Category Archives: Disseminatie

Hoe wij de mensheid wakker maken

254.02Vraag: We zeggen dat de Wijsheid van Kabbalah mensen wakker maakt. Maar misschien moeten we hun slaap wel niet verstoren?

Antwoord: Dit is nu precies wat Farao tegen Mozes en Aaron in Egypte zei: “Waarom maken jullie het volk wakker? Laat ze in vrede en rust werken. Wat willen jullie van ze? Kijk eens hoe goed zij zich voelen en hoe comfortabel zij leven. Ik heb een paradijs op aarde voor hen geschapen.”

Egypte was werkelijk een egoïstisch paradijs voor hen. Dan komt Mozes plotseling en begint hij hen lastig te vallen en te zeggen dat zij uit Egypte weg moeten gaan en de wildernis in moeten trekken!

Vraag: Dan moeten wij mensen hier dus niet te vroeg mee confronteren. Moeten wij dan alles aan de Schepper overlaten? Hij is de wet van de Natuur, zal Hij dan iedereen wakker maken? Zal er een tijd komen waarin iedereen wakker wordt?

Antwoord: Wij confronteren niemand. Wij verspreiden de Wijsheid van Kabbalah alleen voor diegenen die er behoefte aan hebben.

De vrijheid van de mens is boven onze wereld te vinden. Daar zijn de basisprincipes totaal anders. Als wij van een ander systeem van maatstaven uitgaan, kijken we op een andere manier naar het leven, dan verandert ons waardesysteem.

Daarom vinden wij het concept vrijheid met name als wij ons boven onze egoïstische wereld verheffen, daar bestaan alleen de eigenschappen van geven en liefde, de eigenschappen van de Schepper. Dat moeten we bereiken, dan kunnen wij op de juiste wijze over dingen praten, ze onderzoeken en bediscussiëren.

Allerlei materialistische wereldbeschouwingen leveren dan geen enkel voordeel meer op. Zij beperken zich tot het kader van de menselijke natuur. Het is al enige tijd zo dat filosofie niets meer te bieden heeft. Daarbij nadert de wetenschap haar grenzen en komt zij geleidelijk aan het einde van haar ontwikkeling, want de mensheid voltooit nu de laatste fase van haar ontwikkeling en daarna staat de realisering van de vrijheid haar te wachten.

From the Kabbalah Lesson in Russian 7/2/17

Verandert de psyche door Kabbalah te studeren?

laitman_626Vraag: Verandert de psyche door Kabbalah te studeren?

Antwoord: Natuurlijk. Allereerst gaat een mens begrijpen dat alles wat er met hem gebeurt van Boven komt.

Ten tweede dat alles alleen gebeurt zodat hij de Schepper naar deze wereld kan brengen en probeert om Hem te rechtvaardigen, ongeacht de gevoelens en de invloeden die hij ervaart. Zoals er geschreven staat: “U bent voor mij en achter mij aanwezig”, dat betekent, dat de Schepper direct of indirect alles bestuurt, op een verborgen of een onthulde wijze.

Wij moeten ernaar streven dat de Schepper zich altijd aan ons kan onthullen, zodat zelfs de moeilijkste omstandigheden Hem niet voor ons verbergen. In werkelijkheid gaat het niet over de omstandigheden, maar over onze egoïstische verlangens.

Als deze verlangens klein zijn, op niveau nul of één, is de Schepper nauwelijks verborgen, dan kunnen wij in het zogenoemde Licht van Hassadim leven.

Er zijn ook verlangens op het tweede, derde en vierde niveau: heel sterke verlangens die ons door ondraaglijke egoïstische staten heen laten gaan, toch kunnen wij juist daarin met de Schepper verbonden zijn. Als de Schepper ons namelijk in een grove vorm van egoïsme onderdompelt en wij toch de verbinding met Hem niet loslaten en aan geen enkele egoïstische verleiding toegeven, bevinden wij ons in een staat van ontvangen ten dienste van geven.

