Category Archives: Eenheid

Afscheiding is de bron van alle problemen

laitman_559Als ik probeer om mijn problemen alleen op te lossen door persoonlijke introspectie en studie, breng ik alleen maar schade toe aan mijzelf. Alles wat opgehelderd wordt en alles wat gebroken is, is verbonden met het feit dat alle verlangens één geheel waren en later van elkaar werden gescheiden.

Daarom moeten wij alleen handelen vanuit onze verbinding. Er is geen andere oplossing dan onze eenheid. Door eenheid kunnen wij elke situatie aan.

In plaats van persoonlijk onderzoek, moeten wij aandacht besteden aan onze eenwording en door dat te doen, zullen wij alle problemen oplossen. Als ik probeer om mijn persoonlijke, onaangename innerlijke gevoel te corrigeren, maak ik de situatie alleen maar erger. Er staat geschreven: “Hij die voor zichzelf vraagt, berokkent schade aan zichzelf en aan anderen.”

Alle situaties zijn het resultaat van de onthulling van Reshimot (informatieve spirituele genen), van het breken van de vaten, van de afscheiding van onze verlangens. Deze kloof is de oorzaak van alle problemen. Nu je getoond wordt waar de afscheiding optreedt, voel je het als een probleem.

Corrigeer dit dus alsjeblieft door handelingen te verrichten die eenheid bevorderen. Dit vraagt om het gebed voor anderen en verbinding in de Ten met de hulp van het Corrigerende Licht.

Het probleem moet onmiddellijk gecorrigeerd worden door het naar onze eenwording te brengen, dit is de betekenis van het “gebod”. Ik gebruik hindernissen voor onze verbinding in de groep, dit betekent dat ik door de groep de plaats van de afscheiding tussen ons voel en dat ik kracht aantrek die mij zal helpen om tot correctie en verbinding te komen.

Dit hele proces wordt “gebod” genoemd, namelijk de correctie van één van de gebroken Reshimot (het informatieve spirituele gen van de afscheiding). Dit gebod moet vervuld worden door correctie met de hulp van het Corrigerende Licht, de Kracht die in onze eenheid toegankelijk wordt, in onze inspanningen om één te worden.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 1/8/18, Lesson on Topic: “Living in the Reality that, ‘There Is None Else Besides Him’”

De Joden wakker schudden

Vraag van Facebook: Waarom plaatst u Joden boven andere volkeren?

Antwoord: Ik bedoel daarmee niet de Joodse nationaliteit. Een Jood is iemand die vanuit onze wereld de Hoge Wereld binnentreedt. Het woord Jood – “Yehudi” in het Hebreeuws – is afkomstig van “Yihud” – eenheid. Het is iemand die naar eenheid verlangt. Naar Israël (Yashar El), het is iemand die zich op de Schepper richt.

We spreken niet over de etniciteit. Joden hebben geen nationaliteit. Het zijn speciale, unieke mensen, zij zijn genetisch niet afkomstig van hun ouders, zoals bij andere volkeren.

Joden zijn de vertegenwoordigers van verschillende oude nationaliteiten die in het oude Babylonië woonden. 3500 jaar geleden verzamelde Abraham hen in een groep en begon hij hen Kabbalah te onderwijzen. Zo ontstond er een groep mensen die hij ”Israël” – vertaald: “rechtstreeks naar de Schepper” – noemde. Het waren mensen die de Schepper wilden bereiken.

Vraag: Dus u stelt alleen eisen aan deze groep mensen die niet naar hun oorspronkelijke staat willen terugkeren, “de groep die door Abraham geleid werd” genaamd?

Antwoord: Natuurlijk, ik verheerlijk deze groep niet, in tegendeel, ik schud ze graag door elkaar, zodat ze wakker worden en begrijpen dat ze voor een enorm grote taak staan. Ik wil ook niet dat zij een hoge dunk van zichzelf krijgen en denken dat zij de geboden en het scheppingsplan dat hen toebedeeld is, al vervuld hebben.

