Category Archives: Licht

Onbeperkte Vrijheid Van Het Licht Van Hassadim

laitman_568_01Vraag: Wat is de betekenis van: “Bina ging uit”? Kunnen Sefirot zelf bepalen waarheen zij zich bewegen?

Antwoord: Dit heeft betrekking op geven. Ik kan op elke plek geven, zonder enige beperking, want dit is de Kracht van Bina, het Licht van Hassadim (Genade). Met Hassadim kan ik op elke plek zijn, er zijn geen grenzen, en aan iedereen geven die bereid is om dit geven te ontvangen. Voor het Licht van Hochma gelden andere voorwaarden.

De foetus ervaart vreugde door het Licht van Hassadim, met andere woorden: van gelijkvormig zijn aan de Hogere. De foetus handelt niet, maar is gelijkvormig door devotie en het annuleren van het ego. De foetus wil zoals de moeder zijn, de Schepper. De foetus kan zich niet uitdrukken in actief geven zoals de Schepper. De bereidheid om zoals Hem te zijn, komt echter op een passieve manier tot uitdrukking.

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 2/13/14, The Book of Zohar

 

Hoe Kunnen We Het Hoge Licht Aantrekken?

laitman_947Vraag: Hoe kunnen we het Hoge Licht aantrekken? Moeten we er luid om roepen, moeten we mediteren?

Antwoord: Je kunt het Hoge Licht alleen aantrekken door middel van je relaties met andere mensen. Nog beter is het om dat te doen in een groep van tien mensen.

Als tussen hen de juiste staat wordt gecreëerd door middel van wederzijdse verantwoordelijkheid, met daarbij de juiste wederzijdse interactie volgens de regels die noodzakelijk zijn voor het bouwen van een spirituele groep, zullen zij in deze verbinding de Hoge Kracht gaan voelen.

Vraag: Wat houdt de verbindende, positieve Kracht in die het ego van de hele mensheid kan overwinnen en geopenbaard wordt in al onze sociale bindingen, zowel persoonlijke als politieke, internationale, et cetera?

Antwoord: Het is heel eenvoudig. Je zou met niemand in conflict moeten zijn, niet met je familie, niet met de maatschappij en ook niet met de staat, je zou je alleen moeten bezig houden met verbinding en eenheid tussen alle mensen.

We moeten tussen ons allen een verbond sluiten dat ons in staat zal stellen om het systeem van het Hoge Bestuur van onze wereld te voelen, de eigenschap van geven te verkrijgen en de Krachten van goedheid en eenheid in de wereld op te wekken.

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/08/15

 

Antwoorden Op Jullie Vragen (113)

laitman_622_01Vraag: Kunt u alstublieft uitleggen wat de vijf spirituele zintuigen zijn, op de manier waarop u de vijf fysieke zintuigen hebt uitgelegd: wat kunnen wij met die zintuigen voelen, waar bevinden ze zich en hoe kunnen we ze ontdekken?

Antwoord: Het zijn zintuigen die deel uitmaken van mijn eigenschap van geven en niet van de eigenschap van ontvangen. Ze bevinden zich in ons en wij moeten ze ontwikkelen.

Vraag: Wat is de spirituele wortel van de bijbelse uitdrukking “Shibolet.”

Antwoord: Shibolet betekent: koorden van Licht die neerdalen vanuit het hoofd (het hoogste gedeelte) van de wereld Atzilut.

Vraag: U spreekt over verbinding en eenheid met mensen. Is het een goed idee om je te verbinden met mensen die ver van de wijsheid van Kabbalah afstaan?

Antwoord: Nee

 

Heb Je Een Vraag? Dan Zal Ik Hem Beantwoorden …

laitman_249-01Vraag: Hoe kan ik aan mijn vrienden overbrengen dat alleen verbinding en de juiste houding ons kracht kunnen geven in deze moeilijke tijden?

Antwoord: Door een voorbeeld te zijn!

Vraag: Een vraag over disseminatie. Door de problemen in Europa lijkt het erop dat wij ons moeten inspannen om te dissemineren. Maar hoe kunnen we over de wijsheid van Kabbalah spreken met mensen die niet willen luisteren? Is het misschien voldoende voor ons als we alleen studeren?

Antwoord: Allereerst moeten we verbinding met elkaar bereiken, daarna met het Hoge Licht en daarna met de mensen om ons heen.

