Category Archives: Torah

Maaser – Het Tiende Deel Van De Verlangens

Laitman_509Torah, Vajikra (Leviticus) 27:31 – 33: Wanneer iemand iets van zijn tienden wil afkopen, moet hij daar een vijfde gedeelte aan toevoegen. En wat betreft alle tienden van rund- en kleinvee, van alles wat onder de herdersstaf doorgaat, zal telkens een tiende aan de Eeuwige gewijd zijn. Men moet er niet op letten of het goed of slecht is en men mag de dieren niet omruilen. Als men dat toch doet, zijn beide dieren – zowel het eerste als het omgeruilde – heilig, zij kunnen niet vrijgekocht worden.

Wij kunnen het tiende deel van onze verlangens niet zelf corrigeren. Het moet van al onze inspanningen gescheiden worden en door de Cohanim (Priesters) en de Levieten in de vorm van maaser (tiende) aan de Schepper gegeven worden. Dit heeft ook betrekking op het vegetatieve en het animale niveau: er wordt een tiende deel afgescheiden van de producten van het veld en van de dieren die wij eten.

Dit betekent dat het tiende deel van alles wat een mens ten deel valt, gegeven moet worden om aan iedereen goed te doen.

In de Torah staan vele wetten, zij gaan echter allemaal maar over één onderwerp: hoe het onze taak is om op de juiste manier met elkaar verbonden te zijn, om één gemeenschappelijk alomvattend verlangen te worden, hoewel we volkomen van elkaar verschillen en we ver van elkaar afstaan. Als wij een sterke gemeenschappelijke verbinding bereiken, wordt de eigenschap van liefde en geven, de Schepper genaamd, tussen ons onthuld, dan zullen we een volmaakt en eeuwig leven ervaren.

Als we daar niet intens naar verlangen, zullen heelheid en eeuwigheid zich tegen ons gaan keren en zullen wij steeds meer lijden in ons leven ervaren.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 12/10/14

 

Kostbaarder Dan Het Hele Universum

Laitman_707De Torah, Shemoth (Exodus) 39:33: Nu brachten zij de Mishkan (tabernakel) naar Mozes, de tent en alle voorwerpen die er bij hoorden: de haken, de planken, de grendels, de pilaren en de sokkels.

Mozes is het punt in het hart dat zorgt voor de constructie van de Mishkan (correctie van de verlangens). Alles werd rondom dit punt in het hart gecreëerd en het werd symbolisch uitgedrukt met de woorden: “En zij brachten de tabernakel naar Mozes.”

De oorsprong van punt in het hart dat in ons is geplant, is in de Schepper. Dankzij dit feit beginnen we al onze egoïstische verlangens daarop af te stemmen, deze worden ‘goud’, ‘zilver’, ‘juwelen’, enz. genoemd, om zo de Kli (vat) van geven daar omheen te creëren.

De aanwezigheid van de Mishkan was voor de Schepper kostbaarder dan de schepping van het universum. Het universum werd eenvoudigweg door een woord uit de mond van de Schepper geschapen, terwijl de Mishkan werd gecreëerd door de inspanningen van de grote Tzadikkim (rechtvaardigen), Mozes, Bezalel …. en alle kinderen Israëls. Waarom kunnen we de Mishkan vergelijken met hemel en aarde?

Waarvan getuigen hemel en aarde aan Israël? Zoals er geschreven staat: “Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen tegen jullie op …..” Dewariem 30:19 (Deuteronomium), de Mishkan getuigt over Israël, zoals er geschreven staat: “Hier volgt een berekening van de kosten van de Mishkan, de verblijfplaats met de verbondsakte …..” Shemoth 38:21 (Exodus). Zo staat er geschreven: Eeuwige, het huis waar U woont heb ik lief, de plaats waar Uw glorie verblijft.” (Psalm 26:8), etc. (Midrash Rabbah, “Shemoth,” “Pekudei”).

De Mishkan was de schepping van de mens als persoon, deze schepping is dus kostbaarder voor de Schepper dan het hele universum.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 10/16/13

 

Het Is Tijd Om Volwassen Te Worden!

laitman_281_01De parasha van de week uit de Torah: BeHukotai”, is uitermate relevant voor onze tijd. Daarin staat het volgende geschreven: als wij de wetten van de Schepper vervullen, zullen wij gelukkig zijn, als wij dat niet doen, zullen we gestraft worden. Deze woorden hebben echter betrekking op een natie of een mens die zich op een bepaald niveau van ontwikkeling bevindt en van wie al iets gevraagd kan worden.

