Monthly Archives: March 2016

Spelen Met Gevoelens

laitman_567_04Vraag: U zegt vaak dat de Wijsheid van Kabbalah een wetenschap is die door de zintuigen wordt ervaren. Maar een wetenschap kan toch niet zonder het intellect bestudeerd worden, zonder na te denken?

Antwoord: Natuurlijk niet, dat is onmogelijk. De Wijsheid van Kabbalah wordt niet door de zintuigen begrepen, we ervaren echter in de vorm van gevoelens. Dan gaan we deze gevoelens na: we maken een verdeling, we vergelijken ze met elkaar, we maken een rangorde, alsof we ze wegen.

In feite speelt Kabbalah met gevoelens. Maar ze worden systematisch geordend en we gaan de interactie van de verlangens zien, welke gevoelens er bij elk verlangen omhoog komen.

In Kabbalah meten we alle gevoelens heel nauwkeurig en we geven ze een numerieke naam, we stellen de kracht, de richting en de eigenschappen ervan vast, enz. Daarom hebben we een wetenschap die gaat over gevoelens, want de enige substantie die onze wereld heeft is verlangen.

De Wijsheid van Kabbalah beschrijven we als de wetenschap van de emoties omdat de enige substantie in onze wereld het verlangen is, wat we voelen in het verlangen noemen we een waarneming die we voelen als het Licht dat aan het verlangen werkt en het beïnvloedt. Dit betekent dat wij – als wij de veranderingen in het verlangen meten – het Licht meten dat aan het verlangen werkt en het beïnvloedt.

Vraag: Wat komt eerst in een mens, het denken of het verlangen?

Antwoord: Het verlangen komt eerst en het denken volgt, op deze manier ontwikkelen wij ons. Waar komt het denken van een kind vandaan? Het is uitsluitend het resultaat van de ontwikkeling van het verlangen.

Hoe groter het verlangen van een mens is, hoe meer hij het denken nodig heeft om al zijn verlangens te leren kennen en er controle over te hebben.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/17/16

 

New Life 549 – De Verbinding Tussen Het Volk Israël en de Staat Israël

New Life 549 – De Verbinding Tussen Het Volk Israël en de Staat Israël

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Yael Leshed-Harel

Samenvatting

Abraham verzamelde mensen rondom de eigenschap Hesed en liefde voor anderen, hij realiseerde zich dat de fysieke locatie voor hen in het land Israël lag.

Het fysieke land Israël heeft een spirituele oorsprong. Overal op aarde waar mensen zich vestigen, nemen zij geleidelijk de vorm aan van de geografische plek.

De Staat Israël kon nergens anders bestaan dan in het land Israël.

Wij kunnen onszelf niet beschouwen als het volk Israël. Het volk Israël bestaat uit een groep mensen die verenigd zijn in één lichaam. Ons leven hier in Israël geeft ons de mogelijkheid om het volk Israël te bouwen, om liefde te bouwen boven al onze onderlinge verschillen uit.

Israël moet gevormd worden tot één lichaam dat door wijze mensen wordt bestuurd, mensen die het hele volk naar eenheid zullen leiden. Wij zijn hier in het verleden gekomen, gevlucht uit ellende en problemen in de diaspora, naar een Joodse veilige haven, we moeten samen één volk worden!

Het toekomstige Israël is een staat waarin iedereen met elkaar omgaat zoals met zijn familie en we allemaal in harmonie met elkaar leven.

From KabTV’s “New Life #549 – The Connection Between The Nation Of Israel And The State Of Israel,” 4/9/15

icon for podpress Video: Play Now | Download icon for podpress Audio: Play Now | Download

 

De Correctie Van Onze Onderlinge Verhoudingen

laitman_229Het probleem in de wereld is dat er geen juiste verbinding tussen mensen bestaat. Een juiste verbinding is een systeem waarin alle onderdelen in harmonie met elkaar verbonden zijn, waarin allen bezorgd zijn over het welzijn van het gehele systeem en niemand zich zorgen maakt over zijn eigen welzijn. In een dergelijke situatie is het een perfect systeem.