 

Onze Egoïstische Verlangens Niet In Aanmerking Nemen

laitman_281_02De Torah, Bamidbar (Numeri) 16:26: En hij sprak tot de gemeenschap en zei: “Ga toch weg van de tenten van deze goddeloze mannen en raak niets aan van wat hen toebehoort, anders zouden jullie omkomen door al hun zonden.”

Mozes doet een beroep op de gemeenschap om niet in hun bestaande verlangens te blijven omdat ze niet gecorrigeerd kunnen worden volgens het principe dat Korach suggereert. Alleen de dood is nu voor hen de correctie. Als zij dood zijn, zullen deze verlangens geen hindernis meer vormen voor de pogingen van het volk om gecorrigeerd te worden en zal het volk daardoor niet naar een lager niveau getrokken worden. Ze zullen eenvoudig niet in aanmerking genomen worden en zullen niet door hen gevoeld worden.

Daarom mag het virus van de egoïstische verlangens de gemeenschap zelfs niet naderen, want na de grote verlangens om te ontvangen die gecorrigeerd willen worden tot de intentie om te geven, kunnen er eigenschappen van een kleinere omvang komen, dat wil zeggen honderd duizenden mensen.

De Torah, Bamidbar 16:27-16:30: En ze trokken zich terug uit de omgeving van de woning van Korach, Dathan en Abiram. Dathan en Abiram waren naar buiten gegaan en stonden aan de ingang van hun tenten met hun vrouwen, hun grote en hun kleine kinderen. Toen zei Mozes: “Hierdoor zullen jullie weten dat de Eeuwige mij stuurt om dit alles te doen en dat het niet van mij uitgaat. Als deze mannen een natuurlijke dood sterven en het lot van ieder mens hun deel zal zijn, dan heeft de Eeuwige mij niet gestuurd. Maar als de Eeuwige een nieuwe scheppingsdaad verricht en de aarde zijn muil openspert en hen met alles wat hen toebehoort opslokt, zodat ze levend in het dodenrijk wegzinken, weet dan dat deze mannen de Eeuwige gehoond hebben.”

Op dat moment wordt het ego onthuld onder de invloed van het Hoge Licht. Het Licht onthult dat de eigenschappen die Korach wilde corrigeren niet gecorrigeerd kunnen worden: je wilt dit corrigeren en dit gebeurt er met je eigenschappen, een hoger niveau beïnvloedt je, maar met betrekking tot dat niveau ben je niet gecorrigeerd, dus de aarde slokt hen op, dit betekent dat het Licht dat op dat niveau werkzaam is je doodt.

Vraag: Waarom zegt Mozes tegen het volk: “Als deze mannen een natuurlijke dood sterven en het lot van ieder mens hun deel zal zijn, dan heeft de Eeuwige mij niet gestuurd. Maar als de Eeuwige een nieuwe scheppingsdaad verricht en de aarde zijn muil openspert en hen met alles wat hen toebehoort opslokt, zodat ze levend in het dodenrijk wegzinken, weet dan dat deze mannen de Eeuwige gehoond hebben.”

Antwoord: Omdat Mozes de hogere eigenschap is. Als het Licht het volk beïnvloedt, wordt hun ego onthuld, de eindigheid ervan, de nederlaag, niet op het animale niveau maar op het niveau van de correctie van de ziel. Over het geheel genomen spreekt de Torah niet over fysieke lichamen maar worden er alleen allegorische vergelijkingen gebruikt.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 5/20/15

 

De Meeteenheid Van Geven: De Tien Sefirot

Dr. Michael LaitmanVraag: Een wetenschapper heeft accurate meetinstrumenten nodig. Hoe kan een Kabbalist zijn effect op de werkelijkheid en de veranderingen in zichzelf meten? Dat lijkt niet mogelijk.

Antwoord: Integendeel, als wij de Hogere Wereld gaan bereiken, ontdekken we in welke mate het onmogelijk is om alles wat er in déze wereld is precies te meten. Een Kabbalist ontvangt een nauwkeurig meetinstrument – zoals een meetlat in onze wereld – de Tien Sefirot genaamd, daarmee meet hij alles.

Als wij het boek The Study of the Ten Sefirot (Talmud Eser Sefirot) openen, zullen we de precisie van alle definities zien. Het gaat over de natuurkunde van de Hogere Wereld, het effect van het Licht wordt nauwkeurig bepaald en gedefinieerd. En het gaat over het antwoord van de Kelim en de mate waarin de Kelim het Hogere Licht beïnvloeden. Zo krijgen we een gedetailleerd beeld van alle Hoge Krachten die om onze wereld heen aanwezig zijn en ons beïnvloeden. We ontdekken hoe we deze Krachten van beneden af kunnen beïnvloeden zodat zij een positief effect op ons kunnen hebben. Het gaat erom dat onze handelingen in relatie tot de Hoge Krachten nauwkeurig zijn.

