Category Archives: Eenheid

Vrije Zelfontplooiing Door Altruïsme

Dr. Michael LaitmanOmdat de gehele natuur – uitgezonderd de mens die tegengesteld aan de natuur geschapen is – haar bestemming vervult, is aan de mens op één gebied een vrije wil gegeven: een ieder heeft vrije zelfontplooiing ter beschikking door altruïstische daden te verrichten.

In de Wijsheid van Kabbalah spreekt men over een altruïstische daad als het gaat over de Masach (scherm) en Ohr Hozer (Terugkerend Licht), in het dagelijks leven betekent altruïsme eenvoudigweg dat we geven aan anderen. De keuzevrijheid van de mens bestaat eruit dat hij vervuld wordt door aan iedereen te geven.

De gehele natuur is gebaseerd op geven, alleen de mens is hieraan tegengesteld omdat hij een egoïst is die altijd wil ontvangen en alleen op eigenbelang uit is. Daarom is aan hem deze ene keuzevrijheid gegeven: ontvangen transformeren tot geven. Geven is grenzeloos en iedereen is ertoe in staat. In ontvangen is een mens beperkt, geven is echter oneindig.

Ontvangen en geven zijn de enige twee handelingen waartoe een mens in staat is. Ofwel hij ontvangt – dit is zijn aard – en gehoorzaamt zo aan zijn zelfzuchtige instincten, of hij stijgt boven zijn egoïsme uit en wordt er onafhankelijk van, dan neemt hij zelf in overweging wat hij zal kiezen. Dan is er sprake van vrije wil, vrije handelingen en een vrij bestaan.

Een “vrij volk” worden betekent: een groep mensen worden die, door aan elkaar te geven, innerlijk met elkaar verbonden zijn. Dit is de enige manier om allerlei problemen te vermijden en dichterbij goede, altruïstische handelingen te komen door de Kracht van eenheid te gebruiken en zo correctie te bereiken.

Voor deze moderne wereld is dit absoluut essentieel, want deze wereld drijft af naar een chaos. We zullen binnenkort zien dat er in ieder parlement zoveel haat en ruzie zal uitbreken dat het onmogelijk wordt om landen nog te regeren. Tegen het einde van dit jaar zal de wereld er heel anders uitzien.

Vraag: Volgens de statistieken zijn de acht rijkste mensen op de wereld even rijk als de helft van de wereldbevolking. Moeten deze acht rijke mensen, in de betekenis van het altruïsme van deze wereld, hun rijkdom aan de armen doneren?

Antwoord: Daar gaat het niet over. Rijke mensen hebben hun fortuin verdiend volgens de wetten die de maatschappij heeft vastgesteld. Als de armen in de schoenen van de rijken zouden staan, zou de noodzaak om deze rijkdom te delen niet in hun gedachten opkomen. Maar het is wél noodzakelijk dat de wereld gaat begrijpen, dat we ons alleen door eenwording in de juiste richting begeven en daarvoor hebben we integrale educatie nodig. In zulke integrale groepen ontvangt een mens een goede kracht, vertrouwen en steun.

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 1/19/17, Lesson on the Topic: “Mismah Arosa (Arosa Document)

 

Alles Hangt Af Van De Concretisering

Vraag: Garandeert Kabbalah studie dat wij een hoger niveau bereiken?

Antwoord: Studie op zich is geen garantie. Je kunt je hele leven natuurkunde studeren en geen natuurkundige worden. Alles is afhankelijk van de concretisering.

Als je een groep hebt en een gids, als je luistert naar wat hij zegt en dat met elkaar realiseert in de verbinding in de groep, trekken jullie het Omringende Licht aan en dat verandert ieder van jullie. Het verenigt jullie tot één geheel, één gezamenlijk verlangen, dan zijn de resultaten van de concretisering onmiskenbaar.