Daarom zegt de Torah dat een wederzijdse relatie met de Schepper pas begint vanaf een bepaald punt in de ontwikkeling van de mens. Het is alsof de Schepper zich tot hem wendt en zegt: “Nu ben je groot genoeg om naar Mij te luisteren. Tot nu toe heb ik altijd voor je gezorgd, Ik heb je alles wat je verkeerd hebt gedaan laten zien en verteld en Ik heb het op me genomen, ik heb een en ander een beetje gecorrigeerd en je naar positieve resultaten geleid. Maar nu moeten we langzamerhand partners worden. Daarom moet je Mijn wetten onderhouden en in die mate zal ik ruimte voor je maken in het systeem van leiderschap.”

Vraag: U blijft het volk Israël oproepen om nu wakker te worden, maar het zijn nog baby’s. Waarom richt u zich dan toch tot hen?

Antwoord: Het punt is dat zij wakker moeten worden omdat zij de Reshimot (herinneringen) in zich hebben die hen moeten brengen tot de erkenning en de realisatie van het feit dat zij een speciale plaats in de wereld hebben. Zij moeten dit op z’n minst horen!

Alle andere naties bevinden zich op het niveau van baby’s en zijn aan niemand iets verschuldigd. Zij zullen gaan waarheen ze geleid worden. Zij willen dat alles goed is en als wij hen naar goedheid leiden, voelen ze dat innerlijk en volgen ze ons. Als wij dat niet doen, geven ze ons luidruchtig de schuld van al hun narigheid, en het is inderdaad ook zo.

Wij moeten echter goed begrijpen dat wij op het ogenblik tegenwerken en tegen de hoogste wet van Liefde ingaan, wij nemen er het liefst afstand van en ontsnappen aan onze medewerking in het proces dat alle volkeren op de wereld naar de best mogelijke staat zal brengen.

Bekijk het eens van een zekere afstand! Volkomen respectloos naar de Schepper en de gehele mensheid! Wij hebben alleen respect voor onszelf. Ik voel me op het ogenblik best dus ik kan wel gaan zitten niets doen.

Baal HaSulam zegt in de “Introduction to The Book of Zohar” dat alle negativiteit alleen in de wereld komt ten behoeve van de Joden en wegens de Joden. Wij weten niet dat op het moment dat de naties van de wereld lijden, figuurlijk gesproken ook de Schepper lijdt. Deze grote Kabbalist spreekt daarover als de grootste antisemiet omdat wij onze rol niet vervullen en niet opstijgen naar het niveau dat “het volk Israël” genoemd wordt. Dit is de betekenis van alle wetten in de Torah.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 10/12/14

 

Een Heilige Stad, Omringd Door Een Muur

laitman_275De Torah: Vajikra (Leviticus) 25 vers 29: Als iemand een woonhuis in een ommuurde stad verkoopt dan geldt zijn recht van wederinkoop tot het einde van het jaar vanaf het moment van verkoop, een vol jaar geldt zijn recht tot wederinkoop.

Als ik mijn huis verkoop, heb ik in het jaar dat daarop volgt het recht om het terug te kopen. Een jaar vertegenwoordigt een ononderbroken reeks verlangens en eigenschappen van mij waarmee ik de cyclus van mijn correctie begin en waarmee ik deze periode beëindig.

Elke nederzetting wordt als een stad beschouwd als deze ommuurd is. Anders is het geen stad. Wij kunnen Moskou bijvoorbeeld een stad noemen en het Kremlin in Moskou is dat ook omdat het ommuurd is.

In Israël zijn er zes van zulke steden, bijvoorbeeld Jeruzalem, Tiberias, Akko en Jaffa. Vanuit spiritueel oogpunt bezien wordt de wereld Atzilut een stad en ook een muur genoemd, de Parsa er omheen vormt de ommuring en beschermt tegen de vijand.

Dit betekent dat een mens alle gecorrigeerde eigenschappen die hij in zich heeft, bijeenbrengt en ze zo met elkaar verbindt dat zij als een systeem in hem kunnen werken, zo bouwt hij de bescherming er omheen. Het juiste systeem lijkt in zekere mate al op de Schepper. Het Hoge Licht schijnt erin en dan krijgt het de eigenschap van de Schepper, de eigenschap van liefde en geven aan elkaar.

