Category Archives: Torah

De Drie Niveaus Van Eenheid: De Priester, De Leviet En Israël

laitman_933De Torah, Bamidbar 18:1-18:3: De Eeuwige sprak tot Aäron: Jij en je zonen en met jou de familie van je vader dragen de verantwoordelijkheid voor wat verkeerd gaat in het Heiligdom en jij en met jou je zonen dragen de verantwoordelijkheid voor wat verkeerd gaat bij de uitoefening van jullie priesterdienst.

En laat ook je familieleden, de stam Levi, de stam van je vader, met jou naar voren treden en zich bij jou aansluiten en je bij de dienst behulpzaam zijn, als je samen met je zonen vóór de Tent van het Verbond dienst doet.

Ze hebben zich stipt te houden aan de door jou op te leggen taak die op heel de tent betrekking heeft, maar laten ze niet naar voren komen om dienst te doen bij de gewijde voorwerpen en bij het altaar, anders sterven zowel zij als jullie.

Vraag: Wat betekent het dat Aäron en zijn zonen niet bij de gewijde voorwerpen mogen komen?

Antwoord: Het betekent dat je uiterst voorzichtig moet zijn als je bronnen van het Hoge Licht ontdekt die te groot zijn om voor jezelf te ontvangen en je daarbij niet de intentie hebt om aan de hele gemeenschap te geven.

Vraag: Maar andere familieleden en de gehele stam Levi mogen zich wel bij hen voegen.

Antwoord: We spreken niet over een individuele ziel maar over alle zielen samen. In de spirituele wereld bestaat het concept ‘alleen’- dat we in onze wereld kennen – niet. De mensen die als één geheel bij elkaar komen en één worden, vormen in spiritualiteit een kracht met een zeker vermogen.

Daarbij onderscheiden de Levieten zich van de massa doordat ze zich krachtiger met elkaar kunnen verbinden dan anderen, de priesters kunnen zich zelfs in een nog sterkere mate met elkaar verbinden.

Er zijn drie niveaus met betrekking tot de intensiteit van verbinding: dat van de priester, de Leviet en Israël, ieder mens bereikt één van deze drie niveaus.

Vraag: Gaat dit over ieder mens of iedere Jood?

Antwoord: Allereerst gaat het uitsluitend om degenen die eraan werken om spiritueel op een hoger niveau te komen. Zij worden Joden genoemd, dit woord is afkomstig van het Hebreeuwse woord “Yichud” dat eenheid en verbinding betekent.

Verder zijn er geen beperkingen want we zijn allemaal uit Babylonië afkomstig en het resultaat daarvan is dat er geen verschil bestaat tussen een Jood en iemand die geen Jood is, ze kunnen zomaar van plaats verwisselen. Alles is uitsluitend van de mens zelf afhankelijk.

Rabbi Akiva was van geboorte geen Jood en hij werd de grootste leraar van het Israëlische volk. De gehele Torah en alles wat we nu weten, zowel over de fysieke als over de spirituele wereld, is door hem heen gegaan.

Vraag: Kunnen we zeggen dat uiteindelijk iedereen een priester wordt?

Antwoord: Ja, er staat geschreven: En jullie zullen voor Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dit heeft niet alleen betrekking op het volk Israël maar op een ieder die dit niveau bereikt. Iedereen moet het hoogste niveau bereiken en opgaan in één geheel.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 6/3/15

 

De Bloei Van Aärons Staf

Dr. Michael LaitmanTorah, Bamidbar (Numeri) 17:21 – 17:23: Mozes besprak dit met de kinderen Israëls en al hun stamleiders brachten hem één staf per stam, voor iedere stamleider, dus twaalf staven en bij hun staven was de staf van Aäron. Mozes legde de staven vóór de Eeuwige in de Tent der Samenkomst. De volgende morgen, toen Mozes de Tent der Samenkomst binnenkwam, zag hij daar de staf van Aäron – voor de stam Levi – in volle bloei! Hij had bloesem voortgebracht, knoppen geschoten en bracht rijpe amandelen voort.

