Category Archives: Israel

Mijn facebook pagina: “Over het congres”

Dr. Michael Laitman

Van mijn faceboek pagina Michael Laitman 2/24/18

Driemaal dank voor alles wat het Wereld Kabbalah Congres tot het meest krachtige spirituele evenement ooit heeft gemaakt.

Allereerst dank aan alle vrienden en studenten die uit 70 verschillende landen naar het congres zijn gekomen en een week van hun leven eraan hebben gewijd om aan dit bijzondere evenement deel te nemen.

Ten tweede gaat mijn dank naar de vrienden en de studiegroepen die niet konden komen, maar het hele congres virtueel bij ons waren en via hun computerscherm hebben deelgenomen.

Ten derde dank aan alle studenten en vrienden uit Israël en alle gasten die voor het eerst aan het congres hebben deelgenomen.

Daarbij komt nog dat het congres plaatsvond tijdens de 70e verjaardag van de Staat Israël, daarom hebben wij een speciale nadruk gelegd op de spirituele rol van Israël in de wereld. Wij hebben geleerd dat een “Israëli” iemand is die ernaar verlangt om de hogere eigenschappen van liefde en geven te ontdekken en aan deze eigenschappen de hoogste waarde toekent in alle menselijke relaties. Mensen uit de hele wereld identificeren zich met deze sublieme gedachte, of zij nu wel of niet Joods zijn.

Wij moeten nu, in de dagen na het congres, de spirituele verbinding die wij met elkaar hebben gecreëerd in stand houden. De speciale verbinding die wij tijdens het congres hebben ervaren, is een duidelijk voorbeeld van de spirituele verbinding die wij moeten bereiken en voortdurend moeten handhaven tussen ons, totdat wij een zodanige verbinding verdienen, dat de Schepper, de eigenschap van liefde en geven, in al Zijn Glorie tussen ons onthuld zal worden.

Ik ben er van overtuigd dat – zoals de grote Kabbalisten geschreven hebben – wij een dergelijke verbinding met elkaar en met de hele wereld kunnen bereiken. De toewijding van de vrienden over de hele wereld en de grote inspanning die er is gedaan tijdens alle voorbereidingen voor ons jaarlijkse evenement, geven aan dat wij ermee bezig zijn om het fundament te leggen voor een nieuwe, gecorrigeerde wereld.

Dank jullie wel!

(Afbeelding van de openingsceremonie van het Wereld Kabbalah Congres 2018)

Het verschil tussen de doelstellingen van Kabbalah en psychologie

laitman_938.07Vraag: De doelstellingen van de Wijsheid van Kabbalah en psychologie zijn verschillend. Het doel van de Wijsheid van Kabbalah is: de Schepper ontdekken; het doel van psychologie is: beter in onze wereld kunnen functioneren. De middelen daarvoor lijken veel op elkaar. Beide werken in een groep, met de invloed van de omgeving, etc. Wat is het unieke van de Wijsheid van Kabbalah wat we niet in psychologie vinden?

Antwoord: Groepspsychologie bestudeert hoe mensen in één groep zich met elkaar kunnen verbinden. Dit is overal nuttig: bij allerlei werkzaamheden, op scholen, in regeringen en ook in het gezin. Hierbij gaat het echter over verbinding op het niveau van de gangbare psychologie.

Allereerst stelt Kabbalistische psychologie dat een groep niet groter is dan tien mensen.

Ten tweede is het wenselijk dat groepen bestaan uit ofwel mannen, ofwel vrouwen.

Ten derde komt de verbinding niet tot stand door middel van een bepaalde vorm van groepspsychologie, maar door het Hoge Licht. Eenheid komt op een volkomen ander niveau tot stand, niet op psychologisch niveau, maar op spiritueel niveau.

Het verschil is dat connectie op psychologisch niveau gebaseerd is op het voordeel dat men ervaart als men zich met andere mensen verbindt, een dergelijke verbinding kan namelijk helpend zijn voor een gevoel van ontspanning, veiligheid, voor het levensonderhoud, gezondheid, een beter gezinsleven, een betere sfeer op het werk, op school, etc. Het kan een groot verschil maken in het leven van een mens en het lijden verminderen.