Je gaat één Kracht voelen in één verlangen, volgens de wet van gelijkvormigheid, omdat jullie één verenigd verlangen hebben gecreëerd: één verlangen vanuit de vele verlangens.

Dit verlangen bevat de Kracht van eenheid waarin jullie één verenigde Kracht van de Natuur voelen die het gehele universum op alle niveaus vult, in alle dimensies. Dit alles is het resultaat van jullie concretisering. Als je dit wilt: ja. Zo niet: nee. Studie op zich zal je niets opleveren: je kunt je hele leven studeren en niets bereiken.

From the Prelimenary Lesson, the Prague Convention 9/9/2016

 

Het Einde Van Het Geld Tijdperk, Deel 2

Laitman_004Vraag: De Amerikanen zijn erin geslaagd om patriottisme en nationale trots onder de bevolking te kweken. Waarom is dit niet in Europa gebeurd vanaf het moment dat de gemeenschappelijke markt werd gecreëerd?

Antwoord: Dit ligt voor de hand. In de VS is er één leger, één politie, één hoofdstad en alleen het Witte Huis. En hoewel elke staat zijn eigen wetten en bestuur heeft, betekent dit niet meer dan een administratieve verdeling. Het is één land, daardoor ziet Amerika er totaal anders uit dan Europa.

In de Europese Unie zijn er dertig talen, dertig landen, dertig verschillende culturen en er zijn zelfs verschillende religies, die door de geschiedenis heen met elkaar hebben gevochten. Als het over grenzen gaat, legt iedereen een claim op de buurman. Elk land koestert wrok tegen de dichtstbijzijnde buren. Daarom kan er niet een zodanige eenheid tussen hen bestaan als in de VS.

In de VS hangt men één enkel principe aan: geld en vrijheid van economisch ondernemerschap. Zolang je opereert binnen het wettelijke kader, kun je doen wat je wilt en vervolgens wordt een ieder naar waarde geschat op basis van de hoeveelheid geld die hij op zijn bankrekening heeft staan.

Het egoïsme bloeit als men de mogelijkheid heeft om vrij te werken. Daarbij gelden de volgende maatstaven: Hoeveel weeg je?  Maar honderd dollar? En hij weegt honderd miljoen dollar, dan respecteren wij hem. Hierdoor wordt de waarde van alles echter duidelijk gemeten en het hele systeem werkt soepel.

Iedereen wordt op deze manier beoordeeld, wie hij ook is: musicus, schrijver of professor. Het eerste wat hem wordt gevraagd is hoeveel hij waard is, dat wil zeggen: hoeveel geld hij op zijn bankrekening heeft staan. Dat bepaalt alles.

Maar in Europa is alles vaag, want de Europeanen waarderen cultuur, onderwijs en de idealen van de Franse Revolutie, dat wil zeggen: verschillende waarden die niet afgemeten kunnen worden aan geld. De Europeanen houden deze waarden in stand en hebben er waardering voor. Enerzijds is dit goed. Anderzijds zijn dit echter geen duidelijke egoïstische principes die kunnen leiden naar een gemeenschappelijke noemer om alle landen aan af te meten.

Het is noodzakelijk om één standaard maateenheid te hebben voor iedereen, die is er echter niet. Voor de Fransman is het Franse wijn, voor de Belg gedroogde vis en voor de Duitser bier, deze dingen zijn belangrijker dan Europa. Zulke verschillen waren er niet in Amerika, daardoor was het gemakkelijk om mensen met elkaar te verbinden, zij kwamen alleen om rijk te worden en een goed leven voor zichzelf te op te bouwen. Maar in Europa is een dergelijk simpel principe niet aanwezig, Europa is verdeeld door verschillende waarden.

