Category Archives: Torah

“Vervloekt, wie zijn vader of moeder verachtelijk behandelt”

laitman_289Torah, Dewariem (Deuteronomium) 27:16:Vervloekt, wie zijn vader of moeder verachtelijk behandelt. En heel het volk zegt: “Amen.” (Vertaling Jitschak Dasberg)

Vader en moeder zijn de twee hoogste bronnen van het verlangen en het correcte werk daarmee. Het verlangen om te ontvangen ten behoeve van geven, is de eigenschap van de vader. De aspiratie om boven het ego uit te stijgen, is de eigenschap van de moeder.

Dit zijn Hochma en Bina. Een mens moet beide eigenschappen van hen accepteren, ze innerlijk op de juiste wijze met elkaar verbinden en op deze manier voortgaan.

Iemand die echter niet elk moment een correctie uitvoert, zal in het ongecorrigeerde verlangen blijven, dit is de vloek.

Met andere woorden: er zijn geen straffen en vervloekingen in deze wereld. Het feit dat wij in onze egoïstische verlangens blijven en daarin leven, is de straf en de vervloeking.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 11/21/16

 

Iedereen is verantwoordelijk voor zichzelf

laitman_566_01Torah, Dewariem (Deuterononium) 24:16: Ouders kunnen niet voor kinderen de doodstraf krijgen en kinderen worden niet gedood voor ouders, ieder wordt voor zijn eigen zonde ter dood gebracht. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Het hogere niveau wordt de vader genoemd, het lagere de zoon. Het hogere kan niet volledig verantwoordelijk zijn voor het lagere en vice versa. Zij moeten bepaalde vormen van verbinding hebben om elkaar te steunen, maar eenieder kan alleen zelf verantwoordelijk gehouden worden voor de vervulling van het eigen werk.

Daarom blijven we in een Kabbalistische groep – evenals elders – in contact met elkaar en eenieder moet beseffen wat het framework van zijn eigen verantwoordelijkheid is. De Torah spreekt enerzijds over een complete eenheid met elkaar en anderzijds over de wijze waarop wij ons verantwoordelijk moeten voelen voor onszelf.

Ik ben verantwoordelijk voor mijn hulp aan mijn vrienden, maar alleen voor wat ik daarin zelf doe, ik heb niet het recht om mij te verdiepen in wat zich innerlijk in eenieder van hen afspeelt.

Ik ben verplicht om mijn inspanningen te laten zien, mijn steun en mijn samenwerking, want we zijn allemaal deeltjes van één systeem. Maar ik weet niet hoe het vervolg eruit zal zien. Ik reageer alleen op wat ik aan het systeem geef, ik kan het werk van een ander echter niet op me nemen. Eenieder heeft zijn eigen vrije wil.

Vraag: Hoe kan ik weten wat mijn speciale deel is in de groep?

Antwoord: Je moet ervoor zorgen dat anderen hebben waar zij behoefte aan hebben om normaal te kunnen functioneren. Meer niet! Zo blijft eenieder vrij om zichzelf te realiseren en moet hij aan anderen geven wat zij nodig hebben om hun deel te kunnen realiseren.

Er is een systeem van regels waarvoor delen van het integrale systeem met elkaar verbonden moeten zijn, om zo de voorwaarden te scheppen om het systeem correct te laten functioneren.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 10/31/16

 

Zie Af Van Geloften

laitman_554Torah, Dewariem (Deuteronomium) 23:22 – 23:23: Wanneer je een gelofte aflegt voor de Eeuwige, je God, dan mag je niet achterstallig blijven die te voldoen, want de Eeuwige, je God, zal het van je opeisen, je zou je dan schuldig maken aan een zonde. Indien je je onthoudt van het doen van geloften heb je daardoor geen schuld op je geladen. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Als je werkelijk het verlangen hebt om met de Schepper in contact te zijn en als je begrijpt dat er geen ander is dan Hij, kan je van tevoren niets beloven, je kunt niet op je eigen kracht rekenen en beloven dat je een bepaald iets zult doen.