Zij moeten aan de gehele mensheid een voorbeeld laten zien van ware eenheid en een “Licht voor anderen” worden. Dan zal de wereld hen niet meer vanuit minachting en haat benaderen. Dan zal men begrijpen dat deze groep mensen, het Joodse volk genaamd, de hele wereld dichter bij de best mogelijke staat zal brengen door haar rol te vervullen.

Opmerking: De term “het uitverkoren volk van God” irriteert iedereen.

Mijn commentaar: Het is de keuze van de Eeuwige dat wij een bepaalde taak hebben te vervullen! Alleen daar gaat het over.

In onze tijd kan iedere Fransman, Spanjaard, Duitser, Rus, Turk, etc. een Jood worden als hij dat wil, graag zelfs. Om dit te worden moet hij alleen goed weten dat hij zich ervoor in moet zetten om de Schepper te bereiken. Dat is alles. Dus, denk er maar over na of je hier behoefte aan hebt.

Je inspannen om de Schepper te bereiken, betekent dat je aan Hem gelijkvormig wilt worden, dat je een steeds groter wordende kwaliteit van geven en liefde voor je naaste wilt bereiken.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 10/2/17

Elke ziel is individueel

laitman_939.02Vraag: Zal ik mijn individualiteit verliezen als ik mij met andere zielen verenigd heb?

Antwoord: Elke ziel is absoluut individueel. Als wij over de eenwording met andere zielen spreken, bedoelen we daarmee een universele beweging, een gezamenlijke inspanning.

Maar de individuele ziel lost niet in andere zielen op, al verwoorden we het op die manier, de nadruk ligt op de gezamenlijke inspanning naar één enkel doel.

From the Lesson in Russian 5/14/17

 

De kracht van eenheid

Unity, The Way To A Good FutureVraag: Wat is de kracht van die wonderbaarlijke eigenschap van eenheid?

Antwoord: De kracht van eenheid is afkomstig van mensen die boven hun ego uitstijgen. Het gaat niet om het begrip eenheid zelf. Het gaat over een mens die dit bereikt door boven zijn ego uit te stijgen en – in tegenstelling tot wat zijn ego wil – zijn eigen verlangen met de verlangens van anderen verbindt. Met dit ene, verenigde verlangen dat gecreëerd wordt door de eenheid boven het ego, bereikt een mens de prachtige eigenschap van eenheid.

Er ontstaat echter een heel grote spanning tussen de egoïstische eigenschappen die de onderlinge verbinding willen verbreken en de altruïstische eigenschappen die ons met elkaar verbinden boven het ego. Dit potentiële verschil tussen plus en min creëert een staat die een spirituele Kli genoemd wordt en daarin wordt de Schepper onthuld.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/19/17

 

Vrije Zelfontplooiing Door Altruïsme

Dr. Michael LaitmanOmdat de gehele natuur – uitgezonderd de mens die tegengesteld aan de natuur geschapen is – haar bestemming vervult, is aan de mens op één gebied een vrije wil gegeven: een ieder heeft vrije zelfontplooiing ter beschikking door altruïstische daden te verrichten.

In de Wijsheid van Kabbalah spreekt men over een altruïstische daad als het gaat over de Masach (scherm) en Ohr Hozer (Terugkerend Licht), in het dagelijks leven betekent altruïsme eenvoudigweg dat we geven aan anderen. De keuzevrijheid van de mens bestaat eruit dat hij vervuld wordt door aan iedereen te geven.

De gehele natuur is gebaseerd op geven, alleen de mens is hieraan tegengesteld omdat hij een egoïst is die altijd wil ontvangen en alleen op eigenbelang uit is. Daarom is aan hem deze ene keuzevrijheid gegeven: ontvangen transformeren tot geven. Geven is grenzeloos en iedereen is ertoe in staat. In ontvangen is een mens beperkt, geven is echter oneindig.

Ontvangen en geven zijn de enige twee handelingen waartoe een mens in staat is. Ofwel hij ontvangt – dit is zijn aard – en gehoorzaamt zo aan zijn zelfzuchtige instincten, of hij stijgt boven zijn egoïsme uit en wordt er onafhankelijk van, dan neemt hij zelf in overweging wat hij zal kiezen. Dan is er sprake van vrije wil, vrije handelingen en een vrij bestaan.

