Category Archives: Torah

“Ik leg vandaag het leven voor je”

laitman_760.2Torah, Dewariem (Deuteronomium) 30:15 – 30:16: Zie eens, vandaag leg ik je voor het leven en het geluk, de dood en het ongeluk. Want, ik gebied je vandaag van de Eeuwige, je God, te houden, volgens Zijn richtlijnen je levensweg te gaan en je stipt te houden aan Zijn geboden, wetten en rechtsvoorschriften; dan zul je leven en talrijk worden en zal de Eeuwige, je God, je in het land, waarheen je komt om het te bezitten, zegenen. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Dit klinkt als een hymne, want dit zijn de enige dingen die een mens voor zich heeft: een zegen of een vloek, het pad van het goede of het pad van het kwaad. Zij leiden echter beide naar hetzelfde resultaat.

Het is alleen zo dat het pad van het kwaad heel lang is, een pad van lijden, oorlogen en grote problemen, daardoor gaat een mens zich enigszins realiseren en ook begrijpen hoe hij verder kan komen. Maar dit is een verschrikkelijk moeilijk pad!

Er is ook het pad van het goede, als een mens dit systeem zelf creëert, op wat voor wijze dan ook. Wij moeten, net als kinderen die speelgoedsteden en huizen bouwen, met elkaar spelen, om zo een correcte verhouding tot elkaar te bouwen en tot de juiste verbinding te komen door kunstmatige onderlinge verbindingen, alsof we van elkaar houden en dichterbij elkaar willen komen.

Voor dit “alsof” zal de Schepper ons kracht geven, kennis, en mogelijkheden zodat wij in de verbinding tussen ons Hem kunnen onthullen en met Hem in verbinding kunnen zijn.

Vraag: Waarom hecht u zoveel waarde aan het spel?

Antwoord: Omdat spelen de basis van ons aller leven is. Zelfs atomen en moleculen spelen met elkaar.

Het spel is de basis van ons bestaan, want we kunnen ons alleen ontwikkelen als wij op het niveau van onze hogere staat spelen, het niveau van onze opgang. “Wat zal ik zijn als ik groot ben?” Nu ga ik bijvoorbeeld in een speelgoedautootje rijden of met een speelgoedvliegtuigje spelen. In zo’n spelsituatie ontwikkel ik mezelf. Daarom is het hele leven een spel.

Opmerking: Op het aardse niveau is het veel gemakkelijker, want je kunt een piloot zien en dan zeg je: “Ik wil piloot worden.”

Antwoord: En nu leggen Kabbalisten je uit wat je moet spelen. Als wij naar hen luisteren, maken we vorderingen. Dus wat is het leven? Een spel!

Vraag: Waarom duurt de voorbereidingsperiode zo lang?

Antwoord: Het gaat niet over een voorbereidingsperiode, maar over een periode van bewustzijn, van het vormen van onze innerlijke verlangens. Eens was het zo dat het duizenden jaren kostte, en later honderden jaren, om van de ene staat naar de volgende te komen, nu kost het maar enkele jaren of misschien maar een paar dagen. In de nabije toekomst zal het niet meer dan een paar uren of zelfs maar enkele minuten duren om onze staten kwalitatief te veranderen. De tijd wordt korter.

Wij komen dus in een volkomen andere staat als wij zowel de uitvoerders als de ontvangers zijn van alles wat er gebeurt.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 1/18/17

 

De profetie van Mozes

laitman_740.02Op de laatste dag van zijn leven vervolgde Mozes zijn gesprek met de Joden die samengekomen waren. Hij begon met geruststellingen.

“Ik weet dat jullie hevig geschrokken zijn toen jullie 98 vervloekingen van mij hoorden. Ik wil jullie er echter van verzekeren dat het Joodse volk niet zal verdwijnen, ondanks alle tegenwerkingen. Uiteindelijk zullen deze vervloekingen jullie ten goede komen.” (“Commentaar op de Midrash Rabba, Hoofdstuk Nitzavim”).

Mozes zegt dat elke vervloeking bewaarheid zal worden, dat het volk Israël alle verschrikkelijke tegenslagen moet meemaken. De profeet spreekt duidelijk over elke stap die het volk moet maken, over wat het moet meemaken, dat het moet begrijpen wat het probleem is en dat het zichzelf moeten corrigeren.

