Category Archives: Boeken

De Artikelen Van Rabash

Rabash is een speciale ziel. In zijn artikelen heeft hij voor de mensheid de gehele methodologie onthuld die nodig is om de hoge wereld binnen te gaan.

Ik herinner me wat ik hem hierover eens gezegd heb. Dat was in het begin van mijn studie. Hij vroeg me wat ik van zijn artikelen vond en omdat ik ze diep voelde, was mijn antwoord: “U doet iets totaal nieuws, iets wat de wereld nog niet eerder gezien heeft.”

Rabash begreep de essentie van deze enorm grote onderneming: de relaties in de groep. Dit blijkt ook duidelijk uit de aantekeningen die gepubliceerd zijn in het derde deel van zijn werk. Zij zijn gemaakt voordat ik Rabash had gevonden, het zijn korte inleidingen voor de artikelen die hij later schreef nadat ik studenten naar hem gebracht had, hij begon toen alles op een systematische manier te presenteren.

Als ik de aantekeningen lees die hij in principe voor zichzelf heeft geschreven, voel ik hem beter.

Baal HaSulam is anders. Hij is te hoog boven ons. Zelfs als hij voor zichzelf schrijft, of zijn hart uitstort naar zijn studenten, komen zijn woorden van zulke grote hoogten, alsof je de hemel boven je hebt. Zijn liefde is onaanraakbaar. Rabash is toegankelijker, zijn hart is heel teder.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 10/31/16

 

Een Kabbalah Boek Lezen

laitman_531_02-jpgVraag: Op wat voor manier vormt de kracht van een Kabbalah boek nieuwe sensoren in mij en wordt het gordijn naar de spirituele wereld, die voor mij verborgen is, geopend?

Antwoord: Het boek doet niets, geen enkel boek, ongeacht wie het geschreven heeft, het is alleen maar papier.

Maar het is ons verlangen dat ervoor zorgt dat wij het werk verrichten. Wij wekken en ontbieden het Omringende Licht (Ohr Makif), dit is echter afhankelijk van de mate waarin wij ernaar verlangen om met elkaar verbonden te zijn.

Als wij het boek lezen, brengen wij een verbinding tot stand met de hoge Kabbalistische bron, die bron beïnvloedt en verandert ons. Het is niet het boek zelf, maar wat wij erdoor willen begrijpen en ervaren, waar wij op willen lijken. Dus als wij de Wijsheid van Kabbalah bestuderen, ontbieden we over onszelf het krachtenveld dat ons omringt, en dát verandert ons.

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/27/16

 

Waarom Hebben Kabbalisten Hun Boeken verborgen gehouden?

laitman_527_07Vraag: Waarom was het nodig om de Wijsheid van Kabbalah te verbergen?

Antwoord: Alleen om de mensheid niet in verwarring te brengen. Als mensen in onze tijd een Kabbalistisch boek lezen, begrijpen ze er ook niets van, want een mens moet daarvoor naar een hoger niveau opstijgen en de Krachten gaan gebruiken die daar werkzaam zijn. Daarom hebben Kabbalisten hun boeken verborgen gehouden.

Het is niet zinvol om te onthullen wat door de Natuur zelf verborgen wordt gehouden. De aarde heeft bijvoorbeeld haar kernenergie 2.000 jaar geleden onthuld, maar pas in de vorige eeuw ging de mensheid deze energie gebruiken. Stel je eens voor wat er gebeurd zou zijn als dat eerder had plaatsgevonden!

Vraag: Om het egoïsme in evenwicht te brengen, moet men de positieve Kracht in de Natuur bereiken. Hoe kan men die Kracht ontdekken?

Antwoord: Alleen als een mens volgens het integrale systeem handelt: door te werken in een groep, zich op de juiste wijze te annuleren naar de vrienden en door samen met hen de Wijsheid van Kabbalah te bestuderen. Op deze manier ontwaakt hij en nodigt hij de invloed van die positieve Kracht, die in de Natuur verborgen is, over zichzelf uit.

In onze wereld is alles gebaseerd op wederzijdse samenwerking tussen plus (de positieve kracht) en min (de negatieve kracht), maar het plus niveau van de menselijke natuur is verborgen. De Natuur moet het aan ons geven. Om dit te bereiken, moet een mens het verlangen hebben om de positieve Kracht te bereiken.