Hoe zou je kunnen rekenen op het volgende moment, wat gebeurt er als plotseling het egoïsme in je oplaait? Wat dan?

Vraag: Met andere woorden: ik kan dus geen enkele verbintenis ondertekenen, geen enkel papier waarop staat: “Ik zal dit doen, ik vertrouw op mezelf,” want dat zou grote schade aanbrengen.

Antwoord: Innerlijk, in jezelf, is dit zeker waar! Alleen de Schepper bestuurt alles wat in je aanwezig is. Er kan alleen sprake zijn van verbinding met de Schepper als je volledig in Zijn eigenschappen vertoeft.

Als er “Geen ander is dan Hij”, kan het ook niet anders. Je begrijpt eenvoudigweg dat al je gedachten en handelingen altijd voor 100% van Hem afhankelijk zijn en niets minder.

Vraag: Dus we moeten altijd zeggen: ”Als je het “ik” laat meespelen ben je een verliezer”?

Antwoord: Je kunt het “ik” laten meedoen door het volledig te annuleren. Dit wordt je bondgenootschap met de Schepper.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 10/26/16

 

Het Werk Aan Jezelf

laitman_243_02Torah, Dewariem (Deuteronomium) 25:02 – 25:03: Dan zal als de schuldige geselstraf moet hebben de rechter hem voorover laten buigen en hem in zijn tegenwoordigheid een bepaald aantal geselslagen laten geven overeenkomstig zijn misdrijf. Tot veertig slagen moet men hem geven, niet meer, anders zou je broeder, als je hem ook maar één slag meer zou toedienen, voor je ogen minderwaardig behandeld worden. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Vraag: Er staat geschreven: “… als de schuldige geselstraf moet hebben de rechter hem voorover laten buigen.” Wat betekent: “voorover laten buigen”? Waarom zijn deze onbelangrijke dingen zo gedetailleerd beschreven?

Antwoord: Dit zijn geen onbelangrijke dingen. Het gaat over de neergang van een mens naar een staat die noodzakelijk is, niet om hem als mens te vernederen maar wel om zijn egoïsme zodanig te vernederen dat hij zijn egoïsme in al zijn lelijkheid gaat zien en er geen gebruik meer van kan maken. Het gebruik daarvan zal hij als verachtelijk zien voor de “mens in hem.”

Dit is het werk dat de mens aan zichzelf verricht. Daarom zijn alle rechters en gezworenen nodig om een mens te helpen om zichzelf te begrijpen. Hij moet zelf een straf kiezen in de vorm van slagen die van de eigenschap van Bina komen, de getalswaarde daarvan is veertig: niveau “veertig”.

Hij moet deze slagen aan den lijve voelen en ervaren hoe tegengesteld hij is aan de eigenschap van geven, aan de eigenschappen van Bina, en inzien hoe ver hij verwijderd is van dit niveau. Het besef van het kwaad in hem zijn slagen voor het egoïsme, niet voor de mens als persoon.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 11/2/16

 

Trouwen Met De Weduwe Van De Broer

Laitman_631_1Torah, Dewariem (Deuteronomium) 25:5: Wanneer broers samen wonen en een van hen sterft kinderloos, dan mag de vrouw van de overledene niet buiten de familie met een vreemde man trouwen; laat haar zwager gemeenschap met haar hebben, haar huwen en zo zijn zwagerplicht vervullen. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Dit is een groot gebod dat zelfs nu nog door religieuze mensen wordt vervuld.

Vanuit het standpunt van spiritueel werk betekent: “Wanneer broers samen wonen en een van hen sterft kinderloos” dat het volgende spirituele niveau niet is bereikt, dan moet de broer die met de vrouw (verlangen) trouwt, dit tot stand brengen.

Vraag: Maar waarom moet hij met haar trouwen?

Antwoord: Omdat dit in overeenstemming is met de wet van de universele ontwikkeling van de enkele ziel. Je moet dit doen. Dit is de wet van de natuur.