Twaalf staven vertegenwoordigen twaalf delen van de gemeenschappelijke ziel (vier niveaus met drie lijnen). De staf van Aäron bevindt zich dus boven de andere staven.

Uitgedroogde staven symboliseren uitzichtloze paden van vooruitgang en een bloeiende staf symboliseert het pad dat naar het Leven leidt. Daarom moeten allen ernaar streven om Aäron te volgen en hun staven oprapen op voorwaarde dat zij hem volgen.

De gemeenschappelijke ziel bestaat uit de twaalf belangrijkste innerlijke eigenschappen, stammen genaamd. Alles is op symbiose gebouwd, onderlinge verbinding.

De twaalf stammen kunnen zich alleen met elkaar verbinden als ze met Aäron van het huis van Levi zijn verbonden. Daarom geeft de Torah aan wie we moeten volgen.

Alleen Aäron kan als een verbinding tussen tegengestelde eigenschappen dienen. De stam Levi heeft nooit iets voor zichzelf gedaan, zij werken alleen vanuit geven en voor de educatie van het volk. In de mate waarin men zichzelf corrigeert komt een mens verder, dat is mogelijk als resultaat van de leiding en de instructie van de Levieten.

De gehele Torah spreekt over geloof boven de rede, dit is een staat van het volledig wegcijferen van het ego. Als we dichter bij de onthulling van de Schepper komen, komen we op een natuurlijke wijze bij het totale opheffen van egoïsme. Het Licht dat op ons schijnt geeft ons het begrip dat wij het egoïsme niet zijn. Dit maakt het gemakkelijker voor ons.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 5/27/15

 

Onze Egoïstische Verlangens Niet In Aanmerking Nemen

laitman_281_02De Torah, Bamidbar (Numeri) 16:26: En hij sprak tot de gemeenschap en zei: “Ga toch weg van de tenten van deze goddeloze mannen en raak niets aan van wat hen toebehoort, anders zouden jullie omkomen door al hun zonden.”

Mozes doet een beroep op de gemeenschap om niet in hun bestaande verlangens te blijven omdat ze niet gecorrigeerd kunnen worden volgens het principe dat Korach suggereert. Alleen de dood is nu voor hen de correctie. Als zij dood zijn, zullen deze verlangens geen hindernis meer vormen voor de pogingen van het volk om gecorrigeerd te worden en zal het volk daardoor niet naar een lager niveau getrokken worden. Ze zullen eenvoudig niet in aanmerking genomen worden en zullen niet door hen gevoeld worden.

Daarom mag het virus van de egoïstische verlangens de gemeenschap zelfs niet naderen, want na de grote verlangens om te ontvangen die gecorrigeerd willen worden tot de intentie om te geven, kunnen er eigenschappen van een kleinere omvang komen, dat wil zeggen honderd duizenden mensen.

De Torah, Bamidbar 16:27-16:30: En ze trokken zich terug uit de omgeving van de woning van Korach, Dathan en Abiram. Dathan en Abiram waren naar buiten gegaan en stonden aan de ingang van hun tenten met hun vrouwen, hun grote en hun kleine kinderen. Toen zei Mozes: “Hierdoor zullen jullie weten dat de Eeuwige mij stuurt om dit alles te doen en dat het niet van mij uitgaat. Als deze mannen een natuurlijke dood sterven en het lot van ieder mens hun deel zal zijn, dan heeft de Eeuwige mij niet gestuurd. Maar als de Eeuwige een nieuwe scheppingsdaad verricht en de aarde zijn muil openspert en hen met alles wat hen toebehoort opslokt, zodat ze levend in het dodenrijk wegzinken, weet dan dat deze mannen de Eeuwige gehoond hebben.”

Op dat moment wordt het ego onthuld onder de invloed van het Hoge Licht. Het Licht onthult dat de eigenschappen die Korach wilde corrigeren niet gecorrigeerd kunnen worden: je wilt dit corrigeren en dit gebeurt er met je eigenschappen, een hoger niveau beïnvloedt je, maar met betrekking tot dat niveau ben je niet gecorrigeerd, dus de aarde slokt hen op, dit betekent dat het Licht dat op dat niveau werkzaam is je doodt.