Kabbalistische psychologie is echter op een andere methode gebaseerd, namelijk op het aantrekken van het Hoge Licht. Wij proberen niet zelf om ons met elkaar te verbinden, maar wij vragen om het Hoge Licht, daardoor worden wij – boven ons egoïsme uit – in een altruïstische verhouding gebracht en met elkaar verbonden.

Ik verbind mij bijvoorbeeld niet met jou om samen een bedrijfje op te zetten. Maar in plaats daarvan bouwen wij samen, met de hulp van het Hoge Licht – een unieke spirituele energie die om ons allen aanwezig is – een gezamenlijke eenheid boven ons. Wij trekken het Licht aan door bepaalde activiteiten, zodat deze energie – Ohr Makif genaamd (Omringend Licht, onzichtbaar en niet voelbaar voor ons) aan ons kan werken en ons, boven ons egoïsme uit, verbindt. Dan wordt onze verbinding altruïstisch en spiritueel, in dat Licht gaan wij de Hoge Wereld en de Schepper voelen.

Vraag: Wat voelt iemand als hij het Hoge Licht aantrekt?

Antwoord: Er staat geschreven: “Wij leven zonder de grond onder onze voeten waar te nemen …” Je woont te midden van je vrienden, je hecht je aan hen. De bevrijding uit je egoïsme is in hen aanwezig en als dit werkelijkheid is geworden, ben je geen egoïst meer. Daarom verschillen niet alleen de doelstellingen van de Wijsheid van Kabbalah en psychologie, maar ook de manier waarop de doelstelling bereikt wordt. Wij gebruiken geen enkel middel uit deze wereld.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/3/17

“Alleen maar van verre mag je het land zien, maar er heen gaan mag je niet”

laitman_740.03Torah, Dewariem (Deuteronomium) 32:48 – 32:52: Diezelfde dag zei de Eeuwige tegen Moshé: “Bestijg dit Awariem-gebergte, de berg Newó, die in het land Moab ligt, tegenover Jericho, kijk dan naar het land Kena’an dat ik de kinderen van Jisraël als erfgoed geef.”

Sterf dan op de berg waarop je naar boven gaat en word dan met je volksgenoten verenigd evenals je broer Aharon gestorven is op de berg, en verenigd werd met zijn volksgenoten, omdat jullie Mij ontrouw bent geweest temidden van de kinderen van Jisraël bij het “water der rebellie” van Kadesh in de woestijn Tsien omdat jullie Mijn heiligheid niet hoog gehouden hebben bij de kinderen van Jisraël.

Alleen maar van verre mag je het land zien, maar er heen gaan mag je niet, naar het land dat Ik de kinderen van Jisraël geef. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Het wekt verbazing dat Mozes, de grootste onder de rechtvaardigen, de grootste man van het volk dat in die tijd leefde, het land Israël niet mag binnengaan terwijl het volk Israël, dat tot dan toe vele slechte daden heeft verricht door elkaar vals te beschuldigen, door vijandschap, destructie en moord, het land mag binnentrekken.

Mozes moet buiten het land Israël blijven omdat dit zijn niveau is. Hij moet zijn volk begeleiden en mag het land Israël zien. Hij ziet het ook. Hierdoor corrigeert hij dit land naar het niveau van Bina. Nu kan het volk Israël – dat zijn alle overige egoïstische eigenschappen – dit land, deze verlangens, binnentrekken, onderzoeken, en ze transformeren tot geven aan de Schepper,

Vraag: Waarom staat er geschreven dat dit het land Kena’an is?

Antwoord: Het zal pas het land Israël worden als alle egoïstische verlangens die nog niet gecorrigeerd zijn eruit weggedreven zullen worden, zij worden de zeven naties genoemd die daar wonen.

Als de Tempel eenmaal gebouwd is, wordt het gehele land aan hen toegewezen, het egoïsme wordt overmeesterd en dan zullen alle egoïstische verlangens zich aan de twaalf stammen onderwerpen, aan de eigenschappen en intenties ten dienste van de Schepper, dan zal het land Kena’an het land Israël worden, Isra-El betekent: rechtstreeks naar de Schepper.

Vraag: Waarom mag Mozes dit land niet binnengaan? Komt dat omdat hij samen met Aharon gezondigd heeft?

