Category Archives: Joden

De Egyptische ballingschap van de 21e eeuw

laitman_749.01

Waarom was het heilzaam voor Farao om Mozes in zijn huis op te voeden? Ga eens na hoeveel voordelen de wereld door de Joden gekregen hebben? De wereld heeft haar hele ontwikkeling aan de Joden te danken omdat het Hoge Licht door hen heenstroomt, door de eigenschap van Bina naar Malchut en zo alles naar de wereld brengt: het begin van alle religies, geloofsovertuigingen en kennis.

Zelfs de fysieke verlangens als voedsel, seks en gezin ontwikkelen zich omdat het Licht van Boven erop schijnt en dit aan het animale niveau toegevoegd wordt. Dit alles vindt plaats omdat de intentie om te geven aanwezig is, deze wordt door Israël vertegenwoordigd. Dan komt er meer Licht en worden er verlangens ontwikkeld. Opzichzelfstaand ontwikkelt het verlangen zich niet, het is niet meer dan levenloze materie.

Een verlangen ontwikkelt zich alleen om het volgende niveau te bereiken. Alle vier fasen zijn al bereikt: het minerale, vegetatieve, animale en menselijke niveau, een verdere ontwikkeling kan alleen van Boven komen, door middel van Israël.

Dit kunnen we zien aan de verdrijving van de Joden in Europa, zij werden van het ene land naar het andere verdreven. Als deze kleine groep – enigszins verbonden met het Hoge Licht – niet in onze wereld zou bestaan, zou de wereld zich niet ontwikkeld hebben. En waar dient dit voor? Alle ontwikkeling vindt plaats met de bedoeling om tot geven te komen, hechting en Gmar Tikkun (Einde van de Correctie).

Als een dergelijke groep niet zou bestaan en er geen verbinding tussen het Hoge Licht en Malchut zou zijn, zou Malchut zich niet kunnen ontwikkelen. Daarom worden de Joden door de wereld beschuldigd van alle problemen. De Joden zorgen voor de ontwikkeling van de wereld die nu op een dood punt is aangekomen. De wereld staat voor een muur, er ontwikkelt zich een globale crisis en de Joden worden er openlijk van beschuldigd.

De Joden zijn verbaasd over deze beschuldigingen omdat zij de wereld zoveel goeds gebracht hebben, zoveel nieuwe uitvindingen. Dit is echter een misverstand over onze rol, wij zijn namelijk voor iets volkomen anders bedoeld.

Het is vergelijkbaar met de geschiedenis van de uittocht uit Egypte. Eerst brachten de Joden veel welvaart naar Egypte, daarna nam het leven een slechte wending. Het is de bedoeling dat deze delen van Bina gaan opstijgen vanuit Malchut en dat Malchut vervolgens naar het volgende niveau van ontwikkeling wordt opgeheven. We kunnen dit vergelijken met een vrouw die op het punt staat om te bevallen, maar er niet toe in staat is. Kan je je voorstellen wat er dan met dit kind gaat gebeuren?

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 3/11/18, Lesson on the Topic: “Preparation for the Pesach,” Part 1

De Joden wakker schudden

Vraag van Facebook: Waarom plaatst u Joden boven andere volkeren?

Antwoord: Ik bedoel daarmee niet de Joodse nationaliteit. Een Jood is iemand die vanuit onze wereld de Hoge Wereld binnentreedt. Het woord Jood – “Yehudi” in het Hebreeuws – is afkomstig van “Yihud” – eenheid. Het is iemand die naar eenheid verlangt. Naar Israël (Yashar El), het is iemand die zich op de Schepper richt.

We spreken niet over de etniciteit. Joden hebben geen nationaliteit. Het zijn speciale, unieke mensen, zij zijn genetisch niet afkomstig van hun ouders, zoals bij andere volkeren.

Joden zijn de vertegenwoordigers van verschillende oude nationaliteiten die in het oude Babylonië woonden. 3500 jaar geleden verzamelde Abraham hen in een groep en begon hij hen Kabbalah te onderwijzen. Zo ontstond er een groep mensen die hij ”Israël” – vertaald: “rechtstreeks naar de Schepper” – noemde. Het waren mensen die de Schepper wilden bereiken.