Wij moeten begrijpen dat wij, voordat we iets kunnen corrigeren, daar eerst in ondergedompeld moeten worden. Zoals er geschreven staat: “Want er is geen rechtvaardige op de aarde die goed doet en niet zondigt” en dan bereikt hij – in zijn gecorrigeerde vorm – rechtvaardigheid. Met andere woorden: eerst wordt hij overspoeld door egoïsme, er ontstaat een probleem, en daarna volgt de correctie.

Daarom is een Kabbalist iemand die door absoluut alle denkbare staten die er in onze wereld bestaan, heengaat;

Opmerking: Deze woorden klinken niet als een aanbeveling.

Mijn reactie: Het gaat mij niet om een aanbeveling. Het belangrijkste is, dat een mens de waarheid leert kennen. Wij leven in een tijd waarin dit alles bekend moet worden. We hebben geen tijd voor aangename methoden, theorieën of filosofieën.

Wij leven nu in een situatie, waarin wij absoluut alles aan mensen moeten vertellen, dan zullen zij ontdekken wat er aan de hand is, want de verwarring waarin de mensheid op het ogenblik leeft, is nog nooit zo groot geweest. In het verleden was het rustig in de wereld. Maar in onze tijd is er sprake van ernstige stress. Ik hoop dat het verspreiden van de kennis van Kabbalah ons zal helpen om de ware wereld zo snel mogelijk te ontdekken.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/3/17

Moet Je Mensen Helpen Om De Wijsheid Van Kabbalah Te Ontdekken?

laitman_565_01.jpgVraag: Ik studeer nu drie jaar de Wijsheid van Kabbalah. Ik voel me vaak schuldig omdat ik niet weet hoe ik met mensen die op zoek zijn naar zichzelf, moet praten over de Wijsheid van Kabbalah. Hoe kan ik dat doen, hoe kan ik ze helpen?

Antwoord: Geef hen een boek cadeau of nodig ze uit voor een lezing, maar doe niet meer. Oefen geen druk uit. Als iemand er belangstelling voor heeft, ontdekt hij alles wat hij nodig heeft.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/22/17

 

De Wereld Heeft Iedereen Nodig

laitman_938_04Vraag: Ik wil u geen vraag stellen. Ik wil alleen graag zeggen, blijf leven! Blijf lang leven. De wereld heeft u nodig. Ik heb u heel hard nodig. Dank u wel!

Antwoord: Hier ben ik heel blij mee, maar het is noodzakelijk dat ook jullie, vooral degenen die de wijsheid van Kabbalah studeren, heel belangrijk worden voor de wereld. De wereld heeft ieder van ons nodig. We moeten proberen om voor de hele wereld een geleider te zijn van de hoge kennis, want ieder van ons heeft hiervoor al een zeker verlangen ontvangen.

Laten we dit ontwikkelen en met elkaar het Doel bereiken

From the Kabbalah Lesson in Russian 10/30/16

 

Waarom Goedheid En Rechtvaardigheid Zwijgen

laitman_263Vraag: Kunt u uitleggen waarom goedheid en rechtvaardigheid zwijgen terwijl het kwaad en de leugen altijd voor zichzelf opkomen en lijken te zegenvieren?

Antwoord: Goedheid en rechtvaardigheid bestaan niet. Ze bevinden zich aan de keerzijde van het egoïsme. Altruïsme komt alleen naar ons toe onder de invloed van het Hoge Licht, op geen enkele andere manier.

WhyGoodnessAndJusticeAreSilent

Op wat voor basis kan iemand claimen dat zijn mening juist is? Of de benadering altruïstisch is? Wij weten allemaal dat “de weg naar de hel geplaveid is met goede intenties.”

Mensen vertrouwen erop dat zij niet kunnen falen, ze zijn bereid om ten behoeve van hun zelfrechtvaardiging misdrijven te begaan.