Wanneer mensen tot een dergelijke verbinding met elkaar komen, gaan ze de Natuur voelen in plaats van zichzelf. De Natuur die ze gaan voelen, wordt de Schepper genoemd, omdat ze Zijn Geest, Zijn Programma en Zijn Doel ontdekken.

Vanaf Abraham gingen mensen de harmonie van de Natuur in hun onderlinge verbinding ervaren, ze ontdekten de Schepper. In de mate waarin zij de Schepper ontdekten, leefden de leerlingen van Abraham naar de alomvattende wetten van de wereld. Deze houding kwam tot uitdrukking in hun dagelijkse activiteiten en in hun relatie met de omgeving, het kwam op een natuurlijke wijze en rechtstreeks uit hun gevoelens voort. De activiteiten die de leden van de groep van Abraham uitvoerden, leken niet meer dan mechanische handelingen te zijn voor iemand die niet tot deze groep behoorde en de Natuur en het systeem van de verbinding tussen de mensen niet voelde.

Een harmonieuze onderlinge verbinding tussen mensen wordt ‘liefde’ genoemd, zoals er staat geschreven: “Ik heb de neiging tot het kwaad geschapen en Ik heb de Torah als een medicijn geschapen.” De betekenis van het woord Torah is de Kracht van de Schepper die bedoeld is om onze onderlinge relaties, de relaties van egoïstische wederzijdse afwijzing, te corrigeren. Als een mens zich verdiept in de correctie van zijn egoïstische aard, wordt dat ‘de Torah vervullen’ genoemd en het bestuderen van de Torah wordt ‘het leren van de mogelijkheden voor het corrigeren van het ego’ genoemd.

De alomvattende Mitzvah (gebod) van de Schepper is de correctie van het ego tot op het niveau “En u zult uw vriend liefhebben als uzelf”, Vajikra 19:18 (Leviticus). Wanneer iemand de bijbehorende handelingen mechanisch uitvoert, zonder zichzelf – namelijk zijn ego – te corrigeren, spreken we over het in stand houden van gewoontes. Sinds de dagen dat het volk Israël van het niveau “En u zult uw vriend liefhebben als uzelf” viel naar het niveau van “ongegronde haat”, bevindt het zich in een staat van het in stand houden van gewoontes.

In hun innerlijke essentie is het volk Israël een groep mensen die zich in een staat van onderlinge Arvut (verantwoordelijkheid) bevinden, die het grote verlangen hebben om “als één mens met één hart” te zijn en te worden vervuld met liefde voor elkaar.

 

De Prijs Van Het Zesde Zintuig

laitman_249-03Vraag: Hoeveel kost het om een zesde zintuig te verkrijgen? Ik heb het niet over geld, natuurlijk.

Antwoord: Dat is afhankelijk van de aard van iemands verlangen, van de omgeving waarin hij zich bevindt en van de omstandigheden waarin hij Kabbalah studeert en toepast. Het is dus onmogelijk om te zeggen hoe we de intensiteit van de inspanning kunnen meten die hij moet investeren om de Hoge Wereld binnen te treden en om zichzelf te corrigeren.

Wanneer een mens de Wijsheid van Kabbalah bestudeert, worden deze meeteenheden aan hem onthuld, de eenheden van inspanning, dan gaat hij beseffen hoeveel van dergelijke eenheden nodig zijn om een bepaald niveau te bereiken. Het aantal van deze eenheden verschilt van mens tot mens.

Zo is het ook in onze wereld: Zelfs als we op dezelfde school of aan dezelfde universiteit hebben gestudeerd of samengewerkt, heeft ieder van ons een ​​verschillende hoeveelheid en kwaliteit aan inspanning moeten investeren om dezelfde taak te volbrengen

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/17/16

 

Mythen Over Kabbalah Uit De Weg Ruimen, Deel 3

Laitman_137Seculiere mensen en Kabbalah

Vraag: Waarom is men van mening dat iemand alleen maar Kabbalah kan studeren nadat hij meesterschap heeft bereikt in de Torah en de Talmud?