Dit is een “houd je vast aan geluk” systeem. Zonder zich van het kwaad bewust te zijn, kan een mens niet begrijpen wat hij moet doen.

Vraag: Waarom staat er na de instructies in de tweede helft van de zin altijd: “Als je dit niet doet, zal Ik je vernietigen”?

Antwoord: Dit verwijst naar de egoïstische eigenschappen van een mens die zullen verdwijnen tijdens het proces van correctie. Allereerst wordt men zich ervan bewust, dan volgt de correctie en pas daarna wordt men meester van het correcte verlangen.

Vraag: Dit lijkt op een raket die zijn trappen afstoot en doorvliegt. Maar deze fasen keren terug, is het dan nodig om weer met deze verlangens aan het werk te gaan?

Antwoord: Ja, maar ze komen in een andere vorm terug, in de vorm van het bereiken van spiritualiteit en van onthulling.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 1/9/17

 

De allerlaatste realisatie van het egoïsme

laitman_533.01Torah, Dewariem (Deuteronomium) 28:48: (…) zul je in plaats daarvan in honger, dorst en naaktheid en bij gebrek aan alles je vijanden, die de Eeuwige op je afstuurt, moeten dienen en zal Hij je een ijzeren juk op de hals leggen totdat Hij je heeft vernietigd. (vertaling: Jitschak Dasberg)

Je zult voelen dat je egoïstisch werk verricht en hoewel je het haat, is er geen manier om eraan te ontkomen, het blijft heersen over je. En zo zal je je vele dagen en jaren van je leven voelen.

Dit is echter al de realisatie van het juk waaronder je je bevindt. Zonder zulke brute, scherpe, en tegelijkertijd zinvolle gevoelens, is het onmogelijk om de Hoge Wereld binnen te gaan.

Vraag: Wordt dit als een gevorderde staat beschouwd?

Antwoord: Natuurlijk. Als een mens hier doorheen gaat en begrijpt dat hij niets kan beginnen omdat hij nog steeds een slaaf van zijn verlangens is, haat hij ze hartgrondig, maar tegelijkertijd kan hij er niet van loskomen; dan krijgt hij een kans om het uit te schreeuwen.

Deze schreeuw, een beroep op de Schepper, helpt hem om de Hoge Wereld binnen te gaan, om op te stijgen, alsof hij naar boven komt vanaf de bodem van een modderplas.

Vraag: Betekent dit dat een mens eerst moet verdrinken?

Antwoord: Jazeker. En wel totaal, zodat hij zich ervan bewust wordt hoezeer er in al zijn verlangens en intenties nog geen gram spiritualiteit aanwezig is.

Hij moet begrijpen dat alles van de Schepper afkomstig is en dat hij volkomen machteloos is. Het maakt hem niet uit of hij zal sterven of niet, maar zijn egoïsme kan hij niet verdragen. Zo moet de allerlaatste realisatie eruit zien.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 12/19/16

 

Een moeilijk pad naar bewustwording

Laitman_001.01Torah, Dewariem (Deuteronomium) 28:51: Een brutaal volk (…) dat de voortbrengselen van je veestapel en de vrucht van je grond zal opeten totdat jij vernietigd zult zijn, dat geen koren, most of olie voor je zal overlaten noch de worp van je runderen of de aanwas van je kleinvee, totdat het je geheel tot de ondergang gebracht zal hebben. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Langzamerhand raakt een mens uitgeput, hij ziet hoe het egoïsme hem tijdens zijn leven geleidelijkaan doodt en er niets heiligs meer overblijft: geen familie, gezin, kinderen of kleinkinderen. Hij verliest het contact met hen en gaat voelen dat zij geen deel meer van zijn leven uitmaken.

Het egoïsme heeft zozeer de overhand gekregen dat er niemand meer in zijn omgeving is die hij kan accepteren als min of meer nodig of die voor hem belangrijk is. Ten behoeve van zijn kleinzielige egoïsme is hij bereid om alles op te geven. En dan brengt het egoïsme hem ter dood.

Hierover staat geschreven: “ (…) dat geen koren, most of olie voor je zal overlaten noch de worp van je runderen of de aanwas van je kleinvee, totdat het je geheel tot de ondergang gebracht zal hebben.”

