Category Archives: Spiritueel Werk

De Oorzaak Van Natuurrampen

laitman_738Vraag: Ik heb een vraag van een kind: Wat was de oorzaak van de natuurrampen waardoor er een enorme hoeveelheid dieren zijn uitgestorven voordat de mens op aarde verscheen? Kwam dat door egoïsme van de dinosaurussen?

Antwoord: Alle processen zijn vooraf bepaald door een van tevoren vastgesteld programma, Beito (in zijn tijd) genaamd, dat wil zeggen dat ze worden geactiveerd door natuurlijke veranderingen in de materie (het verlangen) op het minerale, vegetatieve en animale niveau.

Dit is bij Adam (5775 jaar geleden) begonnen, daarna waren mensen in staat om de materie (het verlangen) te beïnvloeden. Ze doen dat door óf betrokken te willen zijn bij de groei van het algemene verlangen óf door het tegenovergestelde: door zich daartegen te verzetten.

Kabbalah legt ons uit wat het ontwikkelingsprogramma van het universele verlangen is en hoe we het proces kunnen versnellen. Naarmate wij de versnelling kunnen uitbreiden, kunnen we de druk van de natuur voorkomen en ons gelijkvormig aan de Schepper voelen.

 

Mini-Model Van Het Universum

laitman_934Vraag: In De Zohar staat geschreven: “Gelukkig is degene die zich in de tent der samenkomst te midden van de eerste tien bevindt, want dankzij hem wordt een groep die uit niet minder dan tien mensen bestaat voltallig en zij worden door de Shechina (Goddelijke Aanwezigheid) gezegend.”

Nadat de groep voltallig is geworden, vindt de correctie plaats. Er staat geschreven: “De Grootheid van de Koning is in de menigte van het volk.” Dus zij die de eerste tien volgen zijn verbonden met de correctie van het lichaam, dat wil zeggen: met de correctie van degenen die samen zijn.

Wat betekent: “De eerste tien worden gevolgd door de hele natie?”

Antwoord: Elke spirituele structuur bestaat uit tien Sefirot, niet meer en niet minder. Door tien verschillende eigenschappen bijeen te brengen, vormen we een mini-model van het universum, met inbegrip van dat deel van het universum dat wij niet kennen en waarvan wij ons geen enkele voorstelling kunnen maken.

Het is nu eenmaal een feit dat wij ons alleen bezig houden met onze kleine wereld, dat we daar in feite niet veel van weten en dat wij deze wereld ook maar ten dele begrijpen, en nu hebben we het niet eens over het uitgestrekte universum waarin alle werelden aanwezig zijn. Daarom is het absoluut onmogelijk om iets te zeggen over de hogere werelden, elk van die werelden is miljarden malen groter dan onze wereld.

Tegelijkertijd is het zo dat deze ‘immens grote onmogelijkheid’ gelukkig heel gemakkelijk begrepen kan worden als wij een gemeenschap van tien mensen bouwen die elkaar aanvullen. Zodra zij zich met elkaar verbinden, gaat de alomvattende Kracht die alle werelden omvat, hen beïnvloeden. Deze Kracht noemen we het Hoge Licht, de Schepper.

Wanneer wij pogingen doen om onze verbinding met elkaar in een harmonieuze staat te handhaven en wij in een staat van geven blijven en elkaar aanvullen volgens het principe: “Heb je naaste lief als jezelf”, ‘noodzaken’ wij die verheven Kracht onmiddellijk om onze inspanningen zodanig te beïnvloeden dat wij ons aan de wet van gelijkheid van eigenschappen kunnen houden. De Hoge Kracht beïnvloedt en helpt ons om ons te verenigen in de mate waarin wij ons daarvoor inspannen.

Als wij één systeem vormen, gaan wij elke beweging die tussen ons plaatsvindt voelen: de één verbindt zich met een ander en vervolgens weer met iemand anders, enz…. Op die manier voelen wij meteen interacties die tussen ons plaatsvinden. Plotseling ervaren wij de krachten en eigenschappen van dat uitgestrekte universum, met inbegrip van de hogere werelden waarvan we ons nu nog geen enkele voorstelling kunnen maken.