Eén enkele standaard is daar niet aanwezig, er is geen gemeenschappelijke noemer tussen de landen, daarom kunnen deze landen zich niet verenigen. De gemeenschappelijke noemer is niet eenvoudig te vinden, namelijk iets gemeenschappelijks tussen ons allemaal, tussen jou en mij, tussen jou en hem. We hebben iets gemeenschappelijks nodig dat tussen ons aanwezig is, maar in Europa werkt dit niet. Het is daar zelfs niet mogelijk om eenheid te scheppen volgens het Amerikaanse principe: namelijk zich verrijken en de Verenigde Staten van Europa creëren.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 8/8/16, Writings of Baal HaSulam

 

Wanneer Zal Het Einde Van De Correctie Plaatsvinden?

Dr. Michael LaitmanVraag: Is het einde van de correctie (Gmar Tikkun) onvermijdelijk? Zo ja, wanneer wordt het verondersteld plaats te vinden?

Antwoord: Als we al onze individuele, egoïstische verlangens verenigen tot één verlangen: Adam.

Vraag: Wat is eenheid? Hoe belangrijk en noodzakelijk is het om deze term op de juiste manier te begrijpen?

Antwoord: Het is het herstel van de verbroken verbinding tussen onze afgescheiden individuele wensen. Het resultaat daarvan is dat de enige Kracht van verbinding, de Schepper genaamd, gevoeld wordt in het systeem van het ene verlangen van de herstelde verbinding: Adam genaamd (Mens).

 

Bezoek Onze Website

laitman_959Vraag: U spreekt voortdurend over eenheid en verbinding tussen vrienden, Wat betekent ‘verbonden zijn’ en waarom is dat nodig? Waar kunnen we de correcte definitie van ‘eenheid’ vinden? Zelfs eenheid met vrienden is een concept dat we niet begrijpen. Degene die ik vandaag als een vriend beschouw, kan over een maand geen vriend meer zijn.

Antwoord: Dit is nu juist het doel van de Bnei Baruch Kabbalah website. Daar kun je al het materiaal over dit onderwerp vinden. Je kunt gewoon naar de website gaan, lezen wat daar te vinden is en dan krijg je langzamerhand het juiste begrip over het concept eenheid waar de Wijsheid van Kabbalah over spreekt

Onze wereld is een integrale wereld, het is één geïntegreerd systeem en wij, de mensheid, leven vanuit onderlinge tegenstellingen die door egoïsme zijn ontstaan.

Om gelijkvormig te worden aan de alomvattende natuur, het alomvattende systeem, moeten we ons met elkaar verbinden en tot eenheid komen. De enige opdracht die de mens heeft, bestaat eruit dat hij vanuit wijsheid en bewustzijn de behoefte aan eenheid bereikt en met de hulp van de methode voor eenwording, de Wijsheid van Kabbalah, een begin maakt met dit proces.

Ik ben er blij mee dat de mogelijkheid aanwezig is om deze methode te leren kennen via de Bnei Baruch Kabbalah website en dat deze website voor iedereen in vele talen beschikbaar is.

Link to the Website From the Kabbalah Lesson in Russian 4/17/16

 

De Genetische Kaart Van De Mensheid, Deel 2

laitman_553Het Verborgen Gen

Vraag: Is er iets in de genen van het menselijk DNA dat bekend is in de Wijsheid van Kabbalah, maar niet bij genetici?

Antwoord: Er bestaat een toegevoegde spirituele lading, dit blijft geheim voor een gewoon mens.

In het volk Israël waren er in verschillende generaties bijvoorbeeld mensen die niet Joods geboren waren, maar zich aansloten bij het volk en daar heel belangrijke mensen werden, hoewel zij aanvankelijk ogenschijnlijk geen Joodse genen hadden. Dergelijke gevallen kwamen veel voor, vooral in de tijden van de Tempel.

Hieruit blijkt dat het dus niet noodzakelijk is dat deze informatie via het fysieke lichaam wordt doorgegeven, via de ouders. Er is een deel spirituele informatie die leidt tot innerlijke spirituele ontwikkeling en een mens ertoe dwingt om zijn bestemming te vervullen, zonder dat er enig verband met de ouders bestaat.