De wijsheid van Kabbalah maakt gebruik van heel precieze hoeveelheden Licht, van verlangens en Kelim, hieruit bestaat het hoogste niveau van de psychologie van de mens. De Kabbalistische methode maakt het ons mogelijk om onze diepste eigenschappen te verhelderen en in contact te komen met de Hoge Krachten om gezamenlijk te werken met een maximale precisie.

From the Israeli Radio Program 103FM, 8/16/15

 

Een Tegengestelde Volgorde Die Wanorde Lijkt Te Zijn

laitman_243_05Baal HaSulam, Voorwoord voor de Wijsheid van Kabbalah, item 25: Dus zolang niet alle vijf Kelim KHB TM in een Partzuf zijn ontwikkeld, bevinden de Lichten zich niet op de hun aangewezen plaats. Bovendien is er een omgekeerde relatie: wanneer de Kli Malchut afwezig is, is het Licht Yechida eveneens afwezig en als de beide Kelim TM ontbreken, zijn Yechida en Haya daar ook afwezig, etc. De oorzaak hiervan is dat de Hogere Kelim eerst verschijnen en wat de Lichten betreft komen de laatste het eerst in de Kelim.

De tegengestelde volgorde tussen de Lichten en de Kelim is heel verwarrend. Volgens deze rangschikking is het zo dat wij een steeds grotere duisternis binnengaan als wij meer vorderingen maken. Wij hebben namelijk dikkere Kelim nodig om grotere, sterkere Lichten te kunnen ontdekken. Daarom heb ik dan meer steun van de groep nodig en ik moet de lessen regelmatig volgen, zodat ik  grotere krachten dan daarvoor beschikbaar heb om mezelf te handhaven.

Gewoonlijk begrijp, voel en ontdek ik meer als ik verder kom, tegelijkertijd bevind ik mij echter in een grotere duisternis, zo is het namelijk altijd: grotere Lichten hebben dikkere Kelim nodig.

Je zult eveneens ontdekken dat elk nieuw Licht dat binnenkomt zich alleen in de Kli Keter kleedt, want de ontvanger moet in de zuiverste Kli ontvangen: de Kli Keter.

Daarom moeten de Lichten die zich al in de Partzuf gekleed hebben bij het ontvangen van elk nieuw Licht vanaf hun plaats één niveau neerdalen. Wanneer het Licht Ruach komt, moet het Licht Nefesh van de Kli Keter neerdalen naar de Kli Hochma …

Door de duisternis die we ontdekken en de correctie daarvoor, moeten we ons extra inspannen in de Kli. De Kli Hochma wordt aan de Kli Keter toegevoegd, het Licht Nefesh dat in de Kli Keter aanwezig was, daalt neer naar de Kli Hochma en het Licht Ruach gaat de Kli Keter binnen. Het verschil tussen het Licht Nefesh en het Licht Ruach is heel groot. Het is een nieuwe wereld, een nieuwe spirituele verwerving, een nieuw gevoel dat nooit eerder waargenomen was.

Elke keer wordt de waarneming van de werkelijkheid op een hoger niveau gebracht. Er wordt meer onthuld van de Hoge Kracht in een nieuwe vorm, en de wereld – de algemene Kli – lijkt zich vernieuwd te hebben. Elke lichte schokbeweging in de spirituele wereld roept een verandering op in het hele integrale systeem en daarom is het heel betekenisvol of we ons in Nefesh van Keter of in Ruach van Keter bevinden.

From the 3rd part of the Daily Kabbalah Lesson 3/23/14, Writing of Baal HaSulam

 

Vanuit De Nacht Naar De Dag

Dr. Michael LaitmanVraag: Kunnen we zeggen dat heel de Israëlische natie de staat van de duisternis in Egypte zal meemaken, als duistere wolken die zich om ons heen opstapelen en situaties die heel gespannen worden? Betekent dit de naderende nacht?

Antwoord: Natuurlijk. Het kan niet op een andere manier, want we moeten de eigenschap van geven bouwen, dat begint met een verlangen en het verlangen ernaar kan alleen in een staat van nacht ontstaan. Dat moeten we niet vergeten.