Antwoord: In Het Boek De Zohar en in andere Kabbalistische bronnen staat geschreven dat Mozes waarschijnlijk de mogelijkheid heeft gehad om anders te handelen, om geleidelijk de eigenschap van geven aan de eigenschap van ontvangen toe te voegen, maar dat hij dit niet heeft gedaan.

Mozes kan het land Israël echter niet binnengaan, omdat hij de eigenschappen van geven en liefde in hun voltooide vorm vertegenwoordigt en zij zullen pas aan het einde van de correctie bereikt worden. De onthulling van deze eigenschap zal geleidelijk vorm krijgen in de kinderen Israëls, in hun individuele verlangens.

Vraag: Er staat geschreven: “Maar nooit stond er meer een profeet in Jisraël op als Moshé.” (Dewariem 34:10) Wacht hij op ons totdat wij zijn 120e niveau hebben bereikt, om dan samen met hem de resterende vijf niveaus op te stijgen?

Antwoord: Er wachten daar vele rechtvaardigen op ons.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 2/1/17

En heel het volk zegt: “Amen”

arava-convention_931-01.jpgTorah, Dewarim (Deuteronomium) 27:17: … En heel het volk zegt: “Amen.” (Vertaling: Jitschak Dasberg)

“Amen” vertalen we als “waarachtigheid”, “waarheid”, het drukt onze innerlijke instemming uit, het innerlijke besluit om iets met al onze kracht uit te voeren.

Daarom is het volk verplicht om “Amen” te zeggen voordat het het land Israël mag binnengaan. Het betekent dat het instemt met de voorwaarden die noodzakelijk zijn om er binnen te mogen gaan, want Israël binnengaan betekent: de correctie omhoog brengen van volkomen nieuwe egoïstische verlangens en intenties die op het punt staan om onthuld te worden.

In elke fase herhaalt het volk “Amen”, want het komt elke keer een volkomen nieuwe correctie tegen.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 11/21/16

 

Twaalf Stammen In Eén Natie, Deel 5

Twelve Tribes In One NationVraag: Waarom heeft elke stam van het volk Israël zijn eigen vlag en een eigen symbool? Wat is de essentie van dit verschil?

Antwoord: De stammen van het volk Israël zijn even verschillend als de organen in het lichaam: nieren, lever, longen enz. die een verschillende functie hebben. Tegelijkertijd is elke stam harmonieus verbonden met alle andere stammen, zo is het lichaam gezond en in staat om te functioneren.

We kunnen het volk Israël vergelijken met een puzzel van 12 stukjes, twaalf stammen. Het is daarom niet mogelijk om de stukjes van de puzzel te verwisselen of de uitsteeksels ervan af te knippen. Elk stukje moet blijven zoals het is, alleen dan kan er een complete puzzel samengesteld worden. Anders wordt de afbeelding niet perfect.

Vraag: Hoe kunnen we de plek van ieder stukje in de puzzel vaststellen?

Antwoord: Dat weten we niet, we kunnen alleen Hulp van Boven vragen. We lopen door de woestijn en we zien niets. Het is onze taak om alles te doen wat in ons vermogen ligt om het Hoge Licht te laten komen en ons te verbinden.

Volgens de regels voor verbinding, die we kennen, proberen we om dichter bij elkaar te komen. Dit wordt de “halve shekel” genoemd die een mens investeert, de Kracht van verbinding komt van Boven.

Wij hebben zelf geen enkele kracht om ons met elkaar te verbinden, we hebben alleen het verlangen. Als wij erin slagen om ons zo met elkaar te verbinden dat wij een volledig verlangen naar verbinding met elkaar creëren, zal de Kracht van verbinding onthuld worden en ons verenigen. De Hoge Kracht zal ons de rede, het gevoel, begrip, educatie en inzicht geven over het punt waar de correcte verbinding plaats moet vinden. Wij ondergaan een compleet proces van spirituele educatie.

Vraag: Was er ooit een fysieke verdeling onder de stammen, leefden ze binnen bepaalde grenzen?

Antwoord: Deze verdeling bestond al vanaf het allereerste begin, want Jacob had twaalf zonen en op die manier leefden zij in Egypte. Zij waren altijd van elkaar gescheiden, net zoals de twaalf stammen.