Vraag: Dus u stelt alleen eisen aan deze groep mensen die niet naar hun oorspronkelijke staat willen terugkeren, “de groep die door Abraham geleid werd” genaamd?

Antwoord: Natuurlijk, ik verheerlijk deze groep niet, in tegendeel, ik schud ze graag door elkaar, zodat ze wakker worden en begrijpen dat ze voor een enorm grote taak staan. Ik wil ook niet dat zij een hoge dunk van zichzelf krijgen en denken dat zij de geboden en het scheppingsplan dat hen toebedeeld is, al vervuld hebben.

Zij moeten aan de gehele mensheid een voorbeeld laten zien van ware eenheid en een “Licht voor anderen” worden. Dan zal de wereld hen niet meer vanuit minachting en haat benaderen. Dan zal men begrijpen dat deze groep mensen, het Joodse volk genaamd, de hele wereld dichter bij de best mogelijke staat zal brengen door haar rol te vervullen.

Opmerking: De term “het uitverkoren volk van God” irriteert iedereen.

Mijn commentaar: Het is de keuze van de Eeuwige dat wij een bepaalde taak hebben te vervullen! Alleen daar gaat het over.

In onze tijd kan iedere Fransman, Spanjaard, Duitser, Rus, Turk, etc. een Jood worden als hij dat wil, graag zelfs. Om dit te worden moet hij alleen goed weten dat hij zich ervoor in moet zetten om de Schepper te bereiken. Dat is alles. Dus, denk er maar over na of je hier behoefte aan hebt.

Je inspannen om de Schepper te bereiken, betekent dat je aan Hem gelijkvormig wilt worden, dat je een steeds groter wordende kwaliteit van geven en liefde voor je naaste wilt bereiken.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 10/2/17

Was Adam HaRishon Een Feniciër?

laitman_747_01Vraag: Er zijn wetenschappers die denken dat het Hebreeuwse alfabet oorspronkelijk uit het Fenicisch is ontstaan, een taal die lange tijd voor het Hebreeuwse alfabet bestond. Zou het kunnen dat Adam HaRishon (de Eerste Mens) een Feniciër was?

Antwoord: Ik kan niet zeggen of Adam HaRishon een Feniciër was, maar hij was de eerste mens in onze wereld die de Hoge Kracht heeft ontdekt en beschreven. Ik weet evenmin of het Fenicische volk 6.000 jaar geleden bestond, ik ben geen historische documenten tegen gekomen die dit bewijzen. Ik vertrouw op de geschriften van Kabbalah en van de Torah.

Hierdoor kan de indruk ontstaan dat mijn woorden ongeloofwaardig zijn en niet bewezen, maar de Wijsheid van Kabbalah onderzoekt en bevestigt deze dingen, daar vertrouw ik op.

Vraag: Betekent dit dat wij niet weten welke nationaliteit Adam had?

Antwoord: In de tijd van Adam HaRishon bestonden er nog geen nationaliteiten. Nationaliteiten ontstonden 3500 jaar later, na de uittocht uit Babylonië. Daarvoor, zoals het in de Torah geschreven staat, was er één volk dat uit verschillende stammen bestond, zij leefden met elkaar in het oude Babylonië.

Pas nadat de Babyloniërs uiteen gingen en zich over de aardbol verspreidden, kwamen er verschillende volkeren en naties.

