Category Archives: Torah

Geheimen Van De Heilige Boeken

Laitman_137Vraag: Hoe kunnen wij de geheimen die in de Torah staan begrijpen?

Antwoord: Als we willen begrijpen wat de Torah zegt, moet je de wijsheid van Kabbalah gaan studeren. De wijsheid van Kabbalah leert ons de manier waarop we de heilige boeken kunnen lezen. Ze worden ‘heilig’ genoemd omdat ze geschreven zijn op het niveau van de Hoge Spirituele Wereld.

Om te kunnen begrijpen wat er staat moeten we dus een speciale taal en betekenissen leren zodat we kunnen weten wat woorden als ‘Adam’ (Mens) en ‘Ziel’ betekenen.

Elk woord en elke zin in de Torah blijken dan heel anders te zijn dan we denken. Er staat geschreven dat “De Torah spreekt in de taal van de mens” (Sifre Bamidbar 112), dat wil zeggen in de “taal van de takken.” Er worden woorden uit onze wereld gebruikt, maar ze verwijzen naar de oorsprong van alles wat er gebeurt, namelijk naar krachten die in de Hogere Wereld actief zijn.

De Torah wordt ‘heilig’ genoemd, in onze wereld is er echter niets dat heilig is. Heilig betekent: afgescheiden van onze wereld. Tijdens een huwelijksfeest zegt de bruidegom tegen de bruid: “Hoor, jij bent heilig voor mij,” dit betekent dat jij je onderscheidt van de hele wereld en alleen voor mij van grote betekenis bent. In die zin wordt de Torah ook heilig genoemd omdat de Torah alleen van betekenis is voor de Hogere Wereld.

Dit betekent dat we allereerst de taal moeten leren waarin de Torah is geschreven. Dan zullen we alle verhalen kunnen begrijpen en kunnen we zien dat het geen legenden zijn of geschiedenis is. Het is een speciale gids die ons leidt naar een correcte waarneming van de werkelijkheid. De Torah spreekt niet over gebeurtenissen uit het verre verleden maar over krachten die nu aan ons werken.

From the Israeli Radio Program 103FM, 8/16/15

 

De Dragers Van De Ark

laitman_933Midrash Raba, Korach: Korach was een neef van Mozes en Aäron. Hij was gekozen als één van de dragers van de Heilige Ark, Korach was een heel ontwikkelde, geleerde man.

Een drager van de Ark zijn betekent dat je het verlangen naar de Schepper hoog houdt en ervoor zorgt dat dit de grond niet raakt, d.w.z. je ego. De Ark symboliseert de gecorrigeerde ziel waarin de Schepper wordt onthuld.

Tot dat moment wordt alleen het gebied tussen de engelen onthuld, vogels die op engelen lijken op het deksel van de ark. De stem van de Schepper wordt vanuit hun midden gehoord, dit betekent dat de eigenschap van Bina wordt bereikt. Daarom moest een ieder die de ark droeg in het bezit zijn van deze eigenschap.

Vraag: Maar een ieder die de ark draagt steunt op de grond, tilt de ark op en draagt deze dan boven de grond.

Antwoord: Het lijkt alsof de dragers de ark optillen. Het is echter zo dat de ark hen op afstand van de grond brengt omdat de ark de eigenschap van Bina is. De ark maakt hen los van het ego en het lijkt alsof ze boven de grond zweven. Dit betekent dat een mens die werkt met de intentie om aan de Schepper te geven, omhoog rijst.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 5/20/15

 

Sukkot: Op De Vijftiende Dag Van De Zevende Maand

Dr. Michael LaitmanDe Torah, Vajikra (Leviticus) 23:39: Let wel, op de vijftiende van de zevende maand, als jullie de oogst van het land binnenhalen, moeten jullie zeven dagen het feest van de Eeuwige vieren; de eerste dag is een rustdag en de achtste dag is een rustdag.

Op de tiende van de zevende maand vieren we Yom Kippur en Sukkot begint vijf dagen later.