Vraag: Waarom zegt Mozes tegen het volk: “Als deze mannen een natuurlijke dood sterven en het lot van ieder mens hun deel zal zijn, dan heeft de Eeuwige mij niet gestuurd. Maar als de Eeuwige een nieuwe scheppingsdaad verricht en de aarde zijn muil openspert en hen met alles wat hen toebehoort opslokt, zodat ze levend in het dodenrijk wegzinken, weet dan dat deze mannen de Eeuwige gehoond hebben.”

Antwoord: Omdat Mozes de hogere eigenschap is. Als het Licht het volk beïnvloedt, wordt hun ego onthuld, de eindigheid ervan, de nederlaag, niet op het animale niveau maar op het niveau van de correctie van de ziel. Over het geheel genomen spreekt de Torah niet over fysieke lichamen maar worden er alleen allegorische vergelijkingen gebruikt.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 5/20/15

 

Op Zoek Naar Correctie

Laitman_931-01De Torah, Bamidbar (Numeri) 16:20 – 16:22: De Eeuwige sprak tot Mozes en Aäron en zei: “Houden jullie je verre van deze gemeenschap, dan zal ik hen in één ogenblik vernietigen.” Toen wierpen ze zich neer en zeiden: “O God, de God die de geest van alle levende wezens kent, als één man zondigt, wilt U dan Uw woede op de gehele gemeenschap koelen?”

Als tegengestelde eigenschappen zoals Mozes en Korach met elkaar strijden in een mens, gaat het niet over het verlangen om ze voor enige tijd uit te sluiten, want dan zullen ze nog steeds gecorrigeerd moeten worden, het gaat over het verlangen om te ontdekken hoe ze nu gecorrigeerd kunnen worden.

Als ze tegengesteld blijken te zijn, niet geschikt voor de intentie van geven en liefde, rijst de vraag: is het werkelijk mogelijk om er iets mee te doen zonder deze tegenstellingen te moeten doden?

Mozes is de eigenschap in een mens die het betreurt dat er nu zoveel egoïstische verlangens die weldra gecorrigeerd zouden kunnen worden, zullen sterven, weggeworpen worden, en hij blijft achter met zijn zuivere eigenschap, de eigenschap van Bina. Wat heeft dit echter voor zin als deze eigenschap niet verbonden is met Malchut dat correctie nodig heeft?

Enerzijds is het goed dat we de tegenstellingen tussen deze eigenschappen ontdekken en het feit dat we niet in staat zijn om ze nu te gebruiken. Anderzijds echter worden ze op een krachtige manier weggeworpen! Is het mogelijk om ze op de een of andere manier te corrigeren?

De eigenschap van Mozes wil dat wij de correctie zo snel mogelijk waar maken. Dat kunnen we zeker ook! Als wij ons nu met elkaar verbinden met een speciaal verzoek aan de Schepper, zal deze MAN (Mayin Nukvin, vrouwelijk water), de Reshimot (‘herinneringen’) naar een hoger niveau brengen en zal de mogelijkheid komen om onszelf op de een of andere manier te corrigeren. In feite corrigeert het gebed – namelijk het juiste verlangen – alles.

Anderzijds, zelfs als het geen resultaat heeft, is de zoektocht op zich, de poging om de Schepper te overtuigen van de noodzaak om deze eigenschappen te corrigeren, een effectieve daad waardoor er veel gecorrigeerd kan worden.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 5/20/15

 

Geheimen Van De Heilige Boeken

Laitman_137Vraag: Hoe kunnen wij de geheimen die in de Torah staan begrijpen?

Antwoord: Als we willen begrijpen wat de Torah zegt, moet je de wijsheid van Kabbalah gaan studeren. De wijsheid van Kabbalah leert ons de manier waarop we de heilige boeken kunnen lezen. Ze worden ‘heilig’ genoemd omdat ze geschreven zijn op het niveau van de Hoge Spirituele Wereld.

Om te kunnen begrijpen wat er staat moeten we dus een speciale taal en betekenissen leren zodat we kunnen weten wat woorden als ‘Adam’ (Mens) en ‘Ziel’ betekenen.