Ik bescherm het systeem door een muur en alles wat zich buiten die muur bevindt zijn mijn nog ongecorrigeerde verlangens: nomaden, rovers, wilde dieren, enz. Bovendien begint dit territorium niet direct bij de muur. Op een afstand van 70 stappen (el) van de muur bevindt zich nog een veilig gebied dat tot de stad behoort. Dan volgen er nog 2.000 el landerijen en tuinen die ook tot de stad behoren.

Daarna volgt het gebied van mijn onzuivere verlangens en het is niet wenselijk om daarheen te gaan. Daarom is de wet van koop en verkoop bedoeld om de onzuivere verlangens te beletten om de stad binnen te dringen. Ik bewaak niet alleen de stad die in mij aanwezig is, ik zorg er ook voor. Ik denk er voortdurend over na hoe ik deze stad kan versterken.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 10/8/14

 

De Wetten Van De Natuur Bevatten Alles Wat Goed Is

laitman_761_2De Torah, Vajikra 26:3 – 26:4 (Leviticus): Wanneer jullie je levenswandel richten naar Mijn wetten, Mijn geboden houden en ze vervullen, zal ik jullie op de juiste tijd regen geven en het land zal zijn opbrengst geven en de bomen van het veld zullen hun vruchten dragen.

De geboden van de Schepper zijn de wetten van de natuur, zowel de wetten van de natuur van onze wereld die we gedeeltelijk zien, begrijpen en kennen, als de wetten van de Hogere Natuur die voor ons verborgen is, ze zijn gebaseerd op de eigenschappen van liefde en geven, wederzijdse samenwerking en begrip.

Vajikra 26:5: En de dorstijd zal voor jullie duren tot de wijnoogst en de wijnoogst zal duren tot de zaaitijd, jullie zullen volop brood eten en jullie zullen veilig in jullie land wonen.

Dit betekent dat alles naar zijn normale staat zal terugkeren, niet alleen in ons fysieke leven, als een mens alles heeft wat hij nodig heeft, maar ook in het spirituele leven. Als wij ons aan de wetten van de Torah gaan houden, zullen we een beloning ontvangen op het niveau waarop we ze vervullen, of op het spirituele niveau, of op het fysieke niveau, of op beide niveaus.

Het systeem is zo gebouwd dat alles in de natuur harmonieus werkt als we er normaal in opgenomen zijn, onze rol vervullen en onze ruimte in de natuur innemen, dan worden we allemaal met harmonie gevuld.

Vraag: Wat is de betekenis van:jullie zullen volop brood eten en jullie zullen veilig in jullie land wonen”?

Antwoord: Dit heeft betrekking op twee niveaus. Eén niveau is ons menselijke niveau dat we voelen met de bedoeling om ons naar het tweede niveau te brengen en ons daarvoor geschikt te maken, naar het spirituele niveau. Brood is de belichaming van de eigenschap van Hassadim (geven, Bina). “Jullie zullen volop brood eten” betekent: verbinding met Bina en deze eigenschap ten volle bereiken. Het woord ‘land’ stamt af van het woord verlangen (Ratzon). “En jullie zullen veilig in jullie land wonen,“ betekent dat we aan alle voorwaarden ten aanzien van onze verlangens moeten voldoen, dan zullen alle verlangens vervuld worden.

De Torah beschrijft de structuur van het systeem dat aan ons werkt en ons beïnvloedt. Het wordt het systeem van de spirituele werelden genoemd: Adam Kadmon, Atzilut, Beria, Yetzira en Assiya. We maken vorderingen in deze Sefira en onze samenwerking daarmee is alleen mogelijk als we met elkaar verbonden zijn op een juiste, harmonieuze manier, als we elkaar aanvullen en één bol creëren waarin de hele mensheid aanwezig is.

Als we ons aan deze voorwaarde houden, zijn we als resultaat van onze gezamenlijke verlangens (‘land’ betekent verlangen) in totale harmonie met de uiterlijke Sefira, en alles wat goed is vult ons. We voelen dit systeem op een perfecte precieze manier en het voelt ons op dezelfde manier, zo werken we samen.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 11/12/14

 

