Category Archives: Tijd

De handeling is de beloning

laitman_231.04Vraag: Als de hele wereld zich in mij bevindt, bevindt ook de tijd zich in mij. Kunt u uitleggen hoe wij innerlijk met de tijd moeten omgaan?

Antwoord: Stel je eens voor dat er geen tijd bestaat. Het volgende moment bestaat niet, zoals er geschreven staat: “Zet het moment stil, het is glansrijk.”

De manier waarop je moet handelen, is als volgt: er bestaat geen tijd, alleen het moment van mijn meest hechte verbinding met de Schepper. Tijd is een psychologisch verschijnsel. In Kabbalah is tijd de frequentie van de veranderingen in de spirituele staten, maar niet het tikken van de klok. Hoe sneller de staten veranderen, hoe sneller de tijd gaat.

Vraag: Is het dan zo dat als ik iets doe, en verwacht dat ik er een maand of een jaar later voor betaald word, deze verwachting op zichzelf tijd genoemd wordt? Maar dat de tijd niet lijkt te bestaan als ik tijdens de handeling de betaling meteen ontvang?

Antwoord: Als de beloning samenvalt met de handeling, als dus de handeling de beloning is, bestaat er geen tijd. Dat is een prachtig moment.

Vraag: Volgt hieruit dat dit moment het beste is in het leven van een Kabbalist? Denkt hij nooit over de toekomst na?

Antwoord: Een Kabbalist leeft in twee staten tegelijk: zowel in zijn persoonlijke staat als in de collectieve staat. Hij moet werken voor de algehele correctie van de wereld. Voor hem is een handeling die verricht wordt voor de correctie van de wereld, de beloning. Als de Schepper hem die mogelijkheid geeft, wordt hij daardoor door Hem beloond.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/4/18

Tijd is van ons afhankelijk

laitman_934Er bestaat geen tijd. Doordat situaties veranderen, geeft dat ons het gevoel van tijd. Ik zou geen tijd voelen als mijn staat niet zou veranderen. De tijd is het aantal veranderingen dat wij waarnemen.

De tijd kan traag voorbij gaan en kan ook voorbij vliegen, dit is afhankelijk van het innerlijke gevoel van de mens, van de veranderingen die hij innerlijk waarneemt. Als er geen veranderingen meer zijn, verdwijnt de tijd.

Er is een mechanisme dat voortdurend nieuwe staten in ons ontrafelt. Daarin heb ik het gevoel dat de wereld om mij heen verandert, maar in werkelijkheid verandert de wereld niet, ik verander. Sterren exploderen, mensen rennen rond, het leven speelt zich buiten mij af, maar dit zijn allemaal eigenschappen die in mij veranderen, afhankelijk van de manier waarop ik de realiteit waarneem.

Mensen denken dat de tijd niet van ons afhangt, maar toen kwam Einstein en hij stelde dat tijd relatief is. Als ik beweeg met een snelheid die de snelheid van hel licht benadert, kan de tijd versnellen of vertragen. De tijd kan zelfs stoppen, want tijd is van bovenaf niet vastgelegd, het hangt van de waarnemer af.

Kabbalah zegt dat de tijd gelijk is aan het aantal handelingen dat plaatsvindt in mijn wil om te genieten. Ik kan de tijd versnellen en vertragen. Alles hangt van mij af, van mijn subjectieve waarneming. Een Kabbalist leeft tegelijkertijd in twee niveaus van de waarneming van de werkelijkheid: het fysieke niveau door middel van de vijf zintuigen en het spirituele niveau. Daarom leeft hij in twee werkelijkheden, totdat hij het einde van de correctie bereikt.

Tijd is de verandering van een corrupte staat naar een gecorrigeerde staat. Als wij proberen om in elke staat eenheid te bereiken, betekent het dat wij de tijd versnellen. Tijd wordt niet gemeten naar het aantal seconden, maar naar de verandering van de ene staat naar de volgende. Daarom kan een tijdseenheid bestaan uit een minuut, een uur of een jaar, het gaat echter over dezelfde eenheid: van spirituele neergang naar spirituele opgang.

Door onze onderlinge verbindingen te veranderen, beïnvloeden wij de Hoge Wereld en kneden wij deze in een bepaalde vorm. De uiterlijke vorm is de projectie van onze veranderingen en deze reflecteert de staat van onze Ten. Hoe meer wij ons in de Ten verbinden, hoe vertrouwder, aangenamer en vriendelijker de uiterlijke wereld voor ons wordt. Als wij met elkaar strijden, wordt de uiterlijke wereld afstandelijk en bedreigend voor ons.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 1/14/18Writings of Baal HaSulam, “Introduction to The Book of Zohar,” Item 13

Het begrip tijd

laitman_760.5Vraag: Is het begrip tijd subjectief of objectief?