Stammen zijn altijd van elkaar gescheiden. Zelfs nu nog zijn er veel verschillen tussen de Bedoeïenen stammen die in Israël leven, tot vijandschap toe. Zij verbinden zich niet werkelijk met elkaar en deze verdeling is natuurlijk. We kunnen hetzelfde zeggen over de Indianen in Amerika. Alleen in noodgevallen sluiten hun leiders een bondgenootschap.

Het is een natuurlijk verlangen om binnen je stam te blijven die dan ook van de natuur afkomstig is. In de Europese Koninklijke families werden huwelijken tussen neven en nichten geaccepteerd, ook tussen Europese Joden waren zulke huwelijken heel gebruikelijk.

Het volk Israël bestaat dus uit twaalf stammen en het is ook noodzakelijk om de scheiding tussen hen te handhaven, tegelijkertijd is het nodig om een algehele verbinding te creëren die iedereen tot één natie verbindt.

Vraag: Waaruit bestaat de scheiding en wat brengen we samen?

Antwoord: We moeten ervoor zorgen dat al onze kwalitatieve verschillen blijven bestaan. De één is bijvoorbeeld een goed musicus, de ander is een goede artiest of een schrijver, weer een ander is regisseur, iedereen moet zijn uniekheid behouden. Maar tegelijkertijd moet iedereen zich met de anderen verbinden en iedereen dienen. Onze connectie bestaat uit dienstbaar zijn aan elkaar.

From KabTV’s “New Life” 12/1/16

 

Branden In Israël

laitman_222Opmerking: We kunnen spreken van een ramp in Israël, het vuur vernietigt bossen, akkers en grote gebieden.

Mijn commentaar: Er is sprake van natuurlijke oorzaken en terroristische activiteiten. De meeste gebieden zijn heel droog, gebieden waar de vegetatie uitgedroogd is, moeten wel in brand gestoken worden omdat zij als buskruid vlam kunnen vatten. Er zijn onvoldoende plekken waar water voorraad aanwezig is, zodat het vuur niet onmiddellijk gedoofd kan worden. Er zijn geen voorzorgsmaatregelen genomen. Joden omgeven zich heel graag met bomen, dit geldt niet voor Arabieren. Daardoor is er in de steden veel droge vegetatie te vinden met verdroogde takken en stronken die heel snel vlam vatten en het vuur met een hoge snelheid verspreiden. We moeten dit alles in aanmerking nemen, hiermee hebben we nu eenmaal te maken.

De Wijsheid van Kabbalah zegt dat wij ons – zo lang wij geen goede verbinding hebben met elkaar – moeten inspannen en dat wij veel maatregelen moeten nemen om rampen als deze te voorkomen.

Het is voor een mens onmogelijk om voor 100% de juiste richting te kiezen, maar hij moet zich er wel voor inzetten. Helaas kiezen we helemaal niet voor de juiste richting, niet op economisch gebied, niet op politiek gebied en evenmin waar het de structuur van de maatschappij betreft.

We hebben echter geen keuze: we hebben met een natuurwet te maken! Wij moeten goed begrijpen dat de natuur zich van de negatieve kant laat zien als wij niet gelijkvormig zijn aan de natuur en de basiswetten ervan niet uitvoeren. Dan zal zij ons op allerlei manieren achtervolgen, “met stokslagen naar geluk”.

Als wij dichter bij elkaar komen binnen de voorwaarden die aan ons gegeven worden, zal er niets slechts gebeuren. Dan zouden we van niemand bang hoeven te zijn. Dan zou niemand ons op een slechte manier benaderen, met een zwaard of een geweer. Het probleem ligt uitsluitend bij de slechte verhoudingen die wij met elkaar hebben.

Als wij hierin niet veranderen, zal alles verbranden.

Wij moeten dus opnieuw nadenken over de manier waarop wij een veilige toekomst kunnen creëren voor elkaar zodat wij ons eigen huis niet in brand steken.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 11/23/16

 

Wie Kiest Europa Als Haar Vijand?

Vraag: Wanneer wordt de opstand van de moslims in Europa of de kruistocht van de Europeanen tegen de islamitische overname van Europa verwacht?