Kosher, Geschikt Om De Schepper Te Dienen

laitman_560Vajikra 1:2 (Leviticus): “…. van dieren, van het rund of van het kleinvee.” Gezegend zij de Alomtegenwoordige die zichzelf bekend maakte aan de eerste Tzaddikim, Adam bracht een stier naar het altaar, zoals er geschreven staat (Psalm 69:32): “En het zal de Eeuwige meer behagen dan een jonge stier.” Noach hield zich aan wat er in de Torah geschreven staat, zoals er staat (Bereshiet 8:20 [Genesis]): “En Noach bouwde een altaar voor de Eeuwige.” Abraham onderhield de gehele Torah, zoals er geschreven staat (Bereshiet 26:5): “Omdat Abraham naar Mij geluisterd heeft,” want hij bereidde een offer en offerde een ram, Isaak hield zich aan wat er in de Torah geschreven staat en hij onderwierp zich aan zijn vader als een lam voor de slachting. Jacob hield zich aan wat er in de Torah geschreven staat, zoals er staat (Bereshiet 35:4): “En zij gaven aan Jacob alle afgodsbeelden van de volkeren ……”  (VaYikra Rabbah 2:10)

De drie soorten dieren symboliseren de drie lijnen in het spirituele werk. Een mens moet alle verlangens die hij in zich heeft rangschikken en de verlangens uitkiezen die hem zullen helpen om het hoogste werk te verrichten. Dit is de lijn van Jacob, de ‘middellijn’ die zowel de plus als de min bevat.

Abraham is Hesed, Isaak is Gevura, and Jacob is Tifferet. Voor ieder van hen is er een geschikt kosher dier, namelijk geschikt om te dienen met als Doel om aan de Schepper te geven door middel van de omgeving.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 11/13/13

 

De Kwaliteiten Van De Hogepriester, Deel 3

 4. laitman_232_06Rijkdom

“De Hogepriester moet op financieel gebied stabieler zijn dan de andere Cohens.” (“Let There Be Light,” “Leviticus,” “Emor”)

Als wij onze Kelim (vaten) corrigeren en het Licht van Hochma ontvangen, zijn we ‘rijk’.

Geld – ‘Kesef’ is afkomstig van het woord ‘Kisuf’: bedekken – hiermee wordt een Masach (scherm) aangeduid.

Op financieel gebied moet de Hogepriester het ‘beter hebben’ dan de andere Cohens, dit betekent dat hij een grote Masach (Kesef, Kisuf – geld) moet hebben zodat hij het ‘geld’ als een ‘beschermende paraplu’ kan gebruiken om zijn volk mee te bedekken. De Hogepriester heeft de kracht om alle verlangens van zijn volk in zich op te nemen, alle eigenschappen en hoop, dit maakt hen vaardiger, brengt hen naar het volgende spirituele niveau en richt hen op de juiste wijze naar het Hoge Licht, zodat het Licht gunstig is voor hen en geen schade aanbrengt.

Elk volgende niveau bevat alle voorgaande stappen. De lagere stappen zijn gelijk aan de corresponderende punten van de volgende stap. Daarom moet een Cohen een Masach hebben waardoor allen beschermd worden.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 5/14/14

* Tot 20 maart zullen er minder blogs verschijnen vanwege drie congressen in Israël.

 

De Kwaliteiten Van De Hogepriester, Deel 2

laitman_740_023. Fysieke Kracht

Het leiden van de wijdingen in de Tempel vereiste veel oefening. Tijdens de zwaarste dag bijvoorbeeld, Yom Kippur, (de Grote Verzoendag) moest de Cohen vasten.

Aaron was buitengewoon sterk. Tijdens de inwijding van de Levieten tilde Aaron ieder van hen op, hij schudde ze heen en weer en op en neer.

Er was een dag waarop hij dit deed met twintig duizend mannen. De kracht van Aaron was buitengewoon groot, alle Cohanim stonden bekend om hun kracht. (Uit ‘Let there Be Light – Selected excerpts from the Book of Zohar’, Vajikra – Emor)

Het ‘optillen van de Levieten’ betekent: een verlangen naar het volgende niveau verheffen, aan het verlangen zowel de rechter- als de linkerlijn geven en hen daarna weer neerzetten zodat zij moeten oplossen hoe zij zelf de stappen kunnen maken om het volgende niveau te bereiken.

De Hoge Bina die door de Cohens gesymboliseeerd wordt, bezit een heel interessante kwaliteit die zich zo diep in de eigenschap van geven bevindt dat niemand weet hoe deze benaderd en onthuld kan worden. Het lijkt alsof er een Hand is die zich van bovenaf uitstrekt en de mens optilt naar het bij hem behorende niveau.

Dit is nu precies wat de Cohens op Yom Kippur moesten doen, omdat op dat tijdstip alle vijf egoïstische verlangens ‘verworpen’ zijn en mensen ‘leeg’ zijn geworden, namelijk bereid om zich aan alles over te geven wat essentieel voor hen is.