Opmerking: Wetenschappers hebben het Joodse genoom bestudeerd en zij hebben vastgesteld dat het volkomen identiek is aan dat van de Irakezen. De Joden waren eigenlijk ook emigranten uit Babylonië, uit Irak,

Mijn Commentaar: Irak is het grondgebied van het oude Babylonië. In principe is dit echter onbelangrijk, want de Joden hebben geen nationaliteit. Zij zijn een groep mensen die door Abraham bijeen gebracht zijn om bij hem te studeren, zij verenigden zich rondom hem volgens het principe: “En je zult je vriend liefhebben als jezelf.“ (Vajikra 19:18) (Leviticus)

Dit moesten zij doen om de Hoge Wereld te bereiken. Nadat zij deze wet “En je zult je vriend liefhebben als jezelf“ gingen verwezenlijken en daardoor de Hoge Wereld bereikten, het Hoge Systeem van Bestuur, gingen zij zichzelf Joden (Yehudim) noemen. Het woord “Yehudi” komt van het woord “Yichud” (Eenwording), “Achdut” (Eenheid), en het woord “Ivri” (Hebreeuws) betekent: een overgang van het voelen van onze wereld naar het voelen van de Hoge Wereld. Joden vormen dus geen nationaliteit, maar een ideologische groep.

Wat de Irakezen betreft, mogelijk zijn zij de vroegere joden die ofwel in Babylonië zijn achtergebleven of zich in de loop van de tijd van Abraham’s groep hebben afgescheiden. Maar dit doet er niet toe! De Wijsheid van Kabbalah behoort tot geen enkele natie.

From the Kabbalah Lesson in Russian 7/17/16

 

De Oorzaak Van De Haat Tegen De Joden

laitman_531_02-jpgVraag: Wat is de oorzaak van de haat tegen de Joden?

Antwoord: In het kort kunnen we zeggen dat mensen ons instinctief, op een natuurlijke manier, haten omdat we het Hoge Licht niet aantrekken. Nauwkeuriger gezegd: zij hebben in dit opzicht geen directe toenadering tot de Schepper, dit gebeurt alleen via ons.

De onthulling van de Wijsheid van Kabbalah aan alle naties van de wereld, in onze tijd, maakt het echter voor iedereen mogelijk om dichter bij de Schepper te komen, dit is uitsluitend afhankelijk van de realisatie van het verlangen van een mens.

Als een mens een verlangen naar de Schepper heeft, is dit afhankelijk van de individuele relatie van de Schepper tot de mens en dit is afhankelijk van de plaats die een mens in de collectieve ziel heeft.

 

Twee Redenen Voor De Verspreiding Van De Joden Over De Hele Wereld

laitman_747_01Vraag: Waarom zijn de Joden over de hele wereld verspreid?

Antwoord: Dit heeft om twee redenen plaatsgevonden. Ten eerste omdat zij als egoïsten vernietigingen veroorzaakten onder mensen in de tijd van de eerste Beit HaMikdash (Tempel) en omdat zij later, in de tijd van de tweede Beit HaMikdash, niet meer met elkaar konden omgaan en samenleven. Daardoor werden zij op een natuurlijke wijze ver uit elkaar gedreven en raakten zij over de hele wereld verstrooid.

Ten tweede – zoals gezegd wordt in de Torah, namelijk in de Wijsheid van Kabbalah – werden ze over de hele wereld verspreid om ‘vonken’ van aantrekkingskracht naar een hogere staat, naar alle volkeren ter wereld te brengen.

From the Webinar 5/8/16 

 

Europa In Oorlog

laitman_430In het Nieuws (Gazeta.Ru): De Franse president François Hollande, sprak na de tragedie in Brussel tot het volk en zei botweg: “We zijn in oorlog “.

“Is dat zo?”

“Oorlog is fundamenteel verschillend van instabiliteit, sociale en militair-politieke spanningen en zelfs van een bewuste escalatie van intimidatie. Feit is dat er een vijandelijke aanval op handen is. De essentie van oorlog is een uitwisseling van tegenslagen. Ze kunnen niet worden voorkomen, alleen een tegenaanval als reactie veroorzaken ….”

“Is Europa bereid tot een verenigde Europese Unie? Duidelijk niet. Een typerende reactie op grootschalige terroristische activiteiten, in welk land in West-Europa dan ook, bestaat uit toezeggingen dat de criminelen niet in staat zullen zijn om zich vrij in de wereld te bewegen om levensstijl en liberale waarden te verhinderen. Het meest verontrustend is de vraag hoe geen tweedracht te zaaien in hun eigen gemeenschappen, om het aantal beperkende maatregelen niet te overdrijven ….”

