Category Archives: Torah

Liefde En Toewijding

Dr. Michael LaitmanDe Torah, Bamidbar (Numeri) 5:5-7: De Eeuwige sprak tot Mozes en zei: Spreek tot de Kinderen Israëls: Wanneer een man of een vrouw een zonde tegen zijn medemens begaat en daardoor ook tegenover de Eeuwige in ontrouw handelt en zo iemand een schuld op zich laadt, dan moeten zij de zonde die zij begaan hebben bekennen en de hele schuld, vermeerderd met een vijfde, terugbetalen en dat geven aan degene aan wie men het schuldig is.

Vraag: Wat betekent: “Een zonde tegen de Eeuwige begaan?”

Antwoord: “Een zonde tegen de Eeuwige begaan” betekent dat men meer van zichzelf houdt dan van de Schepper. De Schepper heeft geen vorm. Het is de eigenschap van Liefde die van elk van ons moet uitgaan en de leegte tussen ons moet vullen. Als ik van iemand houd zijn al mijn gedachten en intenties op zijn of haar welzijn gericht, dit noemen we ‘anderen liefhebben’. Maar als ik in plaats van die liefde plotseling in egoïstische liefde word ondergedompeld, betekent dit dat ik aan mijzelf ga denken in plaats van bij te dragen aan de alomvattende Liefde tussen ons, ik ga aan mijzelf denken.

Liefde voor de Schepper is liefde voor de eigenschap van liefde en geven. Als ik deze eigenschap echter de rug toekeer, betekent dit dat ik absoluut alleen maar van mijzelf houd. Dit wordt een zonde genoemd. Er bestaat geen middenweg in de natuur: het is óf plus óf min, óf in de richting vooruit óf achteruit. Een andere weg bestaat er niet! Als je dus niet met deze eigenschap verbonden bent, betekent dit dat je duidelijk alleen maar met jezelf verbonden bent! Dit is gewone menselijke liefde op fysiek niveau.

In feite houd ik dan alleen maar van het gevoel dat een bepaald iemand, een gerecht of bepaalde muziek in mij oproept, dat gevoel vervult mij. Wij verwijzen echter naar liefde als een eigenschap, naar een spirituele staat! Een ‘gewoon’ mens kan dit niet begrijpen hoewel het in onze wereld gebeurt, maar we voelen het niet. We begrijpen het niet en ontdekken deze mogelijkheden die we in ons dragen niet.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 1/21/15

 

De Parasha Van De Week: Het Tellen Van De Eigenschappen

laitman_557De Torah, Bamidbar (Numeri) 4:21 – 4:22, 4:49: De Eeuwige sprak tot Mozes en zei: Houd een telling onder de zonen van Gershon, volgens hun stamhuizen, naar hun families … Op bevel van de Eeuwige werden zij door Mozes aangesteld, ieder voor de voor hem bestemde dienst en voor wat hij te dragen had, zij werden geteld zoals de Eeuwige het Mozes had geboden.

Vraag: De Parasha van de week ‘Naso’  begint met de gebruikelijke zin: “De Eeuwige sprak tot Mozes en zei.” Wat betekent dit?

Antwoord: Als de Schepper tot Mozes spreekt, wendt Hij zich tot het punt in de mens dat hem met de Hoge Kracht verbindt. Wij spreken altijd vanuit dit punt met de Schepper, wij luisteren echter niet naar Hem. Daarom is het onze opdracht om naar de Schepper te luisteren.

Er staat geschreven: “Houd een telling onder de zonen van Gershon, volgens hun stamhuizen, naar hun families,” dit heeft betrekking op een berekening, namelijk op het tellen en controleren van verschillende eigenschappen, want deze bevinden zich allemaal in een ieder van ons. Ik moet ze onderzoeken en ordenen en zo vaststellen welke ik meer en welke ik minder onder controle heb, hoe zij zich in mij opeenstapelen tot één geheel en wat ik ermee moet doen. Op deze manier bereid ik de eigenschappen, die ik geteld heb, in mij voor om tot handelen over te gaan.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 1/21/15

 

Democratie En Monarchie

laitman_556De vier legioenen staan voor vier legioenen engelen. Het legioen van Juda vertegenwoordigde het hemelse legioen dat onder de leiding van de Engel Gabriël staat.