Dan zien we: “Oh, er bevinden zich vijf werelden tussen ons!” Plotseling nemen we duidelijk vijf niveaus waar en elk daarvan is verdeeld in sub-niveaus, enz. We kunnen het hele universum onderzoeken door middel van de vereniging van tien mensen (een Minyan) die met elkaar verbonden zijn door absoluut geven en absolute liefde. De verbinding die zij met elkaar hebben is voldoende: meer is er niet voor nodig. Op deze wijze kunnen wij het hele universum gaan begrijpen.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 1/21/15

 

Werk In De Generatie Van De Messias

laitman_281_02Tot aan de generatie van de Messias bestaat al het werk uit het annuleren van het ego, daarbij zijn er verschillen, afhankelijk van de bestemming van iedere ziel. Er zijn in elke generatie hoge zielen met een speciale opdracht.

Dit zet zich voort totdat we de tijd van de Messias bereikt hebben en in die tijd leven we nu. De hele wereld wordt één ziel, één familie, we moeten dus handelen in overeenstemming met de tijd waarin we leven.

Dit wil niet zeggen dat we moeten zitten wachten op de Messias en hopen op een of ander wonder van Boven. Er bestaan geen wonderen. Er bestaat maar één wonder: de vonk die in een mens ontwaakt. Het overige hangt af van de inspanningen die een mens verricht en van zijn werk, hierbij zijn er geen concessies van de zijde van het Hogere Systeem. Het is onze opdracht om het Licht dat Hervormt naar ons toe te trekken en correctie te bereiken om tot de eenwording van allen met allen te komen.

In onze tijd wordt dit vervuld door disseminatie waarbij we gebruik maken van alle mogelijkheden die we hebben. Het is uiteindelijk de meest effectieve en praktische actie van correctie die we kunnen uitvoeren. Daarom kunnen we niet onder dit werk uit. We moeten inzien dat onze hele studie en alle systemen die we bouwen alleen bedoeld zijn om verder te gaan met de verspreiding van de methode van correctie en verbinding.

Dit is het belangrijkste gedeelte van ons werk en we zullen hiervoor beloond worden met een gecorrigeerde ziel en met het bereiken van de vorm van Adam (Mens). Dan zullen we ontdekken wat de verhevenheid van de 600.000 zielen die Malchut vormen betekent. Alle zielen van Israël zijn gevat in de wereld Atzilut en rijzen omhoog tot het niveau van GAR van Atzilut, de 600.000 genaamd, dit is 620 maal groter, de volledige verwerving van het minimale Licht van Nefesh van Nefesh van Nefesh, tot het Licht van NRNHY volledig bereikt is.

Dit is ons werk en het belangrijkste hierbij is om niet te vergeten dat onze eenwording de vervulling van de correctie is. De praktische realisatie hiervan is de eenwording van het hele volk, zoals er geschreven staat: “De Eeuwige woont temidden van Zijn Volk.” Hier vinden we onze correcties en de correctie van onze ziel.

Wij mogen niet vergeten dat dit van ons vraagt dat we onophoudelijk werken en voor mensen zorgen. Hierbij bestaan er verschillende niveaus: de minerale, vegetatieve en animale niveaus en de mens, een arme bedelaar is even belangrijk als een prins. Zij die zich op het niveau van de hele natie bevinden krijgen vanuit die grote hoeveelheid de kracht van miljarden mensen. Op het vegetatieve niveau zijn er minder delen en nog minder op het animale niveau, op het niveau van de mens zijn er maar enkelen.

Uiteindelijk zullen wij de hele wereld ontmoeten, allerlei soorten mensen en later zal ons duidelijk worden waarom het zo is. Wij kunnen ze niet meteen herkennen. We zien dat mensen eerst enthousiast zijn, dan neemt het enthousiasme af of zij volgen het juiste pad via een heel dunne lijn en plotseling wijken zij af en worden ze aangetrokken tot een onbekende richting.

Wij moeten voor iedereen zorgen, zoals voor kinderen, totdat zij volwassen zijn, en ons realiseren dat wij juist dankzij deze zorg zelf gecorrigeerd worden en groeien. Wij kunnen de ene ziel alleen door disseminatie bereiken. Dit is onze opdracht.

From the Preparation for the Daily Kabbalah Lesson 3/21/14

 

Een Patent Voor Liefde En Vrede In Huis

Laitman_183_04Vraag: U vertelt zo mooi over eenheid, maar wat moet je doen als er thuis geen eenheid is? Ik kies voor linkse politieke inzichten terwijl mijn man achter uiterst rechtse inzichten staat. Als wij over politiek praten, loopt dit altijd op strijd uit. Wat kunnen we daaraan doen?