“Afwijzing van oorlog als politiek middel is de basis van de Europese integratie …”

“Het belangrijkste is om geen bepaalde sociale groep te specificeren, omdat het dan noodzakelijk is om te handelen volgens een speciale aanpak of algemene politieke of politionele actie. In grote lijnen is er geen plan aanwezig.”

“… elke nieuwe terroristische aanslag zal vergezeld gaan van dezelfde reeks maatregelen die al geaccepteerd zijn: aanscherping van het migratiebeleid, een betere coördinatie van speciale diensten (zelfs binnen de EU maar beperkt), paspoort controle aan de binnengrenzen, een grotere verantwoordelijkheid ten aanzien van degenen die het jihadisme bevorderen, nauwer toezien op de stroom van informatie, enz. Het effect van deze maatregelen is uiteraard beperkt, omdat allerlei werkwijzen – administratieve, bepaalde waarden, gedragingen, enz. – niet in twijfel worden getrokken en dat ook niet mogelijk is.”

“De Europese Unie staat aan de vooravond van een onvermijdelijke verandering, daarover bestaat geen twijfel. Hoe deze Unie er over 10 jaar uit zal zien, is een nutteloze gissing. Maar Europa als symbool van vrede, stabiliteit en voorspelbaarheid, zal waarschijnlijk de geschiedenis ingaan als niet meer dan een prachtige droom. ”

Mijn Commentaar: Wees er zeker van dat men snel een zondebok zal vinden, een slachtoffer in de vorm van de Joden en Israël, zoals ik eerder heb geschreven is het niet anders dan natuurlijk om van alle rampen en alles wat er gebeurt, de Joden de schuld te geven.

Alleen tijdige verspreiding  van de methode van algemene eenheid zal vrede in de wereld brengen. Alleen door deze methode zullen wij de Hoge Kracht die ons verenigt, het Omringende Licht, naar ons toetrekken.

 

Wat Kan Ik Vandaag Doen?

Vraag: U schrijft dat antisemitisme een natuurlijk verschijnsel is en dat het daardoor mogelijk is om het te bestuderen en te beïnvloeden. Het lijkt onmogelijk om dit in één enkel artikel volledig uit te leggen. Zelfs de praktische manier waar u het over hebt, is heel abstract. Hoe kunnen we tot bezinning komen en de warme sfeer creëren waar u over spreekt? Zijn er meer concrete suggesties? Wat kan ik vandaag doen?

Antwoord: Je kunt maar één ding doen: Word lid van onze organisatie en begin met de integrale consolidatie methode. Ik kan dit niet in een paar woorden uitleggen. In onze organisatie, die ​​in tientallen landen over de hele wereld bestaat, studeren bijna twee miljoen mensen. We publiceren boeken in vele talen, publiceren ons materiaal en alles is gratis beschikbaar op internet.

Eerst moet je ontdekken en weten wie je bent, wat je bent, waarom je bestaat en niet alleen jij, maar de hele wereld. Dan kun je duidelijk maken waar we naar op weg zijn, wat we moeten doen en op welke manier we onze situatie kunnen verbeteren, waar de natuur ons heen duwt en hoe we het volgende niveau van onze ontwikkeling kunnen bereiken. Als we dit alles niet ontdekken, kunnen we onze opdracht niet vervullen, dan zal het slecht voor ons aflopen .

From a Webinar “The Security of the Jewish People,” 5/8/16

 

Mythen Over Kabbalah Uit De Weg Ruimen, Deel 1

Laitman_115_04Luister naar Sarah

Vraag: Er wordt gezegd dat alleen Joden Kabbalah mogen studeren. Is dat waar?

Antwoord: Ik heb een andere vraag: Wie zijn die ‘Joden’? Oorspronkelijk werden degenen die de Wijsheid van Kabbalah bestudeerden Joden genoemd.

Mensen die bij elkaar kwamen bij onze voorvader Abraham, noemden zich Joden. Hij bracht ze van het oude Babylonië naar het land Kanaän. Het volk Israël is uit deze groep afkomstig. Het woord ‘Joden ((Yehudim)’ komt van het woord ‘eenheid (Yehud)’. Dit betekent dat de oorspronkelijke betekenis van het concept ‘Jood’ nu precies degene is die zich in Kabbalah verdiept.