Antwoord: Tijd bestaat alleen in onze innerlijke waarneming, in spiritualiteit bestaat er geen tijd.

In spiritualiteit wordt tijd waargenomen als een aantal staten waar men doorheen gaat. Als ik mij tot op dit moment voor geen enkele spirituele ontwikkeling heb ingespannen, heb ik dit jaar nog niet geleefd, dan heb ik geen tijd meegemaakt.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/19/17

 

Hoe kunnen we onze spirituele vooruitgang versnellen?

laitman_281_02Vraag: Hoe kunnen we onze spirituele vooruitgang versnellen?

Antwoord: Tijd is een heel grote en belangrijke factor in onze vooruitgang.

Ik kan me niet voorstellen dat wij de tijd veel kunnen inkorten. Je weet niet hoeveel spirituele staten je elke minuut van je aardse leven doormaakt, staten waar je totaal geen vermoeden van hebt. De teller draait en draait en alles verandert constant.

Plotseling voelt iemand dat hij dingen op een andere manier begint te begrijpen, hij voelt en begrijpt iets nu anders, etc. Dit is het resultaat van de innerlijke veranderingen die hij doormaakt.

Daarom moeten we enerzijds de tijd versnellen, maar anderzijds leven we in een bepaald framework. Als je deel uitmaakt van een groep tijdens de lessen, aan jezelf werkt en systematisch en wederzijds aan de groep werkt in het framework van onze totale wereldgroep, spelen alleen de gezamenlijke inspanningen een rol.

Op deze manier kan je de tijd versnellen, maar het is toch zo dat de factor tijd bestaat en het is noodzakelijk om hiermee rekening te houden en er respect voor te hebben.

From the talk at a videoconference with the Learning Center students, 5/21/17

 

De intentie is de handeling

laitman_219_01Opmerking: Baal HaSulam zegt dat ons egoïsme ons de ervaring van tijd geeft. Er is een handeling en het resultaat daarvan, het resultaat is belangrijk voor ons, niet het genoegen van de handeling zelf.

Antwoord: Egoïsme is het verlangen om te ontvangen, te nemen, naar jezelf toe te trekken, het nulpunt naar twee verschillende richtingen uit te rekken. Daardoor voelen we het concept tijd.

Vraag: Als dat zo is, is er dan geen tijd in spiritualiteit omdat een mens daar blij is met de handeling en niet wacht op het resultaat van zijn intentie?

Antwoord: In spiritualiteit is de intentie de handeling.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/26/17

 

Fasen Op De Weg Naar Het Bereiken Van Spiritualiteit

laitman_231_01Vraag: Wat zijn de belangrijkste fasen op het spirituele pad van een Kabbalist vanaf de bewustwording van de vraag over de zin van het leven tot het moment dat hij spiritualiteit bereikt?

Antwoord: In het algemeen dient de vraag over de zin van het leven zich in een mens al op heel jonge leeftijd aan, tussen de leeftijd van vijf à tien jaar. Maar hij kan al 30 à 35 jaar oud zijn voordat hij naar een antwoord hierop zoekt en een leraar vindt. Dan kost het zeker nog 5 à 10 jaar voordat hij begrijpt wat het betekent om de zin van het leven te realiseren. Meestal kost het meer tijd, 15 of zelfs 20 jaar.

Daarom wordt een periode van 25 à 30 jaar beschouwd als een normale preparatie periode voordat men de Hoge Wereld mag binnengaan. Het is afhankelijk van de leeftijd waarop een en ander plaatsvindt. Daarnaast is er nog de “leidende ster” voor een mens.

Vraag: Is het ontwaken van een mens afhankelijk van de oorsprong van zijn ziel?

Antwoord: Zeker, anders zou hij deze weg nooit kunnen vinden. Hoeveel tijd het hem kost is afhankelijk van de algemene staat van het gehele systeem dat vorderingen maakt op weg naar correctie en van zijn taak daarin.

Een mens is een klein deeltje van het systeem, het bepaalt wanneer hij in deze wereld komt en zijn voortgang naar het Doel. Het is aan de mens om alles te doen wat hij kan, de manier waarop dit gebeurt is niet langer van hem afhankelijk, want het hele pad is in fasen verdeeld: kennis, begrip en het bereiken van spiritualiteit.

Het gevoelselement is de langstdurende fase, daarna volgt bewustwording. Het gaat hierbij niet over kennis en begrip, maar over het herkennen van het systeem dat door een mens wordt ontdekt doordat hij het voelt, hij begrijpt de intelligentie van het systeem en hij internaliseert alle verbindingen daarvan ten volle, hij werkt ermee als een partner van de Schepper.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/29/17

 

Boven De Tijd Leven

Laitman_715Vraag: Wanneer is ons gedrag correct langs het pad van correctie en hoe komt de correctie in de fysieke wereld tot uitdrukking?