Door het egoïsme zijn mensen bereid om een revolutie teweeg te brengen, een revolutie verslindt echter haar kinderen. Met uitzondering van enkele Kabbalisten gebruikt de mensheid de altruïstische Kracht die Kabbalisten van het Hoge Licht, de Hoge Kracht ontvangen, niet,

Vraag: Bestaat er – op het niveau van onze wereld – geen waarheid in onze onderlinge relaties?

Antwoord: Niemand heeft de waarheid in handen.

We moeten proberen om een staat te bereiken, waarin we duidelijk en verstaanbaar aan mensen kunnen uitleggen dat wij een methode hebben die de menselijke maatschappij kan beïnvloeden en deze in evenwicht kan brengen. Dit is het allerbelangrijkste. De tegenstander wordt hierdoor niet weggevaagd, want er is geen tegenstander, er is eenvoudigweg een disbalans tussen krachten. Deze krachten moeten in evenwicht gebracht worden, zodat zij over en weer met elkaar zullen kunnen werken, precies zoals het in de natuur gebeurt.

From the Kabbalah Lesson in Russian 10/2/16

 

De Basisprincipes Voor Succes Op Het Spirituele Pad

Dr. Michael LaitmanVraag: Hoe kan ik geholpen worden door een leraar die Kabbalist is? Kunt u een paar basisprincipes geven voor de manier waarop wij gebruik kunnen maken van zo’n geschenk van de Hoge Kracht?

Antwoord: Als een leraar iets adviseert, moet je proberen om dat op te volgen. Mijn belangrijkste advies is: bij de ochtendlessen zijn die ik dagelijks geef.

Mijn tweede advies is: sluit je aan bij een Ten-groep, het liefst bij een fysieke groep, geen virtuele groep, en probeer ermee in contact te zijn, samen te studeren en alles te doen wat we in een Ten-groep doen.

Doe bovendien alles wat in je vermogen ligt om naar een congres te gaan in de omgeving waar je woont en gebruik de tijd die je beschikbaar hebt zoveel mogelijk voor disseminatie.

Kort gezegd: de ochtendles is het belangrijkste, dan werken in de Ten-groep, disseminatie en naar congressen gaan. Meer hoef je niet te doen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/7/16

 

“Mijn Huis Zal Een Huis Van Gebed Zijn Voor Alle Volkeren”

laitman_938_03Torah, Dewariem (Deuteronomium) 12:5: Maar alleen de plaats, die de Eeuwige, jullie God, uit al jullie stammen uitkiest om daar Zijn Naam te vestigen, Zijn plaats van vestiging moeten jullie opzoeken en daar moet ieder van jullie heengaan (Vertaling: Jitschak Dasberg).

De gemeenschappelijke ziel is in twaalf stammen verdeeld omdat zij bestaat uit de vier-letter Naam van de Schepper “Yod-Hey-Vav-Hey” (HaVaYaH), elk van deze letters bevat drie lijnen: de rechter-, de linker-, en de middellijn.

Vier maal drie vormen samen twaalf delen, twaalf stammen, twaalf verschillende soorten werk om de verlangens die gecorrigeerd moeten worden te verbinden tot één geheel.

De plaats waar de twaalf stammen werken, zal de Derde Tempel heten: de woonplaats van de Schepper. De Schepper is namelijk aanwezig in de verlangens die het egoïsme overstijgen, in de verwachtingen en de aspiraties van de gehele mensheid die zich met elkaar verbinden, zoals er geschreven staat: “Mijn Huis zal een Huis Van Gebed zijn voor alle volkeren” (Yeshayahoe 56:7) (Jesaja).

Dit is niet gezegd over de eerste twee Tempels, want zij waren voorbereidende Tempels en moesten vernietigd worden om vervolgens herbouwd te worden in de vorm van de Derde Tempel die in onze harten gebouwd zal worden.

Tot nu toe staan we nog aan het begin van de verspreiding van dit gedachtegoed over de hele wereld. De impuls is echter gegeven. Wij beginnen ons al in deze richting te bewegen.