De nacht, lijden, gebrek aan betrokkenheid, zwakte en teleurstellingen, maken deel uit van ons pad. We moeten dit alles samenvoegen en sterk verlangen naar vooruitgang, anders zullen wij de dag niet kunnen voelen. In de Torah bestaat geen dag en nacht. In de tijd dat wij met dit alles werken, ervaren we de nacht op de juiste manier, dan gaan wij in plaats daarvan het Licht voelen.

Wat ervaren wij eigenlijk als dag? De houding van liefde en geven aan anderen. Nu voelen wij dit echter als nacht en duisternis. Alleen de verandering in onze houding naar de duisternis zal het gevoel van Licht voortbrengen, in plaats van de duisternis.

We gaan niet van de ene zijde van de wereldbol naar de andere waar de zon schijnt en alles met licht vervult. Nee, wij werken innerlijk zodanig met onze negatieve gevoelens ten opzichte van geven, liefde en hulp aan elkaar, dat dit een positieve houding tot resultaat heeft, dan verandert de nacht in de dag.

Alles vindt binnenin ons plaats, in onze houding naar deze waarden. Het kan niet op een andere manier. Wij beginnen altijd in de nacht, want de eigenschap van geven is nacht voor ons.

Als wij onze negatieve gevoelens en indrukken corrigeren en veranderen, voelen we in de tegenovergestelde staat Licht en de dag. Wij zijn degenen die innerlijk bepalen wat nacht en wat dag is.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 11/12/14

 

Schrik Niet Terug Voor Angst En Hulpeloosheid

Dr. Michael LaitmanVraag: Nog niet zo lang geleden sprak ik mensen op straat en daarbij deden zich onverwacht veel onenigheden voor, ik voelde me in een positie van hulpeloosheid en wanhoop. Hoe kan ik me zonder omwegen op ons doel richten zonder er omheen te cirkelen?

Antwoord: Deze verwarring kreeg je met de bedoeling om je naar steeds diepere inzichten te brengen. Dit gebeurt in elke staat, op elk niveau en met iedereen. Dit overkomt iedereen.

Verhelder dit punt en het zal je duidelijker worden. Je zult nog veel meer van dergelijke situaties tegenkomen en je zult je steeds weer hulpeloos voelen. Deze hulpeloosheid komt voort uit het feit dat het niet in jouw vermogen ligt om iets te corrigeren en je hebt de situatie niet in de hand, maar dit is eigenlijk iets heel goeds. Wat er voor jou aan ontbreekt is dat je de Hand van de Gastheer moet vasthouden en met Hem in contact moet zijn.

Je kunt niets anders doen dan verder gaan. Iedereen bereikt zulke staten en zulke inzichten en hoewel je ze op een mooie manier beschrijft, heb je nog geen contact met het Hoge Licht. Zelfs als je zo’n contact zou hebben, zouden er nog steeds momenten zonder verbinding zijn, zodat je iedere keer als je je op een bepaald punt op je weg hulpeloos voelt, weer van het ene niveau naar het volgende kunt rijzen

Het is precies zoals Koning David in het Boek van de Psalmen schreef: “U hebt Uw Aangezicht voor mij verborgen en ik was bevreesd!” Dit is goed want het schudt een mens een beetje door elkaar en neemt de Klipot (schillen) van hem weg. Het is eigenlijk iets goeds als een mens zich in een staat van vrees, angst, onveiligheid en desoriëntatie bevindt. We moeten kijken naar waar het allemaal vandaan komt en hoe de Schepper je roept om je aan Hem te hechten.

From the preparation to the Daily Kabbalah Lesson 6/03/14

 

Drie Stappen Bij Het Doorgeven Van Het Licht

laitman_219_01Vraag: Als het Joodse volk nog niet gereed is om zich te verenigen, hoe zal er dan bevrijding in de wereld komen?

Antwoord: We beginnen bij onszelf. Het Hoge Licht werkt via Bnei Baruch, dat behoort tot het volk Israël, en het volk Israël vinden we te midden van de naties van de wereld. Het Licht voert alle correcties uit. Het Licht kan alleen werken op voorwaarde dat et iets is dat ermee resoneert.

Dus als we eenheid bereiken, vinden we het Licht in ons. Het komt zelfs niet van Boven, we vinden het eenvoudigweg overal en het wordt in ons onthuld dankzij onze gelijkvormigheid ermee.

