbeeld: als wij de scherven van een pot bekijken, zijn ze op zich heel, we hoeven ze alleen maar op de juiste manier aan elkaar te plakken. Wij zijn “de lijm” steeds aan het voobereiden.

Er zijn verlangens die geen eigen intentie hebben. Zij kunnen alleen gecorrigeerd worden als wij ze samenvoegen met andere verlangens die wel een intentie hebben.

Een “meester” is iemand die grote verlangens heeft met de juiste intenties, iemand die andere verlangens kan aantrekken en ze met zijn intentie kan corrigeren. Laten we zeggen dat jij ten opzichte van mij een meester bent. Dit betekent dat jij enkele verlangens van mij neemt, dat wij ons met elkaar verbinden en dat ik ogenschijnlijk deze verlangens corrigeer door in jou opgenomen te worden. In werkelijkheid corrigeer jij ze met jouw eigen intentie, met jouw Masach (scherm).

Dus als er geschreven staat dat de meester zijn slaaf wil doden, betekent dit dat de Masach hem niet kan corrigeren. Dan moet iemand anders dat doen. Met andere woorden: wij corrigeren altijd anderen, niet onszelf.

Een mens kent zichzelf niet en zal zichzelf nooit leren kennen, omdat dit betrekking heeft op het alleenrecht dat zich boven het bereiken van de Schepper bevindt, op wat Atzmuto genoemd wordt. Wat wij doen is de verbindingen tussen ons corrigeren. Zoals er geschreven staat: “Maak jouw verlangen gelijk aan zijn verlangen.”, dit betekent dat ik altijd anderen in mijzelf corrigeer.

Vraag: Word ik “Israël” als ik dit ga begrijpen en hieraan werk?

Antwoord: Ja, dit is een volkomen ander niveau van je houding naar de wereld. De wereld wordt anders. Je hebt een andere houding naar mensen, naar jezelf en naar je opdracht. Je ziet iedereen en je begrijpt wat er met hen gebeurt, wie je zeker kunt ontmoeten en wie niet, waarvoor en hoe, dit kan als je aan deze communicatie toe bent … of niet … enz.

Dit laat een heel interessant probleem zien: met wie ben je in contact, op wat voor manier, en moet je afstand nemen van degenen die je in je leven ontmoet of kan je hen naderbij komen?

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 10/19/16

 

“Wanneer Ge Door De Wijngaard Van Uw Naaste Komt”

Dr. Michael LaitmanDe Torah, Dewariem (Deuteronomium) 23:25: “Wanneer ge door een wijngaard van uw naaste komt, moogt ge druiven eten zoveel ge wilt, maar er geen meenemen.” (Willibrord vertaling)

Druiven symboliseren verlangen. Daarom “moogt ge druiven eten zoveel ge wilt,maar er geen meenemen”, want het verlangen is niet je eigen verlangen. Wanneer je opgenomen wordt in dat verlangen, namelijk naar het volgende niveau wilt opstijgen, mag je op die plek innerlijk ontvangen zonder naar je eigen niveau af te dalen.

Dit verwijst naar twee Partzufim, twee zielen: een grote en een kleine. Als een kleine ziel naar de grote opstijgt en door haar opgenomen wordt, zoals een embryo in de baarmoeder, kan zij gevoed worden door alles wat zich daar op het hogere niveau bevindt. Zij mag echter niet naar haar lagere niveau terugkeren, want dat zou vergelijkbaar zijn met de dood, met een lichamelijke infectie.

Als je in staat bent om vrij op te stijgen en neer te dalen en je daarbij begrijpt dat je dit verlangen niet op je eigen niveau mag gebruiken, zal het feit dat je opgenomen bent in het hogere niveau je geleidelijk naar dat niveau brengen en je zult zelf gaan oprijzen en je eigen “wijngaard” gaan aanleggen.

Het is interessant dat je in Israël op de akkergronden alle vruchten en groenten die je wenst mag oprapen en eten, maar als je er iets van mee wilt nemen, moet je ervoor betalen. Alles bestaat uit wortel en tak. Dit is de wet van de Torah.