Torah, Dewariem (Deuteronomium) 25:6: Dan is het zo: de eerstgeboren zoon die zij krijgt komt in de rechten van de overleden broer te staan, zodat diens naam niet uit Jisraël wordt weggewist. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

De broer en de vrouw van de overledene begrijpen wat zij doen als zij gaan trouwen: hierdoor continueren zij namelijk de ziel van de overleden broer.

Dit betekent dat het niets met liefde te maken heeft, zij vervullen alleen de wetten van de schepping. Hierin is geen enkele vorm van hardvochtigheid aanwezig, integendeel, er is een openheid en een oprechtheid die een mens het gevoel geven dat hij in deze wereld naar een hoger niveau gebracht wordt, een gevoel van waarachtigheid en waarheid.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 11/2/16

 

“Dan Neemt De Priester Je De Mand Uit De Hand …”

laitman_276_01Torah, Dewariem (Deuteronomium) 26:3 – 26:4: En als je bij de priester gekomen bent, die in die dagen de dienst verricht, moet je hem zeggen: “Heden verklaar ik voor de Eeuwige, uw God, dat ik gekomen ben in het land dat de Eeuwige onder ede aan onze voorouders beloofd heeft, om het ons te geven.” Dan neemt de priester je de mand uit de hand en zet die voor het altaar van de Eeuwige, je God”. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Cohen (priester) is de eigenschap van geven, de hoge kwaliteit die alles verbindt tot één geheel. Als je een dergelijke kwaliteit kunt bereiken, wil dat zeggen dat je je tot de Cohen wendt.

In ieder van ons bevindt zich ofwel een dier – een simpel mens – of iemand die aan zichzelf gaat werken. Met andere woorden: mijn “ik” begint aan zichzelf te werken om zich met anderen te kunnen verbinden, en door middel van deze verbinding met de Schepper.

Als ik op deze manier met anderen werk, word ik een Leviet genoemd, en als ik door deze verbinding met anderen met de Schepper ga werken, word ik een Cohen genoemd. Binnen deze hiërarchie bereik ik contact met de Schepper en leef ik in hechting met Hem.

Dit betekent dat ik mijn mand naar de Cohen breng, namelijk al mijn intenties en inspanningen.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 11/9/16

 

“Jullie Zullen Alles Doen Volgens De Instructies Van De Levitische Priesters”

laitman_937Torah, Dewariem (Deuteronomium) 24:8: … alles precies te doen volgens de instructies die de priesters, uit de Levietenstam, jullie zullen geven …. (vertaling Jitschak Dasberg)

De priesters – Cohens – en de Levieten hielden zich bezig met onderwijs, opvoeding en dienstbaar zijn aan het volk. Zij wachtten niet totdat er mensen kwamen die een zegening wilden ontvangen, zij reisden door het land en leerden mensen lezen en schrijven.

Daardoor waren er geen analfabeten in het volk Israël. Nadat Mozes de Torah had ontvangen, was iedereen verplicht om deze te bestuderen. Nadat de Joden Babylonië hadden verlaten, leerden zij lezen en schrijven van Abraham.

De Joden onderscheidden zich van andere volkeren doordat er geen analfabeten waren. Men geloofde dat een man die zijn zoon niet onderwees een dief van hem maakte.

Iedereen moest weten welke wetten er in de Torah zijn beschreven, hoe ze toegepast moesten worden en hoe je met andere mensen moest omgaan. De Joden bestudeerden het rechtssysteem en het belastingsysteem omdat dit voor iedereen gold.

Bovendien moesten zij de voorschriften van de Torah toepassen, niet alleen innerlijk maar ook in het dagelijks leven: de wetten van kashrut (spijswetten), de wetten voor het bebouwen van het land, etc.

Joden kenden de Torah, de Ketuvim (Geschriften), de Mishnah en de Talmud uit het hoofd. Iedereen droeg dit in zich. Dit alles werd zonder tekstboeken aan de mensen onderwezen, alleen de Tanach (Torah, Neviim (profeten), Ketuvim) werd opgeschreven, al het overige niet.

Deze kennis vormde de dagelijkse code voor het leven van de mens, zij wisten hoe zij met anderen moesten omgaan. Daarom hadden de priesters en de Levieten als doel om iedereen onderwijs te geven.