Elk woord en elke zin in de Torah blijken dan heel anders te zijn dan we denken. Er staat geschreven dat “De Torah spreekt in de taal van de mens” (Sifre Bamidbar 112), dat wil zeggen in de “taal van de takken.” Er worden woorden uit onze wereld gebruikt, maar ze verwijzen naar de oorsprong van alles wat er gebeurt, namelijk naar krachten die in de Hogere Wereld actief zijn.

De Torah wordt ‘heilig’ genoemd, in onze wereld is er echter niets dat heilig is. Heilig betekent: afgescheiden van onze wereld. Tijdens een huwelijksfeest zegt de bruidegom tegen de bruid: “Hoor, jij bent heilig voor mij,” dit betekent dat jij je onderscheidt van de hele wereld en alleen voor mij van grote betekenis bent. In die zin wordt de Torah ook heilig genoemd omdat de Torah alleen van betekenis is voor de Hogere Wereld.

Dit betekent dat we allereerst de taal moeten leren waarin de Torah is geschreven. Dan zullen we alle verhalen kunnen begrijpen en kunnen we zien dat het geen legenden zijn of geschiedenis is. Het is een speciale gids die ons leidt naar een correcte waarneming van de werkelijkheid. De Torah spreekt niet over gebeurtenissen uit het verre verleden maar over krachten die nu aan ons werken.

From the Israeli Radio Program 103FM, 8/16/15

 

De Dragers Van De Ark

laitman_933Midrash Raba, Korach: Korach was een neef van Mozes en Aäron. Hij was gekozen als één van de dragers van de Heilige Ark, Korach was een heel ontwikkelde, geleerde man.

Een drager van de Ark zijn betekent dat je het verlangen naar de Schepper hoog houdt en ervoor zorgt dat dit de grond niet raakt, d.w.z. je ego. De Ark symboliseert de gecorrigeerde ziel waarin de Schepper wordt onthuld.

Tot dat moment wordt alleen het gebied tussen de engelen onthuld, vogels die op engelen lijken op het deksel van de ark. De stem van de Schepper wordt vanuit hun midden gehoord, dit betekent dat de eigenschap van Bina wordt bereikt. Daarom moest een ieder die de ark droeg in het bezit zijn van deze eigenschap.

Vraag: Maar een ieder die de ark draagt steunt op de grond, tilt de ark op en draagt deze dan boven de grond.

Antwoord: Het lijkt alsof de dragers de ark optillen. Het is echter zo dat de ark hen op afstand van de grond brengt omdat de ark de eigenschap van Bina is. De ark maakt hen los van het ego en het lijkt alsof ze boven de grond zweven. Dit betekent dat een mens die werkt met de intentie om aan de Schepper te geven, omhoog rijst.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 5/20/15

 

Sukkot: Op De Vijftiende Dag Van De Zevende Maand

Dr. Michael LaitmanDe Torah, Vajikra (Leviticus) 23:39: Let wel, op de vijftiende van de zevende maand, als jullie de oogst van het land binnenhalen, moeten jullie zeven dagen het feest van de Eeuwige vieren; de eerste dag is een rustdag en de achtste dag is een rustdag.

Op de tiende van de zevende maand vieren we Yom Kippur en Sukkot begint vijf dagen later.

Vajikra (Leviticus) 23:40 – 23:42: En jullie zullen op de eerste dag de vrucht van de Hadarboom – een etrog – nemen, een palmtak, een mirtetak en beekwilgen en jullie zullen je zeven dagen verheugen voor de Eeuwige, jullie God. Jullie zullen het vieren als een feest voor de Eeuwige zeven dagen per jaar. Een eeuwigdurende wet tot in jullie verre nageslachten, in de zevende maand moeten jullie dit feest vieren. Jullie zullen zeven dagen in hutten wonen. Alle ingezetenen in Israël moeten in hutten wonen …