Je kunt elk veld oplopen, laten we zeggen een veld met zonnebloemen, je mag kiezen wat je maar wilt, de eigenaar zal daar niets van zeggen. Waarschijnlijk let hij niet eens op je, hoewel hij weet dat je je een en ander toe-eigent van hem. Maar dat is toegestaan, het is een gebod. De betekenis ervan is dat de Schepper de oogst zal aanvullen.

Dewariem 23:26: Wanneer ge door een korenveld van uw naaste komt, moogt ge wel met de hand aren plukken, maar niet de sikkel slaan in het te velde staand gewas. (Willibrord vertaling)

Je mag op dat moment zoveel aren plukken als je nodig hebt, want je gebruikt ze niet voor productie. Maar je mag de oogst van een vriend niet met een sikkel oogsten, want dat betekent dat je ze voor je eigen productie gebruikt (egoïstisch ontvangen).

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 10/26/16

 

Onveranderlijke Hiërarchie

laitman_243_03Torah, Dewariem (Deuteronomium) 23:1: Een man mag niet trouwen met zijn vaders vrouw. Hij mag het dek van zijn vader niet opslaan. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Zijn “vaders vrouw” is een enorm groot verlangen waarboven een zoon geen Masach (scherm) kan bouwen omdat hij zich daarvoor op het niveau van zijn vader moet bevinden. Hij kan echter niet naar dit niveau opstijgen, hij zal zich altijd op een lager niveau bevinden. Deze hiërarchie zal nooit veranderen.

Alles wat wij van Boven ontvangen, van de vrouw of van de vader, namelijk niet van onze eigen moeder of vader, komt via een filter die de invloed van het Hoge Licht beperkt, naar ons toe

De opgang van de jongere ziel naar de hogere ziel kan alleen plaatsvinden als er toestemming voor wordt gegeven, door de correcte intentie en door de krachten die deze ziel van Boven ontvangt. Daarom vinden er hier geen onafhankelijke handelingen plaats, noch met betrekking tot de vader, noch tot de moeder of de stiefmoeder. Als een mens meer Licht ontvangt dan hij aankan, zou hij zichzelf vernietigen en zou hij verbranden.

“Hij mag het dek van zijn vader niet opslaan” om zo van hem Direct Licht te ontvangen. Hij kan alleen het Licht ontvangen dat de vader – de Schepper – hem toewijst.

Een mens moet voortdurend in beweging zijn, hij kan namelijk niet over spirituele niveaus heen springen. De Torah spreekt alleen over de verhouding tussen de niveaus. En hoewel zij veranderen, blijft het Hoge Licht steeds de Hogere.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 10/10/16

 

Geven Is Leven, Ontvangen Is Dood

laitman_207Torah, Dewariem 23:04 (Deuteronomium) Ki Titze: Een Ammoniet, noch een Moabiet mag in de gemeenschap van de Eeuwige komen, zelfs het tiende geslacht ervan mag niet in de gemeenschap van de Eeuwige komen, – dat wil zeggen – nooit. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

De verlangens, Ammonieten en Moabieten genaamd, kunnen niet in hun bestaande vorm gecorrigeerd worden. Ze kunnen alleen door de dood gecorrigeerd worden. Dit betekent dat een mens zijn egoïsme volkomen opgeeft.

Met andere woorden: alle tien Sefirot bevinden zich in het onzuivere gebied, het gebied van ontvangen ten behoeve van zichzelf, en in een dusdanige vorm dat deze verlangens niet gecorrigeerd kunnen worden, daarom moeten zij door de intentie van volledige annulering heen gaan. Dit is de dood. In de Wijsheid van Kabbalah wordt alles wat geven ten doel heeft leven genoemd en ontvangen dood.

Daarom kunnen de verlangens, die de zeven naties van de wereld genoemd worden, niet gecorrigeerd worden. Wij kunnen ze alleen in onszelf doden, en alleen als aan het egoïstische gebruik ervan een volledig halt is toegeroepen, kunnen wij ze transformeren naar een altruïstische toepassing.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 10/19/16

 

Page 4 of 18« First...23456...10...Last »