Vajikra (Leviticus) 23:40 – 23:42: En jullie zullen op de eerste dag de vrucht van de Hadarboom – een etrog – nemen, een palmtak, een mirtetak en beekwilgen en jullie zullen je zeven dagen verheugen voor de Eeuwige, jullie God. Jullie zullen het vieren als een feest voor de Eeuwige zeven dagen per jaar. Een eeuwigdurende wet tot in jullie verre nageslachten, in de zevende maand moeten jullie dit feest vieren. Jullie zullen zeven dagen in hutten wonen. Alle ingezetenen in Israël moeten in hutten wonen …

Alle planten die in dit vers genoemd worden, symboliseren speciale eigenschappen die een mens moet verkrijgen om zijn spirituele Kli tot een geheel te vormen en zo de Schepper te ontdekken op de laatste dag van het Sukkot feest. De spirituele Kli bestaat uit zeven delen: Hesed, Gevura, Tifferet, Netzach, Hod, Yesod en Malchut. Elk deel correspondeert met een bepaald soort plant: Hesed, Gevura en Tifferet zijn de drie takken van de Mirte; Netzach en Hod zijn de twee wilgentakken, Yesod is de Lulav (palmtak) en Malchut is de Etrog. Als we al deze planten samenbrengen, belichamen ze de correcte staat van de zeven delen van onze ziel. Tijdens alle dagen van het feest zijn ze in de Sukkah aanwezig en symboliseren zij de Ohr Makif (het Omringende Licht) dat ons corrigeert,

Met andere woorden: als een mens al deze eigenschappen in zichzelf verzamelt, als hij al kan vragen om de complete correctie daarvan en de zegeningen naar boven kan laten opstijgen, is de Ohr Makif gevend aan hem. Dit is zeker het resultaat van zijn innerlijk werk en niet van zijn fysieke werk. Op deze manier komen er tijdens die zeven dagen zeven zuivere Lichten bij hem binnen die hem corrigeren en hem voorbereiden voor de achtste dag als hij de Sukkah verlaat. Dan volgt Simchat Torah (vreugde der Wet), blijheid en vreugde voor de ziel en met de hulp van het Licht, ‘Torah’ genaamd, ontvangt de ziel uiteindelijk de gecorrigeerde staat.

In het algemeen verrichten mensen tijdens de feestdagen specifieke automatische handelingen. Ze hebben echter allemaal diepe innerlijke betekenissen en we moeten in ieder geval proberen om wat dichter bij deze betekenissen te komen.

Alle uiterlijke tekenen in onze wereld zijn het resultaat van spirituele Krachten. Een ieder kan ze innerlijk uitnodigen en met behulp daarvan van onze wereld opstijgen naar de Hogere Wereld, als met een automatisch omhooggaand podium. Door deze Krachten worden alle eigenschappen die we zien, horen en voelen in deze wereld bestuurd.

We leven in een animaal fysiek lichaam waarmee we alleen de fysieke wereld voelen en zien. De Torah vertelt ons echter hoe we uit deze beperkte staat kunnen komen, op weg naar de beeltenis die Adam (Mens) heet en hoe wij daarin kunnen leven.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 6/18/15

 

Zonden En Overtredingen

Laitman_041_01De Torah, Bamidbar (Numeri) 15:22 – 15:25: En wanneer jullie zouden dwalen en al deze geboden die de Eeuwige aan Mozes heeft opgedragen niet vervullen, alles wat de Eeuwige jullie door Mozes heeft geboden vanaf de dag dat de Eeuwige geboden heeft uitgevaardigd tot daarna, voor alle generaties, en het blijkt dat dit onopzettelijk gebeurd is omdat het aan de gezichtskring van de gemeenschap onttrokken was, dan moet heel de gemeenschap een jonge stier als brandoffer brengen, als een verkwikkende geur ter ere van de Eeuwige, met het erbij behorende spijs- en plengoffer volgens voorschrift en een jonge geitenbok als zondoffer. De Cohen (priester) zal verzoening bewerken ten behoeve van heel de gemeenschap van de kinderen Israëls en het zal hen worden vergeven, want het was onopzettelijk. Zij brengen hun offergave ter ere van de Eeuwige omdat het zonder opzet hunnerzijds was.