Antwoord: Ik denk dat u, en het hele volk Israël, de mogelijkheid krijgt om deze situatie te corrigeren. Zoals er geschreven staat: “… liefde bedekt alle overtredingen” (Spreuken 10:1). Hoe het mogelijk is om tot onderlinge vrede te komen? Vrede betekent niet dat de één het wint van de ander, hem onderdrukt of hem ervan overtuigt dat hij ongelijk had, zoals we dat meestal doen.

Vrede betekent dat we een volkomen wederkerige relatie bereiken met iemand die met hart en ziel tegen mij is, in allerlei eigenschappen en meningen. Dit bereiken we door een brug van liefde te bouwen tussen ons. Dan behoren we op het fysieke niveau tot links met tegengestelde meningen, in strijd en weerstand en we botsen met elkaar. En juist hier bovenuit bouwen we liefde als tegenwicht.

We moeten leren hoe we dat kunnen doen. Het belangrijkste hierbij is dat we er niet bang voor zijn dat we twee niveaus hebben: een lager niveau waarop we elkaar tegenspreken en het absoluut niet met elkaar eens zijn en een hoger niveau waarop we met elkaar verbonden zijn. Dit noemen we “,,,, liefde bedekt alle overtredingen.” Juist boven alle overtredingen en fouten uit – het maakt niet uit hoeveel grote contrasten er tussen ons bestaan – kunnen we een sterkere verbinding van liefde bouwen. Het één kan niet zonder het ander. Daarom gaat het over twee niveaus als we spreken over heelheid, eenheid en zelfs over liefde. Het kan niet op een andere manier. Het is alleen mogelijk om een verbinding te bouwen boven alle onenigheid, conflicten en verschillen die we met elkaar hebben uit.

Niemand mag van de ander te vragen of hij verandert. We mogen niet dwingen, noch op religieus gebied, noch op seculier gebied, we mogen dat van weerskanten op geen enkel gebied vragen. Een ieder moet blijven zoals hij is. Als hij wil veranderen, is dat zijn eigen wens. Het enige wat wij zelf moeten leren, waarin we onszelf moeten onderwijzen, is hoe we liefde bouwen als een parasol boven ons die ons allen beschermt, hoewel we tegenover elkaar staan. Juist dan kan onze liefde permanent zijn, groots en bloeiend, juist omdat er innerlijk vlammen oplaaien van woede vanwege onze tegenstellingen.

From the Israeli Radio Program 103FM, 5/3/15

 

Werken Met De Leegte In De Woestijn

Dr. Michael LaitmanDe Torah, Bamidbar 1:52 – 53: De kinderen Israëls moeten hun kamp opslaan, ieder bij zijn eigen legerplaats en bij zijn eigen vaandel. De Levieten moeten zich rondom de Mishkan (verblijfplaats) met de Verbondsakte legeren, zodat de gemeenschap van de kinderen Israëls niet door toorn getroffen zal worden, en de Levieten moeten zorg dragen voor de Mishkan met de Verbondsakte.

In de Midrash Raba staat beschreven dat – toen Mozes de Joden telde en hen volgens de stammen indeelde – de Schepper hem leerde hoe zij één kamp moesten worden en hoe zij vooruitgang konden bereiken, dat wil zeggen: de gebroken Kli (vat) weer tot één geheel konden maken.

Vier soorten egoïsme, verdeeld over drie lijnen, vormen 12 stammen, de twaalf delen van de spirituele Kli. De gebroken Kli moet gecorrigeerd worden door alle delen te verenigen tot één geheel, gedurende de tijd dat het volk door de woestijn trekt, namelijk overeenkomstig de onthulling van het ego in elk kamp en in elke stam.

De Schepper leert aan het volk hoe het iedereen moet verzamelen, zodat zij elke keer nieuwe corrupte leegheid absorberen, er innerlijk mee werken en dit corrigeren tot de eigenschap van geven. Dit is de betekenis van de tocht door de woestijn, 40 jaar (niveaus) lang. Zo moet het gecorrigeerde deel, van Malchut naar Bina, tot een volk worden dat op een accurate wijze een eenheid is geworden, en zo het bouwen aan de verbinding met de Schepper voltooit.