Toen ik nog jong was, aan de zijde van mijn leraar, dacht ik dat dit heel snel zou gebeuren, nu begrijp ik dat het nodig is om voorwaarts te gaan en te blijven werken. Kabbalisten hebben hier al duizenden jaren aan gewerkt en raakten niet in paniek, werden niet depressief en wanhoopten niet.

Zij wisten dat zij hun steentje moesten bijdragen aan het geheel: steeds meer mensen aantrekken, met hen spreken, hen laten zien wat belangrijk is, met het doel om hen in ieder geval te vormen, hen te leiden naar het visioen van de toekomstige gezamenlijke staat waar wij de Ene, de Schepper, kunnen onthullen in ons gezamenlijke hart.

Wij leven in een wonderbaarlijke tijd waarin wij een overgang maken van de absolute verborgenheid van de Schepper naar Zijn Onthulling! Hierover beginnen we in de wereld te spreken, we ontwikkelen de methode om dit te ontdekken en we verspreiden dit overal, zowel naar onszelf als naar de volkeren van de wereld.

Natuurlijk vraagt dit tijd. Ik hoop dat mijn studenten ook weer studenten zullen krijgen, die dit werk zullen voortzetten: ik ben hier absoluut zeker van. Wanneer dit alles echter plaats zal vinden, is afhankelijk van ons doorzettingsvermogen.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 6/30/16

 

Het Begin Van De Overgangsfase

laitman_592_04Vraag: Hoeveel generaties zullen er nodig zijn om mensen te organiseren in Kabbalistische groepen die met elkaar communiceren en zo de kern creëren van de wereld gemeenschap?

Antwoord: Het gaat niet om het aantal generaties. Als een mens de ‘noodzaak’ ervan voelt, zal het niet zo lang duren.

Het gaat erom dat de maatschappij nu een verandering moet ondergaan, een verandering in onze onderlinge betrekkingen, in de zoektocht naar de ware betekenis van het leven, waarvan we nu alleen nog maar het begin zien. De mensheid bevindt zich in een fase die verscheidene jaren in beslag kan nemen. Te oordelen naar wat er op het ogenblik gebeurt, denk ik dat het heel snel zal gaan.

We moeten in ieder geval onze kinderen voorbereiden, zodat zij de eeuwig terugkerende vragen over de zin van het leven – met enige hulp van ons – op de juiste wijze zullen kunnen beantwoorden, dan zullen zij voor zichzelf een goede, veilige omgeving tot stand kunnen brengen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/17/16

 

Verlangen Waardoor Een Mens Tot Leven Wordt Gewekt

Dr. Michael LaitmanVraag: Blijft dat wat we op spiritueel gebied meemaken op ons pad in ons aanwezig?

Antwoord: Zonder enige twijfel blijft alle spirituele informatie van alles wat we door de geschiedenis heen meegemaakt hebben in ons opgeslagen. Nu moeten we er geleidelijk aan voor zorgen dat dit bewust wordt in ons en dat we het gaan implementeren.

Daarom moet de verspreiding van de Kabbalistische kennis eerst gericht worden op degenen die zich er zeer betrokken bij voelen.

Vraag: Denkt u nu aan de tien verloren stammen waarvan we tot nu toe niet weten waar zij wonen?

Antwoord: Nee, daar houd ik me helemaal niet mee bezig. Het is mijn taak om te werken met degenen die zich verder willen ontwikkelen. Langzamerhand verspreiden wij de zaden van kennis aan alle mensen die een verlangen hebben om over de spirituele wereld te leren, om het Doel van het leven te bereiken, om “het land Israël binnen te gaan” en dit nu, in dit leven willen realiseren.

Vraag: Kunnen we zeggen dat uw niet-Joodse studenten op de een of andere manier te maken hebben met de verloren stammen?

Antwoord: Voor nu is dit niet belangrijk. Als een mens een verlangen heeft, is hij zo ver dat hij de spirituele wereld kan bereiken.