Engelen zijn natuurkrachten. Als wij bijvoorbeeld een glas water loslaten, valt het op de grond, dit betekent dat er een engel is die dit glas naar de grond toetrekt.

Als wij alles zo integreren als de Torah het ons gebiedt, kunnen wij de vier krachten onthullen die een mens ondersteunen door middel van de juiste onderlinge samenwerking. Het resultaat van de correcte verbinding tussen alle 12 stammen van het Israëlische volk is de onthulling van de vier belangrijkste krachten: Hochma, Bina, Zeir Anpin en Malchut, de vier engelen, de vier pilaren die alles bij elkaar houden en ons voorwaarts leiden op een onveranderlijke en juiste wijze.

Het gaat hier om een immens grote druk omdat alles nauwkeurig gericht is op onze ontwikkeling. Spirituele wetten zijn absoluut niet democratisch. Als wij ze ontdekken blijkt dat een mens zich tot op zekere hoogte moet inspannen, daarom wordt elke wet vergezeld door een onbuigzame kracht en eveneens door correctie. Hier is geen sprake van democratie. Democratie is een concept dat bedacht is om af te komen van de keizerlijke overheersing. Een monarchie die afkomstig is van Kabbalisten is echter de best denkbare en betrouwbare monarchie.

De spirituele werelden zijn zo geschapen dat er slechts één Hoge Kracht is, de Koning van de wereld en alles is aan Hem ondergeschikt. Het zou in de fysieke wereld net zo moeten zijn. Sinds de monarchieën zijn verdwenen zie ik geen positieve veranderingen in de wereld. Een koning draagt verantwoordelijkheid voor zijn land en de bewoners. De bewoners zijn de onderdanen van de koning, daarom denkt hij aan hen en zorgt hij voor ze. In een democratie echter, wordt de staat geplunderd en iedere politicus denkt alleen aan zijn eigen voordeel, de anderen kunnen doodvallen.

In de tijd van de monarchieën functioneerden zowel het leiderschap als de schatkist efficiënter. Als de koning door de wijzen werd gesteund, was alles gericht op het welzijn van de staat. Alle koningen van Juda hadden een raad van wijzen aan hun zijde, het Sanhedrin. Daarnaast waren er altijd profeten die deze raad en de staat hun zegen gaven. Dit kunnen wij in het ‘Boek der Koningen’ lezen.

Wanneer wij spreken over spirituele wortels die in onze wereld vervuld worden, moeten we vermelden dat de koning zich aan bepaalde wetten moest houden, omdat de Schepper boven hem stond. Het was duidelijk dat het dagelijkse routine werk van een koning werd uitgevoerd volgens zijn spirituele niveau. Het ging over heel veel werk!

Koning David heeft, wat hij op spiritueel niveau heeft bereikt, in de Psalmen beschreven en Koning Salomo in het Hooglied. Het Hooglied is het heiligste boek, het beschrijft de eenheid, de volmaakte liefde tussen de Schepper en de schepselen. Dit zijn de hoge spirituele niveaus waarop de koningen, de rechters en de profeten zich bevonden.

Ondanks de strakke hiërarchie konden mensen die geen priester of Leviet waren ook lid van het Sanhedrin worden. Zij moesten allemaal tot één besluit komen, niet door middel van democratie maar door wederzijdse concessie, dit is een volkomen andere houding naar de wereld.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 12/24/14

 

De Torah Als De Wet Van Liefde

laitman_549_02Ieder mens is geschapen met een egoïstisch verlangen, maar daarnaast hebben wij de Torah ontvangen die dit kwade verlangen kan transformeren tot een goed verlangen. Het verlangen blijft, maar in plaats van het ten gunste van onszelf te gebruiken, gaan we het ten goede van anderen gebruiken.

Deze ommekeer in het gebruik van het verlangen kunnen we tot stand brengen met een middel, de Torah genaamd, met het Licht dat Hervormt. Als ik mijn egoïstische verlangen bestudeer, ontdek ik dat het uit 613 delen bestaat, 613 verlangens die het totaal van mijn kwade verlangen vormen.