Het kamp dat voorttrekt door de woestijn, symboliseert het werken met de leegheid. Het is een uiterst onaangename, voorwaartse beweging, want in de woestijn krioelt het van de schorpioenen en de slangen, de zon is brandend heet, er is geen voedsel en geen water en iedereen zit vol zweren. Met andere woorden: de woestijn symboliseert het groeiende, brandende egoïsme van de mens. Mensen voelen de onderlinge verbinding als twee zweren die elkaar raken en de pijn laat hen niet toe om zich met elkaar te verbinden. Zij moeten boven dit alles uitstijgen en hoewel het Licht dat komt de zweren niet heelt, vormt het hen toch tot één alomvattend gezond lichaam. De pijn en de zweren transformeren zich tot één verenigde Kli waarin men genot ontdekt.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 12/24/14

 

De Wereld Die We Hier En Nu Verwachten!

Dr. Michael LaitmanVraag: In welk opzicht verschilt de wereld, die ik nu tijdens mijn leven zie, van de komende wereld waarover geschreven staat: “Je zult de wereld tijdens je leven zien.”(Berachot 17a)?

Nu ik leef zie ik wat iedereen ziet: een wereld vol haat. Wat voor voordeel heb ik van die ‘immens grote computer’, waarover u sprak, die het hele systeem in een staat van afscheiding brengt, van haat en wantrouwen in onze onderlinge verhoudingen?

Antwoord: Ik zie dat hele gigantische, hogere mechanisme en hoe Hij met ons speelt om ons tot ontwikkeling te brengen, zodat wij zullen worden zoals Hij door naar Zijn niveau op te stijgen. Er staat geschreven: “En de kinderen zullen terugkeren naar hun Vader in de hemel (de Schepper),” (Vayikra Rabbah 1:3). Dan ga ik Hem rechtvaardigen en Hem begrijpen. Ik ga zien op wat voor manier ik me nu moet gedragen om in alle omstandigheden op dat niveau te leven, zonder te hoeven wachten!

Als ik de wijsheid van Kabbalah ga bestuderen, heb ik de mogelijkheid om omhoog te stijgen naar het niveau van de Kracht die dit bestuurt.

From Israeli Radio Program 103FM, 4/12/15

 

Ochtendgloren Boven Donkere Fjorden

laitman_942Vraag: Als ik de hele wereld moet zien in de vorm van verlangens, hoe moet ik mij dan verhouden tot de mensen die we ontmoeten als we de wijsheid van Kabbalah dissemineren?

Antwoord: Al die mensen zijn jouw verlangens. Als je je op die manier tot een mens verhoudt, krijgt hij het gevoel dat je familie van hem bent, dat je met hem verbonden bent. Dit leidt tot een verbinding tussen jullie waardoor hij met jouw systeem verbonden wordt op een manier die hij niet begrijpt. Probeer op die manier met een mens om te gaan, dan ga je zien hoe je alle acties, gedachten en plannen – die hij misschien in gedachten tegen je had – neutraliseert.

Vraag: Wat betekent het om mij tot anderen te verhouden zoals tot mijn eigen verlangens?

Antwoord: Zoals je met je eigen verlangens omgaat die heel onaangenaam kunnen zijn, die je veel moeilijkheden bezorgen want je houdt niet van ze, maar je moet er wel mee leven, zo moet je ook met andere mensen omgaan. Je hebt het gevoel dat ze vreemdelingen zijn, om dit gevoel te overwinnen, verbind je je met hen als één man met één hart, zodat het fysieke lichaam geen hindernis tussen jullie vormt.

Dit betekent dat je benadering zo moet zijn dat je anderen voelt als een deel van jou. Zo behoren we de wereld te zien. Hoe meer je naar verbinding verlangt, hoe meer hulp je innerlijk ervaart, alsof er iets verandert. Dit doet het Licht met je. Je voelt geen Lichtstraal, maar je voelt veranderingen. Zoals er geschreven staat: “Door Uw Handelingen leren wij U kennen.” Hiervoor moet je bidden en dringend vragen of jullie verlangens tot één verlangen kunnen worden, hoewel jullie verlangens fundamenteel verschillen.

Elk deel in Malchut verschilt van de andere delen en doordat de Kelim (vaten) gebroken zijn, wordt dit nog eens benadrukt. Daarom bereiken de gebroken delen die van elkaar gescheiden zijn een intensiteit die 620 keer krachtiger is als zij zich met elkaar verbinden. De afgescheidenheid die zij daarvoor voelden, versterkt nu het verlangen, en zo keren we terug naar de staat van één man in één hart, de intensiteit van de haat tussen ons versterkt nu de verbinding tussen ons.