Er zijn overtredingen die een mens begaat zonder dat hij het weet, omdat hij ze niet voelt. Hij voelt en begrijpt niet dat hij iets verkeerds doet en zo wordt hij onopzettelijk de partner, zelfs de bron, van een corrupte staat.

Maar deze verzachtende omstandigheden veranderen de uitkomst niet en er is geen weg terug. Er zijn echter overtredingen die eigenlijk zonden zijn omdat een mens weet dat hij zich niet aan een bepaalde regel of een verbod houdt. Het feit dat een mens dan bewust schade toebrengt aan de groep en aan het hele systeem van Voorzienigheid roept hem geen halt toe.

Bovendien zijn er in beide gevallen verschillende niveaus van overtredingen, daarom zijn er veel aanvullende gegevens in de wetten van onze wereld waarbij er rekening wordt gehouden met verschillende omstandigheden. Er wordt ook rekening gehouden met de mening van de jury die een specifieke overtreding onderzoekt en op die manier besluit tot welk wetsartikel de overtreding behoort.

Dit zijn heel delicate aangelegenheden die deel uitmaken van de innerlijke wereld van een mens en waarover niet besloten kan worden zonder dat de mens actief handelt. Het is onmogelijk om deze data in een computer te stoppen en dan te laten besluiten wie wel en wie niet schuldig is. De menselijke deelname is hier cruciaal.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 5/13/15

 

Een Roep Om Hulp Naar De Schepper

De Torah: Bamidbar (Exodus) 14:39 – 14:45: Mozes bracht deze woorden aan alle kinderen Israëls over en het volk was zeer treurig. Ze stonden ’s morgens vroeg op en wilden naar de top van het gebergte trekken en ze zeiden: “We staan klaar om op te trekken naar de plaats waar de Eeuwige gesproken heeft, want wij hebben gezondigd.”

Mozes zei: “Waarom overtreden jullie het woord van de Eeuwige? Het zal niet lukken.”

Trek niet op, want de Eeuwige is niet in jullie midden, zodat jullie niet door jullie vijanden verslagen zullen worden. Want de Amalekieten en de Kanaänieten staan daar tegenover jullie en jullie zullen vallen door het zwaard. Want jullie hebben je van de Eeuwige afgewend en de Eeuwige zal niet bij jullie zijn.

Zij waren eigenzinnig en trokken op naar de top van het gebergte, de Ark van het Verbond met de Eeuwige en Mozes week echter niet van het kamp. De Amalekieten en de Kanaänieten die in dit gebergte woonden, kwamen omlaag en brachten hen een verpletterende nederlaag toe [zij achtervolgden hen] tot aan Hormah.

Vraag: Waarom werden de kinderen Israëls gestraft? Zij betoonden immers berouw en zeiden: “Ja, wij hebben gezondigd.”

Antwoord: Er was geen zonde aanwezig. De Schepper regelde alles! Het probleem is dat zij van hun eigen kracht afhankelijk waren en dachten zat zij de berg zelf moesten overwinnen. Zij wilden dit doen met hun eigen egoïstische krachten, maar de berg is de eigenschap van geven, dus hoe zouden ze deze hebben kunnen beklimmen? Waar is de hechting met de Schepper? Waar is het absolute geven? Daarvan is niets aanwezig!

Integendeel, als ik zeg dat ik gezondigd heb, betekent dit dat ik verantwoordelijkheid neem voor wat ik doe. Instemmen met de zonde is de zonde!

Ik ben niets en ik moet constant voortgaan met gesloten ogen en de Kracht van Liefde en Geven volgen, zodat deze Krachten langzamerhand in mij gaan wonen. Nu verzamel ik alleen niveaus van opgang naar de eigenschap van Bina.

De eigenschap van Bina is de eigenschap van absoluut geven, dit bereikt mij alleen door een Lichtschijnsel van Boven. Dit is het Corrigerende Licht, namelijk de Kracht van de Schepper. In een ideale staat zou ik zeggen dat ik bereid ben tot alles wat de Schepper aan mij toont.