Het is noodzakelijk dat ik al deze verlangens corrigeer, van de lichtste tot de zwaarste, zodat ik ze niet meer voor mezelf gebruik maar ze ga aanwenden ten behoeve van anderen. Ik moet hierin een complete ommekeer teweeg brengen. Het is onmogelijk om ze gedeeltelijk te corrigeren zodat jij en ik er beiden voordeel van hebben.

Daarom staat er geschreven dat een mens 613 geboden moet uitvoeren. Dit zijn ongeveer 613 correcties van mijn verlangen van kwaad naar goed met betrekking tot de ander. Als resultaat van deze correcties bereik ik liefde en daarmee vervul ik de belangrijkste wet van de Torah.

Eens ontving het volk Israël deze correctie methode. Hiervoor is aan ons de Torah gegeven. Het is de taak van het volk Israël om deze methode te implementeren en zo een voorbeeld te zijn voor de hele wereld en een Licht voor de naties te worden.

Daarom bevat de Torah zoveel waarschuwingen. Heel ons lot is afhankelijk van de vervulling van de voorwaarde: Heb je naaste lief als jezelf. Laten we zien of we de realisatie hiervan wel of niet naderen.

From KabTV’s “A New Life” 5/3/15

 

Werken Met De Leegte In De Woestijn

Dr. Michael LaitmanDe Torah, Bamidbar 1:52 – 53: De kinderen Israëls moeten hun kamp opslaan, ieder bij zijn eigen legerplaats en bij zijn eigen vaandel. De Levieten moeten zich rondom de Mishkan (verblijfplaats) met de Verbondsakte legeren, zodat de gemeenschap van de kinderen Israëls niet door toorn getroffen zal worden, en de Levieten moeten zorg dragen voor de Mishkan met de Verbondsakte.

In de Midrash Raba staat beschreven dat – toen Mozes de Joden telde en hen volgens de stammen indeelde – de Schepper hem leerde hoe zij één kamp moesten worden en hoe zij vooruitgang konden bereiken, dat wil zeggen: de gebroken Kli (vat) weer tot één geheel konden maken.

Vier soorten egoïsme, verdeeld over drie lijnen, vormen 12 stammen, de twaalf delen van de spirituele Kli. De gebroken Kli moet gecorrigeerd worden door alle delen te verenigen tot één geheel, gedurende de tijd dat het volk door de woestijn trekt, namelijk overeenkomstig de onthulling van het ego in elk kamp en in elke stam.

De Schepper leert aan het volk hoe het iedereen moet verzamelen, zodat zij elke keer nieuwe corrupte leegheid absorberen, er innerlijk mee werken en dit corrigeren tot de eigenschap van geven. Dit is de betekenis van de tocht door de woestijn, 40 jaar (niveaus) lang. Zo moet het gecorrigeerde deel, van Malchut naar Bina, tot een volk worden dat op een accurate wijze een eenheid is geworden, en zo het bouwen aan de verbinding met de Schepper voltooit.

Het kamp dat voorttrekt door de woestijn, symboliseert het werken met de leegheid. Het is een uiterst onaangename, voorwaartse beweging, want in de woestijn krioelt het van de schorpioenen en de slangen, de zon is brandend heet, er is geen voedsel en geen water en iedereen zit vol zweren. Met andere woorden: de woestijn symboliseert het groeiende, brandende egoïsme van de mens. Mensen voelen de onderlinge verbinding als twee zweren die elkaar raken en de pijn laat hen niet toe om zich met elkaar te verbinden. Zij moeten boven dit alles uitstijgen en hoewel het Licht dat komt de zweren niet heelt, vormt het hen toch tot één alomvattend gezond lichaam. De pijn en de zweren transformeren zich tot één verenigde Kli waarin men genot ontdekt.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 12/24/14

 

Maaser – Het Tiende Deel Van De Verlangens

Laitman_509Torah, Vajikra (Leviticus) 27:31 – 33: Wanneer iemand iets van zijn tienden wil afkopen, moet hij daar een vijfde gedeelte aan toevoegen. En wat betreft alle tienden van rund- en kleinvee, van alles wat onder de herdersstaf doorgaat, zal telkens een tiende aan de Eeuwige gewijd zijn. Men moet er niet op letten of het goed of slecht is en men mag de dieren niet omruilen. Als men dat toch doet, zijn beide dieren – zowel het eerste als het omgeruilde – heilig, zij kunnen niet vrijgekocht worden.