Antwoord: In het verleden was Europa tegen Rusland. Het beeld dat men van de vijand heeft, is van vitaal belang voor elk land en zelfs voor ieder mens, omdat onze natuur uit puur egoïsme bestaat.

Vóór Rusland zag Europa het Ottomaanse Rijk als haar vijand, en alleen tijdens de Lijflandse oorlog (1558-1583) koos zij Rusland als haar vijand. Het is aannemelijk om te veronderstellen dat Rusland en Europa de radicale islam als hun gemeenschappelijke vijand zullen zien.

Volgens de Wijsheid van Kabbalah zal het anders verlopen. Europa en de islam zullen zich daadwerkelijk verenigen tegen Israël, want instinctief voelen zij dat Israël hun gemeenschappelijke vijand is.

 

De Keuze Is Engeland

laitman_273_02Commentaar: 23 juni 2016 was een belangrijke dag, er werd in Engeland een referendum gehouden over het verlaten van de Europese Unie. De Britse premier James Cameron richtte zich tot het Joodse publiek met het verzoek om ten gunste van de voortzetting van het EU lidmaatschap te stemmen en hij voegde er zijn mening aan toe: “Wij zullen jullie op alle mogelijke manieren helpen en Europa aanmoedigen om Israël te steunen.”

Antwoord: In feite is Engeland het meest antisemitische land. En hoewel de premier precies het tegenovergestelde zegt, is het – gezien het diplomatieke verleden van Groot-Brittannië – absoluut anders.

Commentaar: Iedereen wacht met angst en bezorgdheid op de uitkomst van het referendum, want het zal veel gevolgen met zich meebrengen, afhankelijk van de vraag of Engeland lid van de EU blijft of de EU verlaat.

Antwoord: Als we het hebben over tactiek, namelijk het plan voor de nabije toekomst, is dit resultaat niet gunstig voor de EU vanwege de vele en diverse overeenkomsten die door Engeland zijn ondertekend, in deze context zal het nodig zijn om nieuwe overwegingen te maken.

Het zou zo kunnen zijn dat de breuk ten aanzien van de wederzijdse verplichtingen aan beide kanten enkele miljarden dollars zal kosten om alles weer op orde te krijgen. Maar geleidelijk aan zal alles zijn loop krijgen. Men zegt dat de afscheiding geleidelijk zal verlopen en dat de ontmanteling en de losmaking van Engeland van de Gemeenschappelijke Markt zelfs een decennium in beslag kan nemen.

Vraag: Hoe zal dit voor de Europese Unie zijn?

Antwoord: De aangesloten landen van de EU zullen het gevoel krijgen dat het mogelijk is om de Gemeenschappelijke Markt te verlaten en zullen dan ook een begin maken om dat te doen.

Er zal een paradoxale situatie ontstaan in Europa: De Duitsers verstrekten leningen aan iedereen, dus nu is iedereen volledig afhankelijk van hen. Ook al gaat het om een financiële verplichting, het maakt het voor Duitsland mogelijk om zelfs politieke orders te geven. Er zullen ongelijke wisselkoersen bij politieke monetaire transfers worden gehanteerd.

In Engeland ligt de boekhouding wat eenvoudiger, ze kunnen het zich veroorloven om de EU te verlaten. In de toekomst zal deze Unie in ieder geval uit elkaar vallen omdat er in Europa niets werd gedaan om de landen en volkeren samen te brengen en iets gemeenschappelijks te ontwikkelen. Wat hen verenigde was de vrije toegang van het ene land naar het andere en wat de ‘Gemeenschappelijke Markt’ wordt genoemd.

Het feit dat men dicht bij elkaar woont zegt niets. Integendeel, het kan nadeliger zijn dan eenheid.

Commentaar: In principe gebruikten ze het concept eenheid als basis van een religieus principe ….

Antwoord: Tegenwoordig heeft men geen religieuze principes meer. Religie verbindt niet, dat bestaat niet meer. Alleen de islam verbindt mensen, in alle Europese landen neemt de islam succesvol toe. Voor de islam in het algemeen is het niet van belang of dit in Frankrijk, Duitsland, Italië of Spanje gebeurt. Voor hen is alleen het woord ‘omvorming’ belangrijk. In principe is de strategie heel eenvoudig.