Stel je eens voor dat jij in New York woont en ik woon in Israël. Alles is goed tussen ons en we zijn goede vrienden, totdat we dichter bij elkaar komen en samen in één kamer gaan wonen. Wat zou het moeilijk zijn om goede vrienden te blijven nu we bij elkaar wonen en constant irritaties tussen ons voelen.

De afstand die daarvoor de verschillen tussen ons had verborgen, moet nu veranderen in onze verbinding. Dit is ons werk. Er is haat – de berg Sinaï – tussen ons en die haat veranderen wij in een verbinding die 620 maal groter is dan de verbinding die wij eerder voelden.

Het gaat niet over de verbinding zelf, maar over het leren kennen van de Schepper. Het Licht dat de verlangens is binnen gedrongen, zoals zeewater de dalen tussen de bergen heeft gevuld en daaruit fjorden zijn ontstaan, heeft de afscheiding en de haat veroorzaakt. Het Licht is gekomen, maar wij hebben het ontvangen met het doel om te ontvangen, daardoor namen onze Kelim 620 maal in omvang toe en bracht het Licht haat en afscheiding, de kloof tussen ons is gevuld met verlangens die wij eerder niet voelden.

Het Licht geeft ons in al onze verlangens het gevoel dat we afgescheiden zijn. Ik ben het helemaal niet met je eens en in alles staat mijn mening loodrecht op de jouwe, en dit geldt voor iedereen. Nu kunnen we deze haat corrigeren. Haat is de achterzijde van het Licht, het is geen Kli. Als ik met deze haat aan het werk ga en de haat in liefde verander, ontdek ik wat het Licht is, ik ontdek de eigenschap van het Licht en wat dat betekent. Op deze manier ontdek ik de Schepper.

Het verlangen om te ontvangen werd op een wijze gecreëerd die niet veranderd kan worden. Al ons werk doen wij met de achterzijde van het Licht, met de Kelim die door het Licht gebroken zijn. Als ik mijn egoïsme ontdek, de haat en de weerstand die tot spiritualiteit behoren, ontdek ik de achterzijde van het Licht, het tegenovergestelde. In plaats van Licht ontdek ik Orta (duisternis, nacht).

Zo krijg ik door mijn werk de eigenschap van het Licht en word ik een mens van het Licht. Het Licht drong tijdens het breken van de Kelim het verlangen om te ontvangen binnen. Het is hetzelfde Licht, maar we voelen het als duisternis, afgescheidenheid en haat.

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 3/31/14, The Zohar

 

Een Speciale Remedie Om De Schepper Te Ontdekken

laitman_214Vraag: Wat is de Scheppingskracht en waarvoor dient het programma? Worden wij voorbereid op iets wat achter alles wat gebeurt verborgen is?

Antwoord: Jazeker! Wij worden erop voorbereid om de Schepper te ontdekken in deze wereld. De wijsheid van Kabbalah is hiervoor bedoeld want het is de bedoeling dat ieder mens de Schepper ontdekt. De Schepper (Bore) betekent: “Bo Re” (Kom en zie). Zo noemen wij het omdat de mens komt en ziet.

Vraag: Wat moeten we komen zien?

Antwoord: We moeten spiritualiteit bereiken, leren voelen, onszelf openen met behulp van twee tegengestelde krachten waartussen we het hogere systeem ontdekken en de essentie van het innerlijke programma daarvan. Dit noemen wij de Schepper. Dit is de meest waarachtige wijsheid (wetenschap), daarom noemen wij het de wijsheid van Kabbalah. Deze ontdekking bereik je op een wetenschappelijke manier, zoals in elke andere wetenschap.

Vraag: Wat moet een mens doen om in dit systeem door te dringen, in deze ‘computer’?

Antwoord: Niets anders dan de aanbevelingen en het advies van de Kabbalisten opvolgen: Kom en leer, doe mee aan activiteiten die het zesde zintuig ontwikkelen dat je helpt om de Schepper te ontdekken, de Hogere Wereld. Een mens zal een nieuwe realiteit voelen, net zoals hij deze wereld voelt, die Hogere Wereld bestuurt ons, is bij ons en organiseert alles voor ons.

Vraag: Kunt u mij een ‘speciale behandeling’ geven om me te helpen om in deze ‘computer’ door te dringen?