Een “vrij volk” worden betekent: een groep mensen worden die, door aan elkaar te geven, innerlijk met elkaar verbonden zijn. Dit is de enige manier om allerlei problemen te vermijden en dichterbij goede, altruïstische handelingen te komen door de Kracht van eenheid te gebruiken en zo correctie te bereiken.

Voor deze moderne wereld is dit absoluut essentieel, want deze wereld drijft af naar een chaos. We zullen binnenkort zien dat er in ieder parlement zoveel haat en ruzie zal uitbreken dat het onmogelijk wordt om landen nog te regeren. Tegen het einde van dit jaar zal de wereld er heel anders uitzien.

Vraag: Volgens de statistieken zijn de acht rijkste mensen op de wereld even rijk als de helft van de wereldbevolking. Moeten deze acht rijke mensen, in de betekenis van het altruïsme van deze wereld, hun rijkdom aan de armen doneren?

Antwoord: Daar gaat het niet over. Rijke mensen hebben hun fortuin verdiend volgens de wetten die de maatschappij heeft vastgesteld. Als de armen in de schoenen van de rijken zouden staan, zou de noodzaak om deze rijkdom te delen niet in hun gedachten opkomen. Maar het is wél noodzakelijk dat de wereld gaat begrijpen, dat we ons alleen door eenwording in de juiste richting begeven en daarvoor hebben we integrale educatie nodig. In zulke integrale groepen ontvangt een mens een goede kracht, vertrouwen en steun.

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 1/19/17, Lesson on the Topic: “Mismah Arosa (Arosa Document)

 

Alles Hangt Af Van De Concretisering

Vraag: Garandeert Kabbalah studie dat wij een hoger niveau bereiken?

Antwoord: Studie op zich is geen garantie. Je kunt je hele leven natuurkunde studeren en geen natuurkundige worden. Alles is afhankelijk van de concretisering.

Als je een groep hebt en een gids, als je luistert naar wat hij zegt en dat met elkaar realiseert in de verbinding in de groep, trekken jullie het Omringende Licht aan en dat verandert ieder van jullie. Het verenigt jullie tot één geheel, één gezamenlijk verlangen, dan zijn de resultaten van de concretisering onmiskenbaar.

Je gaat één Kracht voelen in één verlangen, volgens de wet van gelijkvormigheid, omdat jullie één verenigd verlangen hebben gecreëerd: één verlangen vanuit de vele verlangens.

Dit verlangen bevat de Kracht van eenheid waarin jullie één verenigde Kracht van de Natuur voelen die het gehele universum op alle niveaus vult, in alle dimensies. Dit alles is het resultaat van jullie concretisering. Als je dit wilt: ja. Zo niet: nee. Studie op zich zal je niets opleveren: je kunt je hele leven studeren en niets bereiken.

From the Prelimenary Lesson, the Prague Convention 9/9/2016

 

Het Einde Van Het Geld Tijdperk, Deel 2

Laitman_004Vraag: De Amerikanen zijn erin geslaagd om patriottisme en nationale trots onder de bevolking te kweken. Waarom is dit niet in Europa gebeurd vanaf het moment dat de gemeenschappelijke markt werd gecreëerd?

Antwoord: Dit ligt voor de hand. In de VS is er één leger, één politie, één hoofdstad en alleen het Witte Huis. En hoewel elke staat zijn eigen wetten en bestuur heeft, betekent dit niet meer dan een administratieve verdeling. Het is één land, daardoor ziet Amerika er totaal anders uit dan Europa.

In de Europese Unie zijn er dertig talen, dertig landen, dertig verschillende culturen en er zijn zelfs verschillende religies, die door de geschiedenis heen met elkaar hebben gevochten. Als het over grenzen gaat, legt iedereen een claim op de buurman. Elk land koestert wrok tegen de dichtstbijzijnde buren. Daarom kan er niet een zodanige eenheid tussen hen bestaan als in de VS.