Maar ik zet de zonde van de verspieders voort. Waarom riepen zij niet om hulp naar de Hogere Kracht? “Wij hebben enorm grote vruchten meegebracht, maar ze gaan onze krachten te boven. Hoe kunnen wij dit land binnengaan?” Waarom vroegen zij de Schepper niet om hulp maar wendden zij zich in plaats daarvan tot het volk? “Kijk wat Hij met ons doet? Het staat vast dat Hij ons de dood injaagt, hij verleidt ons met een prachtig land waarin een immens grote kracht aanwezig is die ons zal doden.” Zijn dit de leiders van het volk die door de meest ontwikkelde mensen van deze generatie gekozen zijn? Het blijkt dat zij allen tegen de Ene Kracht ingaan, de Goede en Genadige, die hen naar het Beloofde Land wil brengen, zij kunnen het volgende niveau echter niet eens naderen.

Dit was van tevoren al duidelijk, want het is onmogelijk om van het niveau van Malchut ineens de sprong te maken naar het niveau van Bina. Er is een verschil van 40 niveaus tussen Malchut en Bina. Dus als we vanuit Malchut naar Bina kijken is het onmogelijk om Bina te bereiken!

Anderzijds: wie brengt ons dit? De Schepper. Wie zei dat ze verspieders moesten uitzenden? De Schepper. Dus waarom wendden zij zich niet tot Hem? Waarom gingen zij tegen Hem in toen zij spraken: “Kijk naar wat Hij met ons doet, Hij stuurt ons ongetwijfeld de dood in, terwijl Hij ons lokt met een prachtig land waar verschrikkelijke reuzen wonen die ons zullen doden!”

Theoretisch is het zo dat als zij om hulp naar de Schepper hadden geroepen, Hij hen op Zijn Vleugels naar het hoge niveau van Bina zou hebben gebracht. Anderzijds is dit echter onmogelijk omdat een mens dit alles zelf moet ervaren, erop moet kauwen en het moet verwerken.

Daarom zegt Mozes: “Waarom overtreden jullie nu het gebod van de Eeuwige, terwijl jullie zien dat het geen voorspoed zal brengen? Trek niet op, want de Eeuwige is niet in jullie midden, zodat jullie niet door jullie vijanden verslagen zullen worden.” Hij is zich ervan bewust dat zij niet met de Schepper verbonden zijn!

Opmerking: Wat is dit ingewikkeld.

Antwoord: Dit is helemaal niet ingewikkeld. Het is iets goeds als wij de rechter- en de linkerlijn ontdekken en zo voortgaan. Dit is onze geschiedenis, noch het verleden, noch de toekomst, maar de geschiedenis die voor ons ligt!

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 5/6/15

 

De Sleutel Voor Elk Probleem

laitman_562_02Midrash Raba, “Behaalotcha”: Bovendien hielp het (de MAN) de rechters ook om ingewikkelde juridische kwesties op te lossen, bijvoorbeeld aan wie een slaaf toe behoorde. De rechter hoefde alleen maar te kijken op welke drempel de MAN van de slaaf de volgende morgen was gevallen. De eigenaar van de slaaf zou degene zijn op wiens drempel de MAN was gevallen.

(Rav Laitman: Onze roep naar Hem wordt MAN genoemd en Zijn Antwoord aan ons wordt MAD genoemd)

De MAN lost elk probleem tussen mensen op. Door MAN te verheffen brengen wij ons gebed naar Boven en vragen wij aan het Hoge Licht om te komen, om ons te vervullen en begrip te geven, inzicht, de mogelijkheid om de juiste beslissingen te nemen in de verbinding tussen ons, om gezondheid en veiligheid. We vragen of dit ons volmaakt en eeuwig mag maken, enz., dit betekent: zonder ook maar één onvolkomenheid, op fysiek, moreel en elk ander gebied.