Alle planten die in dit vers genoemd worden, symboliseren speciale eigenschappen die een mens moet verkrijgen om zijn spirituele Kli tot een geheel te vormen en zo de Schepper te ontdekken op de laatste dag van het Sukkot feest. De spirituele Kli bestaat uit zeven delen: Hesed, Gevura, Tifferet, Netzach, Hod, Yesod en Malchut. Elk deel correspondeert met een bepaald soort plant: Hesed, Gevura en Tifferet zijn de drie takken van de Mirte; Netzach en Hod zijn de twee wilgentakken, Yesod is de Lulav (palmtak) en Malchut is de Etrog. Als we al deze planten samenbrengen, belichamen ze de correcte staat van de zeven delen van onze ziel. Tijdens alle dagen van het feest zijn ze in de Sukkah aanwezig en symboliseren zij de Ohr Makif (het Omringende Licht) dat ons corrigeert,

Met andere woorden: als een mens al deze eigenschappen in zichzelf verzamelt, als hij al kan vragen om de complete correctie daarvan en de zegeningen naar boven kan laten opstijgen, is de Ohr Makif gevend aan hem. Dit is zeker het resultaat van zijn innerlijk werk en niet van zijn fysieke werk. Op deze manier komen er tijdens die zeven dagen zeven zuivere Lichten bij hem binnen die hem corrigeren en hem voorbereiden voor de achtste dag als hij de Sukkah verlaat. Dan volgt Simchat Torah (vreugde der Wet), blijheid en vreugde voor de ziel en met de hulp van het Licht, ‘Torah’ genaamd, ontvangt de ziel uiteindelijk de gecorrigeerde staat.

In het algemeen verrichten mensen tijdens de feestdagen specifieke automatische handelingen. Ze hebben echter allemaal diepe innerlijke betekenissen en we moeten in ieder geval proberen om wat dichter bij deze betekenissen te komen.

Alle uiterlijke tekenen in onze wereld zijn het resultaat van spirituele Krachten. Een ieder kan ze innerlijk uitnodigen en met behulp daarvan van onze wereld opstijgen naar de Hogere Wereld, als met een automatisch omhooggaand podium. Door deze Krachten worden alle eigenschappen die we zien, horen en voelen in deze wereld bestuurd.

We leven in een animaal fysiek lichaam waarmee we alleen de fysieke wereld voelen en zien. De Torah vertelt ons echter hoe we uit deze beperkte staat kunnen komen, op weg naar de beeltenis die Adam (Mens) heet en hoe wij daarin kunnen leven.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 6/18/15

 

Zonden En Overtredingen

Laitman_041_01De Torah, Bamidbar (Numeri) 15:22 – 15:25: En wanneer jullie zouden dwalen en al deze geboden die de Eeuwige aan Mozes heeft opgedragen niet vervullen, alles wat de Eeuwige jullie door Mozes heeft geboden vanaf de dag dat de Eeuwige geboden heeft uitgevaardigd tot daarna, voor alle generaties, en het blijkt dat dit onopzettelijk gebeurd is omdat het aan de gezichtskring van de gemeenschap onttrokken was, dan moet heel de gemeenschap een jonge stier als brandoffer brengen, als een verkwikkende geur ter ere van de Eeuwige, met het erbij behorende spijs- en plengoffer volgens voorschrift en een jonge geitenbok als zondoffer. De Cohen (priester) zal verzoening bewerken ten behoeve van heel de gemeenschap van de kinderen Israëls en het zal hen worden vergeven, want het was onopzettelijk. Zij brengen hun offergave ter ere van de Eeuwige omdat het zonder opzet hunnerzijds was.

Er zijn overtredingen die een mens begaat zonder dat hij het weet, omdat hij ze niet voelt. Hij voelt en begrijpt niet dat hij iets verkeerds doet en zo wordt hij onopzettelijk de partner, zelfs de bron, van een corrupte staat.

Maar deze verzachtende omstandigheden veranderen de uitkomst niet en er is geen weg terug. Er zijn echter overtredingen die eigenlijk zonden zijn omdat een mens weet dat hij zich niet aan een bepaalde regel of een verbod houdt. Het feit dat een mens dan bewust schade toebrengt aan de groep en aan het hele systeem van Voorzienigheid roept hem geen halt toe.