Dit is alleen mogelijk als een mens zich aan alle voorwaarden houdt die ik eerder heb aangegeven. Dan wekt hij de onthulling van de positieve Kracht over zichzelf op. Door deze Kracht in evenwicht te brengen met de negatieve kracht, bouwt hij zichzelf.

From the Kabbalah Lesson in Russian 7/3/16

 

Waar Gaan Kabbalistische Boeken Over?

laitman_527_04Vraag: Worden Kabbalistische boeken volgens de Joodse traditie geschreven?

Antwoord: Kabbalistische boeken hebben niets te maken met een traditie. Ze geven uitleg over de manier waarop we met andere mensen moeten omgaan en hoe we een relatie tussen deze wereld en de Hoogste Wereld op kunnen bouwen om zo de geheime delen van het universum te ontdekken: alle andere Werelden die ons omringen en besturen.

Dan zullen we in staat zijn om op een omgekeerde manier met ons leven om te gaan. Tegelijkertijd zullen we verder reiken dan de fysieke grenzen van ons korte leven en onze beperkte krachten. We zullen verder kunnen zien dan deze tijd.

Het heeft geen zin om de Wijsheid van Kabbalah aan een traditie te binden. Een Kabbalist kan van Indiase, Arabische, Noorse afkomst zijn of uit Zuid-Amerika komen, ongeacht wie. Het zegt niets over de aardse regels, behalve één: het gaat erom mensen samen te brengen tot één integraal geheel, zoals alles in de natuur .

From the Talk at the Moscow Jewish Cultural Center, 11/24/15

 

De Taal Van De Onthulling Van De Schepper

Dr. Michael LaitmanBaal HaSulam, ‘Het Onderwijs in Kabbalah en de Essentie Daarvan’: De aanduidingen, benamingen en numerieke waarden (Gematria) behoren volledig tot de Wijsheid van Kabbalah. De reden dat zij ook te vinden zijn in de andere talen, is dat de wijsheid van Kabbalah al die talen omvat. Dat is zo omdat het om allerlei specifieke gevallen gaat waarmee de andere talen moeten worden ondersteund.

De Taal van Kabbalah is de voornaamste taal om de Schepper te onthullen. In principe zijn alle vier de Talen van Verworvenheid daarvoor bestemd. Echter, de andere drie talen (Tenach, Halachah en Haggada) zijn ‘begeleidend’, ze zijn opgenomen in de Taal van Kabbalah maar bestaan ook zelfstandig, zodat ze elk hun eigen accent kunnen toevoegen door middel van hun verschijningsvorm.

Er is dus één taal voor de onthulling van de Schepper, die vier aspecten kent en de belangrijkste is de Taal van Kabbalah. Deze omvat alles, is hoger dan de rest, en wordt door alles omvat. Alle symbolen, alle voorstellingsvormen, alles wat we lezen in de boeken van de Kabbalisten, is geschreven in de taal die ze hebben gecreëerd om de onthulling van de Schepper uit te leggen aan de mens. Alles is uitsluitend daarvoor bedoeld.

Daarom is het zo dat, zoals Baal HaSulam schrijft in ‘De Introductie tot de Studie van de Tien Sefirot’, degene die boeken opent die geschreven zijn door Kabbalisten van verschillende generaties – dat wil zeggen door mensen met spirituele verworvenheid – en ze niet voor dat spirituele doel aanwendt, daardoor zeer nadelige gevolgen ondervindt. In plaats van dat hij gelijk een haan de opkomende dageraad prijst, wordt hij als een vleermuis die uitsluitend  in de duisternis leeft en zich sterk verzet tegen het daglicht dat ons reeds nadert.

From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 11/21/13, Writings of Baal HaSulam

 

Nieuwe Betekenissen Van Oude Artikelen

Dr. Michael LaitmanEen goede omgeving is het enige middel om het Doel te bereiken. Wanneer wij met deze intentie bij elkaar komen, met deze intensiteit, met een dergelijk verlangen en we zien hoe al onze vrienden over de hele wereld ons volgen, met ons samen zijn en wij ook de druk voelen die zij op ons uitoefenen, wordt het bovenstaande zeker gehoord en ontvangen wij daardoor een compleet nieuwe en sterke invloed.