Dan zijn mensen bereid zijn om te ‘sterven’, namelijk op een bepaald niveau bereid tot complete zelfcorrectie. Dit wordt gesymboliseerd door de witte kleding die de Cohens op Yom Kippur moesten dragen. In een dergelijk geval kan de Hogere alles doen met de lagere die zich genullificeerd (het ego weggecijferd) heeft.

Voor de Levieten is de Cohen een hoger niveau. De Cohen verheft hen. Zij mengen zich met de Cohens door zich te nullificeren. Nadat zij deze staat doorlopen hebben, gaan zij weer terug zodat zij zelfstandig om de kracht van geven en liefde kunnen vragen om zo terug te keren naar het niveau waaruit zij afgedaald zijn, ongeacht het feit dat het egoïsme weer naar hen teruggekeerd was toen Yom Kippur voorbij was.

Vraag: Wat is een Leviet?

Antwoord: Een Leviet vertegenwoordigt de verbinding met het volk, het onderste gedeelte van Bina. Via hen maken de Cohens contact met Israël.

Een Cohen is het hoge niveau van bestuur dat met de Schepper verbonden is, terwijl de Levieten zowel met de Cohens als met het volk Israël ‘verwikkeld’ zijn.

From KabTV’s “The Mysteries of the Eternal Book” 5/14/14

 

De Kwaliteiten Van De Hogepriester, Deel 1

Laitman_043Om Hogepriester te worden, moest een Cohen in het bezit zijn van vijf eigenschappen.

Welke eigenschappen moest een Cohen bezitten om de taken van Hogepriester te verrichten?

1. Wijsheid is de eerste en belangrijkste eigenschap

Door de diensten in de Tempel te leiden, vertegenwoordigde de Hogepriester het hele volk. Voor dit doel moest hij een groot Torah geleerde zijn.” (Uit ‘Let there Be Light – Selected excerpts from the Book of Zohar’ , Vajikra – Emor.)

“Een groot Torah geleerde zijn”, betekent: het Hoge Licht gebruiken om het egoïsme te corrigeren. Wanneer men het Licht van Hochma (Wijsheid) niet voor eigenbelang ontvangt maar ten behoeve van andere zielen, wordt men ‘wijs’ genoemd.”

2. Een aangename verschijning

Hoewel de uiterlijke verschijning geen belangrijke kwaliteit lijkt te zijn, was het vanuit respect voor de Schepper en de Tempel vereist dat de Hogepriester een goede verschijning was.”  (Uit ‘Let there Be Light – Selected excerpts from the Book of Zohar’ Vajikra – Emor.)

“Een goede verschijning” betekent dat de uiterlijke eigenschappen van de mens gericht zijn op het welzijn van anderen.

Vanuit spiritueel oogpunt zegt men van een mens dat hij ‘knap’ is als hij het Licht ontsteekt. Het lichaam is niet belangrijk maar de eigenschappen die van werkelijk belang zijn. Kabbalah beschrijft de eigenschappen van zowel de gecorrigeerde als de corrupte verlangens en de niveaus van correctie van deze verlangens.

From KabTV’s “Mysteries of the Eternal Book,” 5/20/14

 

De Vrouw Van De Priester

laitman_628_1De Torah,Vajikra (Leviticus) 21:13 – 21:14: Hij moet een vrouw die nog maagd is huwen. Een weduwe, een gescheiden vrouw, een vrouw die ontucht heeft gepleegd of een prostituée, deze mag hij geen van allen huwen, alleen een maagd uit zijn volk mag hij als vrouw nemen.

Op ieder niveau moeten de mannelijke en de vrouwelijke delen van het verlangen duidelijk met elkaar verbonden zijn om zo hun verbinding te verstevigen en op de juiste wijze in één spirituele Kli verenigd te zijn.

Het vrouwelijke deel is een verlangen om te ontvangen en het mannelijke deel is een verlangen om te geven. Op het niveau van de Cohen (priester), namelijk het niveau van de hoogste zuiverheid, is het essentieel voor het vrouwelijke deel om alleen aan hem ondergeschikt te zijn, dit betekent dat de wil volkomen gezuiverd is van het innerlijke en het uiterlijke ego. De betekenis hiervan is dat zij een maagd is en bereid is om hem te huwen.

 “Hij zal een vrouw huwen die nog maagd is,” betekent dat hij het verlangen alleen mag gebruiken op zijn niveau.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 4/28/14

 

Page 10 of 16« First...89101112...Last »