Bovendien zijn er in beide gevallen verschillende niveaus van overtredingen, daarom zijn er veel aanvullende gegevens in de wetten van onze wereld waarbij er rekening wordt gehouden met verschillende omstandigheden. Er wordt ook rekening gehouden met de mening van de jury die een specifieke overtreding onderzoekt en op die manier besluit tot welk wetsartikel de overtreding behoort.

Dit zijn heel delicate aangelegenheden die deel uitmaken van de innerlijke wereld van een mens en waarover niet besloten kan worden zonder dat de mens actief handelt. Het is onmogelijk om deze data in een computer te stoppen en dan te laten besluiten wie wel en wie niet schuldig is. De menselijke deelname is hier cruciaal.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 5/13/15

 

Een Roep Om Hulp Naar De Schepper

De Torah: Bamidbar (Exodus) 14:39 – 14:45: Mozes bracht deze woorden aan alle kinderen Israëls over en het volk was zeer treurig. Ze stonden ’s morgens vroeg op en wilden naar de top van het gebergte trekken en ze zeiden: “We staan klaar om op te trekken naar de plaats waar de Eeuwige gesproken heeft, want wij hebben gezondigd.”

Mozes zei: “Waarom overtreden jullie het woord van de Eeuwige? Het zal niet lukken.”

Trek niet op, want de Eeuwige is niet in jullie midden, zodat jullie niet door jullie vijanden verslagen zullen worden. Want de Amalekieten en de Kanaänieten staan daar tegenover jullie en jullie zullen vallen door het zwaard. Want jullie hebben je van de Eeuwige afgewend en de Eeuwige zal niet bij jullie zijn.

Zij waren eigenzinnig en trokken op naar de top van het gebergte, de Ark van het Verbond met de Eeuwige en Mozes week echter niet van het kamp. De Amalekieten en de Kanaänieten die in dit gebergte woonden, kwamen omlaag en brachten hen een verpletterende nederlaag toe [zij achtervolgden hen] tot aan Hormah.

Vraag: Waarom werden de kinderen Israëls gestraft? Zij betoonden immers berouw en zeiden: “Ja, wij hebben gezondigd.”

Antwoord: Er was geen zonde aanwezig. De Schepper regelde alles! Het probleem is dat zij van hun eigen kracht afhankelijk waren en dachten zat zij de berg zelf moesten overwinnen. Zij wilden dit doen met hun eigen egoïstische krachten, maar de berg is de eigenschap van geven, dus hoe zouden ze deze hebben kunnen beklimmen? Waar is de hechting met de Schepper? Waar is het absolute geven? Daarvan is niets aanwezig!

Integendeel, als ik zeg dat ik gezondigd heb, betekent dit dat ik verantwoordelijkheid neem voor wat ik doe. Instemmen met de zonde is de zonde!

Ik ben niets en ik moet constant voortgaan met gesloten ogen en de Kracht van Liefde en Geven volgen, zodat deze Krachten langzamerhand in mij gaan wonen. Nu verzamel ik alleen niveaus van opgang naar de eigenschap van Bina.

De eigenschap van Bina is de eigenschap van absoluut geven, dit bereikt mij alleen door een Lichtschijnsel van Boven. Dit is het Corrigerende Licht, namelijk de Kracht van de Schepper. In een ideale staat zou ik zeggen dat ik bereid ben tot alles wat de Schepper aan mij toont.

Maar ik zet de zonde van de verspieders voort. Waarom riepen zij niet om hulp naar de Hogere Kracht? “Wij hebben enorm grote vruchten meegebracht, maar ze gaan onze krachten te boven. Hoe kunnen wij dit land binnengaan?” Waarom vroegen zij de Schepper niet om hulp maar wendden zij zich in plaats daarvan tot het volk? “Kijk wat Hij met ons doet? Het staat vast dat Hij ons de dood injaagt, hij verleidt ons met een prachtig land waarin een immens grote kracht aanwezig is die ons zal doden.” Zijn dit de leiders van het volk die door de meest ontwikkelde mensen van deze generatie gekozen zijn? Het blijkt dat zij allen tegen de Ene Kracht ingaan, de Goede en Genadige, die hen naar het Beloofde Land wil brengen, zij kunnen het volgende niveau echter niet eens naderen.