Antwoord: De grote Kabbalist de ARI (Rabbi Yitzchak Luria) en zijn leerling Haim Vital leggen in hun boeken uit dat men alle boeken van de Torah en de Talmud moet bestuderen, maar pas nadat men de Schepper heeft onthuld. Na deze onthulling kan een mens zich vervullen met het Licht door middel van het bestuderen van de Talmud.

Zelfs voor de vernietiging van de Tempel bestudeerden mensen de Talmud met als doel de Schepper te onthullen. De gehele Torah spreekt over het gebod van naastenliefde. Als een mens anderen gaat liefhebben, voelt hij en bevat hij innerlijk de gehele spirituele wereld die buiten zijn ego bestaat.

Als hij de eigenschap van geven verkrijgt, gaat hij de Talmud bestuderen en neemt hij alles wat daarin geschreven staat op de juiste wijze waar. Met andere woorden: hij ziet dat er over spirituele concepten gesproken wordt en niet zozeer over wat daar in de fysieke wereld uit voortvloeit.

Dus iedereen die er een verlangen naar heeft, kan Kabbalah studeren en dat kan voordat men bekwaam is geworden in de Gemara, de Mishna en de Torah. Hieraan kan ik toevoegen dat ik veertig studenten uit Tel Aviv naar mijn leraar Rabash heb gebracht. Zij waren volkomen seculier. Ik vermoed dat de meesten van hen zelfs de Torah niet kenden vanuit het leerplan op school. Maar Rabash accepteerde hen en zij begonnen meteen Kabbalah te studeren.

Kabbalah studie werd verboden omdat de Joden in ballingschap terecht waren gekomen, in die tijd werd verwacht dat zij zich niet met Kabbalah bezig hielden. We moesten wachten tot aan het einde van de ballingschap, aan het einde van de 20e eeuw, ongeveer 20 jaar geleden.

Vanaf die tijd staat Kabbalah open voor iedereen. Zoals Baal HaSulam schreef: de periode van ballingschap eindigde in 1995. Vanaf dat moment is deze Wijsheid voor iedereen beschikbaar.

Vraag: Sommige mensen denken dat de ballingschap ten einde was bij de oprichting van de Staat Israël.

Antwoord: Ik geef de definitie zoals deze door de Wijsheid van Kabbalah gegeven wordt.

From the Israeli Radio Program 103FM 2/28/16

 

New Life 530 – Welke Gebeden Worden Beantwoord?

New Life 530 – Welke Gebeden Worden Beantwoord?

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Tal Mandelbaum ben Moshe

Hoewel wij voortdurend proberen om onze situatie te verbeteren, heeft het leven tegenwoordig geen enkele waarde. Het voelt grotendeels doelloos en zonder betekenis.

Samenvatting

We moeten druk ervaren in het leven, anders zouden wij ons door de geschiedenis heen niet ontwikkeld hebben. Nu zijn we in een algemene crisissituatie terecht gekomen waartoe ook de wijze waarop we het leven ervaren behoort. Wij hebben alles ter beschikking, maar toch is niemand tevreden. Deze situatie leidt ertoe dat mensen vragen naar de betekenis van het leven, men raakt ook wel in de ban van fundamentalisme, zoals o.a. Daesh.

In onze natuurlijke omgeving verloopt alles volgens absolute wetten en zo moeten we ook leven. Het is aan ons om te herkennen naar welke eindsituatie de Natuur ons leidt. Dan weten we of er plaats voor gebed is.

De wijzen van Kabbalah hebben ontdekt dat in de absolute natuurwetten de component van vrijheid van keuze aanwezig is

De mogelijkheid om te kiezen, verandert het eindresultaat niet, maar wel de weg erheen. Er is een weg van lijden en stress en er is een pad van zelfbewustzijn. De overgang daartussen bereiken we met behulp van ‘gebed’.