Ik heb het volgende meer dan eens verteld, toen ik Rabash vroeg: “Wat houdt mij tegen? Waarom kom niet ik verder? “ antwoordde hij onmiddellijk dat ik vrienden nodig had. Eerlijk gezegd begreep ik niet goed waarvoor, maar hij zei het. Ik ben op zoek gegaan, ik ging lezingen geven en tenslotte bracht ik mensen bij hem. Hieruit werden groepen gevormd.

Toen begon Rabash artikelen voor hen te schrijven, want ik wist niet wat ik tegen hen moest zeggen. Eerst schreef hij korte artikelen op het zilverpapier van sigaretten verpakkingen. Zo verliep het meestal als we samen in het park liepen te praten en we geen ander papier bij ons hadden, dan haalde ik het zilverpapier van een pakje sigaretten af en ging hij schrijven.

Zo verschenen de eerste artikelen. Later nam ik vellen dubbelgevouwen papier mee. Hierna kochten we een schrijfmachine voor hem en begon hij de teksten met één vinger te typen. Veel later hadden we een elektrische schrijfmachine, zo verliep het. Daardoor hebben we nu veel artikelen die door Rabash geschreven zijn

Deze artikelen beschrijven alle basisprincipes van de menselijke interactie in de groep, de belangrijkste omgeving voor spirituele groei. Op een methodische wijze bestuderen we ze steeds weer opnieuw en afhankelijk van onze groei merken we, hoe we in deze zinnen, in deze woorden, steeds weer een nieuwe betekenis ontdekken.

From the St. Petersburg Convention “Day Two” 7/13/13, Lesson 4

 

De Drie Componenten Voor Een Staat Van Opgang

Dr. Michael LaitmanEr bestaat een systeem waarin onze waarneming van de werkelijkheid wordt weergegeven als de huidige realiteit van deze wereld. In dit systeem heb je boeken, die in het verleden door Kabbalisten geschreven zijn, een leraar die Kabbalist is, vrienden, de hele wereld en de Schepper die verborgen is, namelijk de eigenschap van geven die tegengesteld is aan alles wat een mens door middel van zijn vijf zintuigen ontdekt. Behalve deze eigenschap van geven staat alles tot zijn beschikking.

Hoe kunnen we nu alle middelen die we hebben correct gebruiken om die alomvattende eigenschap van geven te bereiken?

Die eigenschap bevindt zich buiten de mens, buiten zijn kli (vat) en hij kan die eigenschap bereiken met behulp van drie componenten: boeken, groep en leraar. Met behulp daarvan studeert hij, verspreidt hij Kabbalah en werkt hij aan verbinding.

Door de combinatie hiervan komt een mens tot een omkering van zijn kelim (vaten), zijn verlangens: van ontvangen naar geven. Hij ontdekt steeds meer egoïstische kelim die hij verandert in ‘geven’, al naargelang zijn inspanningen en oefeningen.

Waaruit bestaan die inspanningen en oefeningen?

Een mens houdt vast aan de juiste intentie tijdens de studie, verbindt zich met de vrienden in de groep en volgt de raad van de leraar op, want anders weet hij niet hoe hij moet werken met de boeken en de groep. Deze drie componenten worden samen ‘Torah’ genoemd, de betekenis daarvan is: studie, een methode om de eigenschap van geven te verkrijgen.

Zo kiezen we de juiste handelingen en komen we tot de juiste relaties, door de boeken, de groep en de leraar met elkaar te verbinden. Zo bereikt een mens het tegengestelde, door ‘boven zijn rede’ uit te stijgen, boven zijn denken en voelen, naar het volgende niveau …

From the 1st part of the  Daily Kabbalah Lesson 2/20/13, “A Speech for the Completion of The Zohar

Kabbalah Boeken

Het Boek ‘Boetseert’ Een Mens

Dr. Michael LaitmanVraag: Wij hoeven alleen maar gelijkvormigheid met de Schepper te bereiken. Waarom hebben wij dan al die boeken nodig die gaan over jezelf wegcijferen en eenheid? We moeten gewoon vragen om gelijkvormigheid en dat is alles.

Antwoord: Ga je gang, vraag het. Maar hoe? Kabbalisten schreven alleen boeken om ons te leren hoe we verder kunnen komen. In het algemeen gesproken bestuderen we twee soorten boeken.