De ouders van Rabbi Akiva waren bijvoorbeeld niet Joods van geboorte, zij bekeerden zich later tot het Jodendom. Maar dat belette niet dat hun zoon een belangrijke joodse wijsgeer werd, één van de grootsten in de geschiedenis van Israël. Waar komt dat vandaan? Het blijkt dat we het geestelijk DNA, de wortel van de ziel, niet kunnen beoordelen vanuit het DNA materiaal.

De wortel van de ziel is een onderdeel van het systeem van Adam HaRishon. Adam is geen mens, maar een spiritueel systeem waarin we allemaal worden opgenomen door onze gecorrigeerde verlangens. Dan verenigen we ons allemaal in één spiritueel lichaam. Een dergelijk spiritueel lichaam, waarvan alle delen in harmonie verenigd zijn, noemen we Adam, de eerste mens.

Als ieder mens zijn verlangens corrigeert en bereid is om zich te verenigen met gelijkvormige gecorrigeerde verlangens van andere mensen die ernaar op zoek zijn om zich als broeders in één lichaam, in één verlangen, met elkaar te verenigen, zijn we allemaal verbonden.

Dan voelen we in deze verbinding de eerste mens, Adam HaRishon, één samengevoegd verlangen dat uit vele persoonlijke verlangens is gevormd. Een ieder annuleert zijn egoïsme en verbindt zich met anderen boven het ego uit, om samen met hen in één verlangen te zijn, als in één lichaam.

Er zijn zielen, afzonderlijke delen van Adam, die sterk verlangen naar deze eenheid, zij worden beschouwd als hoge zielen. Er bestaan ook mensen die er niet zo enthousiast voor zijn en er zijn zelfs mensen die er volkomen onverschillig tegenover staan.

Zo’n spirituele gen, die we een Reshimo noemen, is in ieder menselijk wezen in de wereld aanwezig, het verlangen naar eenheid: positief, negatief of totaal niet.

From KabTV’s “A New Life” 7/12/16

 

Op Weg Zijn Met De Kracht Van De Schepper

laitman_746_03Torah, Dewariem (Deuteronomium) 7:07 – 7:09: Niet omdat jullie talrijker zijn dan alle volken heeft de Eeuwige Zijn zinnen op jullie gezet en op jullie zijn keuze laten vallen, want jullie bent het kleinste van alle volken. Maar omdat de Eeuwige jullie lief heeft en omdat Hij zich stipt hield aan de eed die Hij jullie voorouders heeft gezworen, heeft de Eeuwige jullie met sterke hand weggevoerd en je uit het slavenhuis verlost, uit de macht van Far’o, de koning van Egypte. Erken dan dat de Eeuwige, je God, de God is; de betrouwbare God, die tot in het duizendste geslacht zich houdt aan het verbond van liefde voor hen die van Hem houden en die Zijn geboden stipt nakomen. (vertaling: Jitschak Dasberg)

We moeten niet vergeten dat de Schepper ons uit onze egoïstische staat leidt en dat wij met Zijn Kracht voorwaarts gaan. Daarom moeten we op elk niveau alleen samen met Hem in beweging zijn.

Wij moeten Hem innerlijk vasthouden om zo in een onveranderlijke verbinding met Hem te zijn. Wij kunnen deze verbinding alleen controleren in de mate waarin wij verbinding met de vrienden in de groep hebben, met mijn volk, want het volk Israël is een groep die in één richting verenigd is: om in de eenheid de eigenschap van wederzijds geven en liefde te onthullen. Dan wordt in deze eigenschap de Hoge Kracht, de Schepper, onthuld.