Eigenlijk bidt iedereen. Een gebed is dat waar het hart van een mens naar verlangt. Alleen het “gebed van de velen” wordt echter beantwoord. Het “gebed van de velen” is een gebed voor de velen, dat dingen voor iedereen goed zullen zijn. Als wij samen bidden voor de genezing van iemand, beïnvloedt onze verbinding het Hoge Systeem. Bovendien krijgt de zieke daardoor kracht en moed, zijn geest wordt versterkt en dit geeft aan zijn lichaam en geest de kracht om te genezen.

Tenslotte, de Hoge Kracht is goed en goedgunstig, alle problemen in ons leven komen voort uit de neiging tot het kwaad in ons, het ego, het verlangen om voor onszelf te ontvangen. Als wij ons met elkaar verbinden om de neiging tot het kwaad in ons te corrigeren en ons te richten op liefde voor anderen, zullen we van alle moeilijkheden bevrijd worden.

From KabTV “New Life #530 – Which Prayers Are Answered?” 2/26/15

icon for podpress Video: Play Now | Download
icon for podpress Audio: Play Now | Download

 

De Bedoeling Van De Schepper

Vraag: Hoe moet een mens zich op de juiste wijze verhouden tot wat er met hem gebeurt?

Antwoord: Hierover wordt gesproken in het belangrijkste artikel over het spirituele werk van de mens: “There is None Else Beside Him” (Er is Geen Ander dan Hij). Vanaf het begin van de ochtend moet je jezelf constant richten op het gevoel dat je je in een wereld bevindt, waarin de Ene en enige Kracht en Wil waardoor deze wereld gebouwd en bestuurd wordt, de Schepper is.

Bij alles wat je in je opneemt en ondanks alles wat er met je kan gebeuren, moet je niets anders doen dan je intentie en je verlangen versterken in het bewustzijn dat alles wat er met mensen gebeurt en wat zich om hen heen bevindt, evenals alles wat er met jou gebeurt, zo bedoeld is door de Schepper. Hij is de Eerste en na Hem zijn er alle eigenschappen en kenmerken van onze wereld die je beïnvloeden en met je werken.

Je moet jezelf constant onderzoeken, daarin niet verslappen en je aandacht niet afleiden van je innerlijke intentie dat alles wat er in en om je heen gebeurt, uitsluitend afkomstig is van de Ene Hoge Kracht. En ondanks innerlijke en uiterlijke veranderingen, is de reden van alles wat er gebeurt en zal gebeuren, dat ik mijn houding ten opzichte van de Schepper als de enige Oorzaak van alles, niet zal veranderen.

 

Religie In De Spiegel Van Kabbalah

Laitman_109

Onderzoek (wired.co.uk): “Samenwerking is een essentiële component van de menselijke interactie en ook, volgens het nieuwe onderzoek van de Universiteit van Brits Columbia, de verspreiding van een beschaving. Niet vanwege altruïstische redenen, hoewel de behoefte terug te brengen zou zijn naar angst voor een wrekende god.”

“In een studie die door Nature is gepubliceerd, wordt beschreven dat een team van de universiteit heeft geconcludeerd dat het niet ging om geloof in een goddelijke beloning waardoor samenwerking wordt bevorderd, maar om vrees voor straf.”

“Samenwerking tussen grote groepen vreemdelingen in uitdijende samenlevingen vereisten een gemeenschappelijk geloof in moralistische goden,“ zei Benjamin Purzycki die het onderzoek heeft geleid.”

“Gelovigen waren ervan overtuigd dat deze goden gedachten konden lezen, goed en kwaad gedrag gade sloegen en hen volgens dat gedrag straften of beloonden, zo vermeldt de studie. Gemeenschappelijke geloofsovertuigingen met betrekking tot deze goden legden de basis voor handelsnetwerken, economieën en instituten zoals regeringen en gerechtelijke diensten.”