Door onze daden worden we met het volk Israël verbonden en zo geven we het Licht aan hen door. Daarna gaat het Hoge Licht via hen ook naar de volkeren op de wereld, omdat het volk Israël met alle volkeren verbonden is, dan gaat het Licht ook naar hen toe.

Bnei Baruch moet dus allereerst verenigd zijn. Dan maakt de gelijkvormigheid met het Hoge Licht het voor ons mogelijk om er contact mee te hebben.

Een dergelijke eenheid hoeft er niet tussen ons en het volk Israël te zijn omdat wij hen al beïnvloeden vanuit onze Kelim en via onze Kelim ontvangen zij het Licht. Alleen tussen ons moet er een bijzonder niveau van verbinding zijn, van overeenstemming en integratie.

Tussen het volk Israël en de volkeren van de wereld moet er een soort begrip ontstaan dat we ons in één wereld bevinden, in één systeem. Hieruit is het antisemitisme ontstaan, een unieke houding naar het volk Israël en eveneens naar het correctie systeem. Als mensen een algemeen idee van dit systeem krijgen en zich enigszins met ons verbinden, is dat voldoende voor het Hoge Licht om door hen heen te stromen.

 

Elke keer wanneer deze spirituele niveaus neerdalen, ontstaat er een correlatie tussen de Kelim en de overvloed die zich verspreidt in de relatie tussen de hogere naar de lagere en van de lagere naar de hogere. Dit is – in het algemeen gesproken – waar wij het in onze disseminatie over hebben.

Voor ons is met name onze eenheid met het Hoge Licht het belangrijkste. Dan zal het zich verspreiden, een reactie doen ontwaken in mensen en mensen zullen gaan spreken met onze woorden, zij zullen het met ons eens zijn en zullen bereid zijn om met ons samen op pad te gaan. Al het werk wordt door het Hoge Licht gedaan. Laat het Licht het werk doen en het zal stromen als water dat in de aarde doordringt, het zal elke plek bereiken om alles wat een mens in de aarde laat groeien van water te voorzien. Op onze weg zal het ons ook vervullen, het zal ons tot één geheel verbinden. Op wat voor manier doet het Licht dit? Dat is onze zaak niet, dat is het werk van de Schepper. Wij moeten alleen aan verbinding werken.

Vraag: Als dat zo is, moeten we dan naar buiten toe dissemineren?

Antwoord: Als wij de behoeften van mensen niet krijgen, hun verlangens, hun problemen, als wij dat niet meenemen en laten oprijzen naar onszelf, hebben wij de verbinding met de Schepper niet nodig. Dan kunnen we de Kabbalistische bronnen duizend jaar gaan zitten bestuderen en het zal alleen theorie blijven. Zolang wij niet geïntegreerd zijn met mensen, zal het verlangen om ons met elkaar te verbinden niet in ons gewekt worden. Het verlangen om te verbinden ontwaakt alleen door de behoeften die wij van mensen krijgen en vanuit deze behoeften kunnen wij MAN laten oprijzen: het verzoek om correctie.

Als je dus denkt dat je nu eenheid wilt, is dat niet waar, dit is niet de juiste eenheid. De ware eenheid is alleen mogelijk als je naar mensen toegaat en met hen zweet en werkt aan hun verbinding, Alleen van daaruit zul je de ware noodzaak ontvangen om te verbinden.

Vraag: Betekent dit, dat als wij ons werkelijk met elkaar verbinden, de hele mensheid vanzelf zal veranderen en wij niets hoeven te doen?

Antwoord: Ja. Als alleen de Bnei Baruch groep verandert, zal het volk Israël veranderen. En als het volk Israël tot een zeker niveau veranderd is, zal de hele werkelijkheid veranderd worden, alle volkeren, de gehele mensheid. Zo werken deze drie cirkels. Maar elk daarvan is zowel afhankelijk van de hogere als van de lagere. Zonder de behoefte van de lagere kun je de hogere niet bereiken.

Wij moeten dus met het volk Israël werken, zodat we de noodzaak zullen voelen om ons met elkaar te verbinden en te worden zoals de Schepper. Via het volk Israël moeten we naar de hele mensheid gaan, zodat er voor ons vanuit de mensheid een behoefte zal komen om zich tot het volk Israël te wenden, dan van het volk Israël naar ons, en dan van ons naar de Schepper.

Alle drie niveaus moeten als een eenheid samenwerken. Daarom werken we aan ‘drie fronten’.

From the Talk on the Subject of “Unity of the Nation” 7/10/14