Dit is het doel dat wij altijd in onze gedachten moeten hebben. Dan zullen wij op de juiste wijze voortgaan en zullen wij implementeren wat er in de Torah geschreven staat.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 4/6/16

 

Op Weg Naar “Correct Communisme”

laitman_435Vraag: Generaties lang woonde er een groot aantal Joden op Russisch grondgebied. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen Rusland en Israël?

Antwoord: Ten eerste woont er een zeer groot aantal immigranten uit Rusland in Israël, ongeveer een miljoen mensen. Ik denk dat er nog meer zullen komen en dat het aantal tot boven een miljoen zal stijgen, want er wonen nog steeds veel Joden in Rusland, hoewel men dat misschien niet toegeeft.

De Lubavitcher Rebbe heeft eens gezegd dat er officieel staat vermeld dat er drie miljoen Joden in Rusland wonen, maar in werkelijkheid zijn het er ongeveer 20 miljoen. In Amerika is het net zo, en daarbij tellen we de tien stammen waarvan de locaties niet bekend zijn niet mee. Voorlopig is dat alles verborgen, maar het zal worden onthuld wanneer het nodig is.

Ik ben van mening dat de betrekkingen tussen Rusland en Israël moeten worden bevorderd om ervoor te zorgen dat we hen het juiste communisme kunnen laten zien. Het juiste communisme is niet het communisme dat men tevergeefs heeft geprobeerd op te bouwen in de Sovjet-Unie, wanneer echter de correcte samenleving wordt gebouwd, gaat het over een commune. In de westerse landen en in Amerika begint er een tendens naar een dergelijke samenleving te ontstaan en er zijn ook stromingen die zich oriënteren op het socialisme. De wereld nadert een situatie waarin geautomatiseerde productie terrein wint en daardoor ontstaat er werkloosheid.

Economie die op geld is gebaseerd zal geleidelijk aan verdwijnen en de maatschappij zal met een groot probleem blijven zitten, dus eenheid in de samenleving is de eerste uitdaging waar de wereld al oog voor begint te krijgen. Het probleem is echter dat niemand weet hoe we verder in deze richting moeten gaan, omdat de correcte solidaire samenleving alleen kan worden gevormd met behulp van integrale educatie, afkomstig uit de Wijsheid van Kabbalah.

Ik denk dat er in Rusland een speciale aanleg voor dergelijke verhoudingen aanwezig is, want ondanks de enorme problemen die zich tijdens het Sovjet-tijdperk voordeden, hadden mensen toch een positief gevoel over een dergelijke wijze van bestaan en had men er een zekere affiniteit mee. De Russische natie zal de socialistische elementen niet loslaten, evenmin als de stichtingen waar de Joden in Israël zich toe aangetrokken voelen.

De vorming van de juiste toekomstige maatschappij zal de redding zijn, niet alleen in Israël maar ook in Rusland, op een andere manier zullen we niet uit de huidige crisis komen. De hele wereld kan alleen uit de crisis komen door een nieuwe maatschappij te creëren, niet door middel van technologische hulpmiddelen.

From KabTV’s “A Talk About the Independence Day” 4/30/15

 

Man En Vrouw – Zulke Verschillende Werelden – Deel 2

laitman_766_2Spiritueel Nest

Vraag: Tegenwoordig is het zo dat mannen en vrouwen plezier beleven aan het feit dat de een de ander domineert. Op wat voor manier kunnen we genieten van onze gelijkwaardigheid en onze wederzijdse aanvulling?

Antwoord: Alleen als we elkaar aanvullen, geeft dat het ware seksuele genot. Als een ieder zich met een partner verbindt boven de animale seksuele gevoelens, veranderen we – in een gecorrigeerde spirituele vereniging – in een spirituele man en vrouw die elkaar aanvullen om daarmee de Hoge Kracht te onthullen en een eeuwig, hemels leven tussen hen.