Dit is de spirituele dood. Je vreet jezelf op en je weet niet wat je moet doen. Hier is geen sprake van fysieke honger, maar je voelt de mate waarin je ongevoelig bent geworden en afstandelijk in relatie tot anderen, je neemt niets en niemand meer waar. En er wordt naar je gekeken alsof je een monster bent.

We zullen nog veel dergelijke staten meemaken en uiteindelijk zal dit alles zich ophopen in het egoïsme en zal het tot de correctie daarvan leiden.

Het allerbelangrijkste is dat de mens zich hiervan bewust wordt, anders heeft dit alles geen enkele zin. De Torah is alleen hiervoor gegeven. Op het spirituele pad zie je duidelijk dat je verachtelijke, stomme dingen doet, je geniet er zelfs van, maar je kunt het niet helpen.

Op deze manier worden we ons bewust van onze natuur en daardoor kunnen we de natuur van de Schepper bereiken, dat is het doel van onze ontwikkeling.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 12/19/16

 

“Dan zullen alle volkeren op aarde zien”

Laitman_049.04Torah, Dewariem (Deuteronomium) 28:10: Dan zullen alle volkeren op aarde zien dat de Naam van de Eeuwige over je is uitgeroepen en ze zullen ontzag voor je hebben. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Dan zullen alle volkeren op aarde zien” betekent dat al je innerlijke kwaliteiten, alle elementen van je ziel, al je verlangens en intenties, de invloed van het Hoge Licht op zich zullen voelen, gecorrigeerd zullen worden en zich zullen voegen bij je oorspronkelijke intentie van geven en liefde voor alle schepselen.

Hierin zal je gelijkvormigheid met de Schepper bereiken. In de mate waarin je iedereen gaat benaderen vanuit geven en liefde, zal je onthullen dat de Schepper exact op deze manier met alle schepselen omgaat. Daarin zullen jullie elkaar ontmoeten.

Vraag: Waarom staat er geschreven: “En zij zullen ontzag voor je hebben”?

Antwoord: Alle eigenschappen die nog niet gecorrigeerd zijn, zullen ontzag voor je hebben. Zij zullen beven omdat ze tegengesteld zijn aan jou. Je zult het zelf kunnen voelen.

Daarbij zullen de eigenschappen die gecorrigeerd worden ook in angst en beven verkeren, maar van een andere aard, of ik namelijk in staat zal zijn om weerstand te bieden, om op te stijgen, om nog verder omhoog te rijzen in mijn hunkering naar geven en liefde.

Met andere woorden: angst en beven komen zowel uit de negatieve als de positieve gevoelens voort.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 12/5/16

 

“Met de bedoeling je vandaag tot Zijn volk te verheffen”

Torah, Dewariem (Deuteronomium) 29:11 – 29:12: … om toe te treden tot het verbond van de Eeuwige, je God, dat de Eeuwige, je God, vandaag met je sluit, met de bedoeling je vandaag tot Zijn volk te verheffen, waarbij Hijzelf jouw God wil zijn, zoals Hij je beloofd heeft en zoals Hij Awraham, Jitschak en Ja’akov onder ede heeft beloofd. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Vraag: Er staat geschreven: “met de bedoeling je vandaag tot Zijn volk te verheffen.” Maar zijn zij niet tijdens deze gehele reis Zijn volk geweest?

Antwoord: Absoluut niet! Het volk van de Schepper bestaat uit mensen die een totale verbinding met elkaar hebben door de eigenschappen van de Schepper. Deze bestaan uit absoluut geven, allesomvattende liefde en een volledig opgaan in elkaar, zij bestaan dan niet in de zin van “ik” maar alleen als “wij”.

Bij het binnentreden van het land Israël is dit niet aanwezig. Niemand wenst de ander kwaad, maar er is geen wederzijdse hulp. Eenieder is afgescheiden van de ander, op zichzelf.

Wederzijdse hulp wordt liefde genoemd, maar dat is het niet. De veertigjarige tocht door de woestijn is uiteindelijk alleen bedoeld om boven het ego uit te stijgen, van Malchut naar Bina. Pas nu is het mogelijk om ze met elkaar te gaan verbinden.