Wij kunnen het tiende deel van onze verlangens niet zelf corrigeren. Het moet van al onze inspanningen gescheiden worden en door de Cohanim (Priesters) en de Levieten in de vorm van maaser (tiende) aan de Schepper gegeven worden. Dit heeft ook betrekking op het vegetatieve en het animale niveau: er wordt een tiende deel afgescheiden van de producten van het veld en van de dieren die wij eten.

Dit betekent dat het tiende deel van alles wat een mens ten deel valt, gegeven moet worden om aan iedereen goed te doen.

In de Torah staan vele wetten, zij gaan echter allemaal maar over één onderwerp: hoe het onze taak is om op de juiste manier met elkaar verbonden te zijn, om één gemeenschappelijk alomvattend verlangen te worden, hoewel we volkomen van elkaar verschillen en we ver van elkaar afstaan. Als wij een sterke gemeenschappelijke verbinding bereiken, wordt de eigenschap van liefde en geven, de Schepper genaamd, tussen ons onthuld, dan zullen we een volmaakt en eeuwig leven ervaren.

Als we daar niet intens naar verlangen, zullen heelheid en eeuwigheid zich tegen ons gaan keren en zullen wij steeds meer lijden in ons leven ervaren.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 12/10/14

 

Kostbaarder Dan Het Hele Universum

Laitman_707De Torah, Shemoth (Exodus) 39:33: Nu brachten zij de Mishkan (tabernakel) naar Mozes, de tent en alle voorwerpen die er bij hoorden: de haken, de planken, de grendels, de pilaren en de sokkels.

Mozes is het punt in het hart dat zorgt voor de constructie van de Mishkan (correctie van de verlangens). Alles werd rondom dit punt in het hart gecreëerd en het werd symbolisch uitgedrukt met de woorden: “En zij brachten de tabernakel naar Mozes.”

De oorsprong van punt in het hart dat in ons is geplant, is in de Schepper. Dankzij dit feit beginnen we al onze egoïstische verlangens daarop af te stemmen, deze worden ‘goud’, ‘zilver’, ‘juwelen’, enz. genoemd, om zo de Kli (vat) van geven daar omheen te creëren.

De aanwezigheid van de Mishkan was voor de Schepper kostbaarder dan de schepping van het universum. Het universum werd eenvoudigweg door een woord uit de mond van de Schepper geschapen, terwijl de Mishkan werd gecreëerd door de inspanningen van de grote Tzadikkim (rechtvaardigen), Mozes, Bezalel …. en alle kinderen Israëls. Waarom kunnen we de Mishkan vergelijken met hemel en aarde?

Waarvan getuigen hemel en aarde aan Israël? Zoals er geschreven staat: “Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen tegen jullie op …..” Dewariem 30:19 (Deuteronomium), de Mishkan getuigt over Israël, zoals er geschreven staat: “Hier volgt een berekening van de kosten van de Mishkan, de verblijfplaats met de verbondsakte …..” Shemoth 38:21 (Exodus). Zo staat er geschreven: Eeuwige, het huis waar U woont heb ik lief, de plaats waar Uw glorie verblijft.” (Psalm 26:8), etc. (Midrash Rabbah, “Shemoth,” “Pekudei”).

De Mishkan was de schepping van de mens als persoon, deze schepping is dus kostbaarder voor de Schepper dan het hele universum.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 10/16/13

 

Het Is Tijd Om Volwassen Te Worden!

laitman_281_01De parasha van de week uit de Torah: BeHukotai”, is uitermate relevant voor onze tijd. Daarin staat het volgende geschreven: als wij de wetten van de Schepper vervullen, zullen wij gelukkig zijn, als wij dat niet doen, zullen we gestraft worden. Deze woorden hebben echter betrekking op een natie of een mens die zich op een bepaald niveau van ontwikkeling bevindt en van wie al iets gevraagd kan worden.