Als Engeland in de Unie wil blijven, zal het er blijven. En zo niet, dan zal het in elk geval op een bepaald moment de EU verlaten. Het zou kunnen zijn dat verlaten tijdelijk nog niet aan de orde is, maar op de lange termijn zal Engeland er gebruik van maken. Het zal het niet nodig hebben om beperkingen te accepteren of Europese wetten, het zal zelfstandig kunnen functioneren.

Psychologisch gezien is dit een land dat op een eiland is gelegen en apart staat, op enige afstand van iedereen. Vanuit geschiedkundig oogpunt is Engeland altijd tegen Europa geweest, dus het heeft niets om op terug te kijken wat een Europese Unie betreft. Het zou beter zijn om onafhankelijk te worden en niet afhankelijk te zijn van de Unie, maar de politici hebben hun eigen overwegingen.

Vraag: Moeten we als gevolg van al deze ontwikkelingen, nog steeds één geheel worden?

Antwoord: Eén geheel kan alleen worden bereikt door middel van Israël en daar ligt het probleem. Uiteindelijk zal het fascisme Europa verenigen en samen zullen ze zich tegen ons keren.

De logica van de Natuur, de krachten die latent in de natuur aanwezig zijn, zal ons hier naar toe leiden, zo niet dan zullen wij erop vooruitlopen door met onze inspanningen de Hoge Kracht en Zijn Goedheid naar onze wereld te brengen.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 6/23/16

 

Italiaanse Rechtse Krant Geeft ‘Mein Kampf’ Weg

laitman_600_02In het Nieuws (Reuters): “Maar weinig mensen zouden geloofd hebben dat Adolf Hitler’s autobiografie Mein Kampf  in de 21e eeuw opnieuw een bestseller zou worden. Maar dat is nu precies wat er eerder dit jaar is gebeurd bij het verstrijken van het auteursrecht van de Duitse staat, waarvan men gebruik maakte om de herdruk van het boek te verbieden.

“Op zaterdag werd ‘Mein Kampf ‘ zelfs nog breder toegankelijk in Europa. De Italiaanse krant Il Giornale verspreidde exemplaren van het boek onder de lezers van de zaterdageditie …. ”

Mijn Commentaar: In ieder geval, zijn er na de opheffing van de beperkingen voor de verspreiding van dit boek mensen en inkomsten om het vrij te verspreiden onder alle belangstellenden.

Verder hangt het van het volk Israël  af; als we onze opdracht vervullen en aan de wereld onze eenheid laten zien, zal de Kracht van Correctie naar alle naties van de wereld stromen en zullen ook zij zich rond eenheid verzamelen.

Als wij, het volk Israël, van elkaar afgescheiden blijven, zal daardoor de Kracht van Correctie op de tegenovergestelde wijze actief zijn om ons naar de juiste besluitvorming te leiden en zullen we weer met een Holocaust geconfronteerd worden, maar dan op wereldschaal. Dus Joden, het besluit ligt bij jullie!

 

De Zwakte Van Een Sterk Leger

laitman_570Vraag: De veiligheid van de Joden in Israël en over de hele wereld wordt vaak verbonden met het sterke Israëlische leger. Kunnen we verwachten dat de Israëlische defensietroepen de Joden, die over de hele wereld wonen, niet in de steek zal laten en dat de Joden in alle vrede en rust kunnen gaan slapen?

Antwoord: Ik geloof dat alleen mensen die “hun kop in het zand steken” zo kunnen denken. Ik heb vier jaar in het Israëlische leger gediend en gewerkt en ik verzeker je dat zoiets niet bestaat. Evenmin als er hermetisch afgesloten grenzen bestaan​​, bestaat er een leger dat volledig kan beschermen. Wat ons betreft: als we onze opdracht niet uitvoeren, zal de situatie zodanig worden dat we tegen geen enkel gevaar waarmee we geconfronteerd zullen worden, bestand zullen zijn.​.

Zolang wij onze opdracht niet met beide handen vastpakken en realiseren, zullen wij een leger nodig hebben. Als wij weigeren om deze opdracht uit te voeren, verliezen we het recht om in dit land te blijven, om onszelf te beschermen en om niet alleen als een natie en een volk te mogen bestaan, maar ook als Joden over de gehele wereld.

 

Page 1 of 1412345...10...Last »