Vraag: In welk stadium wordt dan het principe: Liefde bedekt alle overtredingen gerealiseerd?

Antwoord: Alleen in het land Israël. In de woestijn is geen liefde, maar het volk begrijpt dat zij ernaar op weg zijn. Het is duidelijk voor hen wat zij wel en niet kunnen, zij kunnen namelijk alleen boven het ego uitstijgen, maar zij kunnen er niet mee werken.

Daarom vindt nu pas: het verbond van de Eeuwige, je God en de acceptatie van het verbond plaats.

Vraag: Was dat niet al gebeurd bij de Berg Sinaï?

Antwoord: Nee. Daar accepteerde men de verantwoordelijkheid om met dit werk te beginnen, daar maken zij een begin. Maar het werk bestaat uit twee delen. Het eerste deel is de tocht naar het land Israël. Het tweede deel bestaat uit het werk in het land Israël met een verlangen dat gecorrigeerd zal worden tot geven en liefde.

De liefde voor de naaste is het doel van de ontwikkeling van de mensheid en van elk individu, om zo gelijkvormig aan de Schepper te worden die in een staat van totaal geven is.

Voor ons wordt de staat van totaal geven gedefinieerd als: liefde voor elkaar. Wij weten dat dit ons ultieme doel is, maar we zijn er nog ver van verwijderd. Er is geen enkel verlangen waarin we nu gelijkvormig aan de Schepper kunnen worden. Wij kunnen alleen boven ons egoïsme uitstijgen, dit betekent dat we ergens neutraal in worden, meer niet.

De tocht door de woestijn gaat nog steeds door, maar met de intentie om de naaste lief te hebben als jezelf.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 1/9/17

 

Een heilig volk worden

laitman_232.03Torah, Dewariem (Deuteronomium) 28:09: De Eeuwige zal u tot een heilig volk maken zoals hij het u onder ede beloofd heeft, als u de geboden van de Eeuwige, uw God, vervult en Zijn wegen gaat.

De eigenschappen van geven en liefde worden heilig genoemd, want heiligheid behoort de Schepper toe.

De Schepper is Kadosh (De Heilige) want in Hem is de eigenschap van geven. Daarom wordt een mens heilig genoemd als hij een speciale invloed van de Schepper ontvangt die hem tot een gevend en liefhebbend mens maakt, dit heeft invloed op iedereen in zijn omgeving.

Als je hiernaar verlangt, zal je een dergelijk antwoord van de Schepper ontvangen en zal je heilig worden, namelijk iemand die gezegend wordt, aan iedereen geeft en iedereen liefheeft.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 12/5/16

 

Het volk van het boek met het programma van de schepping

Laitman_137Vraag: Het Joodse volk wordt het volk van het boek genoemd. Wat betekent dit?

Antwoord: Het volk van het boek, het Joodse volk, bestaat uit een groep mensen die hun voorvader Abraham volgden, zij bestonden uit vertegenwoordigers van alle zeventig naties die in die tijd in het oude Babylonië leefden.

In de loop van de tijd was deze groep ertoe in staat om een eenheid te worden volgens de wet van verantwoordelijkheid voor elkaar (Arvut) en zo een volk te worden, zoals er geschreven staat over de gift van de Torah: “Heden zijn jullie Mijn volk geworden.”

Omdat de Joden al het spirituele erfgoed door middel van het Boek de Torah, dat door Mozes is geschreven, hebben ontvangen, worden zij het volk van het boek genoemd. Dit is dezelfde groep die veertig jaar lang door de woestijn trok. In die tijd schreef Mozes de Torah, dankzij het feit dat zij allemaal met elkaar samenwerkten in eenheid en liefde voor hun naaste, zo bereikten zij de hoge wereld.

Het Boek de Torah is het programma van de schepping waarin het proces beschreven wordt dat wij moeten doormaken zodat een mens zich ontwikkelt naar het niveau van de Schepper en de hoge Kracht onbeperkt kan onthullen, dit wordt adhesie met deze Kracht genoemd. Het is de bedoeling dat we dit allemaal hier implementeren, tijdens ons leven in deze wereld.

Vraag: Waarom hebben Kabbalisten boeken geschreven, is de Torah van Mozes dan niet voldoende?