Daarom zegt de Torah dat een wederzijdse relatie met de Schepper pas begint vanaf een bepaald punt in de ontwikkeling van de mens. Het is alsof de Schepper zich tot hem wendt en zegt: “Nu ben je groot genoeg om naar Mij te luisteren. Tot nu toe heb ik altijd voor je gezorgd, Ik heb je alles wat je verkeerd hebt gedaan laten zien en verteld en Ik heb het op me genomen, ik heb een en ander een beetje gecorrigeerd en je naar positieve resultaten geleid. Maar nu moeten we langzamerhand partners worden. Daarom moet je Mijn wetten onderhouden en in die mate zal ik ruimte voor je maken in het systeem van leiderschap.”

Vraag: U blijft het volk Israël oproepen om nu wakker te worden, maar het zijn nog baby’s. Waarom richt u zich dan toch tot hen?

Antwoord: Het punt is dat zij wakker moeten worden omdat zij de Reshimot (herinneringen) in zich hebben die hen moeten brengen tot de erkenning en de realisatie van het feit dat zij een speciale plaats in de wereld hebben. Zij moeten dit op z’n minst horen!

Alle andere naties bevinden zich op het niveau van baby’s en zijn aan niemand iets verschuldigd. Zij zullen gaan waarheen ze geleid worden. Zij willen dat alles goed is en als wij hen naar goedheid leiden, voelen ze dat innerlijk en volgen ze ons. Als wij dat niet doen, geven ze ons luidruchtig de schuld van al hun narigheid, en het is inderdaad ook zo.

Wij moeten echter goed begrijpen dat wij op het ogenblik tegenwerken en tegen de hoogste wet van Liefde ingaan, wij nemen er het liefst afstand van en ontsnappen aan onze medewerking in het proces dat alle volkeren op de wereld naar de best mogelijke staat zal brengen.

Bekijk het eens van een zekere afstand! Volkomen respectloos naar de Schepper en de gehele mensheid! Wij hebben alleen respect voor onszelf. Ik voel me op het ogenblik best dus ik kan wel gaan zitten niets doen.

Baal HaSulam zegt in de “Introduction to The Book of Zohar” dat alle negativiteit alleen in de wereld komt ten behoeve van de Joden en wegens de Joden. Wij weten niet dat op het moment dat de naties van de wereld lijden, figuurlijk gesproken ook de Schepper lijdt. Deze grote Kabbalist spreekt daarover als de grootste antisemiet omdat wij onze rol niet vervullen en niet opstijgen naar het niveau dat “het volk Israël” genoemd wordt. Dit is de betekenis van alle wetten in de Torah.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 10/12/14

 

Een Heilige Stad, Omringd Door Een Muur

laitman_275De Torah: Vajikra (Leviticus) 25 vers 29: Als iemand een woonhuis in een ommuurde stad verkoopt dan geldt zijn recht van wederinkoop tot het einde van het jaar vanaf het moment van verkoop, een vol jaar geldt zijn recht tot wederinkoop.

Als ik mijn huis verkoop, heb ik in het jaar dat daarop volgt het recht om het terug te kopen. Een jaar vertegenwoordigt een ononderbroken reeks verlangens en eigenschappen van mij waarmee ik de cyclus van mijn correctie begin en waarmee ik deze periode beëindig.

Elke nederzetting wordt als een stad beschouwd als deze ommuurd is. Anders is het geen stad. Wij kunnen Moskou bijvoorbeeld een stad noemen en het Kremlin in Moskou is dat ook omdat het ommuurd is.

In Israël zijn er zes van zulke steden, bijvoorbeeld Jeruzalem, Tiberias, Akko en Jaffa. Vanuit spiritueel oogpunt bezien wordt de wereld Atzilut een stad en ook een muur genoemd, de Parsa er omheen vormt de ommuring en beschermt tegen de vijand.

Dit betekent dat een mens alle gecorrigeerde eigenschappen die hij in zich heeft, bijeenbrengt en ze zo met elkaar verbindt dat zij als een systeem in hem kunnen werken, zo bouwt hij de bescherming er omheen. Het juiste systeem lijkt in zekere mate al op de Schepper. Het Hoge Licht schijnt erin en dan krijgt het de eigenschap van de Schepper, de eigenschap van liefde en geven aan elkaar.