In de VS hangt men één enkel principe aan: geld en vrijheid van economisch ondernemerschap. Zolang je opereert binnen het wettelijke kader, kun je doen wat je wilt en vervolgens wordt een ieder naar waarde geschat op basis van de hoeveelheid geld die hij op zijn bankrekening heeft staan.

Het egoïsme bloeit als men de mogelijkheid heeft om vrij te werken. Daarbij gelden de volgende maatstaven: Hoeveel weeg je?  Maar honderd dollar? En hij weegt honderd miljoen dollar, dan respecteren wij hem. Hierdoor wordt de waarde van alles echter duidelijk gemeten en het hele systeem werkt soepel.

Iedereen wordt op deze manier beoordeeld, wie hij ook is: musicus, schrijver of professor. Het eerste wat hem wordt gevraagd is hoeveel hij waard is, dat wil zeggen: hoeveel geld hij op zijn bankrekening heeft staan. Dat bepaalt alles.

Maar in Europa is alles vaag, want de Europeanen waarderen cultuur, onderwijs en de idealen van de Franse Revolutie, dat wil zeggen: verschillende waarden die niet afgemeten kunnen worden aan geld. De Europeanen houden deze waarden in stand en hebben er waardering voor. Enerzijds is dit goed. Anderzijds zijn dit echter geen duidelijke egoïstische principes die kunnen leiden naar een gemeenschappelijke noemer om alle landen aan af te meten.

Het is noodzakelijk om één standaard maateenheid te hebben voor iedereen, die is er echter niet. Voor de Fransman is het Franse wijn, voor de Belg gedroogde vis en voor de Duitser bier, deze dingen zijn belangrijker dan Europa. Zulke verschillen waren er niet in Amerika, daardoor was het gemakkelijk om mensen met elkaar te verbinden, zij kwamen alleen om rijk te worden en een goed leven voor zichzelf te op te bouwen. Maar in Europa is een dergelijk simpel principe niet aanwezig, Europa is verdeeld door verschillende waarden.

Eén enkele standaard is daar niet aanwezig, er is geen gemeenschappelijke noemer tussen de landen, daarom kunnen deze landen zich niet verenigen. De gemeenschappelijke noemer is niet eenvoudig te vinden, namelijk iets gemeenschappelijks tussen ons allemaal, tussen jou en mij, tussen jou en hem. We hebben iets gemeenschappelijks nodig dat tussen ons aanwezig is, maar in Europa werkt dit niet. Het is daar zelfs niet mogelijk om eenheid te scheppen volgens het Amerikaanse principe: namelijk zich verrijken en de Verenigde Staten van Europa creëren.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 8/8/16, Writings of Baal HaSulam

 

Wanneer Zal Het Einde Van De Correctie Plaatsvinden?

Dr. Michael LaitmanVraag: Is het einde van de correctie (Gmar Tikkun) onvermijdelijk? Zo ja, wanneer wordt het verondersteld plaats te vinden?

Antwoord: Als we al onze individuele, egoïstische verlangens verenigen tot één verlangen: Adam.

Vraag: Wat is eenheid? Hoe belangrijk en noodzakelijk is het om deze term op de juiste manier te begrijpen?

Antwoord: Het is het herstel van de verbroken verbinding tussen onze afgescheiden individuele wensen. Het resultaat daarvan is dat de enige Kracht van verbinding, de Schepper genaamd, gevoeld wordt in het systeem van het ene verlangen van de herstelde verbinding: Adam genaamd (Mens).

 

Bezoek Onze Website

laitman_959Vraag: U spreekt voortdurend over eenheid en verbinding tussen vrienden, Wat betekent ‘verbonden zijn’ en waarom is dat nodig? Waar kunnen we de correcte definitie van ‘eenheid’ vinden? Zelfs eenheid met vrienden is een concept dat we niet begrijpen. Degene die ik vandaag als een vriend beschouw, kan over een maand geen vriend meer zijn.