Er zijn boeken die ons het Corrigerende Licht brengen: dit zijn hoofdzakelijk de geschriften van Baal HaSulam.

De andere boeken, de boeken van Rabash, leren ons hoe we de geschriften van Baal HaSulam moeten benaderen: vanuit eenheid, samen met de groep, met de goede intentie.

Zonder deze begeleiding zou je niets kunnen bereiken. Je hebt een gids nodig.

Vraag: Maar dan nog, waarom heeft Baal HaSulam geen boek geschreven over de manier waarop je gelijkvormigheid met de Schepper kunt bereiken?

Antwoord: Dat mag niet. Ik moet zelf op zoek gaan naar gelijkvormigheid. Ik moet zelf mijn weg zoeken en vinden. Dan pas zal ik begrijpen waar het over gaat en dat is nu precies wat ik nodig heb en waar ik naar streef.

Dan begrijp ik ook hoe ik moet vragen om de kracht ervoor. De verlangens kunnen niet van buitenaf naar mij toe komen, ik moet ze in mijzelf vormen. In onze wereld is alles precies andersom. Ik doe een natuurkundeboek of een wiskundeboek open, of een studieboek over mechanica en daar ga ik dan uit leren. Daar heb ik een basis voor. Voor de spirituele voorbereiding is er geen basis, zulke hulpmiddelen en verlangens zijn er niet. Zelfs als Kabbalisten zo’n boek zouden schrijven, zou ik niet kunnen begrijpen wat zij van mij willen. Wat betekent het om van NHY naar HGT te rijzen?

Dit betekent dat ik eerst uit de boeken nieuwe niveaus van waarneming moet halen, nieuwe krachten en nieuwe innerlijke antwoorden om mijn denken te ontwikkelen en mijn voelen uit te breiden. Eerst moet ik mij innerlijk ontwikkelen en daarvoor moet het boek bepaalde handelingen aan mij verrichten, iets uit mij ‘boetseren’, mijn materie kneden en het uitrekken, door direct geven en het tegengestelde daarvan. Pas dan verkrijg ik voldoende zachtheid en gevoeligheid, zodat ik de volgende keer als ik lees al begrijp waar het over gaat.

Na een paar jaar lees je Shamati niet meer zoals in het begin. Maar hoe kun je dat aan een beginner uitleggen? Het is dus onmogelijk om hiermee om te gaan zonder hierbij leiding te hebben en te oefenen.

From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 2/3/13, A Speech for the Completion of The Zohar”

Over Het Boek “Zohar Voor Allen”

Dr. Michael Laitman

Vraag: Als u Het Boek De Zohar vereenvoudigt, bent u dan niet bang dat u het aantast?

Antwoord: Nee, daar ben ik niet bang voor, omdat ik zeker weet dat ik het aantast! De tekst van ”Zohar voor Allen” is samengesteld uit de originele tekst van Het Boek De Zohar en de Sulam Commentary (Commentaar van Baal HaSulam), samengevoegd en vereenvoudigd.

Daardoor is het zeker aangetast, vergeleken met de bron. Veel woorden (zoals Behina en andere), die nauwkeurigheid toevoegen, werden uit de zinnen weggelaten om de tekst te vereenvoudigen. Het resultaat is grover, minder nauwkeurig, maar concreter.

We moesten dit wagen om de tekst van De Zohar dichterbij het gemiddelde niveau van lezen en begrijpen van mensen te brengen. Natuurlijk vervangt een tekst als deze de bron onder geen enkele omstandigheid. Dit is bedoeld voor de massa, die Het Boek De Zohar gaat lezen.

Sommige mensen studeren Kabbalah als mechanica, sommigen als een wijsheid, sommigen studeren Kabbalah om dingen te onthouden, sommigen studeren Kabbalah om boeken te schrijven, sommigen studeren Kabbalah om er les in te geven – maar sommigen studeren Kabbalah om te veranderen. Onder de invloed van het Hogere Licht, dat op een mens neerdaalt die in het proces zit van het lezen van Het Boek De Zohar, begint hij de Hogere Wereld te voelen en dan begint hij vanuit de gevoelens te begrijpen. Dit is de werkelijke studie van Kabbalah. En het boek “Zohar voor Allen” is bedoeld voor dit soort mensen.

Page 1 of 41234