Ik bescherm het systeem door een muur en alles wat zich buiten die muur bevindt zijn mijn nog ongecorrigeerde verlangens: nomaden, rovers, wilde dieren, enz. Bovendien begint dit territorium niet direct bij de muur. Op een afstand van 70 stappen (el) van de muur bevindt zich nog een veilig gebied dat tot de stad behoort. Dan volgen er nog 2.000 el landerijen en tuinen die ook tot de stad behoren.

Daarna volgt het gebied van mijn onzuivere verlangens en het is niet wenselijk om daarheen te gaan. Daarom is de wet van koop en verkoop bedoeld om de onzuivere verlangens te beletten om de stad binnen te dringen. Ik bewaak niet alleen de stad die in mij aanwezig is, ik zorg er ook voor. Ik denk er voortdurend over na hoe ik deze stad kan versterken.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 10/8/14

 

De Wetten Van De Natuur Bevatten Alles Wat Goed Is

laitman_761_2De Torah, Vajikra 26:3 – 26:4 (Leviticus): Wanneer jullie je levenswandel richten naar Mijn wetten, Mijn geboden houden en ze vervullen, zal ik jullie op de juiste tijd regen geven en het land zal zijn opbrengst geven en de bomen van het veld zullen hun vruchten dragen.

De geboden van de Schepper zijn de wetten van de natuur, zowel de wetten van de natuur van onze wereld die we gedeeltelijk zien, begrijpen en kennen, als de wetten van de Hogere Natuur die voor ons verborgen is, ze zijn gebaseerd op de eigenschappen van liefde en geven, wederzijdse samenwerking en begrip.

Vajikra 26:5: En de dorstijd zal voor jullie duren tot de wijnoogst en de wijnoogst zal duren tot de zaaitijd, jullie zullen volop brood eten en jullie zullen veilig in jullie land wonen.

Dit betekent dat alles naar zijn normale staat zal terugkeren, niet alleen in ons fysieke leven, als een mens alles heeft wat hij nodig heeft, maar ook in het spirituele leven. Als wij ons aan de wetten van de Torah gaan houden, zullen we een beloning ontvangen op het niveau waarop we ze vervullen, of op het spirituele niveau, of op het fysieke niveau, of op beide niveaus.

Het systeem is zo gebouwd dat alles in de natuur harmonieus werkt als we er normaal in opgenomen zijn, onze rol vervullen en onze ruimte in de natuur innemen, dan worden we allemaal met harmonie gevuld.

Vraag: Wat is de betekenis van:jullie zullen volop brood eten en jullie zullen veilig in jullie land wonen”?

Antwoord: Dit heeft betrekking op twee niveaus. Eén niveau is ons menselijke niveau dat we voelen met de bedoeling om ons naar het tweede niveau te brengen en ons daarvoor geschikt te maken, naar het spirituele niveau. Brood is de belichaming van de eigenschap van Hassadim (geven, Bina). “Jullie zullen volop brood eten” betekent: verbinding met Bina en deze eigenschap ten volle bereiken. Het woord ‘land’ stamt af van het woord verlangen (Ratzon). “En jullie zullen veilig in jullie land wonen,“ betekent dat we aan alle voorwaarden ten aanzien van onze verlangens moeten voldoen, dan zullen alle verlangens vervuld worden.

De Torah beschrijft de structuur van het systeem dat aan ons werkt en ons beïnvloedt. Het wordt het systeem van de spirituele werelden genoemd: Adam Kadmon, Atzilut, Beria, Yetzira en Assiya. We maken vorderingen in deze Sefira en onze samenwerking daarmee is alleen mogelijk als we met elkaar verbonden zijn op een juiste, harmonieuze manier, als we elkaar aanvullen en één bol creëren waarin de hele mensheid aanwezig is.

Als we ons aan deze voorwaarde houden, zijn we als resultaat van onze gezamenlijke verlangens (‘land’ betekent verlangen) in totale harmonie met de uiterlijke Sefira, en alles wat goed is vult ons. We voelen dit systeem op een perfecte precieze manier en het voelt ons op dezelfde manier, zo werken we samen.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 11/12/14

 

Page 10 of 16« First...89101112...Last »