Dit was van tevoren al duidelijk, want het is onmogelijk om van het niveau van Malchut ineens de sprong te maken naar het niveau van Bina. Er is een verschil van 40 niveaus tussen Malchut en Bina. Dus als we vanuit Malchut naar Bina kijken is het onmogelijk om Bina te bereiken!

Anderzijds: wie brengt ons dit? De Schepper. Wie zei dat ze verspieders moesten uitzenden? De Schepper. Dus waarom wendden zij zich niet tot Hem? Waarom gingen zij tegen Hem in toen zij spraken: “Kijk naar wat Hij met ons doet, Hij stuurt ons ongetwijfeld de dood in, terwijl Hij ons lokt met een prachtig land waar verschrikkelijke reuzen wonen die ons zullen doden!”

Theoretisch is het zo dat als zij om hulp naar de Schepper hadden geroepen, Hij hen op Zijn Vleugels naar het hoge niveau van Bina zou hebben gebracht. Anderzijds is dit echter onmogelijk omdat een mens dit alles zelf moet ervaren, erop moet kauwen en het moet verwerken.

Daarom zegt Mozes: “Waarom overtreden jullie nu het gebod van de Eeuwige, terwijl jullie zien dat het geen voorspoed zal brengen? Trek niet op, want de Eeuwige is niet in jullie midden, zodat jullie niet door jullie vijanden verslagen zullen worden.” Hij is zich ervan bewust dat zij niet met de Schepper verbonden zijn!

Opmerking: Wat is dit ingewikkeld.

Antwoord: Dit is helemaal niet ingewikkeld. Het is iets goeds als wij de rechter- en de linkerlijn ontdekken en zo voortgaan. Dit is onze geschiedenis, noch het verleden, noch de toekomst, maar de geschiedenis die voor ons ligt!

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 5/6/15

 

De Sleutel Voor Elk Probleem

laitman_562_02Midrash Raba, “Behaalotcha”: Bovendien hielp het (de MAN) de rechters ook om ingewikkelde juridische kwesties op te lossen, bijvoorbeeld aan wie een slaaf toe behoorde. De rechter hoefde alleen maar te kijken op welke drempel de MAN van de slaaf de volgende morgen was gevallen. De eigenaar van de slaaf zou degene zijn op wiens drempel de MAN was gevallen.

(Rav Laitman: Onze roep naar Hem wordt MAN genoemd en Zijn Antwoord aan ons wordt MAD genoemd)

De MAN lost elk probleem tussen mensen op. Door MAN te verheffen brengen wij ons gebed naar Boven en vragen wij aan het Hoge Licht om te komen, om ons te vervullen en begrip te geven, inzicht, de mogelijkheid om de juiste beslissingen te nemen in de verbinding tussen ons, om gezondheid en veiligheid. We vragen of dit ons volmaakt en eeuwig mag maken, enz., dit betekent: zonder ook maar één onvolkomenheid, op fysiek, moreel en elk ander gebied.

Het Hoge Licht, MAD genaamd, daalt als antwoord op MAN op ons neer. In de Torah wordt het beschreven als een beweging van onze kant, want als wij achteruit bewegen naar onze oorspronkelijke staat, daalt MAD op ons neer als het witte Licht dat alles corrigeert en ons naar de ene volmaakte staat brengt. Daarom lost MAN elk probleem op en alle conflicten tussen mensen. Alle problemen verdwijnen maar het leven wordt niet smakeloos, monotoon of doelloos als resultaat. Integendeel, we gaan een grote wereld voor ons zien die we moeten verkennen en waarin we steeds tekortkomingen moeten ontdekken, dan vragen wij of wij ze mogen zien als perfect. Als wij voelen dat we langzamerhand volmaakt worden, gaan we ook zien dat de wereld volmaakter is.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 2/25/15

 

Page 10 of 18« First...89101112...Last »