Als een kind twee jaar was, leerde hij het alfabet, als hij drie was leerde hij lezen en als hij vijf was leerde hij de Torah en de Mishna, op negenjarige leeftijd kende hij alle voorschriften en als hij ongeveer dertien jaar oud was, moest hij alles weten wat hij voor het leven nodig had.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 10/26/16

 

“Pas op bij de Tsara’ath-ziekte”

laitman_571_08Torah, Dewariem (Deuteronomium) 24:8: Pas op bij de Tsara’ath-ziekte door zeer nauwkeurig op te letten en alles precies te doen volgens de instructies die de priesters, uit de Levietenstam, jullie zullen geven, zoals Ik het hun geboden heb moeten jullie het nauwgezet doen. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

“Wonden” en “melaatsheid” zijn de meest uitwendige problemen die een mens heeft, want de huid vertegenwoordigt de buitenste laag van het egoïsme.

Het lichaam van een mens is – van binnen naar buiten – als volgt samengesteld: beenmerg (Mocha), botten (Atzamot), pezen (Gidin), vlees (Basar) en huid (Or).

De eruptie van wonden op de huid is het verschijnsel dat duidt op het laatste niveau van gebroken zijn. Je moet op de juiste wijze met deze problemen omgaan, jezelf namelijk van de melaatsheid laten genezen door de Cohen – priester – en de Leviet in jezelf, door je hoogste, allerbeste gecorrigeerde verlangens, die de laagste ongecorrigeerde verlangens in je kunnen corrigeren. Anders is het niet mogelijk om vast te stellen wat het is en kan het niet genezen worden.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 10/26/16

 

Wat Is Sjavoeot?

Vertaling van de tekst van onderstaande video clip

SJAVOEOT

Alle wetten van de Torah leiden naar één enkel doel: anderen liefhebben als jezelf.

Sjavoeot markeert het moment waarop wij de Torah ontvangen, de wet die over geven gaat.

Het is een mijlpaal op weg naar het bereiken van “Heb je Naaste Lief als Jezelf”

(de allesomvattende wet van de Torah)

Sjavoeot symboliseert het moment waarop we deze taak onvoorwaardelijk accepteren.

EEN BLIJDE SJAVOEOT

 

 

Sjavoeot: Waarvoor Is De Torah Eigenlijk Bedoeld?

De Torah is geen verzameling regels die we in acht moeten nemen om zo een vreesaanjagende God tevreden te stellen, de Torah is ook geen verzameling verhalen die weergeven wat er misschien ooit heeft plaatsgevonden. Wat is de Torah dan wel?

Vertaling van de tekst van onderstaande video clip

“In tegenstelling tot wat de meesten van ons geleerd hebben, is de Torah geen verzameling regels die we in acht moeten nemen om een vreesaanjagende God tevreden te stellen.”

“De Torah is ook geen verzameling verhalen die weergeven wat er misschien ooit heeft plaatsgevonden.”

“Er bestaat niets dat ons meer voordeel kan brengen dan te weten wat de Torah is, waar de Torah voor dient en hoe we de Torah kunnen gebruiken.”

Om de Torah te kunnen ontvangen verenigde Israël zich tot “Eén man met één hart”

(RASHI – Commentaar op Shemoth (Exodus) 19:2)

“Zij ontvingen geen boek. Het was echter hun eenheid die de vereiste voorwaarden creëerde om het geschenk te kunnen ontvangen van de kracht om hun ik te overstijgen en zich boven hun ego met elkaar te verbinden.”

“In deze tijd, in de woelige werkelijkheid van ons leven, betekent het bestuderen van de Torah – namelijk het voeden van onze eenheid – niet alleen onze sleutel tot succes, maar de sleutel tot overleven.”

Michael Laitman

Shavuot: What Is The Torah Really Meant For?

The Torah is not a set of rules we must observe in order to appease a fearsome God, nor is it a collection of tales that may or may not have happened. So what is it really meant for? #torah #shavuot

Posted by Kabbalah Info on Thursday, 25 May 2017

 

Page 3 of 1812345...10...Last »