Mijn Commentaar: Religies vormen een soort club, een leefstijl. De mensheid heeft dergelijke kaders nodig voor haar ontwikkeling, totdat zij op een punt komt dat zij beseft dat zij niet in staat is om sociale problemen op te lossen vanwege wederzijdse haat en afwijzing. Uiteindelijk zijn religies van nature egoïstisch, evenals de menselijke maatschappij waarin zij zijn ontstaan en zich, tot aan de dag van vandaag, ontwikkelen.

In ieder geval is het noodzakelijk dat de massa de Wijsheid van Kabbalah ontdekt en de noodzaak voelt om deze Wijsheid te verspreiden. Hoewel, zoals Baal HaSulam schrijft, iedereen bij zijn geloof kan blijven. Dit is zo omdat Kabbalah alleen de eigenschappen van geven en liefde voor anderen onthult. Religie vult de behoefte van een mens naar de ’niche van het onbekende’.

 

De Engel Des Doods Van De Palestijnse Staat

laitman_927In het Nieuws (polosa.co.il): “Vorige week, kwam er een einde aan het concept dat een oplossing moest brengen in het Israëlisch-Palestijnse conflict, namelijk door het land Israël in twee onafhankelijke nationale staten te verdelen. Met andere woorden, vorige week ging het idee om een Palestijnse staat in Judea en Samaria te creëren ter ziele. De dood van dit concept werd bijna terloops aangekondigd, als iets vanzelfsprekends. Het werd niet door Netanyahu, Abbas, en zelfs niet door Barack Obama aangekondigd. Het werd aangekondigd door de Duitse bondskanselier Angela Merkel, die in Berlijn een ontmoeting had met premier Benjamin Netanyahu.”

“Na de ontmoeting zei Merkel: “Het is nu niet het juiste moment om aan de oprichting van een Palestijnse staat te werken.” Begrijpt u het? Nu is niet het juiste moment. Al bijna vijf decennia lang heeft Europa ertoe opgeroepen, erop aangedrongen, en maar één ding geëist: de Israëlische terugtrekking uit Judea en Samaria en de oprichting van een Palestijnse staat daar. En plotseling ‘is het nu niet de tijd’ ….”

Mijn Commentaar: Merkel heeft haar fout al begrepen toen de EU werd opgericht, maar het is onmogelijk om de Europese houding te veranderen en hen te laten beseffen dat dit idee niet zal werken zonder dat zij eerst hun psychologische houding veranderen en zonder hen eerst her op te voeden in de geest van eenheid, verbinding, en zelfs broederschap en liefde. Om een ​​alliantie te vormen – of minimaal een vorm van samenleven met de buurlanden – moeten alle betrokken partijen instemmen zonder enige druk van buitenaf. Pas na enige tijd van her-educatie kunnen de twee nieuwe staten gezamenlijk worden opgebouwd.

Kabbalah kan hierbij helpen. Trouwens, wij moeten ook de Joden heropvoeden in de geest van eenheid, niet minder maar zelfs nog meer dan de Arabieren! Dit komt niet voort uit het beleid van de EU, maar uit het Doel van de schepping en het verlangen van de Schepper naar de beide volkeren.

 

Alles Is Met Een Bedoeling Geschapen

laitman_627_2Vraag: Is kritisch nadenken helpend voor een mens om de spirituele ladder te beklimmen, of staat dit juist in de weg? Moet hij dit opzij zetten?

Antwoord: Alles in een mens is met een bedoeling geschapen. Het is niet nodig om ook maar iets te vernietigen, op iets neer te kijken, iets te deleten, achter slot en grendel te zetten of te verbergen. Integendeel, open alles, maar alleen op een zodanige manier dat het je zal helpen om spiritueel verder te komen.

Uiteindelijk zul je zien dat het een wonderbaarlijke en buitengewone mogelijkheid is om gebruik te maken van alle meest weerzinwekkende, vreselijke, natuurlijke of verkregen impulsen, waarover je alleen maar met een gevoel van schaamte zou kunnen spreken. Je zult gaan voelen hoe juist en noodzakelijk deze dingen zijn. Plotseling zal je ze kunnen vervullen op een sublieme, spirituele wijze.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/10/16

 

Page 1 of 512345