Het Hoge Licht, MAD genaamd, daalt als antwoord op MAN op ons neer. In de Torah wordt het beschreven als een beweging van onze kant, want als wij achteruit bewegen naar onze oorspronkelijke staat, daalt MAD op ons neer als het witte Licht dat alles corrigeert en ons naar de ene volmaakte staat brengt. Daarom lost MAN elk probleem op en alle conflicten tussen mensen. Alle problemen verdwijnen maar het leven wordt niet smakeloos, monotoon of doelloos als resultaat. Integendeel, we gaan een grote wereld voor ons zien die we moeten verkennen en waarin we steeds tekortkomingen moeten ontdekken, dan vragen wij of wij ze mogen zien als perfect. Als wij voelen dat we langzamerhand volmaakt worden, gaan we ook zien dat de wereld volmaakter is.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 2/25/15

 

Rijs Op, Oh Eeuwige

laitman_289De Torah, Bamidbar (Numeri) 10: 35-36: Toen de ark op het punt stond op te trekken, zei Mozes: Rijs op, oh Eeuwige, laat Uw vijanden verstrooid worden en zij die U haten voor U op de vlucht slaan. En toen hij op een rustpunt kwam zei hij: “Kom weer terug, Eeuwige, temidden van de tienduizenden families van Israël.

Als een mens zijn spirituele Partzuf bouwt, vraagt hij aan de Schepper om op te staan en hem te laten zien dat Hij hoog is en hij zegt: “Rijs op, Oh Eeuwige,” dit betekent: rijs op voor mij zodat ik Uw Grootheid zal voelen en zo in staat zal zijn om voort te gaan. De krachten van de Schepper zullen mij zodanig vervullen dat ik in staat zal zijn om al mijn innerlijke vijanden te overwinnen en een succesvolle stap voorwaarts te maken.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 2/11/15

 

Wat Is Een Hogepriester?

Laitman_043De Torah, Vajikra (Leviticus) 21:10: En de Cohen (Priester) die de hoogste onder zijn broeders is, op wiens hoofd de zalvingsolie is gegoten en die men door de bijzondere gewaden in zijn ambt heeft bevestigd, mag zijn hoofdhaar niet ongeschoren laten en zijn kleding mag niet ingescheurd worden.

Het menselijk lichaam (613 delen) vertegenwoordigt de 613 verlangens die men heeft. Ze moeten alle bedekt worden door een Masach (Scherm) en Ohr Hozer (Terugkerend Licht), in onze wereld gesymboliseerd door kleding.

De Sa’arot (haar), van het woord Sa’ar (storm), is het ontwaken van de mens, zijn vooruitgang naar het Doel. Op elk niveau kunnen ze op een speciale manier geteld worden. De Peyot (haar bij de slapen) aan de zijkant van het gezicht symboliseren het Licht dat van het hoofd neerdaalt, op de baard neerdruppelt en verder naar beneden op het lichaam.

De priester had een complete garderobe. Naast de gebruikelijke kleding droeg hij een speciaal onderkleed, een broek en een gordelband, een prachtig geweven mantel met belletjes aan de benedenrand en een hoofdbedekking. Deze kleding is in overeenstemming met de Masach, de eigenschap van geven, de intentie die boven de verlangens die men heeft gecreëerd moet worden.

Vajikra 21:11: Bij geen enkel lijk mag hij komen, aan zijn vader en zijn moeder mag hij zich niet verontreinigen.

‘Dood’ is een verlangen dat zonder intentie is gebleven, het Licht kan daarin niet binnenkomen. De priester moet zich beschermen, met niets in contact komen dat een negatieve intentie heeft.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 5/21/14

Jullie Moeten Op De Trompetten Blazen, Dan Zullen Jullie Gered Worden

laitman_232_10De Torah, Bamidbar 10:8: De zonen van Aäron, de priesters, moeten op de trompetten blazen, dit is een eeuwige wet voor jullie nageslacht.

Een trompet symboliseert opstijgen, de kracht van opstijgen. Alleen de priester heeft deze kracht omdat hij in contact is met de Schepper. Anderzijds zijn het alleen de Levieten die de priesters dienen. Het deel van onze ziel dat tot de Schepper behoort, wordt een Cohen (priester) genoemd. Hoewel de Levieten het bovenste deel vormen dat tot de Schepper behoort, bestaat hun werk er alleen uit om het Licht van Hem naar degenen die op een lager niveau zijn te brengen. De priesters werken van beneden naar boven ten dienste van de Schepper, terwijl de Levieten van boven naar beneden werken ten dienste van de schepselen. 