Vraag: En als een Turkse moslim Kabbalah studeert?

Antwoord: Het maakt niet uit wie hij is. Er waren veel stammen en verschillende gemeenschappen in het oude Babylonië. Zij die zich bij Abraham aansloten, werden ‘Joden’ genoemd.

In wezen is Joods zijn geen nationaliteit, zoals bij alle andere volkeren. Iemand kan een Fransman zijn en tegelijkertijd een Jood worden. Joods zijn betekent niet dat je vader of moeder Joods is, maar dat je tot een bepaald gedachtegoed behoort, dat je de betekenis van het leven wilt weten, het doel van ontwikkeling.

Joods zijn is een spirituele aanduiding. Daarom kan iedereen Joods zijn. Een Fransman of een Duitser die zich wijdt aan deze benadering, aan één Hoge Kracht (Hij die Goed is en Goed doet), aan: Er is geen Ander dan Hij en aan de wet: Heb de ander lief als jezelf, wordt een Jood. ‘Joods zijn’ ((Yehudiut) wordt hierdoor bepaald.

Vraag: Kan een vrouw Kabbalah studeren? Waren er in het verleden Kabbalistische vrouwen?

Antwoord: Jazeker! Alle Joodse voormoeders en profetessen waren Kabbalisten. Tot aan de verwoesting van de Tempel bereikten zowel mannen als vrouwen van het volk Israël een spiritueel niveau. Zij leefden met de ervaring dat de twee werelden één geheel zijn.

Vraag: Blijkt hieruit dat er in Kabbalah geen verschil is tussen mannen en vrouwen?

Antwoord: Er is verschil. Net zoals er in onze wereld verschil is tussen een vrouw en een man in haar waarneming van de werkelijkheid en haar gedrag. Ten opzichte van de Hoge Kracht en het Doel van de Schepping hebben ze echter beiden dezelfde richting. Daarom kan iedereen Kabbalah studeren, ongeacht nationaliteit en geslacht.

In voorgaande eeuwen waren er profetessen als Huldah, Deborah en Miriam, en de voormoeders van het Joodse volk. Hun spirituele niveaus waren niet lager dan die van de mannen, ze waren zelfs hoger. De Schepper zegt niet voor niets tegen Abraham: “Luister naar wat Sarah tegen je zegt.”

From the Israel Radio Program 103 FM, 2/28/16

 

De Titel ‘Uitverkoren Volk’ Rechtvaardigen

laitman_281_02Vraag: Ik ben een christen. Al 2000 jaar lang hebben wij in de naam van Jezus Joden vermoord, dat is onze schuld.

Ik ben coördinator van een werkgroep die de joods-christelijke dialoog in Rusland bevordert. We komen samen met de ‘Russisch – Joodse dialoog’ op plaatsen waar massamoorden van Joden hebben plaatsgevonden en we onthullen daar monumenten waarop “Vergeef Ons” staat.

Nu is het de tijd om schuld te bekennen en spijt te betuigen aan het Joodse volk voor wat we gedaan hebben. Nu oogst Europa precies wat het 2000 jaar geleden heeft gedaan, toen de Joden werden verdreven en naar de gaskamers werden getransporteerd. Het is duidelijk dat er een prijs betaald moet worden van berouw en spijt aan het volk Israël, het ‘uitverkoren volk’.

Antwoord: Wat het joodse volk betreft als het ‘uitverkoren volk’, zou ik willen zeggen dat dit toegelicht moet worden. Als ’uitverkoren zijn’ betekent dat we iets moeten verdienen, is dat zeker iets wat de joden moeten doen. Ten aanzien van berouw en het uiten van spijt moeten we allemaal boven onze gemeenschappelijke vijand uitstijgen: het ego, dat werkelijk brandend in ons aanwezig is. Als we dit gaan doen, zullen we voelen dat we ons op een heel ander niveau van ontwikkeling bevinden, dan zal er geen enkele behoefte aan rechtvaardiging zijn.