Deze levenskracht wordt tussen hen beiden onthuld in de mate waarin zij een correctie kunnen maken, genaamd: “Een man en een vrouw en de Goddelijke aanwezigheid (Shechina) tussen hen.” Op deze wijze creëren wij de Hoge Wereld tussen ons en dan leven we in die wereld en die wereld leeft in ons.

Vraag: Wat moet een vrouw doen om zich evenwaardig aan een man te voelen en hun wederzijdse aanvulling mogelijk te maken?

Antwoord: Een vrouw moet een man helpen en een man moet een vrouw helpen, zodat zij zich werkelijk gelijkwaardig voelen aan elkaar met betrekking tot hun correctie en de verbinding met de Hoge Kracht. Op een andere manier kunnen zij nooit gelijkwaardig zijn.

Alleen door de onthulling van de Schepper tussen hen, wanneer alle verlangens van een man en een vrouw elkaar aanvullen, wordt er een eeuwige, complete staat gecreëerd die de “Hof van Eden” wordt genoemd.

Om dit te bereiken, moet de één aan de ander denken en de ander helpen om een correcte spirituele levenshouding te bereiken. Een man moet zijn vrouw hierbij helpen en een vrouw moet haar man helpen. Hierin heeft een vrouw een veel hogere opdracht dan een man. Zij moet hem laten zien dat zij precies dit van hem verlangt, zodat de onthulling van het hoogste spirituele niveau belangrijker voor hem wordt dan zijn vrouw te domineren: op spiritueel, financieel of seksueel gebied.

Een vrouw wil behoren tot een spirituele man. En een man moet de juiste educatie krijgen zodat de onthulling van de spirituele staat het belangrijkste doel voor hem wordt. Omdat hij dit doel niet kan bereiken zonder vrouw, heeft hij haar nodig, haar innerlijke kracht en steun.

Hij heeft een vrouw nodig die hem zal steunen en samen met hem een spiritueel nest bouwt, niet voor een animale paring, maar een spirituele. Spirituele versmelting tussen man en vrouw wordt een Zivug (koppeling) genoemd waarbij een ieder zijn/haar kracht van geven investeert in de kracht van liefde voor hun gezamenlijke eenheid.

Hierbij gaat het niet over macht van de een over de ander en evenmin over het verkrijgen van iets voor zichzelf, maar over een speciale aanvulling van elkaar boven hun persoonlijke en hun gezamenlijke egoïsme. Er is sprake van gezamenlijk egoïsme bij de fysieke seksuele verbinding waar zij elkaar op fysiek niveau complementeren en als één lichaam worden. Dit is echter niet meer dan een fysieke verbinding.

Zij willen zich spiritueel met elkaar verbinden. Als een man en een vrouw zo’n vervulling bereiken, komen zij daadwerkelijk tot een volmaakt leven.

From KabTV’s “A New Life” 3/31/16

 

De Twaalf Stammen Met Elkaar Verenigen

laitman_933Vraag: Waarom spreekt u steeds over de eenheid van het Joodse volk? De twaalf stammen die in het verleden leefden, vermengden zich niet met elkaar. Waar was toen hun eenheid?

Antwoord: Dat is niet belangrijk. De twaalf stammen vermengden zich niet met elkaar omdat dit de manier was waarop zij een eenheid vormden, ondanks hun onderlinge verdeling.

Eenheid kan alleen plaatsvinden boven de innerlijke verdeeldheid uit! Een min kan niet zonder een plus bestaan en een plus kan niet zonder een min bestaan!

Daarom waren degenen die tot de twaalf stammen behoorden in een staat van absoluut evenwicht, hoewel zij zich niet mochten vermengen met elkaar. Dit betekent dat zij op de juiste manier met elkaar moesten samenwerken en zo een evenwichtig systeem moesten creëren.

Het is niet zo dat mensen aan elkaar gelijk gemaakt worden, zij vullen elkaar echter aan en iedereen behoudt zijn eigen individualiteit.

From the Webinar 5/8/16

 

Page 1 of 2912345...1020...Last »