Antwoord: De zoektocht komt neer op het feit dat een mens op zoek is naar een manier om eeuwig leven te ontdekken: ofwel door de wereld te veranderen of door zichzelf te veranderen.

Volgens Kabbalah voegen deze twee keuzes – die op het eerste gezicht verschillend zijn – zich samen tot één want door de wereld te veranderen, verander je jezelf en door jezelf te veranderen, verander je de wereld. Het is hetzelfde.

Als je jezelf verandert, kom je op een niveau waarop je de wereld gaat waarnemen als eeuwig en heel. Uiteindelijk bereik je een volmaakt eeuwig leven. Dit is voor ons bestemd terwijl we ons nog op het niveau van deze wereld bevinden, dan kan je je rustig en vredig van je fysieke lichaam losmaken dat op het animale niveau leeft.

Vraag: Betekent dit dat een mens voor altijd kan leven?

Antwoord: Ik weet niet wat je met ‘mens’ bedoelt.

Het innerlijke ik van een mens bestaat voor altijd, boven de tijd. In de spirituele wereld bestaat er niet zoiets als ‘voor altijd’ omdat dit ook een manier is om het begrip tijd te bepalen en als je “t=” schrijft betekent het eenvoudigweg oneindigheid. Daarom spreken we over leven boven de tijd.

From the Kabbalah Lesson in Russian 10/25/15

 

Antwoorden Op Jullie Vragen, Deel 114

laitman_628_2Vraag: U zegt vaak dat we niet naar het verleden terug moeten gaan, maar wat kan ik doen als mijn verleden deel is van mijn leven nu en dit zich uit in de vorm van verschillende complexen die druk uitoefenen op mijn eigen leven en de levens van mensen om mij heen?

Antwoord: Je moet naar eenheid in de groep verlangen. Je moet weten en voelen dat je aangespoord wordt om op weg te gaan naar het Doel en daardoor dankbaarheid gaan voelen voor je gevoelens en je herinneringen.

Vraag: Wat betekent een gevoel van schaamte in de wijsheid van Kabbalah?

Antwoord: Het verleden is in mij door de Schepper gerealiseerd, dus een gevoel van schaamte heeft nooit betrekking op het verleden maar op het heden, het hangt af van het feit of ik het heden kan vullen met Arvut – verantwoordelijkheid voor elkaar.

 

Ga Aan De Grenzen Van De Tijd Voorbij

laitman_537De Midrash “BeShalach”: Mozes was zulk een begaafde leider dat hij met slechts enkele woorden gezag uitoefende over honderdduizenden mensen. Hij overtuigde hen en beloofde hen: “De Schepper zal wonderen voor jullie doen en jullie zullen zwijgen.”

Tegelijkertijd bleef de angst echter aanhouden. Het volk wilde weten: “Wanneer zal de Schepper ons redden? “ en Mozes antwoordde: “Vandaag.” De Joden riepen uit: “Wij kunnen niet langer meer wachten.”

Zij kunnen niet langer wachten omdat zij het framework van de tijd niet kunnen loslaten. Mensen vinden het moeilijk om te begrijpen dat het niet over tijd gaat en dat het concept tijd verdwijnt als je je op een zeker moment met de Hogere Kracht verbindt.

Wachten symboliseert een gevoel van tijd en een gevoel van gemis, van iets wat ontbreekt tot aan het einde van de correctie. Als je echter correctie bereikt, verdwijnt de tijd en kom je op een niveau boven de snelheid van het licht, in een andere dimensie. Daarom duidt de uitdrukking “wij hebben geen tijd” aan dat het volk nog niet met de Schepper verbonden is.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 4/30/14

 

Dan Zal De Tijd Verdwijnen

Dr. Michael LaitmanBaal HaSulam: ‘Gij omringt Mij Van Achteren En Van Voren’: … Hoewel het lijkt alsof het paard door haar lage verlangen de ruiter leidt, is dat niet de waarheid. Het is de ruiter die het paard naar zijn bestemming leidt. Het is echter niet duidelijk in het heden, maar pas in de toekomst. Op die manier is er eveneens contact, maar het is achterzijde naar achterzijde, namelijk niet door de wil van de dresseur of de gedresseerde.

Vraag: Wat betekent ‘heden’ en ‘toekomst’?

Antwoord: De perceptie van het verschil daartussen geeft ons het gevoel van tijd (onvolledigheid).

Dit is echter geen tijd in de algemeen aanvaarde vorm, maar een gevoel van de mate van vervreemding van mijn toekomstige vorm. Daarom zeggen we dat er geen tijd bestaat in de spirituele  wereld.

Immers, de spirituele vorm is de mate waarin ik mijzelf met het Hogere Licht identificeer en dan verdwijnt het gevoel van tijd. Er gaan andere veranderingen in mij plaatsvinden.

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 10/22/10, Writings of Baal HaSulam

 

Page 1 of 212