Van over de hele wereld komen er mensen naar onze congressen, ze besteden geld en tijd om niet meer dan een paar dagen bij ons te zijn. Wat een groot en verheven verlangen! We moeten respect voor hen hebben, hen liefhebben en hoogschatten, niet hun buitenkant maar het verlangen naar de Schepper dat Hij in hen wekt.

Vraag: Als u zegt dat u van een mens houdt, betekent dit dan dat u juist van dit punt in hem houdt?

Antwoord: Ja, precies dit! Van niets anders! De rest is een dier dat vandaag leeft en morgen sterft.

Vraag: Heeft u een gebed zodat dit verlangen in een mens blijft leven, zodat het hem lukt om zich erin vast te blijven bijten?

Antwoord: Ik bid voortdurend voor alle studenten, voor zover dit in mijn vermogen ligt. De rest hangt van hen af. Aan ieder mens is vrijheid van keuze gegeven en een ieder moet dat zelf realiseren. Wij hopen dat dit met de hele wereld zal gebeuren.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 2/17/16

 

Europa In Oorlog

laitman_430In het Nieuws (Gazeta.Ru): De Franse president François Hollande, sprak na de tragedie in Brussel tot het volk en zei botweg: “We zijn in oorlog “.

“Is dat zo?”

“Oorlog is fundamenteel verschillend van instabiliteit, sociale en militair-politieke spanningen en zelfs van een bewuste escalatie van intimidatie. Feit is dat er een vijandelijke aanval op handen is. De essentie van oorlog is een uitwisseling van tegenslagen. Ze kunnen niet worden voorkomen, alleen een tegenaanval als reactie veroorzaken ….”

“Is Europa bereid tot een verenigde Europese Unie? Duidelijk niet. Een typerende reactie op grootschalige terroristische activiteiten, in welk land in West-Europa dan ook, bestaat uit toezeggingen dat de criminelen niet in staat zullen zijn om zich vrij in de wereld te bewegen om levensstijl en liberale waarden te verhinderen. Het meest verontrustend is de vraag hoe geen tweedracht te zaaien in hun eigen gemeenschappen, om het aantal beperkende maatregelen niet te overdrijven ….”

“Afwijzing van oorlog als politiek middel is de basis van de Europese integratie …”

“Het belangrijkste is om geen bepaalde sociale groep te specificeren, omdat het dan noodzakelijk is om te handelen volgens een speciale aanpak of algemene politieke of politionele actie. In grote lijnen is er geen plan aanwezig.”

“… elke nieuwe terroristische aanslag zal vergezeld gaan van dezelfde reeks maatregelen die al geaccepteerd zijn: aanscherping van het migratiebeleid, een betere coördinatie van speciale diensten (zelfs binnen de EU maar beperkt), paspoort controle aan de binnengrenzen, een grotere verantwoordelijkheid ten aanzien van degenen die het jihadisme bevorderen, nauwer toezien op de stroom van informatie, enz. Het effect van deze maatregelen is uiteraard beperkt, omdat allerlei werkwijzen – administratieve, bepaalde waarden, gedragingen, enz. – niet in twijfel worden getrokken en dat ook niet mogelijk is.”

“De Europese Unie staat aan de vooravond van een onvermijdelijke verandering, daarover bestaat geen twijfel. Hoe deze Unie er over 10 jaar uit zal zien, is een nutteloze gissing. Maar Europa als symbool van vrede, stabiliteit en voorspelbaarheid, zal waarschijnlijk de geschiedenis ingaan als niet meer dan een prachtige droom. ”

Mijn Commentaar: Wees er zeker van dat men snel een zondebok zal vinden, een slachtoffer in de vorm van de Joden en Israël, zoals ik eerder heb geschreven is het niet anders dan natuurlijk om van alle rampen en alles wat er gebeurt, de Joden de schuld te geven.

Alleen tijdige verspreiding  van de methode van algemene eenheid zal vrede in de wereld brengen. Alleen door deze methode zullen wij de Hoge Kracht die ons verenigt, het Omringende Licht, naar ons toetrekken.

 

Page 1 of 1412345...10...Last »