Antwoord: De Kabbalisten die na Mozes kwamen, voegden hun commentaren toe aan de Torah, want iedere ziel heeft zijn eigen, speciale waarneming. Bovendien ging het met de generaties na de generatie van de woestijn steeds slechter, hun egoïsme werd steeds meer zichtbaar en ontwikkelde zich, daardoor konden er ook onthullingen toegevoegd worden. Het is namelijk zo dat je dieper in de hoge wereld kunt doordringen als je egoïsme groter wordt.

From the Virtual Lesson “The Time of Kabbalah” 6/13/17

 

“De hemel die boven je hoofd staat zal koper zijn”

laitman_761_3Torah, Dewariem (Deuteronomium) 28:23: De hemel die boven je hoofd staat zal koper zijn en de aarde die beneden je is ijzer. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

De hemel en de aarde symboliseren verlangens in een mens. Wij spreken hier over typen restricties die zodanig zijn dat je niets kunt beginnen met deze verlangens: noch met brons, noch met ijzer.

De hemel behoort de eigenschap van Bina te zijn, de eigenschap van geven en liefde, maar is dat niet. Als je je niet in de juiste interactie verbindt met anderen zoals jij, wordt alles in het leven heel taai.

Je hebt geen Schepper en evenmin een egoïstisch verlangen. Je bestaat daar tussenin, alsof je in de lucht hangt.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 12/5/16

 

Stel niet het “dier” in je tevreden

laitman_627_1De Torah, Dewariem (Deuteronomium) 27:21: Vervloekt, wie gemeenschap heeft met een of ander dier. En heel het volk zegt: “Amen.” (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Gemeenschap met dieren hebben is absoluut verboden, want tijdens een dergelijke daad heeft de mens geen gemeenschap via het menselijke aspect in zichzelf, maar op basis van het dier in zichzelf. Er wordt hier verwezen naar de innerlijke staat.

Door een dergelijke handeling verlaagt een mens zich zodanig dat hij een dier wordt, zelfs nog lager, want hij is dienstbaar aan het dier in zichzelf door genot te ontvangen van zijn animale niveau. Dit betekent dat hij een dier wil zijn. Met andere woorden: zijn gedrag in deze wereld is niet gericht op het opstijgen naar de Schepper, maar op het bevredigen van het dier in hem.

Iemand die zich ermee bezighoudt om zijn dierlijke staat tevreden te stellen, vervloekt zichzelf. Dit is de betekenis van het vervullen van elk animaal verlangen, niet alleen een seksueel verlangen. Als hij “zijn vee” bijvoorbeeld alleen voert om daardoor lichamelijk plezier te hebben, zinkt hij lager dan het vee, want hij dient het. Hij zou zijn dier alleen moeten voeden om het op te heffen naar het menselijke niveau, men moet namelijk constant werken aan het “ik”.

Vraag: Betekent dit dat een man alleen gemeenschap mag hebben met een vrouw, met een verlangen, om daardoor het volgende niveau geboren te laten worden?

Antwoord: Volgens de Torah is dat juist, zo is het. In de Torah wordt geslachtsgemeenschap alleen beschouwd als een middel voor spirituele groei, als de mens elke keer de intentie heeft om het volgende spirituele niveau geboren te laten worden. In onze wereld krijgt dit vorm in de geboorte van een baby.

Vraag: Moet de gemeenschap daarom plaatsvinden op de “schone” dagen?

Antwoord: Ja, het opvolgen van deze regels is in onze wereld een directe afspiegeling van spirituele krachten, volgens oorsprong en “tak”.

Vraag: Voor wie is de verantwoordelijkheid groter om ervoor te zorgen dat deze daad alleen plaatsvindt voor de geboorte van het volgende niveau, voor de man (laat ik zeggen, de man in mij) of voor de vrouw? Moet zij schoon zijn?

Antwoord: Voor beiden. Er zijn dingen die alleen de vrouw weet en die alleen zij kan doen en niet de man. In deze dingen vertrouwt de man de vrouw volkomen. Hij kan het op geen enkele manier verifiëren. Alles is gebaseerd op haar eerlijkheid en haar gevoel voor verantwoordelijkheid.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book,” 11/23/2016

 

Page 2 of 1812345...10...Last »