Antwoord: Dat zijn we nu precies aan het doen. Maar daarvoor moet je er wel wat energie in steken. Kom en leer, doe mee aan allerlei activiteiten die je zintuigen openen. Dan zul je het systeem gaan voelen waardoor je geactiveerd wordt. Alles wordt voor je geopend.

Vraag: Leren we over dit systeem als wij de wijsheid van Kabbalah bestuderen?

Antwoord: Ja! Dit wordt genoemd: “De Schepper onthullen aan Zijn schepselen in deze wereld”, het systeem van het Hogere Bestuur onthullen aan iedereen die op deze aarde leeft.

Vraag: Is de wijsheid van Kabbalah een soort filosofische stroming?

Antwoord: Nee. Filosofie gaat over denken en redeneren zonder dat het enig werkelijk resultaat brengt in ons leven, de wijsheid van Kabbalah is een heel praktische wetenschap. Deze wijsheid onthult de Hogere Wereld aan een mens en onderwijst hem hoe hij op de juiste wijze met zijn leven kan omgaan.

From Israeli Radio Program 103FM, 2/15/15

 

Maaser – Het Tiende Deel Van De Verlangens

Laitman_509Torah, Vajikra (Leviticus) 27:31 – 33: Wanneer iemand iets van zijn tienden wil afkopen, moet hij daar een vijfde gedeelte aan toevoegen. En wat betreft alle tienden van rund- en kleinvee, van alles wat onder de herdersstaf doorgaat, zal telkens een tiende aan de Eeuwige gewijd zijn. Men moet er niet op letten of het goed of slecht is en men mag de dieren niet omruilen. Als men dat toch doet, zijn beide dieren – zowel het eerste als het omgeruilde – heilig, zij kunnen niet vrijgekocht worden.

Wij kunnen het tiende deel van onze verlangens niet zelf corrigeren. Het moet van al onze inspanningen gescheiden worden en door de Cohanim (Priesters) en de Levieten in de vorm van maaser (tiende) aan de Schepper gegeven worden. Dit heeft ook betrekking op het vegetatieve en het animale niveau: er wordt een tiende deel afgescheiden van de producten van het veld en van de dieren die wij eten.

Dit betekent dat het tiende deel van alles wat een mens ten deel valt, gegeven moet worden om aan iedereen goed te doen.

In de Torah staan vele wetten, zij gaan echter allemaal maar over één onderwerp: hoe het onze taak is om op de juiste manier met elkaar verbonden te zijn, om één gemeenschappelijk alomvattend verlangen te worden, hoewel we volkomen van elkaar verschillen en we ver van elkaar afstaan. Als wij een sterke gemeenschappelijke verbinding bereiken, wordt de eigenschap van liefde en geven, de Schepper genaamd, tussen ons onthuld, dan zullen we een volmaakt en eeuwig leven ervaren.

Als we daar niet intens naar verlangen, zullen heelheid en eeuwigheid zich tegen ons gaan keren en zullen wij steeds meer lijden in ons leven ervaren.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 12/10/14

 

Farao Ontmoeten We Alleen In Het Centrum Van De Groep

laitman_528_02Wanneer een mens tegen zijn egoïsme ten strijde trekt, is het belangrijk dat hij zich herinnert dat de groep vlakbij hem is en dat hij daarin alle kracht zal ontdekken die hem zal helpen om tegen zichzelf te strijden, tegen zijn Farao, tegen zijn natuur.

Ik moet mij het volgende voorstellen: ik kijk vanaf de zijlijn naar mijzelf, naar mijn ‘beest’. Dan identificeer ik mezelf met de groep en van daaruit kijk ik naar mijn lichaam, naar al mijn eigenschappen, verlangens en gedachten en ik zie dit alles als mijn Farao. Zo is de stand van zaken totdat mijn lichaam verfijnd is en zich overgeeft aan de groep, hieraan meet ik af in welke mate ik kan geven. Op deze manier bereik ik correctie.

Ik vraag of ik de Kracht van geven zal kunnen voelen in de groep die mij leidt en vasthoudt. Dit alles vinden wij in het midden van de groep. Als er geen Arvut (verantwoordelijkheid voor elkaar) is, zal ik Farao niet kunnen ontdekken.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 4/2/14, Writings of Baal HaSulam

 

Page 30 of 63« First...1020...2829303132...405060...Last »