Wat je nu doet, gaat over natuurlijk menselijk gedrag, maar de Wijsheid van Kabbalah verwelkomt alleen daden die waarachtig gericht zijn op verbinding tussen mensen.

 

Immigranten, Engelen Van Het Anti-Semitisme

laitman_547_05Vraag: de Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft gezegd dat het antisemitisme een veel breder fenomeen is dan ze had gedacht en dat we het daarom actief moeten bestrijden.

Zij denkt dat het antisemitisme naar Duitsland werd gebracht door immigranten die een hekel hebben aan Israël en de joden. Is dit het probleem?

Antwoord: Nee, dit is het probleem niet. De wereldbevolking is niet gelukkig met het leven en oefent dus druk uit op de joden die slechts 0,1% van de wereldbevolking vormen. De mensheid ziet hen als degenen die de schuld van alles zijn. Dit is een natuurwet, in Kabbalah boeken wordt erover gesproken. Het heeft niets met mevrouw Merkel te maken.

Engelen zijn natuurkrachten en één van deze krachten wordt antisemitisme genoemd. Het is een heel grote, massieve, kwade, direct werkende kracht die volledig onder toezicht van de Schepper staat.

Zoals alle natuurkrachten werkt deze kracht in absolute overeenstemming met het plan van de schepping, om de mensheid naar haar juiste vorm te brengen, dit wordt bereikt door middel van heropvoeding van het kwade naar het goede, zodat de mensheid zal beseffen wat kwaad en wat goed is. Dan zal zij de diepten van het universum bereiken. De mensheid moet alle fasen van haar ontwikkeling meemaken en het joodse volk zal hierin de leiding hebben, bestaande uit een groep mensen die met elkaar verbonden waren en uit Babylonië trokken om zich te ontwikkelen.

Als zij hun opdracht vervullen, zal het antisemitische geweld hen voorzichtig naar voren trekken in plaats van hen aan de achterzijde vooruit te duwen, te steken, te raken en hen het vuur aan de schenen te leggen. Dan zal er een rode loper voor hen uitgerold worden, zodat ze zich zullen kunnen ontwikkelen en een goed voorbeeld voor de wereld zullen zijn door te laten zien hoe de mensheid één moet worden met de Natuur.

Daarom zijn de joden schuldig aan het lijden van de mensheid en in feite zijn ze de schuld van alles.

Vraag: Zijn immigranten ‘engelen’ die helpen bij het versnellen van dit proces?

Antwoord: Natuurlijk, immigranten zijn katalysatoren waardoor de mensheid gepusht wordt. Zij vervullen hun opdracht.

Vraag: Betekent dit dat zij de wereld laten zien dat de druk op de joden juist is?

Antwoord: Absoluut. De verontruste mensheid laat aan de joden zien wat hun plaats in de wereld is.

De joden zullen een voorbeeld gaan geven op het gebied van de juiste onderlinge relaties en van de wijze waarop men gelijkvormig kan worden aan de Natuur. Als dit gebeurt, zal de gehele Natuur en de Hoge Kracht die alles bestuurt, worden onthuld. De mensheid zal begrijpen waarom zij bestaat en zij zal haar ware eeuwige volmaakte vorm verwerven.

Vraag: Klinkt het niet heel erg arrogant dat de wereld moet opvolgen wat de joden doen en dat zij de joden daarbij moeten helpen?

Antwoord: Zij zullen ons graag helpen. In de mate waarin ze nu een hekel hebben aan de joden en hen willen doden, zullen ze dan van hen houden en hen helpen, want dit is de wet van de Natuur.

Wij maken ook deel uit van deze Natuurwet en daarnaast kunnen we van andere naties horen dat wij een speciaal volk zijn, hoe kan het dat 7 miljard mensen een bijzondere relatie hebben met 10 miljoen mensen? Het is een volkomen natuurlijk gebeuren dat men denkt dat wij speciaal zijn, maar om de een of andere reden benijdt men ons niet.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 1/24/16

 

Page 1 of 3123