Antwoord: Dit is nu juist het doel van de Bnei Baruch Kabbalah website. Daar kun je al het materiaal over dit onderwerp vinden. Je kunt gewoon naar de website gaan, lezen wat daar te vinden is en dan krijg je langzamerhand het juiste begrip over het concept eenheid waar de Wijsheid van Kabbalah over spreekt

Onze wereld is een integrale wereld, het is één geïntegreerd systeem en wij, de mensheid, leven vanuit onderlinge tegenstellingen die door egoïsme zijn ontstaan.

Om gelijkvormig te worden aan de alomvattende natuur, het alomvattende systeem, moeten we ons met elkaar verbinden en tot eenheid komen. De enige opdracht die de mens heeft, bestaat eruit dat hij vanuit wijsheid en bewustzijn de behoefte aan eenheid bereikt en met de hulp van de methode voor eenwording, de Wijsheid van Kabbalah, een begin maakt met dit proces.

Ik ben er blij mee dat de mogelijkheid aanwezig is om deze methode te leren kennen via de Bnei Baruch Kabbalah website en dat deze website voor iedereen in vele talen beschikbaar is.

Link to the Website From the Kabbalah Lesson in Russian 4/17/16

 

De Genetische Kaart Van De Mensheid, Deel 2

laitman_553Het Verborgen Gen

Vraag: Is er iets in de genen van het menselijk DNA dat bekend is in de Wijsheid van Kabbalah, maar niet bij genetici?

Antwoord: Er bestaat een toegevoegde spirituele lading, dit blijft geheim voor een gewoon mens.

In het volk Israël waren er in verschillende generaties bijvoorbeeld mensen die niet Joods geboren waren, maar zich aansloten bij het volk en daar heel belangrijke mensen werden, hoewel zij aanvankelijk ogenschijnlijk geen Joodse genen hadden. Dergelijke gevallen kwamen veel voor, vooral in de tijden van de Tempel.

Hieruit blijkt dat het dus niet noodzakelijk is dat deze informatie via het fysieke lichaam wordt doorgegeven, via de ouders. Er is een deel spirituele informatie die leidt tot innerlijke spirituele ontwikkeling en een mens ertoe dwingt om zijn bestemming te vervullen, zonder dat er enig verband met de ouders bestaat.

De ouders van Rabbi Akiva waren bijvoorbeeld niet Joods van geboorte, zij bekeerden zich later tot het Jodendom. Maar dat belette niet dat hun zoon een belangrijke joodse wijsgeer werd, één van de grootsten in de geschiedenis van Israël. Waar komt dat vandaan? Het blijkt dat we het geestelijk DNA, de wortel van de ziel, niet kunnen beoordelen vanuit het DNA materiaal.

De wortel van de ziel is een onderdeel van het systeem van Adam HaRishon. Adam is geen mens, maar een spiritueel systeem waarin we allemaal worden opgenomen door onze gecorrigeerde verlangens. Dan verenigen we ons allemaal in één spiritueel lichaam. Een dergelijk spiritueel lichaam, waarvan alle delen in harmonie verenigd zijn, noemen we Adam, de eerste mens.

Als ieder mens zijn verlangens corrigeert en bereid is om zich te verenigen met gelijkvormige gecorrigeerde verlangens van andere mensen die ernaar op zoek zijn om zich als broeders in één lichaam, in één verlangen, met elkaar te verenigen, zijn we allemaal verbonden.

Dan voelen we in deze verbinding de eerste mens, Adam HaRishon, één samengevoegd verlangen dat uit vele persoonlijke verlangens is gevormd. Een ieder annuleert zijn egoïsme en verbindt zich met anderen boven het ego uit, om samen met hen in één verlangen te zijn, als in één lichaam.

Er zijn zielen, afzonderlijke delen van Adam, die sterk verlangen naar deze eenheid, zij worden beschouwd als hoge zielen. Er bestaan ook mensen die er niet zo enthousiast voor zijn en er zijn zelfs mensen die er volkomen onverschillig tegenover staan.

Zo’n spirituele gen, die we een Reshimo noemen, is in ieder menselijk wezen in de wereld aanwezig, het verlangen naar eenheid: positief, negatief of totaal niet.

From KabTV’s “A New Life” 7/12/16

 

Page 1 of 2912345...1020...Last »