De Torah, Bamidbar 10:9-10: Als jullie in jullie land ten strijde trekken tegen een vijand die jullie onderdrukt, moeten jullie op de trompetten een teruah blazen, waardoor jullie bij de Eeuwige jullie God in herinnering gebracht worden en zo van jullie vijanden gered worden. Ook op jullie vreugdedagen, op jullie feestdagen en op jullie nieuwe-maansdagen moeten jullie op de trompetten blazen bij jullie brandoffers en bij jullie vredeoffers en zij zullen een herinneringsteken bij jullie God zijn, Ik ben de Eeuwige jullie God

De trompetten worden gebruikt om de intentie sterker te maken, waarom en waarheen ben je op weg en waarmee verbind je je? Dat komt omdat het hier niet over gewone trompetten gaat waarop een mars gespeeld wordt, maar over vaten die speciale geluiden maken op speciale frequenties en in een speciale volgorde, volgens een speciale reeks die steeds opnieuw herhaald wordt. Dit alles symboliseert de fasen van de correctie van de Kli (vat) en de delen van de ziel die op deze speciale manier gecorrigeerd worden. Het gaat hier over het meest complexe gedeelte van de wijsheid van Kabbalah. In onze wereld betekent op de Shofar (hoon) blazen niet meer dan wat geluiden maken, terwijl het over een heel serieuze handeling gaat in het innerlijk werk van een mens.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 2/11/15

 

Bouw Een ‘Tent van Onthulling’ In Jezelf

laitman_525Kabbalisten spreken over de spirituele wereld met woorden van deze wereld, dit is heel verwarrend voor ons. In de Torah lezen wij over het bouwen van de ‘Tent der Onthulling’ (Tabernakel) en ons denken vat dit op als een fysieke bezigheid.

Kabbalisten zeggen dat wij uiteindelijk spiritualiteit kunnen bereiken als wij deze boeken lezen door te proberen om met alle macht in de diepte van de woorden door te dringen en te verhelderen wat werkelijk verborgen is achter elk woord.

Vraag: Dus Mozes is geen oude man met wit haar, een lange baard en een staf?

Antwoord: Absoluut niet! Mozes is een eigenschap. We spreken niet over mensen en dingen, alleen over eigenschappen. Niet over een kwaad mens maar over het kwaad, niet over een gierig mens maar over gierigheid. De spirituele wereld gaat over eigenschappen in hun zuiverste vorm.

Dus als we de Parasha van de week (het wekelijkse gedeelte uit de Torah) lezen, moet ik me een spirituele staat voorstellen, de Hogere Wereld. Er staat geschreven dat het noodzakelijk is om de ‘Tent der Onthulling’ te bouwen, ik moet dus onthullen wat dit spirituele gereedschap is waarin de Schepper onthuld wordt. Welke eigenschappen in mij overeen moeten stemmen met wat er in deze Tent aanwezig moet zijn: De ‘Ark des Verbonds’ met de Cherubijnen, Cohanim (Priesters) en Levieten, en het volk Israël dat daaromheen staat.

Ik ga alleen in mijzelf op zoek naar deze eigenschappen, alles gebeurt in een mens. De hele wereld is in mij, zoals er geschreven staat: “En een mens is een kleine wereld.” Zelfs deze hele wereld die ik nu om me heen zie, bevindt zich in mij.

We moeten altijd proberen om ons dit op de juiste manier voor te stellen, uiteindelijk zal er een innerlijke transformatie plaatsvinden wanneer ik ga voelen dat de wereld zich werkelijk in mij bevindt. Dan zal ik begrijpen hoe ik de ‘Tent der Onthulling’ moet bouwen en waaruit het werk van de Cohanim, de Levieten en het volk Israël om hen heen bestaat, hoe mijn twaalf stammen van Israël voorwaarts trekken door de wildernis.

From KabTV’s “The Torah Chapters with Shmuel Vilozni” 12/15/14

 

Page 10 of 18« First...89101112...Last »